U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. Inleidende bepaling

 

Onderliggende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de verkochte producten door de apotheek Parc Astrid in de schoot van haar internet-apotheek 'Pharma2go', met uitsluiting van alle andere voorwaarden (tenzij bij uitdrukkelijke schriftelijke afwijking en in onderling overleg tussen de partijen). Het loutere feit van het plaatsen van een bestelling op de website Pharma2go leidt tot de aanvaarding van de onderliggende verkoopsvoorwaarden.

 

2. Begrippen

 

Voor de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden of voor de begrippen op de site Pharma2go wordt verstaan onder:

 

2.1. Pharma2go: De website van de apotheek Bankapotheek Parc Astrid waar de producten worden aangeboden en verkocht aan de cliënten. Het geheel van de domeinnamen (pharma2go.be, pharma2go.com, pharmatogo.com, farmatogo.be, farma2go.be,..) en de gekoppelde domeinnamen worden vermeld onder de naam Pharma2go.

2.2. Cliënt: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam die een bestelling doorgeeft via de website Pharma2go.

2.3. Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen de Apotheek Parc Astrid en de cliënt van de internet-apotheek Pharma2go met betrekking tot de producten die worden aangeboden via Pharma2go.

2.4. Product fiche: Geeft de informatie (teksten, foto's, grafieken, classificatiesysteem per categorie,..) in verband met een product aan dat te koop wordt aangeboden via Pharma2go.

2.5. Producten: Alle goederen te koop aangeboden door de Apotheek Parc Astrid via Pharma2go.

2.6. Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele transactie via de site.

 

3. Aanvaarding van de voorwaarden

 

De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

4. Voorwerp

 

De apotheek Parc Astrid biedt met haar online-verkoop producten (artikel 5) aan die gewoonlijk verkocht worden in apotheken, met uitzondering van geneesmiddelen op medisch voorschrift.

De cliënt maakt verbinding met de website en door middel van het vullen van zijn winkelwagentje, plaatst hij de bestelling van de producten die hij geselecteerd heeft tijdens zijn bezoek op de website (artikel 6). De aangekochte producten worden online betaald via één van de mogelijkheden aangeboden op de website (artikel 8). Pharma2go bevestigt de aanvaarding van de bestelling via e-mail en de producten worden aan de cliënt geleverd binnen de gespecificeerde termijn (artikel 7).

 

5. Producten

 

Enkel de producten waarvoor een 'product fiche' is toegevoegd op de site Pharma2go kunnen het voorwerp uitmaken van een verkoop. De Belgische wetgever verbiedt de uitvoer van geneesmiddelen (inclusief de geneesmiddelen die worden verstrekt zonder medisch voorschrift), enkel de parafarmaceutische producten kunnen worden verkocht aan niet-ingezetenen van België.

 

6. Bestelling

 

6.1. Al de informatie bezorgd door de cliënt, als het coderen van gegevens die inherent zijn aan zijn bestelling, verbindt hem. Pharma2go kan op geen enkele wijze verantwoordelijke worden gehouden voor fouten die door de cliënt zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres, facturatieadres inclusief) zoals vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

6.2. De automatische registratiesystemen bieden een bewijs van de natuur, de inhoud en de datum van de bestelling.

6.3. Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt Pharma2go aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mail dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.

6.4. In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Pharma2go zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

6.5. Bijna al de producten zijn in voorraad. Indien het bestelde product niet in voorraad of niet onmiddellijk in voorraad is, zal Pharma2go via e-mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

6.6. Enkel handelingsbekwame personen kunnen een bestelling plaatsen.

6.7. Het is mogelijk medische apparatuur die gecommercialiseerd is in België, maar niet in de lijsten staat, via de site te bestellen. Daartoe kunt u een e-mail sturen via de contactpagina.

 

7. Levering

 

7.1. Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, verbindt Pharma2go zich er toe om de bestelde producten naar de cliënten te sturen op het opgegeven leveringsadres, rekening houdend met een algemene levertijd van één tot twee dagen afhankelijk van de bestemming. Al de gegevens met betrekking tot de levertijden zijn beschikbaar op de website van Pharma2go.

7.2. Door het plaatsen van een bestelling, engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten zijn aan de levering van de bestelde goederen. De apotheek Parc Astrid kan in dat opzicht op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld.

7.3. De levering gebeurt door de firma Bpost voor alle landen. Pharma2go behoudt zich echter het recht een andere transporteur te gebruiken wanneer zij dit een betere keuze vindt. De tarieven van levering en tijd zijn beschikbaar op de site van Pharma2go. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan Pharma2go of aan de vervoerder door de cliënt in het geval van laattijdige levering.

7.4. Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. In de hypothese dat één of meerdere bestelde producten gebrekkig of beschadigd zijn, moet de cliënt of de bestemmeling onmiddellijk de noodzakelijke voorbehouden formuleren aan de vervoerder op moment van de levering.

7.5. Als een pakket niet is ontvangen ondanks de verschillende passages van de vervoerder (maximum drie passages), wordt het teruggezonden aan Pharma2go en de bestemmeling wordt verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de koper gevraagd worden en hij zal de kosten ervan dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).

7.6. De cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

 

8. Teruggave

 

8.1. In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 21 December 2013), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder boete en zonder opgave van redenen: 
- Voor alle producten BEHALVE geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is het herroepingsrecht van toepassing VOOR of NA de verzending van het pakje door Pharma2Go
- Voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen geldt het herroepingsrecht enkel VÓÓR de verzending van het pakje door Pharma2Go BEHALVE wanneer deze producten een of meerdere productiefouten vertonen. In dat geval is het herroepingsrecht ook van toepassing na de verzending.

8.2.De klant heeft een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na ontvangst van de bestelde producten om uitdrukking te geven aan zijn wens om de bestelling terug te sturen naar de apotheek Parc Astrid bvba. Vanaf dit moment heeft de klant 14 dagen om de producten terug te sturen. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten (overeenkomstig Art. VI.51 § 1.) en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten terugsturen naar het volgende adres:

Pharmacie du Parc Astrid, Rue Docteur Jacobs 88, 1070 Anderlecht (België)

Indien mogelijk is het aangewezen de/het product(en) in hun originele, volledige verpakking terug te sturen, samen met hun accessoires (zoals bijvoorbeeld bijsluiters of gebruiksaanwijzingen) en een kopie van de aankoopfactuur.

8.3. Er bestaat een verzakingsrecht dat uitsluitend van toepassing is vóór het verzenden van het pakje. Deze verzaking dient ons meegedeeld te worden,

via de contactpagina.
ofwel het herroepingsformulier invult en verstuurt via e-mail naar info@pharma2go.be

8.4. De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
1° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
2° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

 

9. Prijs

 

9.1. De prijs vermeldt op de product data-sheets bevat niet de kosten gerelateerd aan het transport.

9.2. De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten en de transportkosten.

9.3. Pharma2go behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.

9.4. De prijzen en het aanbod van de geneesmiddelen en medische apparatuur zijn geldig tot wijziging van de prijzen toegestaan door het Ministerie van Economische Zaken.

9.5. Alle prijzen zijn inclusief BTW onder voorbehoud van vergissingen. Deze prijzen zijn enkel gelding bij bestelling via de website van pharma2go. Deze prijzen zijn niet van toepassing bij het verrichten van aankopen bij de apotheek Parc Astrid.

 

10. Betaling

 

10.1. De prijs van de goederen is onmiddellijk te betalen door middel van één van de betalingsmogelijkheden voorgesteld op de dag van bestelling.

10.2. De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie, met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door de maatschappij OGONE.

10.3. De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt niet effectief dan wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij OGONE hun akkoord hebben verleend ivm de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij OGONE, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

10.4. De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke OGONE. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. OGONE en Pharma2go zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.

 

11. Aansprakelijkheid

 

11.1. Pharma2go en de apotheek Parc Astrid (alsook de apotheker-titularis) kunnen in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.

11.2. De aansprakelijkheid van Pharma2go, de apotheek Parc Astrid of de apotheker-titularis kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

11.3. De aansprakelijkheid van Pharma2go/Parc Astrid zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto's gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de data-sheets zijn louter van indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.

11.4. Deze site bevat links naar andere internetsites. Noch Pharma2go, noch de apotheek Parc Astrid of zijn apotheker-titularis kunnen aansprakelijk worden gehouden voor actuele of toekomstige inhoud op deze sites, noch voor inhoud van externe sites die een link hebben naar de site Pharma2go.

 

12. Garantie

 

12.1. Alle Producten aangekocht bij Pharma2Go genieten van de wettelijke garantie voortvloeiende uit de artikelen 1649bis et.seq. van het Burgerlijk Wetboek, voor een gebrek aan overeenstemming op het ogenblik van de levering van het Product, op voorwaarde dat de Klant het gebrek niet kende of niet geacht wordt het te kennen op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst, en dit, voor zover het gebrek zich voordoet binnen twee (2) jaar na de levering.

De Klant dient Pharma2Go schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn intentie beroep te doen op de wettelijke garantie, ten laatste binnen twee (2) maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De terugzendingskosten van het niet-conforme Product zullen door Pharma2Go worden gedragen, voor zover ze zullen uitgevoerd worden door de postdiensten vertrekkend vanuit België.

Niettemin, zal de Klant alle risico's dragen verbonden aan het verlies van het Product gedurende de hele duur van de teruggave operatie. De teruggavekosten zullen gecrediteerd worden in de vorm van een aankoop bon, met een waarde op de volgende Bestelling, of inbegrepen zijn in de eventuele teruggave.

12.2. In geen enkel geval kunnen Pharma2go of de apotheek Parc Astrid verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Pharma2go of Apotheek Parc Astrid is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

De cliënt kan contact opnemen met de cliëntenservice door het invullen van het formulier dat men kan terugvinden op de website onder de rubriek 'contacteer ons'.

 

13. Persoonsgegevens

 

13.1. Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.

13.2. Pharma2go is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995.
Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van cliënten geregistreerd bij de commissie tot bescherming van het privéleven. De cliënt beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van afschaffing van de betreffende gegevens dat hij kan uitoefenen bij Pharma2Go.

13.3. Pharma2go/Apotheek Parc Astrid verbinden zich er toe om de gegevens van hun cliënten nooit aan derden door te geven.

 

14. Intellectuele eigendom

 

De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto's, datasheets en andere illustratieve elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het recht op intellectuele eigendom. De inhoud van de site Pharma2go mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van Pharma2go/Apotheek Parc Astrid. Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. Pharma2go/Apotheek Parc Astrid geven op geen enkele manier en in geen enkel geval de toestemming om hun intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.

 

15. Toepasselijk recht bij geschillen

 

15.1. Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de cliënt en Pharma2Go/apotheek Pharma2Go bvba zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Luik bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de cliënt.
De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de cliënt en Pharma2Go/Pharmacie du Parc Astrid zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Pharma2Go is aan geen enkele buitengerechtelijke arbitrage onderworpen in geval van klachten en betwistingen.

15.2. Er bestaat nu een ODR-platform (Online Dispute Resolution) die erop is gericht om de consument en de onderneming zowel op nationaal als grensoverschrijdend vlak hun onderlinge geschillen op een snelle en efficiënte (lees: online) wijze te beslechten: http://ec.europa.eu/odr/

Deze instantie zal als een scheidsrechter optreden om zo een oplossing te bieden. Het platform is zowel gebruiksvriendelijk als meertalig.

 

Merken