U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Zineryt Lotion 30ml0891424-31

Meer afbeeldingen

Availability: In voorraad

Special Price € 17,43

Normale prijs: € 19,42

Extra informatie

Producent Leo Pharma
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Symptomatische behandeling van : - matige tot ernstige inflammatoire acne...

Gebruik
  • Zineryt dient 2 x daags te worden aangebracht op de huid van het gehele gezicht of op andere aangedane gedeelten (niet alleen de lesie zelf), totdat het gehele te behandelen gebied is bedekt (per keer is hiervoor ± 0,5 ml nodig)

Toedieningswijze

  • Zineryt wordt toegediend door het flesje schuin ondersteboven met de applicator tegende huid te houden en het zachtjes drukkend heen en weer te bewegen. De uitvloeiing van Zineryt kan worden geregeld door vermeerdering of vermindering van de druk van de applicator tegen de huid. Laten drogen
  • Na gebruik, de fles niet aan andere patiënten doorgeven om besmetting te voorkomen
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling N/B
Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor erythromycine of andere antibiotica van de macrolidegroep, voor zink of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.

Nevenwerkingen
  • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Actieve stof D10AF52
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen

Erythromycine

  • Erythromycine is actief tegen Propionibacterium acnes en Staphylococcus epidermidis in het sebum hetgeen gepaard gaat met een vermindering van de hoeveelheid vrije vetzuren, waardoor de ontstekingsverschijnselen afnemen.

Zinkacetaat

  • Het zink heeft een additionele anti-acne werking.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Zineryt 40 mg/ml / 12 mg/ml,
poeder en oplosmiddel voor oplossing voor cutaan gebruik
erythromycine
zinkacetaat dihydraat
Lees goed de hele bijsluiter,voordat u dit geneedmiddel gaat gebruiken want  er staat  
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
 Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt 
u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in  rubriek 4 staan' Of krijgt u een 
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt'
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe gebruikt u dit middel'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT'
Zineryt bevat het antibioticum erythromycine in de vorm van een complex met zink in 
een vloeistof bestaande uit alcohol en een stof met verzachtende werking op de huid.
Aangewezen bij lokale behandeling van acne, meer bepaald de courante vorm van 
ontstoken puistknobbeltjes.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA 
VOORZICHTIG MEE ZIJN'

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken'
-
u bent al ergisch voor erythromycine of andere antibiotica van dezelfde groep of 
voor een van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u 
vinden onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel'
-
Zineryt niet in aanraking brengen met ogen of de slijmvliezen. Indien dit toch 
gebeurt, dan direkt met koud of lauw water gedurende enkele minuten 
spoelen.
-
de inhoud van de fles Zineryt kan bij morsen vlekken veroorzaken op textiel of 
meubilair.

Bijsluiter
-
als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u 
nog andere geneesmiddelen te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van 
toepassing is of in het verleden geweest is.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Gebruikt u naast Zineryt nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan' 
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift
voor nodig heeft.
Zineryt mag op de huid niet in aanraking komen met zuren of alkali.
Zineryt kan wel in combinatie met een lokale toepassing van Vitamine A-zuur, 
benzoylperoxide of orale toediening van tetracycline worden aangebracht.
Bij gelijktijdige toepassing van andere lokale anti-acneproducten, moet men voorzichtig 
zijn, aangezien de irritatie kan verergeren, in het bijzonder bij producten die afschilfering
bevorderen.
Waarop moet u letten met eten en drinken'
Geen gegevens bezorgd
Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Zineryt kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen gegevens bezorgd
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Niet van toepassing.
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL'
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over 
het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Zineryt 2 x per dag aanbrengen op de huid van het gehele gezicht of op andere 
aangedane delen (ook op de omgeving van de aangedane plaatsen), bij voorkeur na 
het wassen.
Uw arts zal u vertel en hoe lang u Zineryt moet gebruiken. De gebruikelijke 
behandelingsduur is 10 à 12 weken. In de meeste geval en wordt dan een 
bevredigende verbetering waargenomen.
Stop de behandeling niet voortijdig.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt'
Wanneer u te veel van Zineryt heeft gebruikt, neem dan contact op met uw arts, 
apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Een langdurig gebruik van te grote hoeveelheden Zineryt zal vermoedelijk roodheid en 
uitdroging van de huid tot gevolg hebben.
Bij orale inname van de gehele inhoud van één verpakking Zineryt zul en voornamelijk 
de toxische verschijnselen na alcohol-inname optreden.

Bijsluiter
Bent u vergeten dit middel te gebruiken'
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Geen gegevens bezorgd.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op 
met uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN  
Zoals elk geneesmiddel kan Zineryt bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 
maken.
Soms kan, door de alcoholbasis in Zineryt, een branderig of prikkelend gevoel, 
afschilfering of een lichte roodheid op de huid worden waargenomen. Dit is van  
tijdelijke aard.
Overgevoeligheid en al ergische reactie op een bestanddeel van Zineryt zijn mogelijk.
Zineryt met de applicator aangebracht op de huid en opgedroogd veroorzaakt geen 
vlekken op huid of op kleding die met deze behandelde huid in contact is gekomen.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit 
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . 
U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem.  
België
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie, Eurostation II
Victor Hortaplein, 
B-1060 Brussel 
website : www.fagg.be 
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be 
Luxemburg
Direction de la Santé 
Division de la Pharmacie et des Médicaments
Villa Louvigny ' Allée Marconi
L-2120 Luxemburg
website :  http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL'
Bewaren beneden 25°C.
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles 
(poeder en oplosmiddel) na de vermelding EXP. Daar staat een maand en een jaar. De 
laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.


Bijsluiter
Na menging is de oplossing 8 weken houdbaar beneden 25°C.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. 
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze 
A
B
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen  niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE  
Welke stoffen zitten er in dit middel'
C
- De werkzame stoffen in dit middel zijn erythromycine en zinkacetaat dihydraat
- De andere stoffen in dit middel zijn di sopropylsebacaat en ethanol
Hoe ziet Zineryt eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
De verpakking bevat een fles poeder, een fles oplosmiddel en een applicator in een 
plastic houder. De bereiding van de oplossing wordt in bijlage beschreven.
Na bereiding bevat een fles gereed produkt met applicator, 30 ml Zineryt.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Astel as Pharma BV
Erasmus Park
Square Marie Curie 50 - Gebouw 5 ' 1e verdieping
1070 Brussel
Fabrikant
Astel as Pharma Europe BV
Sylviusweg 62
2333 BE Leiden
Nederland
Afleveringswijze: Vrij verkrijgbaar.
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE126734
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 14.
Bereiden van Zineryt lotion
1. De Zineryt verpakking bevat :
    - een fles met brede hals die het poeder bevat (A)
    - een fles met smal e hals die de oplosmiddel bevat (B)
    - een applicator in een plastic houder (C)
 
2. Giet de oplosmiddel (B) in de fles met Zineryt poeder (A) en schroef de
    dop er opnieuw op.

Bijsluiter
3. Schud deze fles (A) onmiddel ijk goed  gedurende 1 minuut.
4. Verwijder de dop van de fles (A) en open de plastic houder van de 
    applicator (C). Breng de houder met de applicator erin op de hals van
    het flesje (A) en DRUK GOED  AAN.
     
5. Verwijder de plastic houder en controleer of de applicator goed vast
    zit. Druk zo nodig nog aan.
     
6. De oplossing is na bereiding 8 weken houdbaar.  Schrijf de vervaldatum
    op het etiket.  

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Zineryt Lotion 30ml

EUR

19.4200