U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Vogel Prostaforce Tkg Caps 303113834-30

Meer afbeeldingen

Vogel Prostaforce Tkg Caps 30

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 17,04

fabrieksprijs: € 18,99

Extra informatie

Producent A.vogel
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Benigne prostaat hypertrofie

  • Traditioneel kruidengeneesmiddel ter verlichting van symptomen in het lager deel van het urinekanaal bij mannen bij wie een diagnose van benigne prostaat hypertrofie (BPH) is bevestigd, gebaseerd op traditioneel gebruik alleen.
  • Vooraleer met het gebruik te starten dienen andere ernstige aandoeningen te worden uitgesloten door een arts.
Gebruik

Volwassenen en bejaarden

Toedieningswijze

Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling N/B
Contra-indicaties N/B
Nevenwerkingen
  • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Actieve stof Nee
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
  • De actieve bestanddelen van Zaagpalm zijn nog niet volledig vastgesteld, hoewel de vetzuur en fytosterol (zoals beta-sitosterol) bestanddelen worden verondersteld een rol te spelen in de werking.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfModule 1.3.1.3
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Biohorma Belgium N.V.
A.Vogel Prostaforce capsules, zacht  
Bosstraat 54 bus 7
B-3560 Lummen
Versie: Nationale indiening BE_130808
Pagina 1 van 5
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
A.Vogel Prostaforce capsules, zacht
Zaagpalm vrucht (Serenoa repens (W. Bartram) Small & Sabal serrulata (Michx.) Schult.f.)
Lees  goed  de   hele   bijsluiter  voordat   u  dit   geneesmiddel   gaat   gebruiken   want   er  staat   belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat
heeft verteld. 
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig. 
-
Hebt u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u last van bijwerkingen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4. 
-
Wordt uw klacht na 30 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.  Wat is A.Vogel Prostaforce capsules, zacht en waarvoor wordt dit middel gebruikt'
2.  Wanneer mag u  A.Vogel Prostaforce capsules, zacht niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn'
3.  Hoe gebruikt u A.Vogel Prostaforce capsules, zacht'
4.  Mogelijke bijwerkingen.
5.  Hoe bewaart u A.Vogel Prostaforce capsules, zacht'
6.  Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is A.Vogel Prostaforce capsules, zacht en waarvoor wordt dit middel gebruikt'
A.Vogel   Prostaforce   is   een   traditioneel   kruidengeneesmiddel   dat   wordt   toegepast   ter   verlichting   van
plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Deze toepassing is gebaseerd op traditioneel gebruik alleen.
Ter verlichtingen van symptomen zoals:
'
vaker plassen (vooral 's nachts),
'
zwakke of onderbroken urinestraal, 
'
een gevoel van onvolledig uitplassen.
Een vergrote prostaat is ook gekend als BPH (benigne prostaathypertrofie). De prostaatklier bevindt zich juist
onder de urineblaas bij mannen. Als mannen ouder worden kan deze klier vergroten en ongemakken bij het
plassen veroorzaken. 
Wat is Zaagpalm'
Zaagpalm is een plant die voorkomt in subtropisch gebied in de USA. Het vormt bessen (vruchten) en het is
het extract van deze bessen dat gebruikt wordt. 
U dient ook te weten:
1
- 1 -
Module 1.3.1.3
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Biohorma Belgium N.V.
A.Vogel Prostaforce capsules, zacht  
Bosstraat 54 bus 7
B-3560 Lummen
Versie: Nationale indiening BE_130808
Pagina 2 van 5
' Uw arts kan een bloedtest uitgevoerd hebben om te testen op het prostaat specifiek antigen (PSA).
Het is weinig waarschijnlijk dat Zaagblad een invloed heeft op het prostaat specifiek antigen (PSA).
' Dit geneesmiddel is ook geschikt voor vegetariërs.
Wordt uw klacht na 30 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
2.
Wanneer mag u A.Vogel Prostaforce capsules, zacht niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig
mee zijn'

Wanneer mag u A.Vogel Prostaforce niet gebruiken'
'
U   bent   allergisch   voor  Serenoa   repens  (zaagpalm)-extracten   of   voor   een   van   de   stoffen   in   dit
geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
'
Als u allergisch (overgevoelig) bent voor een product van een plant uit de palmenfamilie: dadel,
kokosnoten, palmolie, palmharten, rotan, '.
'
Niet geschikt voor vrouwen of voor kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met A.Vogel Prostaforce'
'
als de klachten bij het plassen verergeren, 
'
als u bloed in de urine heeft,
'
als u koorts heeft,
'
als u een operatie moet ondergaan vertel de arts dat u A.Vogel Prostaforce gebruikt.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Gebruikt u naast  A.Vogel Prostaforce  nog andere geneesmiddelen, of hebt u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken' Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
'
Indien u reeds geneesmiddelen gebruikt voor een vergrote prostaat moet u eerst met de arts
overleggen vooraleer A.Vogel Prostaforce te gebruiken. Het is mogelijk dat het niet voor u geschikt is.
'
A.Vogel Prostaforce kan worden gebruikt met andere geneesmiddelen. 
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol' 
Tijdens het gebruik van A.Vogel Prostaforce kan er gewoon gegeten en gedronken worden.
Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik dit geneesmiddel niet. Het is alleen voor mannen bestemd.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
A.Vogel   Prostaforce   heeft,   voor   zover   bekend,   geen   invloed   op   de   rijvaardigheid   en   het   vermogen   om
machines te gebruiken. Wees er zeker van te weten hoe u op A.Vogel Prostaforce reageert vooraleer te rijden
of machines te gebruiken.
3.
Hoe gebruikt u A.Vogel Prostaforce capsules, zacht' 
Gebruik dit geneesmiddel altijd zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft
verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Volwassenen en bejaarden: tenzij anders is voorgeschreven 1 capsule per dag tijdens de maaltijd innemen.
2
- 2 -
Module 1.3.1.3
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Biohorma Belgium N.V.
A.Vogel Prostaforce capsules, zacht  
Bosstraat 54 bus 7
B-3560 Lummen
Versie: Nationale indiening BE_130808
Pagina 3 van 5
Niet voor gebruik bij vrouwen, of voor kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.
Enkel voor inname via de mond.
Hebt u te veel van A.Vogel Prostaforce gebruikt'
Wanneer u te veel van A.Vogel Prostaforce heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245). 
In het algemeen zijn geen bijverschijnselen te verwachten bij te hoge inname.
Bent u vergeten A.Vogel Prostaforce te gebruiken'
Wanneer u de capsules vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra capsules, maar neem de eerstvolgende
dosis op het gebruikelijke tijdstip.
Als u stopt met het gebruik van A.Vogel Prostaforce
Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.
Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook A.Vogel Prostaforce bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
De volgende lichte bijwerkingen kunnen zich voordoen bij gebruik van dit geneesmiddel.
Zelden, bij minder dan één op de duizend gebruikers kunnen de volgende bijwerkingen optreden:
'
oprispingen, 
'
ongemakken van de maag  
'
allergische reacties zoals huiduitslag. 
Stop met de inname van A.Vogel Prostaforce indien deze bijwerkingen voor ongemak zorgen.
Denk eraan uw arts te verwittigen indien:
'
uw symptomen verergeren,
'
u bloed in de urine heeft,
'
u koorts heeft.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke 
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II 
Victor Hortaplein, 40/ 40 
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
3
- 3 -
Module 1.3.1.3
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Biohorma Belgium N.V.
A.Vogel Prostaforce capsules, zacht  
Bosstraat 54 bus 7
B-3560 Lummen
Versie: Nationale indiening BE_130808
Pagina 4 van 5
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit 
geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u A.Vogel Prostaforce capsules, zacht'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Geen bijzondere bewaarcondities. Bij voorkeur bewaren bij kamertemperatuur tussen 15 en 25°C. 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer indien u merkt dat de capsules van kleur veranderd zijn. De capsules
moeten een donkerbruine kleur hebben.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker
wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier
vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in A.Vogel Prostaforce'
-
De werkzame stof in dit middel is het extract van de bessen van de Zaagpalm.
Elke capsule bevat 320 mg extract (als zacht extract) van de vruchten van de Zaagpalm (Serenoa repens
(Bartram) Small fructus of Sabal serrulata (Michaux) Nichols fructus) (9-12:1).
Extractiemiddel: ethanol 96% (v/v). 
-
De andere stoffen in dit middel zijn (capsule omhulsel): gelatine, glycerol, sorbitol, ijzeroxide (rood,
zwart en geel) (E172) en gezuiverd water.
Hoe ziet A.Vogel Prostaforce eruit en hoeveel zit er in een verpakking 
A.Vogel Prostaforce zijn ovaalvormige, donkerbruin gekleurde zachte capsules.
De capsules zijn verkrijgbaar in een verpakking van 30, 90 en 120 capsules.
Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten op de markt worden gebracht.
Registratiehouder en fabrikant
Registratiehouder 
Biohorma Belgium N.V.
Bosstraat 54 bus 7
B-3560 Lummen
Fabrikant
Biohorma BV
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg
Nederland
4
- 4 -
Module 1.3.1.3
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Biohorma Belgium N.V.
A.Vogel Prostaforce capsules, zacht  
Bosstraat 54 bus 7
B-3560 Lummen
Versie: Nationale indiening BE_130808
Pagina 5 van 5
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger
van de registratiehouder:
Biohorma Belgium N.V.
Bosstraat 54 bus 7
B-3560 Lummen
Tel: +32(0)13 35 89 40
E-mail: avogel@biohorma.be
Afleveringswijze
Vrij verkrijgbaar geneesmiddel.
Registratienummer 
BE-TU441865
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013
5
- 5 -
Welke stoffen zitten er in A.Vogel Prostaforce'

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Vogel Prostaforce Tkg Caps 30

EUR

18.9900