U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Vitamon K 25ml1497643-30

Meer afbeeldingen

Availability: In voorraad

Special Price € 8,73

fabrieksprijs: € 9,76

Details

Vitamon K 25 ml

Extra informatie

Producent Perrigo
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Het toedienen van vitamine K is aanbevolen als supplement bij de voeding van baby's enkel gevoed met moedermelk. De hoeveelheid vitamine K in Vitamon K is onvoldoende om bloeding bij geboorte te voorkomen.

Gebruik

Baby's

  • 5 druppels (= 25 µg) per dag, te beginnen vanaf de tweede week na de geboorte tot en met de derde levensmaand
  • Bij baby's die behalve borstvoeding ook flesvoeding krijgen: voor iedere flesvoeding per dag 1 druppel Vitamon K toedienen

Toedieningswijze

  • De druppels in één maal toedienen.
  • De druppels niet rechtstreeks vanuit het flesje toedienen maar bij voorkeur eerst op een lepeltje doen en dan aan het kind geven
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling

Vitamon K bevat 0,145 mg phytomenadionum per ml oplossing.

Hulpstoffen: alpha-tocopherol – ol. arachid. q.s. ad 1 ml.

Actieve bestanddelen:

Vitamine K.

Contra-indicaties N/B
Nevenwerkingen
  • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Actieve stof B02BA01
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
  • Vitamine K speelt een belangrijke rol bij de bloedstolling. Het is een essentiële co-factor bij de synthese in de lever van verschillende stollingsfactoren II, VII, IX en X en beïnvloedt indirect de calcium-fosfolipiden binding.
  • Een tekort aan vitamine K leidt tot vertraging van de bloedstolling, zowel bij volwassenen als bij pasgeborenen. De darmflora van zuigelingen is nog onvoldoende ontwikkeld en daarom kunnen zij zelf onvoldoende vitamine K aanmaken.
  • Omdat de moedermelk nagenoeg geen vitamine K bevat, wordt de dagelijkse behoefte van de zuigeling die gevoed wordt met moedermelk gedurende de eerste 3 levensmaanden niet voldoende gedekt.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
VITAMON K 0,145 mg/ml druppels voor oraal gebruik, oplossing
phytomenadionum
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het
beste resultaat.
' Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
' Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
' Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
' Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Vitamon K gebruikt'
2. Wanneer mag u Vitamon K niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn'
3. Hoe gebruikt u Vitamon K'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Vitamon K'
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT VITAMON K GEBRUIKT'
Vitamon K bevat als werkzame stof phytomenadionum (vitamine K1), een stof die een belangrijke rol
speelt bij de bloedstolling.
Dit   geneesmiddel   wordt   gebruikt   als   supplement   bij   de   voeding   van   baby's   enkel   gevoed   met
moedermelk.
De hoeveelheid vitamine K in Vitamon K is onvoldoende om bloeding bij de geboorte te voorkomen.
2. WANNEER   MAG   U   VITAMON   K   NIET   GEBRUIKEN   OF   MOET   U   EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN'
Wanneer mag u Vitamon K niet gebruiken' 
' U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder punt 6.
' Bij   baby's   die   alleen   met   flesvoeding   gevoed   worden,   omdat   volledige   zuigelingenvoeding   al
vitamine K bevat.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Vitamon K' 
Als   u   nog   andere   geneesmiddelen   neemt,   gelieve   ook   de   rubriek   'Gebruikt   u   nog   andere
geneesmiddelen te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Sommige   geneesmiddelen,   zoals   geneesmiddelen   die   de   bloedstolling   verhinderen,   bepaalde
slaapmiddelen   en geneesmiddelen   tegen  epilepsie,  die   aan  de  moeder  toegediend  werden  tijdens   de
laatste 3 maanden van de zwangerschap, verminderen de werking van vitamine K en verhogen het risico
op bloedingen bij de pasgeborene.
Gebruikt u naast Vitamon K nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan' Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken
Als de baby behalve borstvoeding eveneens flesvoeding krijgt, verminder dan de dosis Vitamon K met 1
druppel per fles per dag.
Zwangerschap en borstvoeding
Vitamon K is niet bestemd om toegediend te worden aan zwangere vrouwen.
Als de baby behalve borstvoeding eveneens flesvoeding krijgt, verminder dan de dosis Vitamon K met 1
druppel per fles per dag.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding' Neem dan contact op met uw
arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Stoffen in Vitamon K waarmee u rekening moet houden
Vitamon K bevat arachidisolie (pindaolie). Gebruik Vitamon K niet in geval van overgevoeligheid voor
pinda's of soja.
3. HOE GEBRUIKT U VITAMON K IN'
Volg deze instructies nauwgezet op, tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Twijfelt u over het
juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Gebruikelijke dosis
5 druppels (= 25 µg vitamine K1) eenmaal per dag, vanaf de tweede week na de geboorte tot en met de
derde   levensmaand,   tenzij   de   arts   anders   adviseert.   Als   de   baby   behalve   borstvoeding   eveneens
flesvoeding krijgt, verminder dan de dosis Vitamon K met 1 druppel per fles per dag.
Stop de behandeling niet voortijdig.
Heeft u te veel van Vitamon K gebruikt'
Wanneer de baby te veel van Vitamon K heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Tot op heden zijn geen gevallen van vergiftiging na inname van hoge doses vitamine K gekend. 
Bent u vergeten Vitamon K te gebruiken'
Neem geen dubbele  dosis om een vergeten dosis  in te  halen,  maar  geef  opnieuw  Vitamon  K  zoals
voordien.
Als u stopt met het gebruik van Vitamon K
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Vitamon K bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Tot op heden werden geen bijwerkingen vastgesteld na toediening van Vitamon K.
Krijgt u veel last van een bijwerking' Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat' Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U VITAMON K '
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25 °C), buiten invloed van licht. 
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket of de
buitenverpakking na  'EXP'.  Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Vitamon K'
' De werkzame stof in Vitamon K is  phytomenadionum (vitamine K1), overeenkomend met
0,145 mg per ml oplossing (1 druppel = 5 microgram vitamine K1)
' De andere stoffen in Vitamon K zijn: alpha-tocopherol en arachidisolie.
Hoe ziet Vitamon K er uit en hoeveel zit er in een verpakking'
Vitamon K is een olieachtige oplossing, die 0,145 mg per ml vitamine K  1bevat, in een fles van 25 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Omega Pharma Belgium NV
Venecoweg 26
BE-9810 Nazareth
België
Fabrikant
Medgenix Benelux NV
Vliegveld 21
BE-8560 Wevelgem
Registratienummer: BE 206534
Afleveringswijze: vrij
Deze bijsluiter is goedgekeurd op 13
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN5. HOE BEWAART U VITAMON K '6. AANVULLENDE INFORMATIE

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Vitamon K 25ml

EUR

9.7600