U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Vit B1 Im/iv Amp 3 X 100mg/2ml1074210-32

Meer afbeeldingen

Vit B1 Im/iv Amp 3 X 100mg/2ml

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 2,11

Normale prijs: € 2,40

Extra informatie

Producent Sterop
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Matig vitamine B1 tekort

 • Beriberi
 • Syndroom van Wernicke-Korsakoff
Gebruik

Volwassenen

 • 5 - 100 mg, 3 x /dag, IM of langzaam IV, gedurende enkele dagen
 • Vervolgens orale onderhoudsdosis: 2,5 - 5 mg /dag
 • Syndroom van Wernicke
  • Startdosis: 100 mg IV /dag
  • Soms tot 1000 mg gedurende de eerste 12 uur
  • Vervolgens 50 - 100 mg /dag IV of IM tot de patiënt opnieuw regelmatig en evenwichtig eet

Kinderen

Toedieningswijze

 • Enkel indien echt noodzakelijk IV (langzaam) of IM toedienen, anders orale toediening
 • IV (langzaam, in 10 minuten): oplossing verdunnen in bv. glucose 5% of NaCl 0,9%
 • IM: onverdunde oplossing injecteren in een grote spiermassa (bovenste, buitenste kwadrant van de billen of in het laterale gedeelte van de dij)
 • Indien glucose als bolus of infusie toegediend wordt, is het aanbevolen van thiamine ervoor of gelijktijdig toe te dienen, omdat anders een depletie van thiamine kan optreden
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling Nee
Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor vitamine B1 of voor één van de hulpstoffen van het geneesmiddel.

Nevenwerkingen

Frequentst

 • Pijn ter hoogte van de injectieplaats
Actieve stof A11DA01
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Thiamine speelt de rol van co-enzym, in de vorm van thiaminepyrofosfaat, in de oxidatieve decarboxylatie van pyruvaat, van alfa-ketoglutaraat en alfa-ketozuren afkomstig van de transaminatie van de vertakte aminozuren.
 • Thiaminepyrofosfaat is ook een co-enzym van transcytolase, sleutelenzym van de pentosefosfaatcyclus.
 • Tot slot zou thiaminepyrofosfaat een neurotransmitterfunctie hebben.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
VITAMINE B1 STEROP 100mg/2ml 
VITAMINE B1 STEROP 250mg/2ml 

oplossing voor injectie
Thiamine hydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan 
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. 
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking 
die niet in deze bijsluiter staat ' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Vitamine B1 Sterop gebruikt'
2. Wanneer mag u Vitamine B1 Sterop niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe gebruikt u Vitamine B1 Sterop'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Vitamine B1 Sterop'
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT VITAMINE B1 STEROP GEBRUIKT'
Farmacotherapeutische groep : Vitamine uit het vitamine B complex.
Aangewezen bij :
De behandeling van bewezen vitamine B1 (= thiamine) tekorten zoals
' beriberi,   door   een   tekort   aan   vitamine   B1   in   de   voeding,   gekenmerkt   door   klinische
symptomen   waaronder   oogsymptomen,   een   slechte   coördinatie   van   de   bewegingen
(ataxie), oedeem, ernstige hartinsufficiëntie en een aantasting van het perifeer zenuwstelsel
(perifere neuropathie);
' het syndroom van Wernicke-Korsakoff, een uiting van een ernstige tekort aan vitamine B1.
Het   kan   veroorzaakt   worden   door   verschillende   aandoeningen   die   interfereren   met   de
passage  van vitamine B1 in het bloed, aangevoerd door de voeding. 
Het treedt het vaakst op bij chronisch alcoholisme, maar kan ook het gevolg zijn van:

langdurig zwangerschapsbraken 

een   malabsorptiesyndroom   (verstoorde   passage   van   vitamine   B1   door   de   voeding
aangevoerd in het bloed),

parenterale voeding zonder vitamine B1 supplementen,

mentale anorexie (= belangrijk verlies aan eetlust, van mentale oorsprong),

een ontsteking van een gedeelte van de dunne darm (enteritis regionalis),

dialyse (= bloedzuiveringsprocédé om toxische stoffen uit het bloed te verwijderen bij
ernstige nierinsufficiëntie), 
-  thyrotoxicose (= een teveel aan schildklierhormoon gepaard gaande met één of meer
van   de   volgende   symptomen   :   abnormale   vergroting   van   de   schildklier   (struma),
uitpuiling van de oogbol (= exoftalmus) en infiltratie van de huid die na drukken geen
spoor laten, meestal aan de voorkant van het scheenbeen en gekenmerkt door vrij vast
Pagina 1 of 6
Bijsluiter
aanvoelende en verheven noduli en plaques, soms roze- of oranjekleurig (pretibiaal
myxoedeem),

een behandeling met hoge IV dosissen nitroglycerine, 

gastroplastiek (= operatie ter hoogte van de maag).
2. WANNEER MAG U VITAMINE B1 STEROP NIET GEBRUIKEN OF MOET U 
EXTRA VOORZICHTIG ZIJN'

Wanneer mag u Vitamine B1 Sterop niet gebruiken'
-
Als  u   allergisch   bent   voor  vitamine   B1  of  voor   één   van   de  andere   bestanddelen   van  het
geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
-
Als de oplossing niet helder is.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Vitamine B1 Sterop'
' Na injectie van vitamine B1 werden allergische reacties, zelfs shock gemeld. Deze reacties zijn
zeldzaam en onvoorspelbaar. Hun risico is echter verhoogd in geval van herhaalde toediening.
De arts zal u vóór toediening op overgevoeligheid voor vitamine B1 testen. In geval van twijfel
kan u een intradermale testdosis toegediend worden.
Medische uitrusting voor dringende behandeling van allergische (anafylactische) reacties moet
in ieder geval gemakkelijk beschikbaar zijn.
Intraveneuze injecties dienen langzaam toegediend te worden (minimum 10 minuten).
' Er werden toxische reacties gemeld na injectie van 50 mg vitamine B1, en tenminste 1 geval
van plots overlijden na intraveneuze toediening van 100 mg vitamine B1.
' Vitamine B1 kan het effect van geneesmiddelen behorend tot de groep van de neuromusculaire
blokkers (d.w.z. die de neuromusculaire transmissie verhinderen) versterken 
' Vitamine B1 Sterop bevat geen antimicrobieel bewaarmiddel: bijgevolg wordt de groei van
micro-organismen niet belet. Alvorens ze te toe te dienen, moet de medicamenteuze oplossing
onmiddellijk na opening van de ampul in een steriele injectiespuit opgezogen worden, en wel
zo   dat   microbiële   besmetting   onmogelijk   is.   De   opgezogen   of   bereide   medicamenteuze
oplossing dient vervolgens onmiddellijk gebruikt te worden. Deze medicamenteuze oplossing
en   elke   spuit   die   deze   medicamenteuze   oplossing   bevat,   zijn   bedoeld   voor   eenmalig   en
individueel   gebruik.  Niet-gebruikte   medicamenteuze   oplossing   moet   verwijderd   worden
conform de aanbevelingen van de goede klinische praktijk.
' Wanneer Vitamine B1 Sterop intraveneus toegediend wordt bestaat er in het algemeen een
risico van irritatie of celversterf (necrose) op de plaats van de injectie, of een aderontsteking
tengevolge van een bloedklonter (tromboflebitis), in geval van te snelle toediening of injectie
van   een   te   groot   vloeistofvolume.   De   op   deze   manier   gevormde   klonter   kan   de
bloeddoorstroming in de aangetaste ader volledig of gedeeltelijk blokkeren. 
Om het risico van tromboflebitis te verminderen, is het aanbevolen om de 24 uur een andere
toedieningsplaats te kiezen.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere 
geneesmiddelen'
' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of 
dat in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Gebruikt u naast Vitamine B1 Sterop nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden 
gedaan' Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen 
voorschrift voor nodig heeft.
Pagina 2 of 6
Bijsluiter
Vitamine B1 kan het effect van geneesmiddelen behorend tot de groep van de neuromusculaire
blokkers (d.w.z. die de neuromusculaire transmissie verhinderen) versterken
Het nemen van Vitamine B1 kan het resultaat van sommige urinetesten beïnvloeden alsmede de
bepaling van het serumgehalte van theophylline. Raadpleeg desgevallend uw arts.
Onverenigbaarheden:
Vitamine   B1   is  instabiel   in   een   neutraal   of   alkalisch   milieu,   en  bijgevolg   onverenigbaar   met
carbonaten, citraten, barbituraten, acetaten en ijzersulfaat. Vitamine B1 is ook onverenigbaar met
oxiderende en reducerende stoffen, jodiden, kwikchloride of koperionen.
Bij afwezigheid van compatibiliteitsstudies, mag Vitamine B1 Sterop niet gelijktijdig met andere
geneesmiddelen ingenomen worden.
Waarop moet u letten met eten en drinken'
Vraag advies aan uw arts of apotheker.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding' Neem dan contact op met uw arts
of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Indien nodig kan vitamine B1, zonder risico voor de foetus  en voor de zuigeling, gedurende de
zwangerschap toegediend worden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Tot nu zijn er geen effecten bekend.
3. HOE GEBRUIKT U VITAMINE B1 STEROP'
Gebruik Vitamine B1 Sterop altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Vitamine B1 Sterop dient intramusculair of langzaam intraveneus toegediend te worden.
De aanbevolen dosissen voor de behandeling van bewezen vitamine B1-tekorten (insufficiëntie)
zijn de volgende:
Volwassenen:  5   tot   100mg   Vitamine   B1   Sterop   3   maal   per   dag,   intramusculair   of   langzaam
intraveneus gedurende enkele dagen. Deze behandeling wordt vervolgens voortgezet met een orale
onderhoudsdosis van 2,5 tot 5mg vitamine B1 per dag.
In geval van het syndroom van Wernicke bedraagt de aanbevolen startdosis gewoonlijk 100mg
vitamine B1 via intraveneuze weg. Deze behandeling wordt gevolgd door een intraveneuze of
intramusculaire dosis van 50 tot 100mg per dag tot u opnieuw regelmatig en evenwichtig eet.
Dosissen van 100 tot 200mg vitamine B1 per dag gedurende 3 dagen werden aanbevolen voor de
dringende behandeling van deze encefalopathie. In een aantal gevallen bleken dosissen tot 1000mg
nodig te zijn gedurende de eerste 12 uur.
Kinderen10 tot 25mg Vitamine B1 Sterop per dag via intramusculaire of langzame intraveneuze
injectie.
Pagina 3 of 6
Bijsluiter
Aangezien vitamine B1 een belangrijke rol speelt in het normale metabolisme van koolhydraten
(=suikers) is het, indien een toediening van glucose in bolus (d.w.z. hoge dosissen binnen heel
korte periodes) of infusie vereist is in geval van onderliggend vitamine B1-tekort, aanbevolen
vitamine B1 vóór of gelijktijdig met de glucose toe te dienen.
Toedieningswijze:
Vitamine   B1   zal   alleen   indien   echt   noodzakelijk   intraveneus   (langzaam)   of   intramusculair
toegediend worden (anders zo vaak mogelijk de voorkeur geven aan orale toediening).
In geval van intraveneuze toediening (langzaam), moet de medicamenteuze oplossing van
tevoren verdund worden in een geschikte steriele oplossing zoals bijvoorbeeld glucose 5% of
natriumchloride 0,9%. De injectie moet langzaam, in 10 minuten, toegediend worden.
 
Voor de intramusculaire toediening moet het onverdund geneesmiddel gebruikt worden. Vermijd
intravasculaire injectie.
De diepe intramusculaire toediening dient in een grote spiermassa te gebeuren (bovenste, buitenste
kwadrant van de billen of in het laterale gedeelte van de dij). Vóór injectie van de dosis, opzuigen
om zeker te zijn dat de naald niet in een bloedvat zit. Als er bloed opgezogen wordt, moet de naald
teruggetrokken worden en op een andere plaats (site) geïnjecteerd worden. Bij herhaalde dosissen
nooit op dezelfde plaats injecteren.
Nota voor het verzorgend personeel:
'
Vóór toediening moet de medicamenteuze oplossing volgens de regels van de goede klinische
praktijk,   op  een  zo  aseptisch  mogelijke   manier  en  onmiddellijk   na  openen  van   de  ampul
opgezogen   worden   in   een   steriele   injectiespuit.   Vervolgens   moet   de   opgezogen
medicamenteuze oplossing onmiddellijk toegediend worden. Niet-gebruikte medicamenteuze
oplossing moet verwijderd worden conform de aanbevelingen van de goede klinische praktijk.
'
In geval van infusie moeten de medicamenteuze oplossing en het infusiemateriaal in aseptische
omstandigheden   bewaard   worden   tijdens   de   hele   duur   van   de   infusie,   conform   de
aanbevelingen van goede klinische praktijk. Conform de goede klinische praktijk moet bereide
medicamenteuze   oplossing   bestemd   voor   parenteraal   gebruik   binnen   de   24   uur   gebruikt
worden.
'
Aan het einde van de infusieprocedure moet de rest van de niet-gebruikte medicamenteuze
oplossing alsook het infusiemateriaal dat deze oplossing bevat verwijderd worden conform de
geldende reglementering.
'
Er bestaat in het algemeen een risico van irritatie of celversterf (necrose) op de plaats van de
injectie, of een aderontsteking tengevolge van een bloedklonter (tromboflebitis), in geval van
te snelle toediening of injectie van een te groot vloeistofvolume. De op deze manier gevormde
klonter kan de bloeddoorstroming in de aangetaste ader volledig of gedeeltelijk blokkeren. Om
het risico van tromboflebitis  te verminderen,  is het aanbevolen  om de 24 uur een andere
toedieningsplaats te kiezen.
'
In   geval   van   toediening   van   een   groot   vloeistofvolume   moet   de   ionenbalans   regelmatig
gecontroleerd worden.
Heeft u te veel van Vitamine B1 Sterop gebruikt'
Wanneer u teveel van Vitamine B1 Sterop heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met 
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Er werden toxische reacties gemeld na injectie van 50mg vitamine B1, en tenminste 1 geval van
plots overlijden na intraveneuze toediening van 100mg.
Daarenboven   heeft   de   orale   inname   van   een   dosis   die   verschillende   malen   hoger   is   dan   de
therapeutische dosis heeft geen toxisch effect getoond.
Pagina 4 of 6
Bijsluiter
Bent u vergeten Vitamine B1 Sterop te gebruiken'
Dient u deze dosis zo snel mogelijk te nemen : Indien het bijna het uur van de volgende dosis is,
wacht dan tot dat ogenblik en slaag de gemiste dosis over.
Een gemiste dosis houdt gewoonlijk geen gevaar in voor uw gezondheid.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Vitamine B1 Sterop
Aan het einde van de behandeling kan deze zonder bijzondere maatregelen beëindigd worden.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw 
arts of apotheker..
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Vitamine B1 Sterop bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken.
Pijn ter hoogte van de injectieplaats:
De   snelle   intraveneuze   toediening   van   100mg   vitamine   B1   werd   geassocieerd   met   een
onmiddellijke branderigheid in de arm met de intraveneuze toegang en hield enkele seconden tot
enkele minuten aan. Deze reactie kan vermeden worden door langzame toediening in aders met
een groter lumen.
Contactdermatitis:
Een   blootstelling   aan   vitamine   B1   op   de   werkplaats   kan   een   ontsteking   van   de   huid
(contactdermatitis)   veroorzaken   die   vervolgens   opnieuw   kan   optreden   na   orale   of   parenterale
toediening (d.w.z. rechtstreeks in het lichaam, door de huid, niet via het maag-darmkanaal) van
vitamine B1 aan op deze manier gesensibiliseerde patiënten.
Allergische reacties:
Ernstige allergische reacties met ademnood, gekriebel (pruritus), shock en abdominale pijn werden
gemeld met een equivalente frequentie (minder dan 0,1%) ongeacht alle wijzen van toediening,
gewoonlijk   na   herhaalde   toediening   van   hoge   dosissen   van   25   tot   100   mg   vitamine   B1   met
intervallen van meer dan 7 dagen. Deze reacties werden dikwijls voorafgegaan door niezen of
voorbijgaande pruritus.
Gezien dit risico van ernstige allergische reacties, is het aanbevolen de parenterale toediening
(d.w.z. rechtstreeks in het lichaam, door de huid, niet via het maag-darmkanaal) van vitamine B1
voor te behouden voor de absoluut noodzakelijke gevallen en in deze gevallen altijd alle medische
uitrusting voor dringende behandeling van deze reacties beschikbaar te hebben.
Krijgt u veel last van een bijwerking' Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat' 
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U VITAMINE B1 STEROP'
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
De ampullen in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.
Uiterste gebruiksdatum :
Pagina 5 of 6
Bijsluiter
Gebruik Vitamine B1 Sterop niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de 
doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste 
houdbaarheidsdatum.
Gebruik Vitamine B1 Sterop niet als u merkt dat deeltjes in de ampullen zitten.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Vitamine B1 Sterop'
De werkzame stof is thiamine (of vitamine B1). Het is aanwezig in vorm of thiamine 
hydrochloride 100 mg of 250 mg in 2 ml.
- De andere stoffen zijn natriumhydroxide en water voor injectie. 
Hoe ziet VITAMINE B1 STEROP eruit en hoeveel zit er in een verpakking '
Oplossing voor injectie voor intramusculaire (IM) of langzame intraveneuze (IV) toediening.
Kleurloze glasampullen type I van 2 ml, verpakt in dozen van 3, 10 en 100 ampullen. 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
LABORATORIA STEROP, Scheutlaan 46-50, 1070 Brussel, België.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 10
Aflevering : Op medisch voorschrift. 
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen  : 
VITAMINE B1 STEROP 100mg/2ml: BE271695
VITAMINE B1 STEROP 250mg/2ml: BE271704
Pagina 6 of 6
- De werkzame stof is thiamine (of vitamine B1). Het is aanwezig in vorm of thiamine hydrochloride 100 mg of 250 mg in 2 ml.

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Vit B1 Im/iv Amp 3 X 100mg/2ml

EUR

2.4000