U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Ultra mg Sach. 40 X 3g0889063-30

Meer afbeeldingen

Availability: In voorraad

Special Price € 12,76

fabrieksprijs: € 14,23

Extra informatie

Producent Melisana
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing
  • Magnesiumtekort.
  • Functionele stoornissen te wijten aan neuromusculaire overprikkelbaarheid.
Gebruik

Kinderen van 5 tot 10 jaar

  • 1 tot 2 zakjes per dag

Volwassenen en kinderen > 10 jaar

  • 2 tot 3 zakjes per dag.
  • De behandeling voortzetten tot het tekort is aangevuld

Toedieningswijze

  • Ultra-Mg oplossen in een glas water, buiten de maaltijden innemen.
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling

Magnesii gluconas 3 g, Macrogolum 6000, Silicium dioxyd. colloidal. q.s. pro dosis una. (3 g magnesiumgluconaat komen overeen met 162 mg magnesium).

Contra-indicaties Nee
Nevenwerkingen

Zie ook:
Hypermagnesiëmie

Meest frequent

  • Laxatie.
  • Irritatie van de slijmvliezen.
Actieve stof A12CC03
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
  • Magnesium is een cofactor bij tal van enzymatische reacties. Op fysiologisch vlak vervult magnesium een essentiële functie bij de werking van spier- en zenuwstelsel.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfModule 1.3.1.3 ' BE ' NL
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 Av. du
Ultra-Mg 3 g poeder voor drank
Four à Briques, B-1140 Brussel
 
Roundup ID 122234 & ID 176780
Pagina 1 van 4
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Ultra-Mg 3 g poeder voor drank
Magnesium gluconaat 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker
u dat heeft verteld.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig.

Hebt u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  

Wordt uw klacht na 8 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.  Wat is Ultra-Mg 3 g poeder voor drank en waarvoor wordt dit middel gebruikt'
2.  Wanneer mag u Ultra-Mg 3 g poeder voor drank niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn'
3.  Hoe gebruikt u Ultra-Mg 3 g poeder voor drank'
4.  Mogelijke bijwerkingen
5.  Hoe bewaart u Ultra-Mg 3 g poeder voor drank'
6.  Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.  Wat is Ultra-Mg 3 g poeder voor drank en waarvoor wordt dit middel gebruikt'
-
Poeder voor drank in zakjes, in dozen met 20 en 40 zakjes.

Supplement van magnesiumzouten.

Dit   geneesmiddel   is  aangewezen   bij   magnesiumtekort   van  diverse   oorsprong  (gebrek   aan   of  te
weinig   opname   van   magnesium;   te   groot   verlies   langs   stoelgang   (feces)   of   urine).   Het   wordt
voorgesteld bij functionele stoornissen te wijten aan een overprikkelbaarheid van de zenuwen en de
spieren.
2.  Wanneer mag u Ultra-Mg 3 g poeder voor drank niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig 
mee zijn'
Wanneer mag u Ultra-Mg niet gebruiken'

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek
6.

In geval van acute of chronische nierziekte.
-
Niet innemen tijdens de maaltijden. 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ultra-Mg'
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Wanneer   men   reeds   geneesmiddelen   moet   gebruiken   tegen   maagzuur   of   laxeermiddelen   die
magnesium bevatten,  moet  men vermijden  Ultra-Mg in te  nemen.  En dit   speciaal  in  geval   van
ernstige nierziekte.
1
Module 1.3.1.3 ' BE ' NL
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 Av. du
Ultra-Mg 3 g poeder voor drank
Four à Briques, B-1140 Brussel
 
Roundup ID 122234 & ID 176780
Pagina 2 van 4
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Gebruikt u naast Ultra-Mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken' Vertel dat dan uw arts
of apotheker.
Ultra-Mg mag niet tezelfdertijd worden ingenomen met geneesmiddelen die calcium of fosfor bevatten.
Indien men een orale behandeling met antibiotica op basis van tetracyclines moet volgen, dan mag Ultra-
Mg slechts toegediend worden 3 uren na de inname van het antibioticum.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol'
Ultra-Mg mag niet tezelfdertijd worden ingenomen met melk.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Ultra-Mg mag gebruikt worden bij zwangerschap en borstvoeding, als men zich houdt aan de opgegeven
dosering en indicatie  (zie rubriek '1.  Wat is Ultra-Mg 3 g poeder voor drank en waarvoor wordt dit
middel gebruikt).
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Niet van toepassing.
3.  Hoe gebruikt u Ultra-Mg 3 g poeder voor drank' 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker
u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
Een zakje Ultra-Mg moet opgelost worden in een glas water en mag niet ingenomen worden tijdens de
maaltijden. De behandeling moet voortgezet worden tot het tekort is aangevuld.
De aanbevolen dosering is:
-  volwassenen en kinderen boven 10 jaar: 2 of 3 zakjes per dag.
Gebruik bij kinderen
De aanbevolen dosering is:
-
kinderen van 5 tot 10 jaar: 1 of 2 zakjes per dag.
Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 5 jaar. 
Hebt u te veel van Ultra-Mg gebruikt'
Wanneer u te veel van Ultra-Mg heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Uw arts weet welke maatregelen in dat geval nodig zouden zijn.
Bent u vergeten Ultra-Mg te gebruiken
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Ultra-Mg 
Niet van toepassing.
2
Module 1.3.1.3 ' BE ' NL
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 Av. du
Ultra-Mg 3 g poeder voor drank
Four à Briques, B-1140 Brussel
 
Roundup ID 122234 & ID 176780
Pagina 3 van 4
Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.  Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Bij bepaalde gevoelige personen kan Ultra-Mg diarree veroorzaken. Als men de dosis vermindert, zal de
diarree ophouden. Irritatie van de slijmvliezen kan eveneens optreden.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt  u last  van bijwerkingen,  neem dan contact  op  met  uw arts  of apotheker.  Dit  geldt   ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II 
Victor Hortaplein, 40/ 40 
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5.  Hoe bewaart u Ultra-Mg 3 g poeder voor drank'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15°C-25°C).
Gebruik   dit   geneesmiddel   niet   meer   na   de   uiterste   houdbaarheidsdatum.   Die   is   te   vinden   op   de
verpakking na 'EXP.:'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de  WC en gooi ze niet in de  vuilnisbak. Vraag uw
apotheker   wat   u  met   geneesmiddelen   moet   doen   die   u  niet   meer   gebruikt.   Ze   worden   dan   op  een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.  Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Ultra-Mg'

De   werkzame   stof   in   Ultra-Mg   is  magnesium   gluconaat   3   g   (overeenkomend   met   162   mg
magnesium of 6,75 millimol).

De andere stoffen in Ultra-Mg zijn macrogol 6000, colloïdaal siliciumdioxide voor 1 zakje.
Hoe ziet Ultra-Mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Poeder voor drank, doos met 20 of 40 zakjes.
3
Module 1.3.1.3 ' BE ' NL
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 Av. du
Ultra-Mg 3 g poeder voor drank
Four à Briques, B-1140 Brussel
 
Roundup ID 122234 & ID 176780
Pagina 4 van 4
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Melisana nv/sa
Kareelovenlaan 1
B-1140 Brussel
Fabrikant
Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.,
Estrada Consiglieri Pedroso, 69-B, Queluz
Barcarena, 2730-055,
Portugal
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE070621
Afleveringswijze
Vrij verkrijgbaar geneesmiddel. 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 14
4

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Ultra mg Sach. 40 X 3g

EUR

14.2300