U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Troc Comp. 20 2 Kernen1170232-30

Meer afbeeldingen

Availability: In voorraad

Special Price € 3,61

fabrieksprijs: € 4,07

Extra informatie

Producent Melisana
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing
 • Milde tot matige pijn bij hoofdpijn, tandpijn
 • Koorts
Gebruik

Volwassenen en kinderen > 15 jaar

 • 1 tot 2 tabletten, 1 tot 3 x /24 u
 • Min. 4 u interval tussen 2 toedieningen

Kinderen vanaf 21 kg (6 jaar)

 • 1/2 tablet, 1 tot 3 x /24 u
 • Min. 4 u interval tussen 2 toedieningen

Toedieningswijze

 • De tabletten innemen met voldoende water of oplossen in water voor innam
 • Bij voorkeur innemen na een maaltijd
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling Nee
Contra-indicaties N/B
Nevenwerkingen

Zie ook:
Syndroom van Reye

Te wijten aan acetylsalicylzuur

 • Abdominale pijnen, maagulcera, bloedingen in het gastro-intestinaal stelsel.
 • Hemorragische syndromen en verlengde bloedingstijd.
 • Overgevoeligheid.
 • Hyperurikemie.

Te wijten aan coffeïne

 • Tachycardie, hartkloppingen, maagirritatie en insomnia.

Te wijten aan paracetamol

 • Geen frequente of zeer frequente nevenwerkingen.
Actieve stof N02BE51
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen

Acetylsalicylzuur

 • Acetylsalicylzuur behoort tot de groep van de salicylaten en heeft analgetische, antipyretische en anti-inflammatoire eigenschappen.
 • De analgetische en antipyretische werking wordt verklaard door de inhiberende invloed op het cyclo-oxygenase, waardoor de biosynthese van de prostaglandines geinhibeerd wordt, zowel in het perifeer zenuwstelsel, als ter hoogte van de hypothalamus.
 • Acetylsalicylzuur heeft anti-aggregerende eigenschappen omdat het de synthese van thromboxane A2 inhibeert

Coffeïne

 • Coffeïne is een xanthinederivaat.
 • Coffeïne stimuleert het centraal zenuwstelsel en veroorzaakt een cerebrale vasoconstrictie.
 • Coffeïne wordt gebruikt als analgetisch adjuvans.

Paracetamol

 • Paracetamol is een para-aminofenolderivaat en heeft analgetische en antipyretische eigenschappen.
 • Inhibitie van de prostaglandinesynthese (centraal, en in mindere mate perifeer) verklaart de analgetische werking.
 • De antipyretische werking berust op een ingrijpen op het centraal warmteregulerend centrum waarbij vervolgens een perifere vasodilatatie optreedt.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfModule 1.3.1.3 ' BE ' NL
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1, 
Troc tabletten 
B-1140 Brussel
Roundup
Pagina 1 van 10
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
TROC
TABLETTEN
Acetylsalicylzuur - Paracetamol - Coffeïne-anhydraat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik   dit   geneesmiddel   altijd   precies   zoals   beschreven   in   deze   bijsluiter   of   zoals   uw   arts   of
apotheker u dat heeft verteld.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
-
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts. 
Inhoud van deze bijsluiter
1.  Wat is Troc en waarvoor wordt dit middel gebruikt' 
2.  Wanneer mag u Troc niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3.  Hoe gebruikt u Troc'
4.  Mogelijke bijwerkingen
5.  Hoe bewaart u Troc'
6.  Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.  WAT IS TROC EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT'
-
Pijnstillend en koortswerend middel.
-
Het is aangewezen voor de verlichting van koorts en van milde tot matige pijn bij hoofdpijn en
tandpijn.
2.  WANNEER MAG U TROC NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG
ZIJN'
Wanneer mag u Troc niet gebruiken'
-
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
-
Bij maagzweren en darmzweren.
-
Bij   gekende   overgevoeligheid   voor   salicylaten   of   ontstekingswerende   geneesmiddelen,   voor
fenacetine of voor één van de andere bestanddelen van Troc.
-
Bij afwijkingen in de bloedstolling of als er een gevaar bestaat dat bloedingen kunnen optreden.
-
Bij een tekort aan vitamine K en bij patiënten die behandeld worden met geneesmiddelen, die de
bloedstolling vertragen.
-
Bij ernstige stoornis van de nieren of matige leverproblemen.
-
Tijdens   de   eerste   3   maanden   en   het   3de  trimester   van   de   zwangerschap   (zie   ook   rubriek
'Zwangerschap en borstvoeding').
-
Bij kinderen jonger dan 12 jaar zonder medisch toezicht.
1
Module 1.3.1.3 ' BE ' NL
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 ,
Troc tabletten 
 B-1140 Brussel
Roundup
Pagina 2 van 10
-
In  geval   van   gelijktijdig   gebruik   bij   doses   van   15   mg   of   meer   per   week   van   methotrexaat
(ontstekingsremmend geneesmiddel), zie ook rubriek 'Gebruik met andere geneesmiddelen'.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Troc'
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
-
Als u in het verleden geleden hebt aan maagzweren of darmzweren of aan een andere aandoening
van de spijsvertering met risico op bloedingen.
-
Bij astmapatiënten.
-
Bij patiënten, die behandeld worden met geneesmiddelen, die de bloedstolling beïnvloeden.
-
Bij oudere personen.
-
Indien   bij   kinderen   jonger   dan   12   jaar   met   koorts   van   vermoedelijk   virale   oorsprong,
bewustzijnsstoornissen   of   hevig   braken   optreedt   na   inname   van   acetylsalicylzuur,   dient   het
gebruik van dit geneesmiddel onmiddellijk gestaakt te worden en dient er een arts te worden
geraadpleegd. Het zou dan namelijk kunnen gaan om het syndroom van Reye (een zeer zeldzame
maar soms fatale aandoening die vooral aan de hersenen en de lever schade kan veroorzaken en
waarvoor steeds een onmiddellijke behandeling vereist is). Een direct oorzakelijk verband met de
inname van geneesmiddelen op basis van acetylsalicylzuur is tot op heden niet met zekerheid
aangetoond.
-
Bij jichtpatiënten: mogelijkheid op het uitlokken van een jichtaanval.
-
De aanwezigheid van coffeïne (= cafeïne) kan gewenning in de hand werken.
-
Maag-   en   darmbloedingen   en/of   maagzweren   en   maagperforaties   kunnen   op   elk   ogenblik
voorkomen   tijdens   de   behandeling   zonder   voorafgaande   symptomen   of   voorvallen   in   het
verleden.   Het   relatieve   risico   is   hoger   bij   oudere   patiënten,   patiënten   met   een   laag
lichaamsgewicht   en   patiënten   behandeld   met   antistollings-   of   antibloedplaatjesmiddelen   (zie
rubriek 'Gebruik met andere geneesmiddelen'). Stop de behandeling onmiddellijk in geval van
optreden van maag- en darmbloedingen.
-
Gezien   het   bloedverdunnend   effect   van   aspirine   moeten   patiënten   gewaarschuwd   worden
betreffende het risico op bloedingen tijdens een chirurgische ingreep, zelfs kleine chirurgische
ingrepen (zoals het trekken van een tand).
Gelijktijdige toediening van ontstekingswerende geneesmiddelen vermijden.
Dit geneesmiddel niet langdurig gebruiken, vermits men een chronische ziekte van de nieren door
deze combinatie nooit met zekerheid heeft kunnen uitsluiten.
Als   u   nog   andere   geneesmiddelen   neemt,   gelieve   ook   de   rubriek   "Gebruikt   u   nog   andere
geneesmiddelen" te lezen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Gebruikt u naast Troc nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken' Vertel dat dan uw
arts of apotheker. 
-
Mogelijke  versterking bij  gelijktijdige inname  van anti- vitamine  K, heparine, thrombolytica,
pentoxyfylline  en coumarine  antistollingsmiddelen.  Er  is een  verhoogd risico  op bloedingen,
vooral in het maag- en darmkanaal.
-
Versterkt   effect   bij   gelijktijdige   inname   met   hypoglycemierende   sulfonamiden   (middel   tegen
diabetes).
-
Toegenomen giftigheid (toxiciteit) van methotrexaat (ontstekingsremmend geneesmiddel).
-
Gelijktijdige toediening van ontstekingswerende geneesmiddelen vermijden.
-
Acetylsalicylzuur   vermindert   de   werking  van  middelen   die   de   urinezuuruitscheiding  door   de
nieren bevorderen.
-
Het risico op leververgiftiging (intoxicatie) neemt toe met gelijktijdige inname van alcohol en
barbituraten (bestanddeel in slaap- en kalmeringsmiddelen).
2
Module 1.3.1.3 ' BE ' NL
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 ,
Troc tabletten 
 B-1140 Brussel
Roundup
Pagina 3 van 10
-
Paracetamol kan in sommige gevallen de metingen van de bloedsuikerspiegel verstoren.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol'
Gelijktijdig gebruik van alcohol wordt afgeraden.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Alhoewel bij de mens geen ongunstige effecten op de foetus werden waargenomen na de toediening
van één van de bestanddelen van Troc wordt voorzichtigheid aangeraden en wordt dit geneesmiddel
best niet ingenomen tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap. Op het einde van de
zwangerschap wordt acetylsalicylzuur best niet ingenomen, aangezien het de arbeid kan verlengen en
de bevalling kan vertragen.
De   bestanddelen   van  Troc   komen   in   de   moedermelk   terecht   en   worden   dus   ingenomen   door   de
zuigeling.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Troc heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines
te bedienen. 
3.  HOE GEBRUIKT U TROC'
Gebruik Troc altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
De tabletten innemen met voldoende water of oplossen in water voor inname en bij voorkeur innemen
na een maaltijd.
- Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar:
-
De gebruikelijke dosis bedraagt 1 tot  2 tabletten, 1 tot 3 maal  per  24 uren, met  een
maximum
van 6 tabletten per dag. 
De duur van de behandeling moet zo kort mogelijk zijn en moet gestopt worden onmiddellijk na het
verdwijnen van de symptomen.
Bij storing van de werking van de nieren moet de behandeling gestopt worden.
Tussen 2 innamen moet een tijd van minstens 4 uren gelaten worden.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Troc tabletten moet gebruiken.
Gebruik bij kinderen
- Kinderen vanaf 21 kg (6 jaar):
- De gebruikelijke dosis bedraagt ½ tablet, 1 tot 3 maal per 24 uren.
Troc aan kinderen beneden de 12 jaar slechts toedienen onder medisch toezicht.
Heeft u te veel van Troc ingenomen'
Wanneer u te veel van Troc tabletten heeft ingenomen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
De symptomen zijn: duizeligheid, misselijkheid, braken, oorsuizingen, zweten, moeilijke ademhaling
of ademnood, hoofdpijn, verwardheid, coma, anorexie, stollingsstoornissen.
De behandeling: de patiënt laten braken of een maagspoeling laten uitvoeren.
3
Module 1.3.1.3 ' BE ' NL
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 ,
Troc tabletten 
 B-1140 Brussel
Roundup
Pagina 4 van 10
Bent u vergeten Troc in te nemen'
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Troc
Alleen te gebruiken bij klachten.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals   elk   geneesmiddel   kan   ook   dit   geneesmiddel   bijwerkingen   hebben,   al   krijgt   niet   iedereen
daarmee te maken.
-
Dit   geneesmiddel   bevat   acetylsalicylzuur   en   kan   bij   allergiegevoelige   personen
overgevoeligheidsreacties veroorzaken.
-
Bij gevoelige personen en ook bij gebruik van hoge doseringen kan een aantasting van de
maagwand   optreden.   Dit   wordt   gekenmerkt   door   pijn   in   de   buik   (abdominale   pijnen),
maagzweren en bloedingen van maag en bovenste darm.
-
Acetylsalicylzuur verlengt de bloedingstijd: dit effect houdt aan gedurende 4 tot 8 dagen na de
laatste inname van acetylsalicylzuur.
-
Hoge doses kunnen oorsuizingen, misselijkheid, braken en hoofdpijn veroorzaken.
-
Langdurige inname van hoge doses is schadelijk voor de lever en de nieren.
-
In zeer zeldzame gevallen kunnen hartkloppingen optreden.
-
Indien   bij   kinderen   jonger   dan   12   jaar   met   koorts   van   vermoedelijk   virale   oorsprong,
bewustzijnsstoornissen   of   hevig   braken   optreedt   na   inname   van   acetylsalicylzuur,   dient   het
gebruik van dit geneesmiddel onmiddellijk gestaakt te worden en dient er een arts te worden
geraadpleegd. Het zou dan namelijk kunnen gaan om het syndroom van Reye (een zeer zeldzame
maar soms fatale aandoening die vooral aan de hersenen en de lever schade kan veroorzaken en
waarvoor steeds een onmiddellijke behandeling vereist is). Een direct oorzakelijk verband met de
inname van geneesmiddelen op basis van acetylsalicylzuur is tot op heden niet met zekerheid
aangetoond.
-
Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties werden gerapporteerd.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden 
via:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II 
Victor Hortaplein, 40/ 40 
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van 
dit geneesmiddel.
4
Module 1.3.1.3 ' BE ' NL
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 ,
Troc tabletten 
 B-1140 Brussel
Roundup
Pagina 5 van 10
5. HOE BEWAART U TROC'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25°C), in de oorspronkelijke verpakking.
Gebruik Troc niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na
'EXP.:'.   Daar   staat   een   maand   en   een   jaar.   De   laatste   dag   van   die   maand   is   de   uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Troc'
-
De werkzame stoffen in Troc zijn: acetylsalicylzuur DC 200 mg, paracetamol 90% DC 200 mg,
coffeïne-anhydraat 50 mg. 
-
De   andere   stoffen   in   Troc   zijn:   microkristallijne   cellulose,   colloïdaal   siliciumdioxide,
stearinezuur.
Hoe ziet Troc eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Tabletten die verpakt zijn in doosjes met 10, 20, 30 en 40 tabletten in blisterverpakking.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
MELISANA N.V.
Kareelovenlaan 1
B-1140 Brussel
Fabrikant
SANICO N.V.
Industrieterrein 4 Veedijk 59
B-2300 Turnhout
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE171053
Afleveringswijze
Vrij verkrijgbaar geneesmiddel.
Deze bijsluiter is goedgekeurd op 14
5
Module 1.3.1.3 ' BE ' NL
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 ,
Troc tabletten 
 B-1140 Brussel
Roundup
Pagina 6 van 10
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
TROC
TABLETTEN
Acetylsalicylzuur - Paracetamol - Coffeïne-anhydraat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.  Wat is Troc en waarvoor wordt dit middel gebruikt' 
2.  Wanneer mag u Troc niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3.  Hoe gebruikt u Troc'
4.  Mogelijke bijwerkingen
5.  Hoe bewaart u Troc'
6.  Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.  WAT IS TROC EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT' 
-
Pijnstillend en koortswerend middel.
-
Het is aangewezen voor de verlichting van koorts en van milde tot matige pijn bij hoofdpijn en
tandpijn.
2.  WANNEER MAG U TROC NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG
ZIJN'
Wanneer mag u Troc niet gebruiken'
-
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
-
Bij maagzweren en darmzweren.
-
Bij   gekende   overgevoeligheid   voor   salicylaten   of   ontstekingswerende   geneesmiddelen,   voor
fenacetine of voor één van de andere bestanddelen van Troc.
-
Bij afwijkingen in de bloedstolling of als er een gevaar bestaat dat bloedingen kunnen optreden.
-
Bij een tekort aan vitamine K en bij patiënten die behandeld worden met geneesmiddelen, die de
bloedstolling vertragen.
-
Bij ernstige stoornis van de nieren of matige leverproblemen.
-
Tijdens   de   eerste   3   maanden   en   het   3de  trimester   van   de   zwangerschap   (zie   ook   rubriek
'Zwangerschap en borstvoeding').
-
Bij kinderen jonger dan 12 jaar zonder medisch toezicht.
-
In  geval   van   gelijktijdig   gebruik   bij   doses   van   15   mg   of   meer   per   week   van   methotrexaat
(ontstekingsremmend geneesmiddel), zie ook rubriek 'Gebruik met andere geneesmiddelen'.
6
Module 1.3.1.3 ' BE ' NL
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 ,
Troc tabletten 
 B-1140 Brussel
Roundup
Pagina 7 van 10
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Troc'
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 
-
Als u in het verleden geleden hebt aan maagzweren of darmzweren of aan een andere aandoening
van de spijsvertering met risico op bloedingen.
-
Bij astmapatiënten.
-
Bij patiënten, die behandeld worden met geneesmiddelen, die de bloedstolling beïnvloeden.
-
Bij oudere personen.
-
Indien   bij   kinderen   jonger   dan   12   jaar   met   koorts   van   vermoedelijk   virale   oorsprong,
bewustzijnsstoornissen   of   hevig   braken   optreedt   na   inname   van   acetylsalicylzuur,   dient   het
gebruik van dit geneesmiddel onmiddellijk gestaakt te worden en dient er een arts te worden
geraadpleegd. Het zou dan namelijk kunnen gaan om het syndroom van Reye (een zeer zeldzame
maar soms fatale aandoening die vooral aan de hersenen en de lever schade kan veroorzaken en
waarvoor steeds een onmiddellijke behandeling vereist is). Een direct oorzakelijk verband met de
inname van geneesmiddelen op basis van acetylsalicylzuur is tot op heden niet met zekerheid
aangetoond.
-
Bij jichtpatiënten: mogelijkheid op het uitlokken van een jichtaanval.
-
De aanwezigheid van coffeïne (= cafeïne) kan gewenning in de hand werken.
-
Maag-   en   darmbloedingen   en/of   maagzweren   en   maagperforaties   kunnen   op   elk   ogenblik
voorkomen   tijdens   de   behandeling   zonder   voorafgaande   symptomen   of   voorvallen   in   het
verleden.   Het   relatieve   risico   is   hoger   bij   oudere   patiënten,   patiënten   met   een   laag
lichaamsgewicht   en   patiënten   behandeld   met   antistollings-   of   antibloedplaatjesmiddelen   (zie
rubriek 'Gebruik met andere geneesmiddelen'). Stop de behandeling onmiddellijk in geval van
optreden van maag- en darmbloedingen.
-
Gezien   het   bloedverdunnend   effect   van   aspirine   moeten   patiënten   gewaarschuwd   worden
betreffende het risico op bloedingen tijdens een chirurgische ingreep, zelfs kleine chirurgische
ingrepen (zoals het trekken van een tand).
Gelijktijdige toediening van ontstekingswerende geneesmiddelen vermijden.
Dit geneesmiddel niet langdurig gebruiken, vermits men een chronische ziekte van de nieren door
deze combinatie nooit met zekerheid heeft kunnen uitsluiten.
Als   u   nog   andere   geneesmiddelen   neemt,   gelieve   ook   de   rubriek   "Gebruikt   u   nog   andere
geneesmiddelen" te lezen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Gebruikt u naast Troc nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken' Vertel dat dan uw
arts of apotheker. 
-
Mogelijke  versterking bij  gelijktijdige inname  van anti- vitamine  K, heparine, thrombolytica,
pentoxyfylline  en coumarine  antistollingsmiddelen.  Er  is een  verhoogd risico  op bloedingen,
vooral in het maag- en darmkanaal.
-
Versterkt   effect   bij   gelijktijdige   inname   met   hypoglycemierende   sulfonamiden   (middel   tegen
diabetes).
-
Toegenomen giftigheid (toxiciteit) van methotrexaat (onstekingsremmend geneesmiddel).
-
Gelijktijdige toediening van ontstekingswerende geneesmiddelen vermijden.
-
Acetylsalicylzuur   vermindert   de   werking  van  middelen   die   de   urinezuuruitscheiding  door   de
nieren bevorderen.
-
Het risico op leververgiftiging (intoxicatie) neemt toe met gelijktijdige inname van alcohol en
barbituraten (bestanddeel in slaap- en kalmeermiddelen).
-
Paracetamol kan in sommige gevallen de metingen van de bloedsuikerspiegel verstoren.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol' 
7
Module 1.3.1.3 ' BE ' NL
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 ,
Troc tabletten 
 B-1140 Brussel
Roundup
Pagina 8 van 10
Gelijktijdig gebruik van alcohol wordt afgeraden.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Alhoewel bij de mens geen ongunstige effecten op de foetus werden waargenomen na de toediening
van één van de bestanddelen van Troc wordt voorzichtigheid aangeraden en wordt dit geneesmiddel
best niet ingenomen tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap. Op het einde van de
zwangerschap wordt acetylsalicylzuur best niet ingenomen, aangezien het de arbeid kan verlengen en
de bevalling kan vertragen.
De   bestanddelen   van  Troc   komen   in   de   moedermelk   terecht   en   worden   dus   ingenomen   door   de
zuigeling.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Troc heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines
te bedienen. 
3.  HOE GEBRUIKT U TROC'
Gebruik Troc altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
De tabletten innemen met voldoende water of oplossen in water voor inname en bij voorkeur innemen
na een maaltijd.
- Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar:
-
De gebruikelijke dosis bedraagt 1 tot  2 tabletten, 1 tot 3 maal  per  24 uren, met  een
maximum
van 6 tabletten per dag. 
De duur van de behandeling moet zo kort mogelijk zijn en moet gestopt worden onmiddellijk na het
verdwijnen van de symptomen.
Bij storing van de werking van de nieren moet de behandeling gestopt worden.
Tussen 2 innamen moet een tijd van minstens 4 uren gelaten worden.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Troc tabletten moet gebruiken.
Gebruik bij kinderen
- Kinderen vanaf 21 kg (6 jaar):
- De gebruikelijke dosis bedraagt ½ tablet, 1 tot 3 maal per 24 uren.
Troc aan kinderen beneden de 12 jaar slechts toedienen onder medisch toezicht.
Heeft u te veel van Troc ingenomen'
Wanneer u te veel van Troc tabletten heeft ingenomen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
De symptomen zijn: duizeligheid, misselijkheid, braken, oorsuizingen, zweten, moeilijke ademhaling
of ademnood, hoofdpijn, verwardheid, coma, anorexie, stollingsstoornissen.
De behandeling: de patiënt laten braken of een maagspoeling laten uitvoeren.
Bent u vergeten Troc in te nemen'
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
8
Module 1.3.1.3 ' BE ' NL
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 ,
Troc tabletten 
 B-1140 Brussel
Roundup
Pagina 9 van 10
Als u stopt met het gebruik van Troc
Alleen te gebruiken bij klachten.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals   elk   geneesmiddel   kan   ook   dit   geneesmiddel   bijwerkingen   hebben,   al   krijgt   niet   iedereen
daarmee te maken.
-
Dit   geneesmiddel   bevat   acetylsalicylzuur   en   kan   bij   allergiegevoelige   personen
overgevoeligheidsreacties veroorzaken.
-
Bij gevoelige personen en ook bij gebruik van hoge doseringen kan een aantasting van de
maagwand   optreden.   Dit   wordt   gekenmerkt   door   pijn   in   de   buik   (abdominale   pijnen),
maagzweren en bloedingen van maag en bovenste darm.
-
Acetylsalicylzuur verlengt de bloedingstijd: dit effect houdt aan gedurende 4 tot 8 dagen na de
laatste inname van acetylsalicylzuur.
-
Hoge doses kunnen oorsuizingen, misselijkheid, braken en hoofdpijn veroorzaken.
-
Langdurige inname van hoge doses is schadelijk voor de lever en de nieren.
-
In zeer zeldzame gevallen kunnen hartkloppingen optreden.
-
Indien   bij   kinderen   jonger   dan   12   jaar   met   koorts   van   vermoedelijk   virale   oorsprong,
bewustzijnsstoornissen   of   hevig   braken   optreedt   na   inname   van   acetylsalicylzuur,   dient   het
gebruik van dit geneesmiddel onmiddellijk gestaakt te worden en dient er een arts te worden
geraadpleegd. Het zou dan namelijk kunnen gaan om het syndroom van Reye (een zeer zeldzame
maar soms fatale aandoening die vooral aan de hersenen en de lever schade kan veroorzaken en
waarvoor steeds een onmiddellijke behandeling vereist is). Een direct oorzakelijk verband met de
inname van geneesmiddelen op basis van acetylsalicylzuur is tot op heden niet met zekerheid
aangetoond.
-
Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties werden gerapporteerd.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van 
dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U TROC'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
9
Module 1.3.1.3 ' BE ' NL
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 ,
Troc tabletten 
 B-1140 Brussel
Roundup
Pagina 10 van 10
Bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25°C), in de oorspronkelijke verpakking.
Gebruik Troc niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na
'EXP.:'.   Daar   staat   een   maand   en   een   jaar.   De   laatste   dag   van   die   maand   is   de   uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Troc'
-
De werkzame stoffen in Troc zijn: acetylsalicylzuur DC 200 mg, paracetamol 90% DC 200 mg,
coffeïne-anhydraat 50 mg. 
-
De   andere   stoffen   in   Troc   zijn:   microkristallijne   cellulose,   colloïdaal   siliciumdioxide,
stearinezuur.
Hoe ziet Troc eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Tabletten die verpakt zijn in doosjes met 10, 20, 30 en 40 tabletten in blisterverpakking.
Troc tabletten is verkrijgbaar in een kliniekverpakking van 1000 tabletten.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
MELISANA N.V.
Kareelovenlaan 1
B-1140 Brussel
Fabrikant
SANICO N.V.
Industrieterrein 4 Veedijk 59
B-2300 Turnhout
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE171053
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd op 14
10

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Troc Comp. 20 2 Kernen

EUR

4.0700