U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Sedergine Forte Bruis 1 Gr Tabl 201662584-30

Meer afbeeldingen

Sedergine Forte Bruis 1 Gr Tabl 20

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 7,20

fabrieksprijs: € 8,06

Extra informatie

Producent Bristol Myers Squibb Belg. 0053
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing
 • Lichte tot matige pijn. - Koorts.
Gebruik

Volwassenen en kinderen > 50 kg (> 15 jaar)

 • Gebruikelijke dosis: 3 tabletten per dag
 • Maximum 4 tabletten
 • Startdosis: 2,4 à 3,6 g per dag; in meerdere innamen
 • Deze dosis kan in intervallen van minstens 1 week verhoogd worden met 325 mg tot 1,2 g per dag
 • Gebruikelijke onderhoudsdosis bij volwassenen: 3,6 tot 5,4 g per dag
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling Nee
Contra-indicaties

SEDERGINE mag niet gebruikt worden bij :

 • Overgevoeligheid voor aceylsalicylzuur, voor tartrazine of voor een van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen

 • Astma of allergische verschijnselen uitgelokt door een niet steroïdaal anti-inflammatoir middel (mogelijkheid van kruisovergevoeligheid)

 • Evolutieve maag- en duodenumulcus en digestieve hemorragische aandoening

 • Ernstige nier- of leverinsufficiëntie

 • Stollingsstoornissen en klinische toestanden met manifest bloedingsrisico

 • Cirrose

 • Fenylketonurie

 • Niet-gecontroleerde ernstige hartinsufficiëntie

 • Laatste trimester van de zwangerschap

 • Combinatie met methotrexaat in een dosis van 15 mg/week of hoger

 • Combinatie met orale anticoagulantia wanneer salicylaten in hoge doses worden gebruikt

SEDERGINE FORTE 1 g: kinderen jonger dan 16 jaar

Nevenwerkingen

Zie ook:
Dyspepsie

Vaak

 • Maag-darmstoornissen zoals maagpijn, misselijkheid, braken en dyspepsie.
Actieve stof N02BA01
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Acetylsalicylzuur bezit analgetische, antipyretische en anti-inflammatoire eigenschappen en gaat de bloedplaatjesaggregatie tegen.
 • De analgetische werking zou, althans gedeeltelijk, toe te schrijven zijn aan een afname van de excitatie van de nociceptieve receptoren door een rechtstreeks neurofysiologisch effect en door remming van de productie van verschillende pijnmediatoren (prostaglandines en andere).
 • De antipyretische activiteit zou inwerken op de thermoregulerende centra van de hypothalamus die het warmteverlies regelen door cutane irrigatie en transpiratie.
 • Acetylsalicylzuur verhindert de vorming van thromboxaan A2 door acetylering van het cyclo-oxygenase van de bloedplaatjes. Dit anti-aggregerende effect houdt gedurende de hele levensduur van de bloedplaatjes aan.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfSEDERGINE
BIJSLUITER
SEDERGINE 325 mg bruistabletten
SEDERGINE 500 mg bruistabletten

SEDERGINE FORTE 1 g bruistabletten
Acetylsalicylzuur
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke   informatie   in   voor   u.  
Gebruik   dit   geneesmiddel   altijd   precies   zoals
beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
' Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
' Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
'
' Krijgt  u  last   van  een  van   de  bijwerkingen   die   in  rubriek  4  staan'  Of  krijgt  u  een
bijwerking   die   niet   in   deze   bijsluiter   staat'   Neem   dan   contact   op   met   uw   arts   of
apotheker.Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op
met uw arts.
In deze bijsluiter
1.
Wat is SEDERGINE en waarvoor wordt dit middel gebruikt 
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn
3.
Hoe gebruikt u dit middel
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u SEDERGINE 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. 
Wat is SEDERGINE en waarvoor wordt dit middel gebruikt 
SEDERGINE is een geneesmiddel tegen pijn, koorts en bepaalde ontstekingen.
SEDERGINE is aangewezen bij de symptomatische behandeling van koorts en pijn.
2. 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn'
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken::
- bij   allergie   voor   salicylaten,   voor   ontstekingsremmende   geneesmiddelen,   voor
tartrazine (een kleurstof), voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen
kunt u vinden in rubriek 6.;
- bij maag- of darmzweren ;
- bij ernstge nier- of leveraandoening ;
- bij niet-gecontroleerde ernstige hartinsufficiëntie ;
- bij neiging tot bloeding, een ziekte met een risico op bloeding, bij behandeling  met
antistollingsmiddelen ;
- bij cirrose (een leverziekte) ;
- bij fenylketonurie.
SEDERGINE FORTE 1 g mag niet worden ingenomen door kinderen jonger dan 16 jaar noch
door zwangere vrouwen tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.
SEDERGINE-BIJSLUITER.doc
SEDERGINE
In geval van twijfel, raadpleeg uw arts of apotheker.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel'Neem contact op met uw arts of apotheker 
voordat u dit middel gebruikt.
Bij nier- en leverziekten hoge dosissen vermijden; tussen twee opeenvolgende innamen moet
een interval van 6 uur in acht worden genomen.
Voorzichtigheid is geboden indien u in het verleden een zweer, maag-darmbloeding, of astma-
aanvallen hebt gehad. Vrouwen die lijden aan metrorragie of menorragie of die een spiraaltje
(IUD) dragen, moeten extra voorzichtig zijn.
Gastro-intestinale   bloedingen   of   ulcera/perforaties   kunnen   op   om   het   even   welk   moment
tijdens de behandeling optreden zonder voorlopersymptomen of antecedenten. Het relatief
risico   stijgt   bij   bejaarden,   bij   personen   met   laag   lichaamsgewicht,   bij   zieken   die   een
behandeling ondergaan met anticoagulantia of met plaatjesremmers. In geval van een gastro-
intestinale bloeding de behandeling onmiddellijk stopzetten.
Wanneer u een behandeling voor bloedstolling ondergaat, moet u uw arts raadplegen voordat
u dit geneesmiddel gebruikt.
Bij bloedafname, tandextractie of bij een heelkundige ingreep moet u uw arts op de hoogte
stellen dat u SEDERGINE gebruikt. De bloedingstijd kan verlengd worden. Deze werking
houdt 4 tot 8 dagen aan na de laatste toediening van SEDERGINE.
Het   optreden   van   bijwerkingen   zoals   tinnitus,   duizeligheid,   verminderde   gehoorscherpte,
hoofdpijn,   dorst,   wijst   doorgaans   op   een   overdosering.   Het   is   dan   aangewezen   om   de
behandeling tijdelijk stop te zetten en eventueel te hernemen met een lagere dosis.
Zoals met elk geneesmiddel, moet u de tabletten buiten het bereik van kinderen bewaren.
Raadpleeg   uw   arts   indien   een   van   de   bovenvermelde   voorzorgsmaatregelen   op   u   van
toepassing is, of van toepassing geweest is in het verleden.
Kinderen
Deze vorm van het geneesmiddel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar.
Dit   geneesmiddel   bevat   acetylsalicylzuur.   Gebruik   dit   geneesmiddel   niet   zonder   medisch
advies bij kinderen met koorts.
Bij kinderen jonger dan 12 jaar bij wie koorts van virale oorsprong wordt vermoed, zal de arts
acetylsalicylzuur   pas   voorschrijven   indien   andere   geneesmiddelen   onvoldoende   resultaat
opleveren. Indien bij een kind met koorts stoornissen van het bewustzijn en braken optreden
na inname van acetylsalicylzuur, moet de behandeling onmiddellijk worden stopgezet en moet
onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen. Dit kan mogelijk op het syndroom van Reye
wijzen, een zeer zeldzame maar soms fatale ziekte, waarvoor in alle gevallen onmiddellijk
medische behandeling is vereist. Een oorzakelijk verband met gebruik van geneesmiddelen op
basis van acetylsalicylzuur werd tot dusver nog niet met zekerheid vastgesteld.
SEDERGINE-BIJSLUITER.doc
SEDERGINE
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Vraag het advies van uw arts indien u tegelijkertijd ook andere geneesmiddelen gebruikt, in
het bijzonder geneesmiddelen voor hoge bloeddruk, voor diabetes, voor bloedstolling, voor
jicht, of indien u methotrexaat gebruikt.
SEDERGINE mag uitsluitend onder streng medisch toezicht worden gebruikt bij patiënten die
met heparine worden behandeld.
Het gebruik van ontstekingsremmers en maagzuur-neutraliserende middelen in combinatie
met SEDERGINE moet worden vermeden.
Hoge doses van dit geneesmiddel kunnen de resultaten van bepaalde tests in het laboratorium
verstoren.
Indien   u   momenteel   andere   geneesmiddelen   gebruikt,   of   recentelijk   hebt   gebruikt,   met
inbegrip van vrij verkrijgbare geneesmiddelen.bespreek dit met uw arts of uw apotheker,
Waarop moet u letten met eten en drinken'
Gebruik van alcoholische dranken tijdens de behandeling wordt sterk afgeraden.
Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik van SEDERGINE moet worden vermeden tijdens de eerste drie maanden van de
zwangerschap, en tijdens de laatste drie maanden : risico van uitgestelde bevalling, risico van
bloeding bij de moeder en het kind.
Het gebruik van SEDERGINE moet worden vermeden tijdens het geven van borstvoeding,
omdat kleine hoeveelheden kunnen overgaan in de moedermelk.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding'
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
SEDERGINE 500 mg en SEDERGINE FORTE 1 g bevatten aspartaam (E951). Bevat
een bron van fenylalanine. Kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.
Sedergine Forte 1g bevat 1,601g lactose (0,800 g glucose en 0,800 g galactose) per dosis.
Voorzichtigheid   is   geboden   bij   patiënten   met   diabetes   mellitus.   Indien   uw   arts   u   heeft
meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u
dit geneesmiddel inneemt.
Sedergine   325mgn   Sedergine   500mg   en   Sedergine   Forte   1g   bevatten   ongeveer   0,5g
natrium   per   dosis.  
Voorzichtigheid   is   geboden   bij   patiënten   met   een   gecontroleerd
natriumdieet.
3. 
Hoe gebruikt u dit middel
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw
arts of apotheker. 
SEDERGINE-BIJSLUITER.doc
SEDERGINE
De behandeling dient zo kort mogelijk te zijn en beperkt te worden tot de symptomatische
periode.
Tussen   twee   innamen   van   325   of   500 mg   moet   een   interval   van   4   uur   in   acht   worden
genomen.   Bij   matige   nierinsufficiëntie   of   na   een   dosis   van   1   g,   moeten   minstens   6   uur
verlopen tussen twee opeenvolgende innamen.
SEDERGINE is enkel geschikt voor oraal gebruik.
De bruistabletten oplossen in een glas water en vervolgens opdrinken.
SEDERGINE 325 mg bruistabletten
Volwassenen en kinderen die meer dan 40 kg wegen (ongeveer  12 jaar) :
- lichte tot matige pijn en koorts: 2 tot 3 tabletten om de 4 tot 6 uur, indien nodig.
De hoeveelheid van 12 tabletten per 24 uur niet overschrijden.
Bejaarden :
- lichte tot matige pijn en koorts: de voor volwassenen aanbevolen doses kunnen worden
toegediend.
Kinderen tot 40 kg (ongeveer 12 jaar) :
- uitsluitend volgens advies van de arts ;
- ter informatie : de normale dosering bij kinderen is 60 mg/kg/dag :
Kinderen lichter dan 20 kg :
niet toedienen
Kinderen van 20 tot 27 kg :
1 tablet, maximum 4 maal per dag
Kinderen van 28 tot 33 kg :
1 tablet, maximum 5 maal per dag
Kinderen van 34 tot 40 kg :
1 tablet, maximum 6 maal per dag
SEDERGINE 500 mg bruistabletten
Volwassenen en kinderen die meer dan 40 kg wegen (ongeveer 12 jaar) :
- lichte tot matige pijn en koorts: 1 tot 2 tabletten om de 4 tot 6 uur, indien nodig.
De hoeveelheid van 8 tabletten per 24 uur niet overschrijden.
Bejaarden :
- lichte tot matige pijn en koorts: de voor volwassenen aanbevolen doses kunnen worden
toegediend.
SEDERGINE FORTE 1 g bruistabletten
Voorbehouden voor volwassenen en kinderen van meer dan 50 kg (ongeveer 15 jaar).
- Lichte tot matige pijn : 1 tablet van 1 g per inname, zonder de hoeveelheid van 3 tabletten
van 1 g per dag te overschrijden, of 3 g per dag te verdelen over meerdere innamen tijdens de
dag.
De maximale dagelijkse dosis voor volwassenen is 4 g.
- Bij ontstekingen is de gebruikelijke startdosis bij volwassenen 2,4 tot 3,6 g per dag, verdeeld
over verschillende innamen. Indien nodig, kan deze dosis gewoonlijk worden verhoogd met
325 mg tot 1,2 g per dag in intervallen van minstens 1 week. De dosering dient individueel te
worden  aangepast  in  functie  van de  respons van  de  patiënt,  zijn/haar  tolerantie  voor het
geneesmiddel en de serumconcentratie aan salicylaten.
SEDERGINE-BIJSLUITER.doc
SEDERGINE
De gebruikelijke onderhoudsdosis bij volwassenen is 3,6 tot 5,4 g per dag.
De breeklijn in het midden is alleen bedoeld om de inname van een tablet te 
vergemakkelijken, maar mag nooit gebruikt worden om een halve dosis toe te dienen. 
Wat moet u doen als u meer SEDERGINE hebt ingenomen dan u zou mogen
Als   u   meer   SEDERGINE   hebt   ingenomen,   neem   onmiddellijk   contact   op   met   uw   arts,
apotheker of met het Antigifcentrum (05.245).
Indien na inname van te hoge doses braakneigingen, braken, versnelde ademhaling, koorts
optreden, dringend de arts verwittigen of zorgen voor dringende ziekenhuisopname.
Wat moet u doen indien u bent vergeten SEDERGINE in te nemen
Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.
Neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.
Indien u verder nog vragen hebt over het gebruik van dit geneesmiddel, stel ze aan uw arts of 
apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen 
Zoals alle geneesmiddelen kan SEDERGINE bijwerkingen veroorzaken hoewel niet iedereen 
deze bijwerkingen krijgt.
-   allergische   reacties :   allergische   huidreacties   (bijvoorbeeld   netelroos),   astma-aanval,
anafylactische shock ;
-   spijsverteringsstoornissen :   misselijkheid,   braken,   maagpijn,   maag-   of   darmzweren   of
-bloedingen ;
- verlengde bloedingstijd bijv. bij een tandextractie, een operatie, de menstruatie ;
- oorsuizingen, transpiratie, gewaarwording van verminderde gehoorscherpte, hoofdpijn, 
vermoeidheid, dorst, braken, bevingen, duizeligheid, verwardheid, zijn vaak te wijten aan te 
hoge doses (4 tot 6 g per dag). Bejaarden zijn hiervoor gevoeliger ;
- langdurig gebruik van hoge doses kan toxisch zijn voor de nieren ;
- bij aanhoudende koorts die gepaard gaat met een algemeen gevoel van onwelzijn, de arts
verwittigen.
SEDERGINE-BIJSLUITER.doc
SEDERGINE
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook 
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook 
rechtstreeks melden (zie contactgegevens hieronder). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons
helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II 
Victor Hortaplein, 40/ 40 
B-1060 BRUSSEL
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
5. 
Hoe bewaart u SEDERGINE 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden  25°C.  De tube zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking . Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum
6. 
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel' 
De werkzame stof in dit middel is acetylsalicylzuur. Elk tablet bevat 325 mg, 500 mg of 1 g
acetylsalicylzuur.
De andere stoffen in dit middel zijn :
Voor SEDERGINE 325 mg bruistabletten : watervrij citroenzuur, natriumwaterstofcarbonaat,
glycine, natriumbenzoaat, polyvidon. Zie Rubriek 2.
Voor   SEDERGINE   500 mg   bruistabletten :  natriumwaterstofcarbonaat,   watervrij
natriumcitraat,   watervrij   citroenzuur,   watervrij   natriumcarbonaat,   aspartaam   (E951),
polyvidon, polyvinylpyrrolidon, natuurlijk sinaasappelaroma. Zie Rubriek 2.
Voor   SEDERGINE   FORTE   1 g   bruistabletten :  natriumbicarbonaat,   watervrij   citroenzuur,
kaliumbenzoaat,   watervrije   lactose,   aspartaam   (E951),   polyvidon,   crospovidon,
sinaasappelaroma. Zie Rubriek 2.
Hoe ziet SEDERGINE eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
SEDERGINE 325 mg bruistabletten is beschikbaar in een doos van 2 polypropyleen tubes
met polyethyleen dop met een droogmiddel met 10 bruistabletten (20 tabletten)
SEDERGINE 500 mg bruistabletten is beschikbaar in :
- een doos van 5 aluminium strips met 4 tabletten (20 tabletten)
SEDERGINE-BIJSLUITER.doc
SEDERGINE
- een doos van 2 polypropyleen tubes met polyethyleen dop met een droogmiddel met 10
tabletten (20 tabletten)
- een doos van 4 polypropyleen tubes met polyethyleen dop met een droogmiddel met 15
tabletten (60 tabletten)
SEDERGINE FORTE 1 g bruistabletten is beschikbaar in :
- een doos van 1 polypropyleen tube met polyethyleen dop met een droogmiddel met 10
bruistabletten (10 tabletten)
- een doos van 2 polypropyleen tubes met polyethyleen dop met een droogmiddel met 10
bruistabletten (20 tabletten)
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Bristol-Myers Squibb Belgium NV
Terhulpsesteenweg 185
1170 Brussel
Tel. : 2.76.11
Fabrikanten
UPSA 
UPSA
304, avenue du Docteur Jean BRU
979, avenue des Pyrénées
47000 AGEN, FRANKRIJK
47520 LE PASSAGE, FRANKRIJK
Voor aanvullende informatie over dit geneesmiddel, neem contact op met de houder van de
vergunning voor het in de handel brengen : Tel : 2.76.11
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
SEDERGINE 325 mg bruistabletten : BE184773
SEDERGINE 500 mg bruistabletten (in strips) : BE184807
SEDERGINE 500 mg bruistabletten (in tubes) : BE213577
SEDERGINE FORTE 1 g bruistabletten : BE225181
Afleveringswijze
Vrije aflevering 
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in: 15
Datum van goedkeuring van deze bijsluiter : 15
SEDERGINE-BIJSLUITER.doc
SEDERGINE FORTE 1 g bruistablettenGebruikt u nog andere geneesmiddelen'Wat moet u doen indien u bent vergeten SEDERGINE in te nemenFabrikanten

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Sedergine Forte Bruis 1 Gr Tabl 20

EUR

8.0600