U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Scopolamine Hbr Amp 10x0,25mg/1ml1028760-31

Meer afbeeldingen

Scopolamine Hbr Amp 10x0,25mg/1ml

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: Niet in voorraad

Special Price € 10,75

fabrieksprijs: € 12,00

Extra informatie

Producent Sterop
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Palliatieve zorg

Premedicatie

Gebruik

Volwassenen

 • SC of diep IM: 0,25 tot 0,75 mg, 30 tot 60 minuten voorafgaand aan de anesthesie
 • Infusie verdund in een isotonische oplossing (bv. NaCl 0,9 % 50 ml): 1,2 tot 3,5 mg per 24 uur
 • Dosisaanpassingen zijn aangewezen bij nierinsufficiëntie, leverinsufficiëntie en bij bejaarden of kwetsbare patiënten

Kinderen < 12 j

 • SC, diepe IM of IV: maximum 6 microgram per kg, 30 tot 60 minuten voorafgaand aan de anesthesie
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling N/B
Contra-indicaties N/B
Nevenwerkingen

Vaak

 • Urineretentie.

Zeer vaak

 • Verminderde traansecretie, stoornissen in het zien (cycloplegie), mydriase, nauwe-hoek glaucoom.
 • Droge mond, constipatie.
Actieve stof N05CM05
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Scopolamine is een reversibele, competitieve antagonist van acetylcholine en van andere middelen met een muscarinerge werking.
 • Scopolamine is competitief met deze agonisten ten opzichte van een gemeenschappelijke bindingsplaats op de muscarinereceptoren die zich ter hoogte van de exocriene klieren, de gladde spieren en hartspieren, de gangliën en de intramurale neuronen bevinden.
 • Scopolamine is een parasympathicolytisch krampstillend middel van het atropinetype dat, in tegenstelling tot atropine, een centrale sederende werking heeft, waarschijnlijk omwille van een grotere permeabiliteit van de bloed-hersenbarrière voor scopolamine.
 • De effecten van scopolamine op de hartfrequentie (toename) zijn minder uitgesproken dan die van atropine.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
SCOPOLAMINE HBr STEROP 0,25mg/1ml
SCOPOLAMINE HBr STEROP 0,50mg/1ml 
Oplossing voor injectie
Scopolaminehydrobromide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het 
kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. 
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een 
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Scopolamine HBr Sterop gebruikt'
2. Wanneer mag u Scopolamine HBr Sterop niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn'
3. Hoe gebruikt u Scopolamine HBr Sterop'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Scopolamine HBr Sterop'
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT SCOPOLAMINE HBr STEROP GEBRUIKT'
De scopolaminehydrobromide is een anticholinerg krampstillend middel.
Dit geneesmiddel onderdrukt het parasympathisch zenuwstelselhetgeen een vermindering 
van de secreties en van de samentrekking van de gladde spieren veroorzaakt 
(spijsverteringsstelsel en urinewegen).
Het wordt gebruikt als
- palliatieve zorgbehandeling van het gereutel dat veroorzaakt wordt door obstructie van de 
bovenste luchtwegen. 
- premedicatie voorafgaand aan een anesthesie of medisch onderzoek, teneinde de 
speekselvorming, de secreties en de helft van de gladde spieren te verminderen.
2. WANNEER MAG U SCOPOLAMINE HBr STEROP NIET GEBRUIKEN OF 
MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN'

Wanneer mag u Scopolamine HBr Sterop niet gebruiken'

als U allergisch (overgevoelig) bent voor scopolamine. 
-
als u lijdt aan een verhoging van de intraoculaire druk (nauwe-hoek glaucoom).
-
als u lijdt aan urineretentie gekoppeld aan uretro-prostaatstoornissen.
Pagina 1 van 6   
Bijsluiter
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Scopolamine HBr Sterop'
Als u lijdt aan :
-
een prostaathypertrofie die een urineretentie kan veroorzaken.
-
een verminderde lever-en nierfunctie.
-
een angina pectoris (coronaire insufficiëntie), hartritmestoornissen met een thyroïde 
oorsprong.
-
chronische bronchitis.
-
een zeer trage stoelgang en een darmafsluiting te wijten aan een verlamming van de dunne
darm. 
Omwille van een risico op delirium dient men er zich van te verzekeren, na het eerste gebruik
van  scopolamine,  dat  de  patiënt   geen  verminderde   werking  van  de  intellectuele   functies,
verwarring of hallucinaties vertoont vooraleer een nieuwe injectie toe te dienen.
Door zijn invloed op de werking van het maag-darmstelsel kan de scopolamine de absorptie
van geneesmiddelen voor oraal gebruik verminderen.
Interferentie met laboratoriumtesten : de toediening van scopolamine wordt niet aanbevolen
binnen de 24 uur voorafgaand aan een secretietest van maagzuur want de anticholinergica
kunnen de effecten van het gebruikt product bestrijden om de secretiefunctie van maagzuur te
evalueren.
De beslissing tot het al dan niet gebruiken van het geneesmiddel behoort toe aan de 
behandelende arts.
Lees ook de rubriek " Gebruik  met andere geneesmiddelen" wanneer u reeds andere 
geneesmiddelen inneemt.
Raadpleeg uw arts wanneer een van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is
of geweest is in het verleden.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Gebruikt u naast Scopolamine HBr Sterop nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort 
geleden gedaan' Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen 
waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Een additief effect van de scopolamine kan waargenomen worden in geval van gelijktijdige 
toediening met andere atropineachtige producten (geneesmiddelen tegen de ziekte van 
Parkinson, sommige geneesmiddelen tegen de depressie en neuroleptica (kalmerende 
middelen), antihistaminica H1, disopyramide, mequitazine, amantadine) en met sommige 
mono-amine oxidase inhibitoren (IMAO).
Een verminderde werking van de scopolamine kan waargenomen worden in geval van 
gelijktijdige toediening met parasympathicomimetica.
De scopolaminehydrobromide kan de maag-darmeffecten van de cisapride, domperidon en
metoclopramide beperken, evenals de opname van levodopa.
De   gelijktijdige   toediening   van   scopolaminehydrobromide   en   procaïnamide   kan   een
vertraagde hartslag veroorzaken.
 
Pagina 2 van 6   
Bijsluiter
Een verminderde werking van de parasympathicomimetische geneesmiddelen wanneer ze 
tegelijkertijd met scopolaminehydrobromide ingenomen worden (ACh-derivaten, pilocarpine, 
al dan niet reversibele cholinesteraseremmers).
Waarop moet u letten met eten en drinken'
De alcoholinname moet afgewezen worden. 
Zwangerschap 
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding' Neem dan contact op met 
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Alhoewel dierstudies en klinische studies geen enkel nefast effect op de vorming en de 
ontwikkeling van de foetus hebben laten zien, wordt het gebruik van dit product overgelaten 
aan het oordeel van de arts.
De scopolamine doorloopt de placenta en gaat dus over in de foetus waar het zijn werking kan
uitoefenen en een respiratoire depressie veroorzaken bij de pasgeborene als het geneesmiddel 
kort voor of tijdens de bevalling gebruikt wordt. Het wordt dus aanbevolen in dit geval 
gedurende een periode de spijsverteringsfuncties en de respiratoire functies van de 
pasgeborene te bewaken.
Vruchtbaarheid : Het is onwaarschijnlijk dat de scopolamine de vruchtbaarheid beïnvloedt. 
Borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding' Neem dan contact op met 
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
De scopolamine wordt niet aanbevolen tijdens het geven van borstvoeding. 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
De scopolamine kan slaperigheid en gezichtsstoornissen veroorzaken. Het is bijgevolg niet 
aangewezen een voertuig te besturen of machines te bedienen onder invloed van de 
scopolamine.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Niet van toepassing.
3. HOE GEBRUIKT U SCOPOLAMINE HBr STEROP '
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
Toedieningswijze :
De scopolamine zal intraveneus, intramusculair of subcutaan toegediend worden. 
Dosering :
De dosering is persoonlijk en zal aangepast worden in functie van het gewenst klinisch effect
en van de respons van de patiënt op de behandeling.
Bij volwassenen :
Als   subcutane   en   diepe   intramusculaire   injectie   :   0,25   tot   0,75mg   scopolamine   HBr   in
oplossing toedienen, 30 tot 60 minuten voorafgaand aan de anesthesie.
Pagina 3 van 6   
Bijsluiter
Als infusie verdund in water voor injectie : 1,2 tot 3,5 mg scopolamine HBr /24 uur toedienen
(overeenstemmend met 0,8 tot 2,4 mg/24 u scopolamine basis)
De dosis zal verlaagd worden bij bejaarde patiënten, kwetsbare patiënten of patiënten met
nier- of leverinsufficiëntie.
Bij kinderen onder de 12 jaar :
De dosis van 6 microgram/kg dat toegediend moet worden via een subcutane, intraveneuze of 
diepe intramusculaire weg, 30 tot 60 minuten voorafgaand aan de anesthesie, niet 
overschrijden.
Heeft u te veel van Scopolamine HBr Sterop gebruikt'
Wanneer u te veel Scopolamine HBr Sterop hebt toegediend, neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
De overdoseringsymptomen zijn die van atropineverbindingen : tachycardie, respiratoire 
depressie, visusstoornissen, verwijding van de pupil en stimulatie van het centraal 
zenuwstelsel (verwarring, stuiptrekkingen, confusie en hallucinaties tot delirium).  Er bestaan 
sterke individuele variaties op de effecten van deze producten. 
De eerste maatregelen te nemen bij intoxicatie voor een symptomatische behandeling zijn:
-
De ademhaling behouden door eventueel zuurstof toe te dienen
-
De lichaamstemperatuur controleren door applicatie van koude, natte handdoeken 
-
Een urine-uitscheiding veroorzaken door toediening van vloeistof via de mond of via
injectie; een blaassondage uitvoeren indien de patiënt moeite heeft om te urineren.
Een mogelijk tegengif van de scopolamine is de fysostigmine : 2 tot 3 mg intramusculair
inspuiten om de 2 uur indien nodig.
De behandeling van ernstige anticholinerge symptomen wordt overgelaten aan de arts 
(toediening van een parasympathicomimeticum).  De patiënt tenminste 12 uur na de 
verdwijning van de symptomen bewaken.
Om de stuiptrekkingen onder controle te houden : toediening van diazepam via een langzame 
intraveneuze injectie met toezicht op het hart en de ademhaling in een ziekenhuisomgeving.
De toe te dienen doses zijn :
' Voor volwassenen : 10 tot 20 mg diazepam (0,1 tot 0,3 mg/kg) via een langzame
intraveneuze toediening (max. 5 mg/min).
' Bij   kinderen :   0,1   tot   0,3   mg   diazepam/kg   via   een   langzame   intraveneuze
toediening.
Bent u vergeten Scopolamine HBr Steropte gebruiken'
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Scopolamine HBr Sterop
Niet van toepassing.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Scopolamine HBr Sterop bijwerkingen hebben, al krijgt niet 
iedereen daarmee te maken.
Pagina 4 van 6   
Bijsluiter
De frequentie van mogelijke bijwerkingen is als volgt gedefinieerd: 
-
zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten 
-
vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten 
-
soms: bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten 
-
zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten 
-
zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten 
-
niet bekend : de frequentie kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden 
vastgesteld.
Tijdens de behandeling kunnen de volgende bijwerkingen optreden :
Zeer vaak :
- Verminderde traansecretie, accomodatiestoornissen van het oog (Cycloplegie), verwijding
van de pupil (Mydriasis), verhoging van de intraoculaire druk (nauwe-hoek glaucoom)
- Droge mond, constipatie
Vaak : 
- Urineretentie
Soms : 
- Sedatie, slaperigheid, prikkelbaarheid, mentale confusie, hallucinaties, delirium, verwarring,
coma, amnesie, duizeligheid, excitabiliteit
Niet bekend : 
- Versnelling van de hartslag, hartkloppingen
- Irritatie op de injectieplaats
De verwijding van de pupil kan ook te wijten zijn aan een besmetting via oogcontact met de
vingers die de scopolamineoplossing behandeld hebben.
Deze bijwerkingen kunnen afnemen en zelfs verdwijnen door de dosis aan te passen.
Krijgt u veel last van een bijwerking' Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 
staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U SCOPOLAMINE HBr STEROP'
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik Scopolamine HBr Sterop niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te 
vinden op de verpakking en de ampul na EXP. De laatste dag van die maand is de uiterste 
houdbaarheidsdatum.
De oplossing niet gebruiken als de vloeistof niet helder is.
De ampullen zijn bestemd voor éénmalig gebruik.
Na het eerste openen van een ampul moet elke ongebruikte oplossing weggegooid worden 
overeenkomstig de geldende reglementering.
Pagina 5 van 6   
Bijsluiter
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. 
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze 
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Scopolamine HBr Sterop'
De werkzame stof is scopolaminehydrobromide.
Naargelang de dosering bevat elke ampul van 1ml oplossing 0,25 mg 
scopolaminehydrobromide of 0,50 mg scopolaminehydrobromide.
De andere stoffen (excipiens) zijn natriumchloride, zoutzuur (voor aanpassing van de pH) en 
water voor injectie.
Hoe ziet Scopolamine HBr Sterop eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Scopolamine HBr Sterop  is een heldere, kleurlose en vrije van zichtbare deeltjes oplossing
verpakt in 1ml glazen ampullen.
Dozen van 3, 10 ampullen (publiek) en van 50, 100 ampullen (ziekenhuis gebruik).
.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria STEROP, Scheutlaan 46-50, 1070 Brussel.
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen : 
Scopolamine HBr Sterop 0,25 mg/1ml : BE408116
Scopolamine HBr Sterop 0,50 mg/1ml : BE408125
Afleveringswijze : Medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 12.
Pagina 6 van 6   

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Scopolamine Hbr Amp 10x0,25mg/1ml

EUR

12.0000