U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Prostaserene Caps 30x320mg1278449-31

Meer afbeeldingen

Prostaserene Caps 30x320mg

Schrijf de eerste review van dit product

Geneesmiddel voor goedaardige prostaathyperplasie

Availability: In voorraad

Special Price € 16,42

fabrieksprijs: € 18,30

Details

Geneesmiddel voor goedaardige prostaathyperplasie

Extra informatie

Producent Therabel Pharma
Onze keuze N/B
Omschrijving Geneesmiddel voor goedaardige prostaathyperplasie
Toepassing

Symptomatische behandeling van mictiestoornissen ten gevolge van een goedaardige prostaathyperplasie, nadat elke ernstige pathologie werd uitgesloten

Gebruik

Mannen

  • Posologie: 1 capsule 's morgens

Toedieningswijze

  • De capsules zullen met een beetje water worden doorgeslikt, bij voorkeur na de maaltijd.
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling

320 mg extract (plantaardige vette olie) van Serenoa repens (Bartram) Small, fructus (6,5-9:1)

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen, of voor bewaarmiddelen van de familie van parabenen (ethylparahydroxybenzoëzuur, propylparahydroxybenzoëzuur).

Nevenwerkingen
  • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Actieve stof G04CX02
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
  • Het Serenoa repens extract bezit anti-inflammatoire, anti-oedemateuze en anti-androgene eigenschappen.
  • De anti-inflammatoire en anti-oedemateuze eigenschappen van het Serenoa repens extract kunnen worden toegeschreven aan zijn inhiberende werking t.o.v. cyclooxygenase en 5-lipooxygenase.
  • De anti-inflammatoire en anti-oedemateuze werking zijn bijzonder belangrijk bij de evolutieve opstoten tijdens dewelke de congestie t.h.v. het bekken een belangrijke rol speelt in de symptomatologie.
  • Het werkingsmechanisme van de anti-androgene werking is nog niet volledig gekend, maar wel is aangetoond dat het Serenoa repens extract een inhiberende werking heeft t.h.v. de oestrogene en androgene receptoren van de celkern.
  • Bij de mens heeft Prostaserene geen invloed op de plasmaspiegels van testosterone, het luteïniserend hormoon of het follikelstimulerend hormoon.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBijsluiter: informatie voor de gebruiker
Prostaserene, zachte capsules
Extract van Serenoa repens
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke 
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u 
dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die niet 
in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht na 30 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw 
arts. 
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Prostaserene, zachte capsules en waarvoor wordt dit middel ingenomen'
2.
Wanneer mag u Prostaserene, zachte capsules niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3.
Hoe neemt u Prostaserene, zachte capsules in'
4.
Mogelijke bijwerkingen.
5.
Hoe bewaart u Prostaserene, zachte capsules'
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie.
1.
Wat is Prostaserene, zachte capsules en waarvoor wordt dit middel ingenomen'
Prostaserene is een geneesmiddel op basis van een plant, namelijk Serenoa repens.
Prostaserene wordt gebruikt bij urinaire problemen ten gevolge van een goedaardige prostaatvergroting
(benigne prostaathyperplasie), nadat elke ernstige ziekte werd uitgesloten. Deze problemen kunnen onder
meer moeilijk urineren, een frequente behoefte om te urineren overdag en/of 's nachts, een erg dringende
behoefte om te urineren of urinelekkage zijn.
Wordt uw klacht na 30 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
2.
Wanneer mag u Prostaserene, zachte capsules niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee
zijn'

Wanneer mag u Prostaserene niet innemen' 
U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Prostaserene'
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
-
Alvorens u uw behandeling met Prostaserene start, moet u uw arts raadplegen die de ziekte waaraan u
lijdt zal evalueren.
1
-
Prostaserene vermindert de klachten ten gevolge van de goedaardige prostaatvergroting maar neemt
de vergroting zelf niet weg.
Daarom verdient het aanbeveling om regelmatig uw arts te raadplegen voor een controleonderzoek.
Dit geldt in het bijzonder als er bloed in uw urine zit of als u lijdt aan plotse onmogelijkheid om te
plassen (acute urineretentie).
-
Prostaserene kan af en toe maaglast veroorzaken, zoals zuurbranden of maagpijn, als het geneesmiddel
vóór de maaltijd wordt ingenomen. U moet dus Prostaserene innemen juist na de maaltijd.
-
Als u in het verleden maaglast had, meldt u dit aan uw arts alvorens Prostaserene te gebruiken.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in'
Neemt u naast Prostaserene nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen' Vertel dat dan uw arts of
apotheker.
Tot   op   heden   zijn   geen   wisselwerkingen   gekend   tussen   Prostaserene   en   andere   geneesmiddelen   of
voedingsmiddelen. Toch moet u uw arts of apotheker inlichten als u andere geneesmiddelen gebruikt of
onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
Waarop moet u letten met eten en drinken'
U mag Prostaserene innemen met eten en drinken.
Zwangerschap en borstvoeding
U mag geen Prostaserene innemen als u een vrouw bent.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Prostaserene heeft geen invloed op de rijvaardigheid noch op het gebruik van machines.
Prostaserene   bevat   bewaarmiddelen   (parabenen)  die   allergische   reacties   kunnen   veroorzaken
(eventueel vertraagd). U mag dus geen Prostaserene gebruiken indien u allergisch bent voor
parabenen.
3.
Hoe neemt u Prostaserene, zachte capsules in'
Prostaserene mag enkel door volwassen mannen gebruikt worden.
Neem Prostaserene altijd in precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat
heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
U moet 1 capsule Prostaserene per dag innemen.
Uw arts zal de behandelingsduur bepalen. Hij zal u vragen regelmatig op raadpleging te komen en zal bij
deze gelegenheid onderzoeken uitvoeren die het mogelijk maken te beoordelen of de behandeling moet
voortgezet of gestopt worden.
Gebruik bij kinderen
2
Gebruik geen Prostaserene indien u een vrouw of een kind bent want Prostaserene is enkel bestemd voor een
volwassen man.
Wijze van gebruik   
Slik de capsule met wat water in, zonder er op te kauwen of op te zuigen, na de maaltijd.
Heeft u te veel van Prostaserene ingenomen'
Wanneer u te veel van Prostaserene hebt ingenomen,  neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw
apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Bent u vergeten Prostaserene in te nemen'
Hervat  de  behandeling van zodra mogelijk, zonder echter  de  in te  nemen  hoeveelheden en het aantal
innamen te veranderen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Prostaserene 
Er valt geen bijzonder effect te vrezen als u stopt met de behandeling.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel  kan ook  Prostaserene  bijwerkingen hebben,  al  krijgt  niet iedereen daarmee  te
maken.
U kan uitzonderlijk last krijgen van licht zuurbranden of van lichte maagpijn als u Prostaserene vóór de
maaltijd hebt ingenomen. 
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via  België:
Federaal   agentschap   voor   geneesmiddelen   en   gezondheidsproducten,   Afdeling   Vigilantie,
EUROSTATION   II,   Victor   Hortaplein,   ,   B-1060   Brussel,   Website:   www.fagg.be,   e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be.   Luxemburg:   Direction   de   la   Santé   '   Division   de   la   Pharmacie   et   des
Médicaments, Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html. Door
bijwerkingen   te   melden,   kunt   u   ons   helpen   meer   informatie   te   verkrijgen   over   de   veiligheid   van   dit
geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u Prostaserene, zachte capsules'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik Prostaserene niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na 'EXP'.
Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker   wat   u   met   geneesmiddelen   moet   doen   die   u   niet   meer   gebruikt.   Ze   worden   dan   op   een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
3
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel'
-
De werkzame stof is het extract (plantaardige vette olie) van Serenoa repens (Bartram) Small, fructus
(6,5 ' 9: 1). Extractievloeistof: superkritische koolstofdioxide. Een capsule bevat 320 mg extract.
-
De   andere   stoffen   zijn   de   volgende:   glycerol,   ethylparahydroxybenzoëzuur,
propylparahydroxybenzoëzuur,   natriumhydroxide,   titaniumdioxide   (E171),   kopercomplex   van
chlorofyl (E141) en gelatine.
Hoe ziet Prostaserene eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Prostaserene zijn langwerpige, groene, zachte capsules met 320 mg extract van Serenoa repens.
Het is beschikbaar in dozen met 30 capsules onder witte, ondoorzichtige, alu/PVC-blisterverpakking.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
H
  ouder van de vergunning  
THERABEL PHARMA N.V.
Egide Van Ophemstraat 108
1180 Brussel
België
Fabrikant
THERABEL INDUSTRIES
Zone d'Entreprises Les Playes-Jean Monnet
Avenue de Bruxelles 274
83500 La-Seyne-Sur-Mer
Frankrijk
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE 175481.
Wijze van aflevering
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 15.
4
Prostaserene, zachte capsulesWanneer mag u Prostaserene niet innemen'U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Prostaserene'Neemt u nog andere geneesmiddelen in'Zwangerschap en borstvoedingRijvaardigheid en het gebruik van machinesProstaserene bevat bewaarmiddelen (parabenen) die allergische reacties kunnen veroorzaken (eventueel vertraagd). U mag dus geen Prostaserene gebruiken indien u allergisch bent voor parabenen.Heeft u te veel van Prostaserene ingenomen'Bent u vergeten Prostaserene in te nemen'Als u stopt met het innemen van Prostaserene

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Prostaserene Caps 30x320mg

EUR

18.3000