U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Nustasium Comp 201590397-30

Meer afbeeldingen

Bevat difenhydramine HCl, te gebruiken als tijdelijk of occasioneel hulpmiddel om in te slapen

Availability: In voorraad

Special Price € 10,57

fabrieksprijs: € 11,80

Extra informatie

Producent Vemedia Consumer Health Belgium
Onze keuze N/B
Omschrijving Bevat difenhydramine HCl, te gebruiken als tijdelijk of occasioneel hulpmiddel om in te slapen
Toepassing

Nustasium is geïndiceerd als een tijdelijk of occasioneel hulpmiddel om het optreden van slaap te bevorderen.

Gebruik

Volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar: 1 tablet 20 minuten voor het slapengaan.

Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling

Diphenhydraminum hydrochloridum (DCI) 50 mg — Lactosum — Maydis amylum — Gelatinum — Silici colloidal. — Acidum alginicum — Talcum — Magnesii stearas q.s. pro tablet comp. uno.

Contra-indicaties

Verband houdend met het anticholinergisch effect: — Glaucoom door sluiting van de hoek; — Risico op urineretentie als gevolg van urethra- en prostaatstoornissen; — Overgevoeligheid voor diphenhydramine; — Astma-aanval; — Stenoserende peptische ulcus; — Pyloroduodenale obstructie. Kinderen jonger dan 16 jaar.

Nevenwerkingen

Meest frequent

  • Droge mond.
  • Slaperigheid, duizeligheid.
  • Droge neusslijmvliezen, droge keel, dikkere slijmen.
Actieve stof R06AA02
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
  • Difenhydramine is een H1-antihistaminicum met een ethanolaminestructuur.
  • Het is een antihistaminicum door zijn werking op de centrale en perifere H1-receptoren.
  • Difenhydramine bezit sedatieve en anticholinergische eigenschappen.

Zie ook:
Anticholinerge bijwerkingen
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
NUSTASIUM 50 mg tabletten
Difenhydraminehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt 
u het beste resultaat.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw 
arts.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan' Of krijgt u een 
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt'
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3.
Hoe gebruikt u dit middel'
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel'
6.
Aanvul ende informatie
1.
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT'
Difenhydramine is een geneesmiddel uit de klasse van de H1-antihistaminica met 
kalmerende werking.
NUSTASIUM is aangewezen als een tijdelijk of occasioneel hulpmiddel om in te slapen.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA 
VOORZICHTIG ZIJN'

Indien uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met 
uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken'
-
U bent al ergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen 
kunt u vinden onder punt 6.
-
in geval van oogaandoeningen. 
-
in geval van urinaire problemen die te wijten zijn aan aandoeningen van de urinebuis of
de prostaat. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
-
Niet toedienen aan kinderen jonger dan 16 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel'
-
Wanneer u een voertuig bestuurt of gevaarlijke machines bedient, moet u alert zijn op
elke neiging om in slaap te val en.
-
Drink geen alcohol en neem geen kalmerende middelen in tijdens de behandeling, omdat
ernstige zenuwstoornissen kunnen optreden.
-
In geval van urinaire problemen of problemen met het zicht  moet u de behandeling

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
stopzetten en een arts raadplegen.
-
In geval van myasthenia gravis (een neuromusculaire ziekte).
-
Als u een van de volgende aandoeningen heeft gehad:
o bronchiaal astma
o hyperthyreoïdie (verhoogde werking van de schildklier) 
o hart- en vaatziekten
o verhoogde bloeddruk
-
Het   gebruik   van   dit   geneesmiddel   wordt   afgeraden   bij   patiënten   met   galactose-
intolerantie,   Lapp   lactase-deficiëntie   of   glucose-galactose   malabsorptie   (zeldzame
erfelijke aandoeningen).
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen' Gebruikt u naast Nustasium nog andere 
geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan' Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. 
Neem Nustasium niet samen in met:
-
alcohol
-
slaapmiddelen
-
anesthetica 
-
andere antihistaminica 
-
neuroleptica 
-
anticholinerge middelen tegen de ziekte van Parkinson
-
atropine-achtige antispasmodica 
-
disopyramide
-
tricyclische antidepressiva 
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten en drinken'
Neem Nustasium niet samen met alcohol in (zie de rubriek "Wanneer moet u extra 
voorzichtig zijn met dit middel'").
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding' Neem dan contact op met 
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
-
Z
  wangerschap : Dit geneesmiddel is niet aangewezen tijdens de zwangerschap, en meer
in het bijzonder tijdens de eerste drie maanden en op het einde van de zwangerschap,
wegens het risico dat de pasgeborene slaperig of overmatig prikkelbaar zou kunnen zijn.
-
B
  orstvoeding : Het gebruik van Nustasium wordt niet aangeraden tijdens de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Nustasium   kan   slaperigheid   en   onoplettendheid   veroorzaken   tijdens   de   dag.   Men   moet
voorzichtig zijn wanneer men een voertuig bestuurt of gevaarlijke machines bedient. Men
moet het voertuig of de machine stil eggen wanneer een neiging tot inslapen optreedt.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet 
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN'
Dosering:
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over 
het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Volwassenen en kinderen vanaf 16 jaar: 
-
1 tablet 20 minuten voor het slapengaan. 
Wijze van toediening en toedieningsweg:
-
Nustasium bestaat onder de vorm van tabletten voor inname via de mond.
-
Ze moeten met wat water worden ingeslikt.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen'  
Wanneer u te veel van Nustasium heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
'
Bij kinderen: 
o De   belangrijkste   verschijnselen   zijn   excitatie   met   opgewondenheid,   soms
hal ucinaties en stuipen. Deze laatste treden op met tussenpozen. Soms begint
het kind te beven en treedt een verwijding van de pupil en en lichte koorts op.
'
Bij volwassenen: 
o De verschijnselen zijn verschil end: vaak ziet men een depressie die een periode
van   excitatie   en   stuipen   voorafgaat.   Koorts   en   roodheid   van   de   huid   zijn
zeldzamer. 
'
Behandeling: 
o Men moet onmiddel ijk de arts verwittigen en de patiënt rustig houden.
Bent u vergeten dit middel in te nemen'
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Nustasium mag enkel tijdelijk of occasioneel worden ingenomen. 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op 
met uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Nustasium bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee 
te maken. 
De meest waargenomen bijwerking:
' slaperigheid.   Bestuurders   van   voertuigen   en   personen   die   machines   bedienen
moeten hiermee rekening houden.
Bijwerkingen die zelden worden waargenomen:
' moeilijkheden met de spijsvertering zoals misselijkheid, braken, diarree of constipatie,
buikpijn 
' leukopenie en agranulocytose 
' concentratiestoornissen (vooral bij oudere patiënten)
Overige bijwerkingen:
' droge mond
' overgevoeligheid voor licht
' constipatie
' moeilijkheden om te plassen
' droge slijmvliezen van de neus en de keel, dikkere slijmen (fluimen) en duizeligheid
Krijgt u veel last van een bijwerking' Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 
staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL'
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren op kamertemperatuur (15 - 25°C).
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de 
verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de 
uiterste houdbaarheidsdatum.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel'
De werkzame stof in dit middel is:
-
difenhydraminehydrochloride.
De andere stoffen in dit middel zijn:
-
lactose, maïszetmeel, gelatine, col oïdaal siliciumdioxide, algininezuur, talk, 
magnesiumstearaat. 
Hoe ziet Nustasium eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar als deelbare tabletten.
Dozen met 10 of 20 tabletten in een blisterverpakking van 10 tabletten.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
LABIMA NV, Van Volxemlaan 328, B-1190 BRUSSEL.
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE 180485
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 11

Welke stoffen zitten er in dit middel'Nummer van de vergunning voor het in de handel brengenAfleveringswijze

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Nustasium Comp 20

EUR

11.8000