U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Noscaflex Nf Tabl 201359728-32

Meer afbeeldingen

Availability: In voorraad

Special Price € 7,19

fabrieksprijs: € 8,04

Extra informatie

Producent Kela Pharma
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Niet productieve hoest.

Gebruik

Volwassenen

 • 1 tablet, maximum 6 x per dag

Kinderen vanaf 12 jaar

 • 1 tablet, maximum 5 x per dag

Kinderen van 6 tot 12 jaar

 • 1 tablet, maximum 4 x per dag
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling N/B
Contra-indicaties

-Ademhalingsinsufficiëntie van welke graad ook.-Astmatisch hoesten.-Gekende overgevoeligheid aan noscapine of één van de hulpstoffen.-Kinderen onder de 6 jaar.-Gebruik tijdens de zwangerschap.

Nevenwerkingen

Meest frequent

 • Sufheid, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid.
 • Conjunctivitis.
 • Nausea, braken en constipatie.
 • Allergische huidreacties met uitslag en jeuk, allergische rhinitis.
 • Een verhoogde dosis kan hypotensie uitlokken.
 • Een verhoogde dosis kan bronchoconstrictie veroorzaken.
 • Acute pijn in de borst en in de buik.
Actieve stof R05DA07
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Noscapine base, een niet-narcotisch antitussivum met centrale werking.
 • Het heeft geen analgetisch effect.
 • Het is eveneens weinig waarschijnlijk dat het afhankelijkheid zou veroorzaken.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfModule 1.3.1.3 ' BE ' NL
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Rinex bvba
Noscaflex 15 mg tabletten 
Waterlaatstraat 42
2970 Schilde
NAT-H-3172-01-IB-103    ID 140456    
Pagina 1 van 4
NAT-H-3172-01-P-01       ID 139266
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Noscaflex 15 mg tabletten
Noscapine 15 mg
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 
-
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt Noscaflex ingenomen'
2.
Wanneer mag u Noscaflex niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3.
Hoe neemt u Noscaflex in'
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Noscaflex'
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Waarvoor wordt Noscaflex ingenomen'
Noscaflex wordt ingenomen voor de symptomatische behandeling van een droge kriebelhoest waarbij
geen slijm opgehoest wordt (niet-productieve hoest).
2.  Wanneer mag u Noscaflex niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
Wanneer mag u Noscaflex niet innemen'
-
U bent allergisch voor noscapine of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze
stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. 
-
Ademhalingsinsufficiëntie van welke graad ook.
-
Astmatisch hoesten.
-
Kinderen onder de 6 jaar.
-
Bij zwangerschap en borstvoeding.
-
Door de aanwezigheid van aspartaam (kunstmatige zoetstof), een bron van fenylalanine, mogen de
tabletten niet gebruikt worden door mensen die lijden aan de stofwisselingsziekte fenylketonurie.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Noscaflex'
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
-
De productieve hoest, een fundamenteel element bij de verdediging van de longblaasjes en longen,
moet men blijven respecteren. Alvorens dit geneesmiddel te gebruiken dient men er zich van te
vergewissen wat de oorzaken zijn en of een aangepaste behandeling niet nodig is.
Module 1.3.1.3 ' BE ' NL
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Rinex bvba
Noscaflex 15 mg tabletten 
Waterlaatstraat 42
2970 Schilde
NAT-H-3172-01-IB-103    ID 140456    
Pagina 2 van 4
NAT-H-3172-01-P-01       ID 139266
-
Bejaarde personen kunnen gevoeliger zijn. Dosisreductie kan noodzakelijk zijn, contacteer hiervoor
uw arts.
-
Indien   u   nog   andere   geneesmiddelen   neemt,   gelieve   ook   de   rubriek   'Gebruikt   u   nog   andere
geneesmiddelen' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Kinderen
Noscaflex niet bij kinderen onder de 6 jaar gebruiken.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Gebruikt u naast Noscaflex nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken' Vertel dat dan uw arts
of apotheker.
-
Niet samen gebruiken met kalmerende middelen (sedativa).
-
Niet samen gebruiken met warfarine, een geneesmiddel dat de bloedstolling remt.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol'
Noscaflex niet samen met alcohol gebruiken.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Als voorzorgsmaatregel is het aangewezen Noscaflex tabletten niet te gebruiken tijdens de zwangerschap
en de borstvoeding wegens mogelijk risico op de ontwikkeling van de vrucht.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
-
Het gebruik van dit geneesmiddel kan slaperigheid veroorzaken. Het is niet aangewezen voertuigen te
besturen of machines te bedienen waarbij hoge waakzaamheid vereist is.
-
Sedativa en alcohol kunnen de slaperigheid nog versterken. Dan is het niet aangeraden voertuigen te
besturen of machinewerk dat hoge waakzaamheid vereist te verrichten.
-
Zelden   kunnen   lichte   duizeligheid   en   sufheid   optreden,   zie   eveneens   rubriek   4   'Mogelijke
bijwerkingen'.
Noscaflex   bevat   aspartaam,   een   bron   van   fenylalanine.   Dit   kan   schadelijk   zijn   voor   mensen   met
fenylketonurie.
3.  Hoe neemt u Noscaflex in'
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen: 1 tablet per keer, 5 tot 6 maal per dag (max. 6 tabletten per dag).
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Kinderen tussen 6 en 12 jaar: 1 tablet per keer, 3 tot 4 maal per dag (max. 4 tabletten per dag).
Kinderen vanaf 12 jaar: 1 tablet per keer, 4 tot 5 maal per dag (max. 5 tabletten per dag).
-
De aanvangsdosis zo laag mogelijk houden en daarna verhogen.
Module 1.3.1.3 ' BE ' NL
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Rinex bvba
Noscaflex 15 mg tabletten 
Waterlaatstraat 42
2970 Schilde
NAT-H-3172-01-IB-103    ID 140456    
Pagina 3 van 4
NAT-H-3172-01-P-01       ID 139266
-
Indien de hoest niet verbetert bij de gebruikelijke dosis zal men de arts raadplegen.
-
De tabletten mogen gekauwd worden.
-
Indien er na vier à vijf dagen geen verbetering optreedt, dient een arts te worden geraadpleegd.
Heeft u te veel van Noscaflex ingenomen'
Wanneer u te veel van  Noscaflex  heeft ingenomen,  neem dan onmiddellijk contact op met  uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
-
Na inname en absorptie van massieve dosissen: ademhalingsonderdrukking (ademhalingsdepressie),
stuipen (convulsie), coma. 
Behandeling:
-
Maag ledigen indien mogelijk; het gebruik van actieve kool is aangeraden.
-
Bij bevestigen van vergiftiging (intoxicatie) zal men steeds hospitaliseren.
-
In geval van ademhalingsdepressie is het tegengif (antidotum) Naloxone toedienen in een ader (I.V.),
in een spier (I.M.) of onder de huid (S.C.) aangewezen. 
-  Bij volwassenen: begindosis 0.4 mg: indien niet voldoende, mag men deze dosis om de twee tot
drie minuten herhalen met een maximum van 3 injecties.
- Bij kinderen: 0.01 mg/kg. Dezelfde richtlijnen als bij volwassenen.
-
In  geval   van  stuipen:   benzodiazepines  (I.V.   volwassenen  en  grotere   kinderen,   rectaal   bij   kleine
kinderen).
Bent u vergeten Noscaflex in te nemen'
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Noscaflex
Alleen te gebruiken bij klachten.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.  Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
-
Een verhoogde dosis kan een daling van de bloeddruk uitlokken.
-
Bij dieren kan het toedienen van noscapine het vrijkomen van histamine  veroorzaken. Allergische
neusslijmvliesontsteking en allergische huidreacties met uitslag en jeuk kunnen worden waargenomen.
-
Sufheid, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid.
-
Een verhoogde dosis kan samentrekking van de longblaasjes veroorzaken.
-
Acute pijn in de borst werd vastgesteld.
-
Er kunnen gevallen van braakneigingen en braken optreden.
-
Constipatie kan ontstaan.
-
Allergische huidreacties met uitslag en jeuk kunnen worden waargenomen.
-
Acute pijn in de buik werd vastgesteld.
-
Oogbindvliesontsteking.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen' Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat'
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
Hoe bewaart u Noscaflex'
Module 1.3.1.3 ' BE ' NL
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Rinex bvba
Noscaflex 15 mg tabletten 
Waterlaatstraat 42
2970 Schilde
NAT-H-3172-01-IB-103    ID 140456    
Pagina 4 van 4
NAT-H-3172-01-P-01       ID 139266
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren op kamertemperatuur (15°C - 25°C).
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking
na   EXP.   Daar   staat   een   maand   en   een   jaar.   De   laatste   dag   van   die   maand   is   de   uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker   wat   u   met   geneesmiddelen   moet   doen   die   u   niet   meer   gebruikt.   Ze   worden   dan   op   een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Noscaflex'
-
De werkzame stof in Noscaflex is noscapine 15 mg.
-
De   andere   stoffen   in  Noscaflex  zijn   mannitol,   aspartaam,   muntolie,   microkristallijne   cellulose,
anhydrisch colloidaal siliciumdioxide, anijsolie en magnesiumstearaat.
Hoe ziet Noscaflex eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Witte, ronde tabletten voor oraal gebruik. 20 tabletten in blisterverpakking.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Rinex bvba
Waterlaatstraat 42
2970 Schilde
Fabrikant
KELA Laboratoria N.V.
St. Lenaartseweg 48
B-2320 Hoogstraten
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE072825
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op 14

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Noscaflex Nf Tabl 20

EUR

8.0400