U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Neutroses Comp 421232990-30

Meer afbeeldingen

Availability: In voorraad

Special Price € 3,57

fabrieksprijs: € 4,02

Extra informatie

Producent Pharmacobel
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing
 • Symptomatische behandeling van pijn in geval van maag- of duodenumzweer. - Behandeling van pyrosis in geval van gastritis of oesophagale reflux.
Gebruik

Volwassenen

 • Gebruikelijke dosering: 2 tot 3 tabletten per inname
 • Maximale dosering: 3 tabletten per inname en 9 tabletten per 24 uur

Kinderen vanaf 10 jaar

 • Gebruikelijke dosering: 1 tot 2 tabletten per inname
 • Maximale dosering: 2 tabletten per inname en 6 tabletten per 24 uur

Toedieningswijze

 • Een uur na de maaltijd of wanneer nodig
 • De tabletten kauwen
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling Nee
Contra-indicaties

- Gekende overgevoeligheid voor één van de hulpstoffen van de preparaat.- Hypercalciëmie- Ernstige nierinsufficiëntie- obstructie van de darm

Nevenwerkingen
 • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.

Zie ook:
Algemene ongewenste effecten van antacida
Hypercalciëmie
Hypermagnesiëmie
Syndroom van Burnett, Hypercalciëmie, Hypermagnesiëmie, Algemene ongewenste effecten van antacida
Actieve stof A02AD01
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Calciumcarbonaat is een systemische antacidum. Calciumcarbonaat reageert in de maag met zoutzuur en veranderd in calciumchloride, koolzuur en water. Calciumcarbonaat neutraliseert snel de gastrische zuurheid. Calcium zouten hebben een constiperend effect.
 • Magnesiumcarbonaat is een systemische antacidum. Magnesiumcarbonaat verandert in de maag in magnesiumchloride en kooldioxyde. Magnesium zouten werken tegen de constiperende actie van calcium zouten door hun laxative eigenschappen.
 • Kaolien is een natuurlijke aluminiumsilicaat dat absorberende eigenschappen bezit. Kaolien wordt niet door het intestinale slijmvlies geabsorbeerd.
 • Magnesiumtrisilicaat is een niet-systemische antacidum, die een absorberende eigenschap bezit. In de maag verandert het in magnesiumchloride en in silicagel. Silicagel heeft een beschermende actie op het maagslijmvlies.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
NEUTROSES Kauwtabletten
Calciumcarbonaat 160 mg
Magnesiumcarbonaat 114 mg
Kaolien poeder 30 mg
Magnesiumtrisilicaat 20 mg
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na enkele dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die niet in 
deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt NEUTROSES gebruikt'
2. Wanneer mag u NEUTROSES niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe gebruikt u NEUTROSES '
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u NEUTROSES '
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT NEUTROSES GEBRUIKT'
Geneesmiddelengroep :
Antacidum : geneesmiddel tegen maagzuur.
T
  herapeutische indicaties  : 
Behandeling van brandend gevoel in geval van gastritis of oesophagale reflux.
2. WANNEER MAG U NEUTROSES NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG 
ZIJN'

Wanneer mag u NEUTROSES niet gebruiken'
' U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden 
onder punt 6.
' U hebt een te hoog calciumgehalte in het bloed.
' U leidt aan een ernstige verstoring van de werking van de nieren.
' In geval van obstructie van de darm.
Vraag in geval van twijfel, raad aan uw apotheker of uw arts.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met NEUTROSES '
Diabetespatiënten dienen er altijd rekening mee te houden dat één tablet ongeveer 600 mg suiker bevat.
De maximale dagdosis bij volwassenen kan overeenkomen met de inname van 5 tot 6 g suiker.
Pagina 1 of 4
Bijsluiter
Bij bejaarde patiënten en patiënten met ernstige nierinsufficiëntie dient de nierfunctie en het calcium- en 
magnesiumgehalte te worden gecontroleerd. 
Zoals voor elk geneesmiddel het geval is, de tabletten buiten het bereik en het zicht van kinderen te bewaren.
Indien de symptomen na enkele dagen behandeling niet verdwenen zijn, dient u uw arts te raadplegen.
Het wordt aanbevolen om de duur van de behandeling tot 2 weken te beperken.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek 'Gebruik met andere geneesmiddelen' te 
lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het 
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen '
Bij gelijktijdige inname kunnen geneesmiddelen tegen maagzuur de opname in het bloed van andere 
geneesmiddelen wijzigen. Daarom dient er tussen de inname van NEUTROSES tabletten en van andere 
geneesmiddelen een tussentijd van ongeveer 2 uren in acht genomen worden.
Dit geneesmiddel kan namelijk de opname in het bloed wijzigen en kan bijgevolg het effect verstoren van 
tetracyclines, lincomycine (kaolin), digoxine, isoniazide, indometacine, H2 receptoren-antagonisten, 
ijzerzouten.
Het wordt afgeraden de tabletten in te nemen samen met vitamine D.
Er is een verhoogd risico op een toename van het calciumgehalte in het bloed bij personen die 
geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (thiazidehoudende diuretica) innemen.
Gebruikt u naast NEUTROSES nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan' Vertel dat 
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken'
Het wordt afgeraden de tabletten in te nemen samen met melk of met melkprodukten.
Zwangerschap en borstvoeding
Voor alle veiligheid wordt het gebruik van dit geneesmiddel afgeraden gedurende de zwangerschap en 
tijdens de periode van borstvoeding. 
Stoffen in NEUTROSES waarmee u rekening moet houden 
Diabetespatiënten dienen er altijd rekening mee te houden dat één tablet ongeveer 600 mg suiker bevat.
De maximale dagdosis bij volwassenen kan overeenkomen met de inname van 5 tot 6 g suiker.
Als uw arts heeft u medegedeeld dat u aan een intolerantie aan bepaalde suikers lijdt, neemt contact op met 
hem alvorens dit geneesmiddel te nemen.
De tabletten bevatten azorubine (E122). Deze samenstelling kan allergische reacties veroorzaken.
3. HOE NEEMT U NEUTROSES IN '
-
Bij volwassenen:
2 tot 3 tabletten per inname, te kauwen één uur na de maaltiid of wanneer nodig.
De dosis van 3 tabletten per inname, noch van 9 tabletten per 24 uur niet overschrijden.
Gebruik bij kinderen
-
Bij kinderen ouder dan 10 jaar :
1 tot 2 tabletten per inname, te kauwen één uur na de maaltijd of wanneer nodig.
De dosis van 2 tabletten per inname, noch 6 tabletten per 24 uur niet overschrijden.
Pagina 2 of 4
Bijsluiter
De duur van de behandeling wordt beperkt tot 2 weken.
Gebruik NEUTROSES altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste 
gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Heeft u te veel van NEUTROSES ingenomen' 
Wanneer u teveel van Neutroses heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker
of het Antigifcentrum (05.245).
Tot dusver zijn geen gevallen van overdosering gekend. 
Bij inname van een grote hoeveelheid tabletten kunnen de volgende symptomen optreden :
spijsverteringsstoornissen, spiermoeiheid, neuro-psychiatrische stoornissen (verwardheid, depressie, 
lusteloosheid, slaperigheid, bewusteloosheid) en stoornissen van het hart en bloedvaten, flatulenties, 
overdreven dorst met stijging naar de absorptie van vloeistof, dehydratie, overvloedige urines, hoofdpijn 
braken.
Er dient een symptomatische behandeling te worden ingesteld. Deze omvat een maagspoeling, hydratetrie 
van de patient en controle van de nierfunctie. 
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan NEUTROSES  bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Het wordt afgeraden de tabletten samen met melk of melkprodukten in te nemen (gevaar voor een te hoog 
calciumgehalte in het bloed).
Een langdurige behandeling met hoge dosissen of een verlengde inname van hoge dosissen van 
calciumcarbonaat en melkproducten kan een verhoging van de calciumhoeveelheid in het bloed en een 
vermindering van de zuurtegraad van het bloed veroorzaken, die tot uiting komen in 
spijsverteringssymptomen (misselijkheid, braken), spierzwakte, vermoeidheid, verwardheid en met een risico
op verstoring van de werking van de nieren of op vorming van nierstenen. 
De volgende symptomen kunnen dan voorkomen: depressie, lusteloosheid, onverschilligheid, coma, dorst, 
dehydratie, overvloedige urines, hoofdpijn, braken en hypertensie pieken in geval van een scherpe stijging 
van de calciumhoeveelheid in het bloed, neerslag van calcium in de weefsels in geval van chronische 
calciumhoeveelheid in het bloed;
Flatulenties kunnen optreden.
Ook een verhoging van de hoeveelheid magnesium in het bloed kan zich voordoen, hetgeen stoornissen van 
de bloedsomloop, hartstoornissen en/of stoornissen van de spieren veroorzaakt.
De constiperende werking van calciumcarbonaat wordt gecompenseerd door de laxatieve eigenschappen van 
magnesiumcarbonaat. 
Wanneer de tabletten gebruikt worden gedurende een lange tijd en aan hoge doses kan als reactie een 
toename van de uitscheiding van maagzuur optreden. 
Indien ernstige ongewenste effecten optreden zal men de behandeling stopzetten en de arts raadplegen. 
Krijgt u veel last van een bijwerking' Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat' Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U NEUTROSES '
Pagina 3 of 4
Bijsluiter
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15 ' 25 °C) in de originele verpakking. 
Houdbaarheid: De tabletten mogen worden toegediend tot de datum die op de verpakking is vermeld na de 
afkorting EX (maand/jaar). De vervaldatum is de eerste dag van de aangeduide maand. 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw 
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in NEUTROSES '
-
De werkzame bestanddelen zijn calciumcarbonaat 160 mg, magnesiumcarbonaat 114 mg, kaolijn poeder
30 mg, magnesiumtrisilicaat 20 mg.
-
De andere bestanddelen zijn talc, vloeibare paraffine, essentiële oliën van pepermunt, azorubine (E 122),
saccharose.
Hoe ziet NEUTROSES eruit en hoeveel zit er in een verpakking '
Kauwtabletten voor oraal gebruik.
Doos met 42 tabletten onder blisterverpakking Alu/PVC.
Vrije aflevering 
Registratienummer : BE 187652
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder 
Belgische Laboratoria PHARMACOBEL S.A.- Scheutlaan 46-50 - B-1070 Brussel -België
Fabrikant
A.J.C. PHARMA - Route de Fontaury - F-16120 Chateauneuf en Charentes - Frankrijk
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 09 / 2010
Pagina 4 of 4
Welke stoffen zitten er in NEUTROSES '

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Neutroses Comp 42

EUR

4.0200