U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Movicol Sachets Zakjes 201278266-32

Meer afbeeldingen

Movicol Sachets Zakjes 20

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 13,99

fabrieksprijs: € 15,60

Extra informatie

Producent Norgine
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing
 • Chronische constipatie
 • Fecale impactie (hardnekkige constipatie met fecale vulling van rectum en/of colon)
Gebruik

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

 • Constipatie
  • 1 tot 3 zakjes per dag in afzonderlijke doses
  • Verlengd gebruik: 1 of 2 zakjes per dag
  • Fecale impactie
  • 8 zakjes per dag, in te nemen binnen een periode van 6 uur
  • Een behandelingsduur: doorgaans max. 3 dagen
  • In geval van verminderde cardiovasculaire functie: max. 2 zakjes per uur

Toedieningswijze

 • Constipatie: elk zakje moet in 125 ml water worden opgelost
 • Fecale impactie: 8 zakjes in 1 liter water worden opgelost
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling Nee
Contra-indicaties

Perforatie of obstructie van de darmen als gevolg van structurele of functioneleaandoeningen van de darmwand, ileus, ernstige ontstekingsziekten van darmen zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en toxisch megacolon.Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.

Nevenwerkingen

Vaak

 • Hoofdpijn.
 • Jeuk.
 • Anaal ongemak en irritatie.
 • Perifeer oedeem.

Zeer vaak

 • Abdominale distensie, maagpijn, maagkrampen, misselijkheid, braken, diarree, winderigheid, borborygmi (borrelingen in de darm).
Actieve stof A06AD65
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Macrogol 3350 werkt laxerend door het osmotisch effect in de darmen.
 • Macrogol 3350 vergroot het volume van de faeces, wat op neuromusculaire wijze de colonmotiliteit triggert.
 • Het fysiologische gevolg is een verbeterd propulsief transport van de zachtere faeces door het colon en facilitatie van de defaecatie.
 • Elektrolyten gecombineerd met macrogol 3350 worden door de intestinale barrière (mucosa) uitgewisseld met serum elektrolyten en uitgescheiden in het faecale water zonder netto toe- of afname van natrium, kalium en water.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfMOVICOL
Bijsluiter
19 november 2015
Bijsluiter: informatie voor de patiënt
MOVICOL® 13,8 g zakje, poeder voor drank 
Lees   goed   de   hele   bijsluiter   voordat   u   dit   geneesmiddel   gaat   gebruiken   want   er   staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik  dit  geneesmiddel   altijd  precies zoals   beschreven in  deze  bijsluiter  of zoals   uw  arts,
apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.
'
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
'
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
'
Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking
die   niet   in   deze   bijsluiter   staat'   Neem   dan   contact   op   met   uw   arts,   apotheker   of
verpleegkundige.
'
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Movicol en waarvoor wordt dit middel gebruikt'
2. Wanneer mag u Movicol niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe gebruikt u Movicol'
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u Movicol'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Movicol en waarvoor wordt dit middel gebruikt'
De   naam   van   dit   geneesmiddel   is   Movicol   13,8   g   zakje,   poeder   voor   drank.   Het   is   een
laxeermiddel voor de behandeling van constipatie bij volwassenen, adolescenten en ouderen. Het
gebruik bij kinderen beneden 12 jaar wordt niet aanbevolen. 
Movicol  helpt  u om  een gemakkelijkere stoelgang  te maken  zelfs  indien  u reeds lange tijd
geconstipeerd bent. Movicol is ook effectief bij heel erge constipatie, faecale impactie genaamd. 
2. Wanneer mag u Movicol niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
Neem Movicol niet in als uw arts gezegd heeft dat u: 
- een inwendige obstructie heeft (darmobstructie, ileus)
- een geperforeerde darmwand heeft
- een ernstige ontstekingsziekte van de darm heeft, zoals colitis ulcerosa, ziekte van Crohn of
toxisch megacolon
- allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel'
Bij het gebruik van Movicol moet u voldoende vocht blijven innemen. De Movicol oplossing is 
geen vervanging voor de reguliere vochtinname.
Norgine NV/SA ' BE180196.Leaflet.9.0 
Pagina

MOVICOL
Bijsluiter
19 november 2015
Hartziekten
Volg de speciale instructies bij rubriek 3 als u Movicol neemt voor faecale impactie.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Neemt u naast Movicol nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen' Vertel dat
dan uw arts of apotheker. 
Sommige geneesmiddelen, bijvoorbeeld anti-epileptica, kunnen mogelijk minder goed werken
tijdens het gebruik van Movicol.
Zwangerschap en borstvoeding
Movicol kan tijdens de zwangerschap en borstvoeding gebruikt worden. Bent u zwanger, denkt u
zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan contact op met uw
arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Movicol heeft geen invloed op uw bekwaamheid om te rijden of machines te gebruiken.
3. Hoe gebruikt u Movicol'
Dit geneesmiddel kan op elk moment genomen worden, met of zonder voedsel. 
Los de inhoud van elk zakje op in 125 ml water. Drink het dan op.
Constipatie:
Een dosis van Movicol is 1 zakje opgelost in 125 ml water.
Neem 1 tot 3 keer per dag een zakje naargelang de ernst van uw constipatie.
Faecale impactie:
Voordat u Movicol inneemt voor faecale impactie moet er bevestigd zijn dat u deze aandoening
heeft.
De dosis voor de behandeling van faecale impactie is 8 zakjes Movicol per dag. Elk zakje moet
worden opgelost in 125 ml water. De 8 zakjes moeten binnen de 6 uur ingenomen worden en dit,
indien nodig, tot 3 dagen lang. Als u een hartprobleem heeft, mag u niet meer dan 2 zakjes in één
uur innemen.
Hoe vermengen:
Open het zakje en giet de inhoud ervan in een glas. Voeg ongeveer 125 ml water aan het glas toe.
Roer goed tot al het poeder opgelost is en de Movicol oplossing helder of licht troebel is, en
drink   vervolgens   de   oplossing   op.   Als   u   Movicol   neemt   voor   faecale   impactie,   kan   het
gemakkelijker zijn om 8 zakjes op te lossen in één liter water.
Duur van de behandeling:
Constipatie:
Norgine NV/SA ' BE180196.Leaflet.9.0 
Pagina

MOVICOL
Bijsluiter
19 november 2015
Een behandeling met Movicol duurt gewoonlijk ongeveer 2 weken. Als u Movicol langer moet
innemen, ga dan naar uw arts. Als uw constipatie veroorzaakt wordt door een ziekte zoals de
ziekte van Parkinson of multiple sclerose (MS), of als u geneesmiddelen neemt die constipatie
veroorzaken, kan uw arts u aanbevelen om Movicol langer dan 2 weken te nemen. Als u Movicol
langer moet innemen, ga dan naar uw arts.
De dosering voor langdurig gebruik kan gewoonlijk worden verlaagd tot 1 of 2 zakjes per dag. 
Faecale impactie:
Een behandeling met Movicol kan tot 3 dagen duren.
Heeft u te veel van Movicol ingenomen'
U zou overvloedige diarree kunnen krijgen welke tot dehydratatie kan leiden. In dit geval dient u
te stoppen met het innemen van Movicol en voldoende te drinken. Als u zich zorgen maakt,
neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wanneer u te veel van Movicol heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Bent u vergeten Movicol in te nemen'
Neem de dosering zodra u eraan denkt.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Vertel het uw arts onmiddellijk en stop met de inname van Movicol als u:
' Een ernstige allergische reactie krijgt die moeilijkheden met ademhaling, of zwelling van
het gezicht, de lippen, tong of keel veroorzaakt.
Andere bijwerkingen zijn:
Allergische reacties die een huiduitslag, jeuk, roodheid van de huid, of netelroos, gezwollen
handen, voeten of enkels en hoofdpijn kunnen veroorzaken, hoge of lage hoeveelheden kalium in
het bloed.
Soms kan u een indigestie (lichte stoornis in de spijsvertering) hebben, buikpijn of rommelingen
in de buik. U kan ook een opgeblazen gevoel hebben, last hebben van winderigheid, misselijk
zijn of braken. U kan ook pijn aan de anus (achterwerk) ervaren en u kan milde diarree hebben
bij de start van de inname van Movicol. Deze bijwerkingen verbeteren gewoonlijk als u de in te
nemen hoeveelheid Movicol verlaagt.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen
ook   rechtstreeks   melden   via:   Federaal   agentschap   voor   geneesmiddelen   en
gezondheidsproducten, Website: w
  ww.fagg.be .  Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen
meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
Norgine NV/SA ' BE180196.Leaflet.9.0 
Pagina

MOVICOL
Bijsluiter
19 november 2015
5. Hoe bewaart u Movicol'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik Movicol niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het zakje en
de doos.
Bewaren beneden 25°C.
Als u Movicol opgelost hebt in water en u kunt het niet meteen opdrinken, bewaar het dan
afgedekt en in de koelkast (2 - 8°C). Gooi elke oplossing die niet binnen de 6 uur gebruikt werd
weg.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag
uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op
een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Movicol'
Elk zakje van 13,8 g Movicol bevat het volgende:
Macrogol 3350
13,125 g
Natriumchloride
0,3507 g
Natriumbicarbonaat
0,1785 g
Kaliumchloride
0,0466 g
Movicol   bevat   ook   limoen-   en   citroenaroma   en   kaliumacesulfaam   als   zoetstof.   Citroen-   en
limoenaroma   bevat   de   volgende   ingrediënten:   arabische   gom,   maltodextrine,   limoenolie,
citroenolie, citral, citroenzuur en water.
Eenmaal de oplossing klaargemaakt is met 125 ml water, geeft elk zakje het equivalent van:
Natrium
65 millimol/liter
Chloride
53 millimol/liter
Kalium
5,4 millimol/liter
Bicarbonaat
17 millimol/liter
Hoe ziet Movicol eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Movicol is een wit poeder.
Movicol is verkrijgbaar in dozen van 2, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60 of 100 zakjes. Niet alle genoemde
verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Norgine NV/SA, Haasrode Research Park, Romeinsestraat 10, B-3001 Heverlee, België
Norgine NV/SA ' BE180196.Leaflet.9.0 
Pagina

MOVICOL
Bijsluiter
19 november 2015
Fabrikant:
Norgine Ltd, New Road, Hengoed, Mid Glamorgan, CF82 8SJ, U.K.
Of
Laboratoires Macors, Rue des Caillottes, ZI La Plaine des Isles, 89000 Auxerre, Frankrijk.
Of
Laboratoires Sophartex, 21 Rue du Pressoir, 28500 Vernouillet, Frankrijk.
     
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België
MOVICOL
Denemarken
MOVICOL
Duitsland
MOVICOL V
Finland
MOVICOL
Frankrijk
MOVICOL
Ierland
MOVICOL
IJsland
MOVICOL
Italië
MOVICOL 13,8 g polvere per soluzione 
orale
Luxemburg
MOVICOL
Malta
MOVICOL
Nederland
MOVICOLON
Noorwegen
MOVICOL
Oostenrijk
MOVICOL-Pulver
Portugal
MOVICOL
Spanje
MOVICOL
Verenigd Koninkrijk MOVICOL
Zweden
MOVICOL
Zwitserland
MOVICOL
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE180196
Afleveringswijze: Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
MOVICOL is een geregistreerd handelsmerk van de Norgine bedrijvengroep.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 15.
Norgine NV/SA ' BE180196.Leaflet.9.0 
Pagina

1. Wat is Movicol en waarvoor wordt dit middel gebruikt'2. Wanneer mag u Movicol niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'3. Hoe gebruikt u Movicol'4. Mogelijke bijwerkingen5. Hoe bewaart u Movicol'6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Movicol Sachets Zakjes 20

EUR

15.6000