U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Microlax 12 X 5ml1588144-33

Meer afbeeldingen

Availability: In voorraad

Special Price € 14,04

fabrieksprijs: € 15,66

Extra informatie

Producent Johnson & Johnson Consumer Otc
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing
 • Constipatie
 • Voorbereiding voor X-stralenonderzoek of rectoscopie
Gebruik

Volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar

 • De inhoud van één microlavement rectaal toedienen; hierbij wordt de totale lengte van de canule ingebracht

Kinderen < 3 jaar

 • De canule slechts voor de helft inbrengen en de volledige inhoud toedienen

Kinderen < 1 jaar

 • De canule slechts voor de helft inbrengen en de helft van de oplossing in de canule toedienen

Toedieningswijze

  1. Houd de tube vast aan het onderuiteinde van de canule en verwijder het dopje
  1. Maak de canule glad met een druppel van de oplossing om het inbrengen te vergemakkelijken
  1. Breng de totale lengte van de canule in het rectum. Bij kinderen beneden de 3 jaar, de canule slechts voor de helft inbrengen (zie merkstreep op de canule)
  1. Pers de inhoud van de tube uit
  1. Blijf de tube verder indrukken, terwijl ze voorzichtig wordt teruggetrokken
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling Nee
Contra-indicaties N/B
Nevenwerkingen
 • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Actieve stof A06AG11
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen

Natriumcitraat

 • Peptiserend agens, dat het gebonden water - aanwezig in de vaste feces - kan verplaatsen.

Natriumlaurylsulfoacetaat

 • Werkt bevochtigend.

Sorbitol

 • Bevordert de laxatieve werking door de vochttoevoer naar de darmen te stimuleren.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBijsluiter
februari 2013
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
MICROLAX, oplossing voor rectaal gebruik
natriumlaurylsulfoacetaat, sorbitol, natriumcitraatdihydraat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke 
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het 
beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die 
niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is MICROLAX en waarvoor wordt dit middel gebruikt'
2. Wanneer mag u MICROLAX niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe gebruikt u MICROLAX'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u MICROLAX'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS MICROLAX EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT'
MICROLAX is een laxeermiddel voor rectale toediening (via de anus).
MICROLAX wordt gebruikt telkens als een lavement (klysma) vereist is om constipatie (verstopping)
te   behandelen   en   als   voorbereiding   voor   X-stralenonderzoek   of   rectoscopie   (inspectie   van   de
binnenkant van het uiteinde van de darmen). MICROLAX is een snel werkend lavement; het verweekt
de ontlasting zonder darmirritatie te veroorzaken.
2. WANNEER   MAG   U   MICROLAX   NIET   GEBRUIKEN   OF   MOET   U   ER   EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN'
Wanneer mag u MICROLAX niet gebruiken'

1
Microlax
v5.0_B4.1
Bijsluiter
februari 2013
'
bij buikpijn van ongekende oorsprong;
'
bij acute buikaandoening;
'
bij patiënten die geen sorbitol kunnen verdragen;
'
bij plots optredende aambeien; kloofjes in de aars; ontsteking van de dikke darm met bloedverlies;
'
u bent allergisch voor natriumlaurylsulfoacetaat, sorbitol, natriumcitraatdihydraat  of voor één van
de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met MICROLAX'
'
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een onvoldoende werking van de nieren of met
hartzwakte en bij bejaarden.
'
MICROLAX mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 6 jaar zonder voorafgaand advies
van een arts.
'
Een langdurige behandeling met MICROLAX moet vermeden worden, raadpleeg uw arts als de
symptomen aanhouden. Het is beter uw voedings- en levensgewoonten te wijzigen om zo een vlotte
stoelgang te krijgen. Voldoende vochtinname, vezelrijke voeding en lichaamsbeweging zijn factoren
die hierbij een belangrijke rol spelen. Raadpleeg hierover uw arts of apotheker.
'
Als   u   nog   andere   geneesmiddelen   neemt,   gelieve   ook   de   rubriek   'Gebruikt   u   nog   andere
geneesmiddelen te lezen.
Is één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing of dat in het verleden geweest'
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u MICROLAX gebruikt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Gebruikt u naast MICROLAX nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken' Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Informeer   uw   arts   of   apotheker   wanneer   u   waterafdrijvende   middelen   neemt,   de   vocht-   en
mineralenbalans in uw lichaam zou immers kunnen verstoord worden.
Zwangerschap en borstvoeding
MICROLAX mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
MICROLAX mag gebruikt worden tijdens de borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Op basis van de ervaring en de gerapporteerde bijwerkingen, lijkt MICROLAX geen enkel effect uit te
oefenen op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.
3. HOE GEBRUIKT U MICROLAX'

2
Microlax
v5.0_B4.1


Bijsluiter
februari 2013
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
Volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar:
De inhoud van één tube wordt rectaal toegediend. 
Bij kinderen vanaf 1 tot 3 jaar: 
De canule slechts voor de helft inbrengen en de volledige inhoud toedienen.
Bij kinderen jonger dan 1 jaar:
De canule slechts voor de helft inbrengen en slechts de helft van één tube toedienen.
A
  ndere doseringen mogen enkel toegepast worden op voorschrift van uw arts.
Toedieningswijze en toedieningsweg
MICROLAX is eenvoudig in gebruik:
 
FIGUUR 1
FIGUUR 2
1.
Verwijder het dopje van de canule. (figuur 1).
2.
Duw   lichtjes   op   de   tube   zodat   een   druppel   MICROLAX   het   uiteinde   glad   maakt,   wat   het
inbrengen vergemakkelijkt. (figuur 2).
3.
Breng de canule volledig in het rectum. Wanneer MICROLAX toegediend wordt aan kinderen
jonger dan 3 jaar, mag slechts de helft van de canule in het rectum ingebracht worden (zie merkstreep
op de canule - figuur 2).
4.
Pers de volledige inhoud van de tube uit en trek de tube terug terwijl u ze blijft samendrukken. Bij
kinderen jonger dan 1 jaar, slechts de helft van één tube toedienen. Gewoonlijk werkzaam binnen 5 tot
20 minuten.
Heeft u te veel van MICROLAX gebruikt'
Gezien de aard van het product, lijkt overdosering onmogelijk.
Verwittig uw arts of apotheker wanneer een te erge diarree zou optreden.
Wanneer u te veel van MICROLAX heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Als u stopt met het gebruik van MICROLAX
Alleen te gebruiken bij constipatie.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.

3
Microlax
v5.0_B4.1
Bijsluiter
februari 2013
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: buikpijn, een licht branderig gevoel ter hoogte van het
rectum, losse ontlasting, overgevoeligheid (algemene huidreactie met of zonder lage bloeddruk of
ademhalingsnood, netelroos).
Een verstoorde elektrolytenbalans (bv. hypernatriëmie) kan optreden.
Het risico op gewenning is minimaal.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden 
via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, 
EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel (www.fagg.be; patientinfo@fagg-
afmps.be). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de 
veiligheid van dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U MICROLAX'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15°-25°C).
Gebruik   dit   geneesmiddel   niet   meer   na   de   uiterste   houdbaarheidsdatum.   Die   is   te   vinden   op   de
verpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in MICROLAX'
De werkzame stoffen in dit middel zijn natriumlaurylsulfoacetaat 45 mg, sorbitol 3,125 g en 
natriumcitraatdihydraat 0,45 g per 5 ml oplossing voor rectaal gebruik.
De andere stoffen in dit middel zijn glycerol, sorbinezuur en gezuiverd water.
Hoe ziet MICROLAX eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Oplossing voor rectaal gebruik voor éénmalige rectale toediening.

4
Microlax
v5.0_B4.1
Bijsluiter
februari 2013
Microlax is verpakt in een witte plastic tube met  een canule, gemaakt uit polyethyleen met lage
densiteit; gevuld met 5 ml oplossing en afgesloten met een dopje uit polyethyleen met lage densiteit.
Verpakkingen met 1 x 5 ml, 4 x 5 ml, 12 x 5 ml en 50 x 5 ml.
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
B-2340 Beerse
Fabrikant
McNeil AB
Norrbroplatsen 2, P.O. Box 941
251 09 Helsingborg
Zweden
Famar Orléans
5, avenue de Concyr
45 071 Orléans cedex 2
Frankrijk
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE192421
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 14

5
Microlax
v5.0_B4.1

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Microlax 12 X 5ml

EUR

15.6600