U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Loratadine Sandoz Comp 30 X 10mg1791151-30

Meer afbeeldingen

Loratadine Sandoz Comp 30 X 10mg

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 7,83

fabrieksprijs: € 8,76

Extra informatie

Producent Sandoz
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Symptomatische behandeling van : - allergische rhinitis. - chronische idiopathische urticaria.

Gebruik

Volwassenen en kinderen > 12 jaar

  • 1 tablet, 1 x per dag

Kinderen van 2 tot 12 jaar en > 30 kg

  • 1 tablet, 1 x per dag

Toedieningswijze

  • Kan ingenomen worden tijdens als buiten de maaltijden
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling N/B
Contra-indicaties N/B
Nevenwerkingen

Vaak

  • Hoofdpijn.
  • Slaperigheid.
  • Zenuwachtigheid.
  • Vermoeidheid.
Actieve stof R06AX13
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
  • Loratadine is een tricyclisch antihistaminicum met een selectieve, perifere H1-receptoractiviteit.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBijsluiter: informatie voor de patiënt
Loratadine 10 mg tabletten
loratadine
 Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld.
' Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
' Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
' Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
' Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw
arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Loratadine Sandoz is en waarvoor wordt dit middel gebruikt'
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe neemt u dit middel in'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Loratadine Sandoz en waarvoor wordt dit middel gebruikt' 
Loratadine behoort tot de groep van antihistaminica.
Loratadine Sandoz wordt gebruikt voor de behandeling van symptomen van
allergische ontsteking in de neus, zoals bij hooikoorts
' chronische netelroos met ongekende oorzaak
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn' 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken' 
' U bent  allergisch  voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel'
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt, als u
' een ernstig afgenomen leverfunctie hebt.
Raadpleeg de doseerinstructies in rubriek 3 onder 'Patiënten met ernstig afgenomen leverfunctie'.
' plannen hebt om een huidtest te ondergaan.
Onderbreek het gebruik van Loratadine Sandoz minstens 48 uur voorafgaand aan de test, omdat het
de resultaten beïnvloedt.
Kinderen 
Loratadine Sandoz wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 2 jaar, omdat de werkzaamheid
en veiligheid niet zijn vastgesteld. Geef Loratadine Sandoz niet aan kinderen die minder dan 30 kg
wegen. Er zijn andere, meer geschikte formuleringen.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in'
Neemt u naast Loratadine Sandoz nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen' Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Er   werd   geen   belangrijke   invloed   van   loratadine   op   andere   geneesmiddelen,   of   omgekeerd,
geregistreerd.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol'  
Voedsel heeft geen invloed op het effect van Loratadine Sandoz. Er zijn geen aanwijzingen dat 
loratadine de effecten van een alcoholische drank versterkt.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Het gebruik van Loratadine Sandoz tijdens zwangerschap en borstvoeding wordt niet aanbevolen.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er wordt niet verwacht dat Loratadine Sandoz, bij de aanbevolen dosis,  u slaperig of minder alert
maakt. In zeer zeldzame gevallen kunnen mensen echter slaperigheid ervaren, waardoor hun vermogen
om voertuigen te besturen of machines te bedienen wordt aangetast.
Loratadine Sandoz bevat lactose
Als uw arts u heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
3. Hoe neemt u dit middel in'
Gebruik   dit   geneesmiddel   altijd   precies   zoals   beschreven   in   deze   bijsluiter   of   zoals   uw   arts   of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
De aanbevolen dosering is:
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar
' 1 tablet, eenmaal per dag
Voor patiënten ouder dan 65 jaar of patiënten met een verstoorde nierfunctie hoeft de dosis niet te
worden bijgesteld.
Kinderen van 2-12 jaar
' lichaamsgewicht hoger dan 30 kg: 1 tablet, eenmaal per dag
Patiënten met ernstig afgenomen leverfunctie
' volwassenen en kinderen die meer dan 30 kg wegen: 
startdosis: 1 tablet elke twee dagen
Gebruiksmethode
Voor het tijdstip van inname van de tablet hoeft geen rekening te worden gehouden met de maaltijden.
Slik de tablet in met een glas water.
Duur van de behandeling
Neem Loratadine Sandoz voor zolang uw symptomen aanhouden of volgens de instructies van uw
arts.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen'
Informeer onmiddellijk uw arts of apotheker. 
In gevallen van overdosering zijn slaperigheid, verhoogde hartslag en hoofdpijn gemeld.
Wanneer u te veel van Loratadine Sandoz heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Bent u vergeten dit middel in te nemen'
Neem de gemiste dosis zo snel mogelijk in op dezelfde dag. Ga daarna verder zoals aanbevolen. 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen als er een volledige dag voorbij is.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals   elk   geneesmiddel   kan   ook   dit   geneesmiddel   bijwerkingen   hebben,   al   krijgt   niet   iedereen
daarmee te maken.
Bijwerkingen kunnen optreden met de volgende frequenties: 
Vaak, kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 mensen 
' slaperigheid
' hoofdpijn
' zenuwachtigheid
' extreme vermoeidheid en duizeligheid
Soms, kunnen optreden bij tot 1 op de 100 mensen
' slapeloosheid
' toegenomen eetlust
Zeer zelden, kunnen optreden bij tot 1 op de 10.000 mensen
' ernstige allergische reacties die het volledige lichaam aantasten
' duizeligheid
' verhoogde hartslag
' een gevoel van verhoogde hartslag
' misselijkheid
' droge mond
' ontsteking van het maagslijmvlies
' afwijkende leverfunctie
' huiduitslag
' haaruitval
' vermoeidheid
' stuipen
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden 
via 
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II 
Victor Hortaplein, 40/ 40 
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van 
dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u dit middel'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
EXP.   Daar   staat   een   maand   en   een   jaar.   De   laatste   dag   van   die   maand   is   de   uiterste
houdbaarheidsdatum.
6. inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel'
De werkzame stof in dit middel is loratadine. 
Elke tablet bevat 10 mg loratadine.
De andere stoffen in dit middel zijn:
lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide
Hoe ziet Loratadine Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Witte, ovale tabletten met een breuklijn en in reliëf het merkteken 'LT10' aan één zijde.
Loratadine Sandoz is verkrijgbaar in plastic/aluminium blisterverpakkingen van 7, 10, 20, 21, 30 en
100 tabletten.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Sandoz nv/sa
Telecom Gardens
Medialaan 40
B-1800 Vilvoorde
Fabrikanten 
LEK S.A., ul. Podlipie 16 95-010 Strykow, Polen 
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
D-39179 Barleben
Duitsland
Afleveringswijze
Vrije aflevering
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE240782
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
BE
Loratadine Sandoz 10 mg tabletten
DK
Loratadin "HEXAL"
FI
Loratadin HEXAL 10 mg tabletti
IT
LORATADINA HEXAL
NO
Loratadin HEXAL, 10 mg tablett
PT
LORATADINA 1APHARMA
SE
Loratadin HEXAL 10 mg tablett
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 15.

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Loratadine Sandoz Comp 30 X 10mg

EUR

8.7600