U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Loperamide Eg Caps 200x2mg1272905-31

Meer afbeeldingen

Loperamide Eg Caps 200x2mg

Schrijf de eerste review van dit product

Loperamide EG is een snelwerkend middel tegen diarree....

Availability: In voorraad

Special Price € 15,91

fabrieksprijs: € 17,73

Details

Loperamide EG is een snelwerkend middel tegen diarree.

Extra informatie

Producent Eg Nv
Onze keuze N/B
Omschrijving Loperamide EG is een snelwerkend middel tegen diarree.
Toepassing
 • Acute en chronische diarree van diverse oorsprong
 • Het bekomen van minder talrijke, minder volumineuze en meer gebonden stoelgang na ileostomie
Gebruik

Volwassenen

 • Acute diarre
  • Aanvangsdosis: 2 capsules
  • Volgende dosissen: 1 capsule na elke daaropvolgende losse stoelgang
  • Maximale dosis: 8 capsules per dag
  • Chronische diarree en anale incontinenti
  • Aanvangsdosis: 2 capsules per dag
  • Onderhoudsdosis: 1 tot 6 capsules per dag, tot er 1 à 2 gevormde stoelgangen per dag optreden
  • Maximale dosis: 8 capsules per dag

Kinderen van 6 tot 18 jaar

 • Acute diarre
 • Aanvangsdosis: 1 capsule
 • Onderhoudsdosis: 1 capsule na elke daaropvolgende losse stoelgang
 • Maximale dosis: 3 capsules per 20 kg lichaamsgewicht per dag en maximum 8 capsules per dag
 • Chronische diarree en anale incontinenti
 • Aanvangsdosis: 1 capsule per dag
 • Onderhoudsdosis: 1 tot 6 capsules per dag, tot er 1 à 2 gevormde stoelgangen per dag optreden
 • Maximale dosis: 3 capsules per 20 kg lichaamsgewicht per dag en maximum 8 capsules per dag
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling
 • De werkzame stof in Loperamide EG is loperamidehydrochloride, 2 mg per harde capsule.
 • De andere stoffen in Loperamide EG zijn: Lactose – Maïszetmeel – Talk – Magnesiumstearaat Capsule: Gelatine – Patentblauw (E131) – Zonnegeel FCF (E110) – Titaandioxide (E171) – Erythrosine (E127) – Indigokarmijn (E132).
Contra-indicaties N/B
Nevenwerkingen

Vaak

 • Hoofdpijn.
 • Duizeligheid.
 • Constipatie, misselijkheid, winderigheid.
Actieve stof A07DA03
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Loperamide vertoont een hoge affiniteit tot de mu-opiaatreceptoren van de darmwand.
 • Op die receptoren werkt het als een agonist, die verplaatsbaar is door de antagonist naloxon.
 • Loperamide inhibeert de vrijkoming van acetylcholine en sommige prostaglandines in de darmwand, waardoor
 • de propulsieve peristaltiek wordt verminderd,
 • de intestinale transittijd wordt verlengd en
 • de capaciteit van de darmwand tot opname van vocht wordt verhoogd.
 • Mogelijk spelen nog andere mechanismen die niet op een activatie van de opiaatreceptoren berusten, eveneens een rol.
 • Loperamide verhoogt ook de tonus van de anale sfincter, waardoor de incontinentieneiging verdwijnt of na anorectale chirurgie sterk kan verbeteren.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Loperamide EG 2 mg capsules, hard
Loperamidehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik   dit   geneesmiddel   altijd   precies   zoals   beschreven   in   deze   bijsluiter   of   zoals   uw   arts   of
apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Loperamide EG en waarvoor wordt het ingenomen'
2. Wanneer mag u Loperamide EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe neemt u Loperamide EG in'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Loperamide EG'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Loperamide EG en waarvoor wordt het ingenomen'
Loperamide EG is een snelwerkend middel tegen diarree.
Loperamide EG is aangewezen:
-
bij de behandeling van uiteenlopende vormen van plotseling optredende of langdurige diarree. 
-
bij reizigersdiarree. Bij deze indicatie moet een behandeling van 2 dagen volstaan. Als u samen
met diarree ook koorts hebt en bloed in de stoelgang vaststelt, moet u wachten met het innemen
van Loperamide EG tot uw arts de oorzaak daarvan heeft achterhaald. 
-
na een operatie aan de dunne darm. Loperamide EG kan het aantal stoelgangen verminderen, de
omvang ervan beperken en de ontlasting vaster maken. 
2.
Wanneer mag u Loperamide EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
Wanneer mag u Loperamide EG niet innemen'
-
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
-
Bij kinderen onder de 6 jaar.
-
In   alle   gevallen   waarbij   de   normale   darmbewegingen   niet   mogen   worden   onderdrukt.   De
toediening moet onmiddellijk worden stopgezet als zich verstopping of buikzwelling voordoen.
-
Bij   verschillende   vormen   van   dikke   darmontsteking   (b.v.   ulceratieve   colitis   of
pseudomembraneuze colitis ten gevolge van het gebruik van bepaalde antibiotica).
-
Bij patiënten met bacteriële ontsteking van de dikke en/of dunne darm veroorzaakt door invasieve
organismen, met inbegrip van Salmonella, Shigella en Campylobacter.
-
Als er bloed in de stoelgang aanwezig is of hoge koorts optreedt.
Raadpleeg in geval van twijfel eerst uw arts of apotheker.
1 / 6
Bijsluiter
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Loperamide EG'
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Loperamide EG inneemt.
-
In geval van ernstige diarree (en vooral bij kinderen) moet ervoor gezorgd worden dat voldoende
vocht wordt toegediend. Als u diarree heeft, zou u daarom steeds veel moeten drinken. Vraag uw
arts of apotheker welke dranken (bv. orale rehydratiezouten) u daarvoor het best gebruikt. 
-
Als   bij   plotse   diarree   binnen   48   uur   geen   verbetering   optreedt,   moet   u   de   toediening   van
Loperamide EG stopzetten en uw arts raadplegen.
-
Als u aids heeft en voor diarree behandeld wordt met Loperamide EG. U moet de toediening van
Loperamide EG stopzetten en uw arts raadplegen bij de eerste tekenen van buikzwelling.
-
Waarschuw   uw   arts   of   apotheker   als   u   lijdt   aan   leverstoornissen;   in   dat   geval   kan   medisch
toezicht nodig zijn. 
-
Personen   met   een   ernstige   ontsteking   van   de   dikke   darm   moeten   eerst   hun   arts   raadplegen
alvorens Loperamide EG in te nemen. 
Bewaar Loperamide EG steeds buiten het bereik van kinderen.
Hoewel Loperamide EG de diarree stopt, behandelt het niet de oorzaak ervan. Waar mogelijk, moet
ook de oorzaak zelf worden behandeld. 
Neemt u nog andere geneesmiddelen in'
Neemt u naast Loperamide EG nog andere geneesmiddelen in of heeft u dat kort geleden gedaan, of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen' Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Breng uw arts of apotheker op de hoogte als u andere geneesmiddelen inneemt, zoals:
' Kinidine (voor de behandeling van abnormaal hartritme of malaria)
' Itraconazol of ketoconazol (voor de behandeling van schimmelinfecties)
' Gemfibrozil (voor de behandeling van hoge cholesterolspiegels)
' Ritonavir (voor de behandeling van hiv en aids)
' Desmopressine (voor de behandeling van urine-incontinentie)
Breng uw arts of apotheker op de hoogte als u al andere geneesmiddelen inneemt die de activiteit van
maag en darmen vertragen (bv. anticholinergica), omdat ze het effect van Loperamide EG kunnen
versterken. 
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol'
Niet van toepassing.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
U moet voorzichtig zijn met het gebruik van Loperamide EG gedurende de zwangerschap, vooral
tijdens de eerste 3 maanden. Raadpleeg uw arts of apotheker. 
Borstvoeding
U kunt beter geen Loperamide EG gebruiken in de periode waarin u borstvoeding geeft, omdat kleine
hoeveelheden Loperamide EG in de moedermelk kunnen terechtkomen. 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vermoeidheid,   duizeligheid   of   sufheid   kan   voorkomen   bij   diarree.   Daarom   is   het   raadzaam
voorzichtig te zijn bij het besturen van voertuigen of bedienen van machines.
2 / 6
Bijsluiter
Loperamide EG bevat:
-
Lactose:  Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
-
Zonnegeel FCF (E110): kan allergische reacties veroorzaken.
3.
Hoe neemt u Loperamide EG in'
Neem  dit   geneesmiddel   altijd   precies   in  zoals   beschreven   in  deze   bijsluiter   of  zoals   uw   arts   of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met  uw arts of
apotheker.
Bij ernstige diarree met veel vochtverlies moet u in de eerste plaats veel drinken. Bij zuigelingen en
kinderen wordt het vochtverlies bij voorkeur behandeld door vocht toe te dienen via de mond of een
inspuiting (zie rubriek 'Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Loperamide EG).
 
Volwassenen en kinderen van 6 tot 17 jaar: 
-
Kortdurende (acute) diarree:
De aanvangsdosis bedraagt 2 capsules voor volwassenen en 1 capsule voor kinderen; vervolgens 1
capsule innemen na elke daaropvolgende losse stoelgang.
-
Langdurige (chronische) diarree en onvermogen om de ontlasting op te houden:
Men start met 2 capsules per dag voor volwassenen en 1 capsule per dag voor kinderen. Die dosis
wordt   aangepast   tot   er   1   of   2   vastere   stoelgangen   per   dag  optreden.   Dat   effect   bereikt   men
gewoonlijk met een onderhoudsdosis van 1 tot 6 capsules per dag.
Volwassenen   mogen  nooit   meer   dan  8  capsules  per  dag innemen  en  kinderen  nooit   meer   dan  3
capsules per 20 kg lichaamsgewicht. Bij kinderen dient men er tevens op te letten dat men nooit meer
dan 8 capsules per dag toedient.
Opgelet voor kinderen: geef nooit meer dan de maximum aanbevolen dagdosis per kilogram
lichaamsgewicht!
Het aantal capsules dat een kind op één dag in mag nemen, is afhankelijk van het lichaamsgewicht
van het kind. Zie hiervoor onderstaande tabel.
Lichaamsgewicht in kilogram (kg)
maximaal aantal Loperamide EG capsules per dag
14-20 kg
Niet meer dan 2 capsules
20-27 kg
Niet meer dan 3 capsules
27-34 kg
Niet meer dan 4 capsules
34-40 kg
Niet meer dan 5 capsules 
40-47 kg
Niet meer dan 6 capsules
47-54 kg
Niet meer dan 7 capsules
meer dan 54 kg
Niet meer dan 8 capsules
Zodra de stoelgang vaster wordt of indien er meer dan 12 uur geen stoelgang optreedt, moet u de
toediening stopzetten. U mag de aangegeven doseringen niet overschrijden.
Ouderen
Er is geen aanpassing van de dosis vereist voor ouderen.
Verminderde nierfunctie
Er is geen aanpassing van de dosis vereist bij patiënten met een verminderde nierfunctie.
Verminderde leverfunctie
3 / 6
Bijsluiter
Loperamide EG moet voorzichtig gebruikt worden bij deze patiënten vanwege het verminderde 'first-
pass' metabolisme (zie rubriek 2. 'Wanneer mag u Loperamide EG niet innemen of moet u er extra
voorzichtig mee zijn')
Wijze van toediening
Oraal gebruik. De capsules moeten ingenomen worden met een beetje water.
Heeft u te veel van Loperamide EG ingenomen'
Wanneer u te veel van Loperamide EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Bij   overdosering   moet   u   meteen   een   arts   raadplegen,   zodat   snel   de   gepaste   maatregelen   kunnen
worden getroffen. In geval van overdosering kunnen volgende verschijnselen optreden: verminderd
bewustzijn,   pupilvernauwing,   verhoogde   spierspanning,   bewegingsloosheid,   ongecoördineerde
bewegingen,   slaperigheid   en   ademhalingsstoornissen.   Ook   kunnen   darmverstopping   en   moeilijk
urineren worden vastgesteld. Kinderen zijn gevoeliger voor te grote dosissen van dit geneesmiddel
dan volwassenen. 
Informatie voor de arts: naloxon kan worden gegeven als antidotum; de patiënt moet minstens 48 uur
van nabij worden gevolgd. 
Bent u vergeten Loperamide EG in te nemen'
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Loperamide EG
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals   elk   geneesmiddel   kan   ook   dit   geneesmiddel   bijwerkingen   hebben,   al   krijgt   niet   iedereen
daarmee te maken.
Zeer vaak
kan meer dan 1 op 10 mensen treffen
Vaak
kan tot 1 op 10 mensen treffen
Soms
kan tot 1 op 100 mensen treffen
Zelden
kan tot 1 op 1.000 mensen treffen
Zeer zelden
kan tot 1 op 10.000 mensen treffen
Niet bekend
kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald 
Bijwerkingen  gerapporteerd na inname  van loperamidehydrochloride  voor de  behandeling van
acute diarree:

Zenuwstelselaandoeningen
Vaak: hoofdpijn
Soms: duizeligheid
Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak: constipatie, misselijkheid, winderigheid
Soms: buikpijn, abdominaal ongemak, droge mond, pijn in de bovenbuik, braken
Zelden: opgezette buik
4 / 6
Bijsluiter
Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms: huiduitslag
Bijwerkingen  gerapporteerd na inname  van loperamidehydrochloride  voor de  behandeling van
chronische diarree:

Zenuwstelselaandoeningen
Vaak: duizeligheid 
Soms: hoofdpijn
Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak: constipatie, misselijkheid, winderigheid
Soms: buikpijn, abdominaal ongemak, droge mond, dyspepsie
Bijwerkingen gerapporteerd na het in de handel brengen van loperamidehydrochloride:
Immuunsysteemaandoeningen
Overgevoeligheidsreactie,   anafylactische   reactie   (inclusief   anafylactische   shock)   en   anafylactoïde
reactie (ernstige allergische reactie over het hele lichaam)
Zenuwstelselaandoeningen
Slaperigheid,   verlies   van   bewustzijn   of   verminderd   bewustzijn,   verhoogde   spierspanning   en
coördinatieafwijkingen
Oogaandoeningen
Vernauwing van de pupil
Maagdarmstelselaandoeningen
Darmobstructie, vergroting van de dikke darm, pijnlijke of branderige tong
Huid- en onderhuidaandoeningen
Toxisch-allergische reactie ter hoogte van de huid en slijmvliezen gekenmerkt door roodheid, vorming
van blaren en loskomen van de opperhuid (bulleuze eruptie (ook Stevens-Johnson-syndroom, Lyell-
syndroom en erythema multiforme)), opgezwollen gezicht, netelroos, jeuk
Nier- en urinewegaandoeningen
Urineretentie
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vermoeidheid
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via de website:  www.fagg.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u Loperamide EG'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25°C).
5 / 6
Bijsluiter
Gebruik   dit   geneesmiddel   niet   meer   na   de   uiterste   houdbaarheidsdatum.   Die   is   te   vinden   op   de
verpakking na 'EXP'. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Loperamide EG'
-
De werkzame stof in Loperamide EG is loperamidehydrochloride, 2 mg per harde capsule.
-
De andere stoffen in Loperamide EG zijn: 
Lactose   (zie   rubriek   2   'Loperamide   EG   bevat   lactose')   '   Maïszetmeel   '   Talk   '
Magnesiumstearaat 
Capsule: Gelatine ' Patentblauw (E131) ' Zonnegeel FCF (E110) (zie rubriek 2 'Loperamide EG 
bevat Zonnegeel FCF') ' Titaandioxide (E171) ' Erythrosine (E127) ' Indigokarmijn (E132)
Hoe ziet Loperamide EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Capsules, hard 
Blisterverpakkingen met 20, 60 of 200 capsules, hard.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Eurogenerics - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Fabrikant
Sanico NV - Veedijk 59 - 2300 Turnhout
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE165821
Afleveringswijze: vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 14.
6 / 6
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Loperamide EG'Neemt u nog andere geneesmiddelen in'Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheidRijvaardigheid en het gebruik van machines

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Loperamide Eg Caps 200x2mg

EUR

17.7300