U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Lactulose Eg Sirop 500ml1342617-30

Meer afbeeldingen

Lactulose Eg Sirop 500ml

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 9,29

fabrieksprijs: € 10,38

Extra informatie

Producent Eg Nv
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Lactulose EG is een laxeermiddel. Lactulose is aangewezen wanneer de stoelgang te hard is, of de hoeveelheden te klein, of nog omdat er helemaal geen ontlasting is.

Contra - indicaties:

U mag Lactulose EG niet gebruiken:

 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
 • indien u een galactose- of lactosevrij dieet moet volgen, daar deze suikers deel uitmaken van de samenstelling van Lactulose EG.
 • in geval van buikpijnen van onduidelijke oorsprong en intestinale obstructie.
Gebruik

Aanvangsdosis tijdens 3 dagen

 • Volwassenen
  • hardnekkige gevallen: 30-45 ml per dag
  • minder ernstige gevallen: 15-30 ml per dag
  • lichtere gevallen: 15 ml per dag
  • Kinderen van 6 tot 14 jaar: 15 ml per dag
  • Kleuters: 5 à 10 ml per dag
  • Zuigelingen: 5 ml per dag

Onderhoudsdosis

 • Volwassenen
 • hardnekkige gevallen: 15-30 ml per dag
 • minder ernstige gevallen: 15 ml per dag
 • lichtere gevallen: 15 ml per dag
 • Kinderen van 6 tot 14 jaar: 15 ml per dag
 • Kleuters: 5 à 10 ml per dag
 • Zuigelingen: 5 ml per dag

Toedieningswijze

 • De dagdosis is in één keer in te nemen : bij voorkeur bij het ontbijt
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling
 • De werkzame stof in Lactulose EG is lactulose, overeenkomend met 670 mg/ml. Kleinere hoeveelheden van andere begeleidende suikers, nl. lactose, epilactose, galactose, tagatose en fructose kunnen aanwezig zijn.
 • De andere stof in Lactulose EG siroop is gezuiverd water.
Contra-indicaties Nee
Nevenwerkingen

Zie ook:
Meteorisme

Meest frequent

 • Flatulentie, abdominale krampen, meteorisme.
Actieve stof A06AD11
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Lactulose wordt praktisch niet door de darmwand geresorbeerd en bereikt onveranderd de dikke darm.
 • Lactulose wordt door de darmflora afgebroken tot laag moleculaire zuren, wat een osmotisch effect veroorzaakt. Deze zuren, welke onder normale omstandigheden ook in het colon voorkomen, bevorderen de normale darmwerking en de vorming van een zachte ontlasting.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
Lactulose EG 670 mg/ml, siroop
Lactulose EG 10 g, poeder voor drank 
lactulose
Lees   goed   de   hele   bijsluiter   voordat   u   dit   geneesmiddel   gaat   innemen   want   er   staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Lactulose EG en waarvoor wordt het ingenomen'
2. Wanneer mag u Lactulose EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe neemt u Lactulose EG in'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Lactulose EG'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Lactulose EG en waarvoor wordt het ingenomen'
Lactulose EG is een laxeermiddel.
Lactulose is aangewezen wanneer de stoelgang  te hard is, of de hoeveelheden te klein, of nog
omdat er helemaal geen ontlasting is.
2. Wanneer mag u Lactulose EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
Wanneer mag u Lactulose EG niet gebruiken'
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
- Indien u een galactose- of lactosevrij dieet moet volgen, daar deze suikers deel uitmaken van de
samenstelling van Lactulose EG.
- In geval van buikpijnen van onduidelijke oorsprong en intestinale obstructie.
Raadpleeg in geval van twijfel eerst uw arts of apotheker.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Lactulose EG'
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Lactulose EG inneemt.
- Indien   u   suikerziekte   heeft:   Lactulose   EG   mag   bij   normale   dosering   door   personen   met
suikerziekte worden ingenomen.
1 / 6
Bijsluiter
- Lactulose   EG   wordt   niet   door   het   lichaam   opgenomen   en   zorgt   bijgevolg   niet   voor   een
gewichtstoename.
- Bij  kinderen  en  zuigelingen  (de   normale  werking  van  de   ontlasting  zou kunnen  gehinderd
worden).  
- De behandeling met lactulose mag enkel een aanvullende behandeling zijn bij een aangepast
dieet en voldoende lichaamsbeweging.
- Voldoende inname van vocht is noodzakelijk.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of
dat in het verleden is geweest.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in'
Neemt u naast Lactulose EG nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of 
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen' Vertel 
dat dan uw arts of apotheker.
Lactulose EG kan geneesmiddelen, waarvan de vrijstelling afhankelijk is van de pH in het colon,
inactiveren.   Geneesmiddelen   die   uitdroging   (dehydratatie)   kunnen   verergeren   (bijv.   diuretica:
geneesmiddelen   die   de   urineproductie   bevorderen)   moeten   bij   diarree   worden   vermeden;   de
Lactulose EG dosering moet verlaagd worden tot de diarree verdwenen is.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem 
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Het is aangetoond dat Lactulose EG vrij is van gevaren voor de foetus, en kan ingenomen worden
in geval van zwangerschap.
Borstvoeding
Het is aangetoond dat Lactulose EG vrij is van gevaren voor de zuigeling, en kan ingenomen
worden in geval van borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Lactulose EG heeft geen gekende invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te
bedienen.
Lactulose EG bevat lactose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met 
uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. Hoe neemt u Lactulose EG in'
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
De hoeveelheid lactulose die u per dag moet innemen, hangt af van uw leeftijd en de ernst en de
duur van uw constipatie.
2 / 6
Bijsluiter
Lactulose EG 10 g, poeder voor drank :
Habituele constipatie
Aanvangsdosis
Onderhoudsdosis
(gedurende 3 dagen)
per dag
per dag
Volwassenen :
Hardnekkige gevallen
20-30 g
10-20 g (1 à 2 zakjes)
Minder ernstige gevallen
10-20 g
10 g (= 1 zakje)
Lichtere gevallen
10 g
10 g (= 1 zakje)
Kinderen van 6-14 jaar
10 g (= 1 zakje)
10 g (= 1 zakje)
Kleuters
5 g (= ½ zakje)
5 g (= ½ zakje)
Lactulose EG 670 mg/ml, siroop 
Habituele constipatie
Aanvangsdosis
Onderhoudsdosis
(gedurende 3 dagen)
per dag
per dag
Volwassenen :
Hardnekkige gevallen
30-45 ml
15-30 ml
Minder ernstige gevallen
15-30 ml
15 ml
Lichtere gevallen
15 ml
15 ml
Kinderen van 6-14 jaar
15 ml
15 ml
Kleuters
5-10 ml
5-10 ml
Zuigelingen
5 ml
5 ml
Zoals u kan zien op de doseringstabel neemt u in het begin van de behandeling iets meer lactulose
in.
Het kan tot 48 uur duren alvorens normale ontlasting optreedt.
Als uw stoelgang terug normaal is mag u de dosis zelf aanpassen.
Als uw stoelgang te waterig wordt neemt u een beetje minder lactulose in.
Wij raden u aan lactulose 's morgens bij uw ontbijt te nemen, de dagelijkse dosis mag in één keer
ingenomen worden.
Lactulose EG 10 g, poeder voor drank (zakjes) dient opgelost te worden in een glas water (goed
roeren zodat al het poeder opgelost wordt).
Stop de behandeling niet voortijdig.
Heeft u te veel van Lactulose EG ingenomen'
Wanneer u te veel van Lactulose EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Wanneer u teveel Lactulose EG inneemt kan de stoelgang waterig worden.
De hoeveelheid die u inneemt moet dan worden verlaagd. 
Veel drinken is aangewezen.
Bent u vergeten Lactulose EG in te nemen'
Zoals voor elk geneesmiddel, is het belangrijk dat u  lactulose  regelmatig gebruikt gedurende de
hele   behandeling.     Indien   u   vergeten   bent   uw   geneesmiddel   in   te   nemen,   herneem   dan   uw
3 / 6
Bijsluiter
behandeling   zo   vlug   mogelijk   zonder   evenwel   de   hoeveelheden,   noch   het   aantal   innamen   te
wijzigen.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook  dit geneesmiddel  bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Aandoeningen van het maagdarmstelsel
Het kan tot 48 uur duren alvorens normale ontlasting optreedt.
In het begin van de behandeling kan u een beetje opgeblazenheid voelen.
Buikkrampen kunnen ook optreden.
Meestal  verdwijnt  dit gevoel bij  het voortzetten van de behandeling.     Bij  hoge dosissen kan
misselijkheid en braken voorkomen.  Indien diarree optreedt, moet de dosis worden verlaagd.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter  staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks
melden   via   de   website:  www.fagg.be.   Door   bijwerkingen  te   melden,   kunt   u  ons   helpen   meer
informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u Lactulose EG'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15°-25°C).
Gebruik  dit geneesmiddel  niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het
etiket of de buitenverpakking na 'EXP'. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Lactulose EG'
L
  actulose EG 670 mg/ml, siroop en Lactulose EG 670 mg/ml, siroop (zakjes ) 
-
De werkzame stof in Lactulose EG is lactulose, overeenkomend met 670 mg/ml. 
-
Kleinere hoeveelheden van andere begeleidende suikers, nl. lactose (zie rubriek 2 'Lactulose 
EG bevat lactose' voor meer informatie), epilactose, galactose, tagatose en fructose kunnen 
aanwezig zijn.
-
De andere stof in Lactulose EG siroop is gezuiverd water.
Lactulose EG 10 g, poeder voor drank (zakjes)
4 / 6
Bijsluiter
-
De werkzame stof in Lactulose EG is lactulose, overeenkomend met 10 g per zakje. 
-
Kleinere hoeveelheden van andere begeleidende suikers, nl. lactose (zie rubriek 2 'Lactulose 
EG bevat lactose' voor meer informatie), epilactose, galactose, tagatose en fructose kunnen 
aanwezig zijn.
Hoe ziet Lactulose EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Siroop, voor inname door de mond.
L
  actulose EG  670
 
 mg/ml, siroop 
-
PET fles: 300 ml; 500 ml; 1 l (voor officina's en ziekenhuizen)
-
Bruine glazen fles: 300 ml; 500 ml; 1 l (voor officina's en ziekenhuizen)
-
Bruine PVC fles: 300 ml; 500 ml; 1 l (voor officina's en ziekenhuizen)
-
Polyethyleen vat: 2,5 l; 5 l (voor officina's en ziekenhuizen)
Lactulose EG 670 mg/ml, siroop (zakjes)
-
Dozen van 20 en 30 zakjes van 15 ml
-
10 verpakkingen van 20 en 30 zakjes (ziekenhuisgebruik) met 15 ml.
Poeder voor drank, voor inname door de mond na oplossen in water.
L
  actulose EG  10
   g, poeder voor drank (zakjes) 
-
Dozen met 20 en 30 zakjes à 10 g lactulose.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Eurogenerics NV- Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Fabrikanten
L
  actulose EG  670 mg/ml, siroop 
Tjoapack Netherlands BV - Nieuwe Donk 9 ' 4879 AC Etten-Leur - Nederland 
Eurogenerics N.V. - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
L
  actulose EG  10 g, poeder voor drank (zakjes) 
Tjoapack Netherlands BV - Nieuwe Donk 9 ' 4879 AC Etten-Leur - Nederland
Laboratoria Smeets NV - Fotografielaan 42 - 2610 Wilrijk
Lactulose EG 670 mg/ml, siroop (zakjes)
Laboratoria Smeets NV - Fotografielaan 42 - 2610 Wilrijk
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
L
  actulose EG  670
 
 mg/ml, siroop 
PET fles: BE181282
Bruine glazen fles: BE181334
Bruine PVC fles: BE181325
Polyethyleen vat: BE181316
Lactulose EG 670 mg/ml, siroop (zakjes)
BE203953
L
  actulose EG  10
   g, poeder voor drank (zakjes) 
BE176626
Afleveringswijze: vrije aflevering.
5 / 6
Bijsluiter
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 14
6 / 6

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Lactulose Eg Sirop 500ml

EUR

10.3800