U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Klean Prep Shaker + 4 Zakjes Pulv1022011-30

Meer afbeeldingen

Klean Prep Shaker + 4 Zakjes Pulv

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 16,78

fabrieksprijs: € 18,70

Extra informatie

Producent Norgine
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Gastro-intestinale spoeling ter voorbereiding van een diagnostisch onderzoek of van een chirurgische ingreep ter hoogte van het colon.

Gebruik

Volwassenen

 • Oraal gebruik
  • De inhoud van 1 zakje in 1 liter water oplossen en goed mengen tot het poeder geheel is opgelost
  • Drink alle 10 minuten een groot glas (250 ml) van de oplossing tot deze is opgebruikt
  • Herhaal dit met de drie andere zakjes (mengen met water en opdrinken). De vier zakjes moeten binnen een termijn van 4 tot 6 uren opgebruikt worden
  • Tenzij andersluidend advies van de behandelende geneesheer, wordt Klean-Prep de avond voor het onderzoek toegediend
  • Maagsonde
  • 20 tot 30 ml per minuut

Kinderen

 • De dosering is ongeveer 80 ml/kg aan te passen aan de leeftijd
 • kinderen jonger dan 5 jaar: 90 ml/kg
 • kinderen vanaf 10 jaar: 70 ml/kg
 • Snelheid van toediening: max. 30 ml/kg/uur
 • De bereiding 's morgens toedienen in 2 afzonderlijke halve doses met een interval van minstens 2 uur

Toedieningswijze

 • Oraal gebruik of maagsonde
 • De oplossing is smakelijker wanneer ze gekoeld is. Ze moet bij een temperatuur van 4° C bewaard worden en binnen de 48 uur na de bereiding toegediend worden
 • Ten minste 2 uur vóór de toediening van Klean-Prep en tot aan het einde van het onderzoek mag de patiënt geen vast voedsel meer innemen
 • Heldere dranken (thee zonder melk, niet-alcoholische dranken) zijn wel toegelaten
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling Nee
Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.Congestief hartfalen (NYHA klasse III en IV).Gastrointestinale perforatie, obstructie, ileus, maagretentie, toxische colitis en toxisch megacolon.Ernstige dehydratatie.

Nevenwerkingen

Meest frequent

 • Misselijkheid, darmoverlast, opgeblazen gevoel.
Actieve stof A06AD65
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Macrogol 3350 werkt laxerend door het osmotisch effect in de darmen.
 • Macrogol 3350 vergroot het volume van de faeces, wat op neuromusculaire wijze de colonmotiliteit triggert.
 • Het fysiologische gevolg is een verbeterd propulsief transport van de zachtere faeces door het colon en facilitatie van de defaecatie.
 • Elektrolyten gecombineerd met macrogol 3350 worden door de intestinale barrière (mucosa) uitgewisseld met serum elektrolyten en uitgescheiden in het faecale water zonder netto toe- of afname van natrium, kalium en water.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfKLEAN-PREP
Bijsluiter
19 augustus 2015
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker 
KLEAN-PREP®, poeder voor drank
macrogol 3350; watervrij natriumsulfaat; natriumwaterstofcarbonaat; natriumchloride;
kaliumchloride 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er 
staat belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw 
arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een 
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts, apotheker
of verpleegkundige.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw
arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Klean-Prep en waarvoor wordt dit middel gebruikt'
2. Wanneer mag u Klean-Prep niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe gebruikt u Klean-Prep'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Klean-Prep'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Klean-Prep en waarvoor wordt dit middel gebruikt'
Klean-Prep, poeder voor drank is een darmspoeling die gebruikt wordt ter voorbereiding
van een diagnostisch onderzoek of van een chirurgische ingreep ter hoogte van de dikke
darm.
2. Wanneer mag u Klean-Prep niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn'

Wanneer mag u Klean-Prep niet gebruiken'
- als u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u
vinden in rubriek 6.
- als u lijdt aan ernstig hartfalen (klasse III + IV) of ernstige uitdroging;
- als u een geperforeerde (doorboorde) darmwand heeft;
- als u een obstructie (blokkade) in uw darmen heeft;
- als u een verlamming van de darm heeft;
- als u een stoornis vertoont bij het legen van de maag; 
- als u lijdt aan toxische colitis (een ernstige ontsteking van de dikke darm);
Norgine NV/SA ' BE160973.Leaflet.4.1
Pagina 
KLEAN-PREP
Bijsluiter
19 augustus 2015
- als u een toxisch megacolon (een ernstige complicatie van acute ontsteking van de dikke
darm) heeft;
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Klean-Prep'
- bij personen  met  een  slechte hoestreflex,  met  slokdarmontsteking  ten  gevolge  van
reflux, en bij patiënten met een verminderd bewustzijn;
- als u lijdt aan een hartritmestoornis. Klean-Prep kan het hartritme beïnvloeden door
veranderingen in het zoutgehalte in uw bloed. Uw arts vindt  het daarom misschien
noodzakelijk   om   vóór   en   na   uw   behandeling   testen   uit   te   voeren   om   uw   hart-en
nierfunctie te controleren.
- als u lijdt aan ernstige, acute colitis ulcerosa (terugkerende ernstige ontsteking van de
dikke   darm   gepaard   gaande   met   koorts   en   het   afscheiden   van   slijm,   soms   met
bijmenging van etter en bloed).  Dan dient Klean-Prep met de grootste omzichtigheid te
worden toegediend;
- als u lijdt aan fenylketonurie en in het bijzonder bij kinderen en zwangere vrouwen.
Klean-Prep bevat immers aspartaam dat o.a. in fenylalanine wordt omgezet;
- bij ouderen, fragiele of verzwakte patiënten.
Klean-Prep   mag   niet   worden   gegeven   aan   patiënten   met   een   verminderd   bewustzijn,
ademhalingsproblemen of slikproblemen zonder toezicht van een arts. 
Bij   pijn   of   zwelling   moet   de   toediening   worden   vertraagd   of   stopgezet,   totdat   deze
symptomen verdwijnen.
De Klean-Prep oplossing die wordt bekomen na reconstitutie van het poeder met water, is
geen   vervanging   voor   de   normale   vochtinname.   U   dient   dus   nog   steeds   voldoende   te
drinken.
Het   gehalte   aan   elektrolyten   in   Klean-Prep   is   zodanig   gekozen   dat   een   belangrijke
verandering in de elektrolytenbalans tussen darm en plasma niet te verwachten is.  De kans
dat   dit   toch   gebeurt   is   groter   bij   patiënten   met   een   verminderde   nierfunctie,   hartfalen
(klasse I + II) en patiënten die diuretica (waterafdrijvende middelen) innemen. Een te laag
natriumgehalte kan tot stuipen, verwardheid en desoriëntatie leiden (zie rubriek 4).
Neem   contact   op   met   uw   arts,   apotheker   of   verpleegkundige   voordat   u   Klean-Prep
gebruikt.
Norgine NV/SA ' BE160973.Leaflet.4.1
Pagina 
KLEAN-PREP
Bijsluiter
19 augustus 2015
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Gebruikt u naast Klean-Prep nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan
of   bestaat   de   mogelijkheid   dat   u   in   de   nabije   toekomst   andere   geneesmiddelen   gaat
gebruiken' Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Als u nog andere geneesmiddelen (vb. anticonceptiepil) neemt, neem ze dan minstens één
uur nadat u Klean-Prep heeft ingenomen in, omdat ze kunnen worden weggespoeld uit uw
spijsverteringsstelsel en daardoor niet zo doeltreffend kunnen zijn.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding'
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Er is geen ervaring met het gebruik van Klean-Prep tijdens de zwangerschap.
Over   de   uitscheiding   van   macrogol   3350   (één   van   de   werkzame   stoffen   in   dit
geneesmiddel) in de borstvoeding bestaan geen gegevens.
Daarom mag Klean-Prep alleen gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding
als de arts dit noodzakelijk vindt.
Er zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot vruchtbaarheid.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Klean-Prep heeft geen invloed  op uw rijvaardigheid  of uw vermogen  om machines te
gebruiken.
Klean-Prep bevat aspartaam
Bevat een bron van fenylalanine. Kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.
3. Hoe gebruikt u Klean-Prep'
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts,
apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem
dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Klean-Prep is uitsluitend bedoeld voor oraal gebruik.
Klean-Prep   is   bedoeld   om   het   darmkanaal   te   spoelen   en   dit   heeft   een   diarree-achtige
ontlasting tot gevolg. De eerste waterige ontlasting moet binnen de 1 tot 2 uur na aanvang
van de behandeling geschieden.
Wanneer moet u Klean-Prep gebruiken'
Tenzij uw arts u anders heeft geadviseerd, wordt Klean-Prep de avond voor het onderzoek
toegediend.
Belangrijk: Eet geen vast voedsel meer ten minste 2 uur vóór de toediening van Klean-Prep
tot aan het einde van het onderzoek. Heldere dranken (thee zonder melk, niet alcoholische
dranken) zijn wel toegelaten.
Norgine NV/SA ' BE160973.Leaflet.4.1
Pagina 
KLEAN-PREP
Bijsluiter
19 augustus 2015
Hoe moet u Klean-Prep bereiden en innemen'
Volwassenen:
1. Los de inhoud van 1 zakje Klean-Prep op in 1 liter water. Meng goed tot het poeder
geheel is opgelost.
2. Drink alle 10 minuten een groot glas (250 ml) van de oplossing tot deze is opgebruikt.
De oplossing is smakelijker wanneer ze goed gekoeld is.
3. Herhaal dit tot de 4 zakjes zijn opgebruikt (mengen met water en opdrinken). Dit moet
binnen een termijn van 4 tot 6 uren gebeuren.
Wanneer de toediening via een neus-maagsonde gebeurt, moet men voorzichtig zijn met de
snelheid van toediening.
Patiënten met verminderde nierfunctie:
De dosering hoeft niet te worden aangepast.
Gebruik bij kinderen:
Per zakje Klean-Prep dient 1 liter water toegevoegd te worden. Meng goed tot het poeder
geheel  is opgelost.  Het  aantal  in  te nemen  zakjes zal  afhangen van de leeftijd  en het
gewicht van het kind. De dosering is ongeveer 80 ml/kg aan te passen aan de leeftijd (90
ml/kg bij kinderen jonger dan 5 jaar; 80 ml/kg van 5 tot 9 jaar; 70 ml/kg vanaf 10 jaar).
De snelheid van toediening mag 30 ml/kg/uur niet overschrijden.
Toedieningsschema:   het   is   aangeraden   de   bereiding   's   morgens   toe   te   dienen   in   2
afzonderlijke halve doses met een interval van minstens 2 uur.
Opmerking: de oplossing is smakelijker indien ze goed koel gebruikt wordt. 
Heeft u te veel van Klean-Prep gebruikt'
Als u meer Klean-Prep heeft gebruikt dan u zou mogen, kan u overvloedige diarree krijgen.
Drink grote hoeveelheden vloeistof, vooral fruitsap. 
Wanneer u te veel van Klean-Prep heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Bent u vergeten Klean-Prep te gebruiken'
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op
met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals   elk   geneesmiddel   kan   ook   dit   geneesmiddel   bijwerkingen   hebben,   al   krijgt   niet
iedereen daarmee te maken.
Zelden voorkomende bijwerkingen (d.w.z. ze treden bij minder dan 1 op 1.000 maar
meer dan 1 op 10.000 patiënten op) zijn:
Anafylactische reactie, netelroos (urticaria), huiduitslag (rash).
Norgine NV/SA ' BE160973.Leaflet.4.1
Pagina 
KLEAN-PREP
Bijsluiter
19 augustus 2015
De volgende bijwerkingen werden soms gezien maar het is niet bekend hoe vaak deze
voorkomen:
Overgevoeligheidsreacties   waaronder   ademnood   (dyspnoea),   huidreacties   waaronder
plotseling   vochtophoping   in   de   huid   en   slijmvliezen   (angioedeem),   jeuk   (pruritus)   en
roodheid van de huid (erytheem), elektrolytstoornissen, meerbepaald een tekort aan kalium
en   natrium,   lage   natriumwaarden   die   kunnen   leiden   tot   stuipen,   verwardheid   en
desoriëntatie,   hoofdpijn,   duizeligheid,   dehydratatie,   voorbijgaande   toename   van   de
bloeddruk, hartritmestoornissen, hartkloppingen, braken, misselijkheid, buikpijn, uitzetting
van de buik, winderigheid, anaal ongemak, rillingen, algemeen gevoel van onwel zijn,
koorts en dorst.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt   u   last   van   bijwerkingen,   neem   dan   contact   op   met   uw   arts,   apotheker   of
verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter
staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Website: www.fagg.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u Klean-Prep'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Zakjes: Bewaren beneden 25°C. Bewaren ter bescherming tegen vocht.
Geen beschadigde zakjes gebruiken.
De aangemaakte oplossing: Bewaren in de koelkast (2°C - 8°C). De oplossing dient binnen
de 48 uur te worden gebruikt. Eventuele restjes worden weggegooid.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
het zakje na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De eerste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Klean-Prep'
- De werkzame stoffen in Klean-Prep zijn (hoeveelheid per zakje poeder):
Macrogol 3350
59,000 g
Watervrij natriumsulfaat
  5,685 g
Natriumwaterstofcarbonaat
  1,685 g
Natriumchloride
  1,465 g
Kaliumchloride
  0,7425 g
Norgine NV/SA ' BE160973.Leaflet.4.1
Pagina 
KLEAN-PREP
Bijsluiter
19 augustus 2015
- De andere stoffen in Klean-Prep zijn aspartaam (E951) en vanillearoma (zie rubriek 2
'Klean-Prep bevat aspartaam'). 
Na vermenging van 1 zakje poeder in 1 liter water bevat deze oplossing:
Macrogol 3350
  17,6
mmol/l
Natrium
125
mmol/l
Kalium
  10
mmol/l
Sulfaat
  40
mmol/l
Chloride
  35
mmol/l
Waterstofcarbonaat
  20
mmol/l
Hoe ziet Klean-Prep eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Klean-Prep is een witachtig poeder. Na oplossen in water geeft het een heldere, kleurloze
oplossing. 
Klean-Prep is beschikbaar in de volgende verpakkingsgroottes:
Doos met 4 zakjes.
1 zakje voor hospitaalgebruik.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Norgine N.V./S.A, Haasrode Research Park, Romeinsestraat 10, B-3001 Heverlee, België
Fabrikant:
Helsinn   Birex   Pharmaceuticals   Limited,   Damastown,   Mulhuddart,   Dublin   15,
Republiek Ierland
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE160973
Afleveringswijze:
België: Vrije aflevering
Luxemburg: Geneesmiddel op medisch voorschrift
KLEAN-PREP   is   een   geregistreerd   handelsmerk   van   Helsinn   Birex   Pharmaceuticals
Limited.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 15.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 15

Norgine NV/SA ' BE160973.Leaflet.4.1
Pagina 
1. Wat is Klean-Prep en waarvoor wordt dit middel gebruikt'2. Wanneer mag u Klean-Prep niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'3. Hoe gebruikt u Klean-Prep'4. Mogelijke bijwerkingen5. Hoe bewaart u Klean-Prep'6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Klean Prep Shaker + 4 Zakjes Pulv

EUR

18.7000