U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Ibuprofen Eg 200mg Omhulde Tabl 30 X 200mg3021433-31

Meer afbeeldingen

Ibuprofen Eg 200mg Omhulde Tabl 30 X 200mg

Schrijf de eerste review van dit product

Ibuprofen EG is een middel tegen pijn, koorts en ontsteking....

Availability: In voorraad

Special Price € 4,90

fabrieksprijs: € 5,50

Details

Ibuprofen EG is een middel tegen pijn, koorts en ontsteking.

Extra informatie

Producent Eg Nv
Onze keuze N/B
Omschrijving Ibuprofen EG is een middel tegen pijn, koorts en ontsteking.
Toepassing

Ibuprofen EG is een middel tegen pijn, koorts en ontsteking.

Contra-indicaties

Wanneer mag u Ibuprofen EG niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor ibuprofen of andere ontstekingsremmende of pijnstillende middelen met inbegrip van acetylsalicylzuur of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
 • U heeft bepaalde ziekten van het immuunsysteem (systemische lupus erythematodes en andere collageenaandoeningen).
 • U heeft een maag-darmzweer.
 • Als u een voorgeschiedenis heeft van gastro-intestinale bloeding of doorboring, geassocieerd met NSAID-gebruik.
 • Als u ernstig nierlijden heeft.
 • U vertoont een ernstige aandoening aan de lever of het hart.
 • Gedurende het laatste trimester van de zwangerschap.
 • Bij kinderen jonger dan 12 jaar (behalve bij juveniele reumatoïde arthritis).
 • U heeft een voorgeschiedenis van astma of ademhalingsmoeilijkheden of van plotse vochtophoping in huid en slijmvliezen of huiduitslag na gebruik van pijn- en ontstekingswerende geneesmiddelen met inbegrip van acetylsalicylzuur.
Gebruik

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

 • Aanbevolen dosering: 1 tot 2 tabletten om de 4 tot 6 uur
 • Maximale dosering: 6 tabletten per dag

Toedieningswijze

 • Bij voorkeur nuchter of vóór de maaltijd (voor een optimale doeltreffendheid)
 • Patiënten met een gevoelige maag: tijdens de maaltijd
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling
 • De werkzame stof in Ibuprofen EG is ibuprofen. Hiervan is 400, 600 of 800 mg aanwezig per tablet.
 • De andere stoffen in Ibuprofen EG zijn: Dextrose monohydraat, povidon, sucrose ponopalmitaat, stearinezuur, talk, magnesiumstearaat, crospovidon, gehydrateerd siliciumdioxide.
Contra-indicaties N/B
Nevenwerkingen
 • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Actieve stof M01AE01
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Ibuprofen is een niet-steroïd anti-inflammatoir middel met analgetische, antipyretische en anti-inflammatoire eigenschappen.
 • Het is een remmer van de prostaglandinesynthese (cyclo-oxygenase).
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
Ibuprofen EG 200 mg omhulde tabletten
Ibuprofen
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik   dit   geneesmiddel   altijd   precies   zoals   beschreven   in   deze   bijsluiter   of   zoals   uw   arts   of
apotheker u dat heeft verteld.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Ibuprofen EG en waarvoor wordt het ingenomen'
2. Wanneer mag u Ibuprofen EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe neemt u Ibuprofen EG in' 
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Ibuprofen EG' 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Ibuprofen EG en waarvoor wordt het ingenomen'
Ibuprofen EG bevat als enig werkzaam bestanddeel ibuprofen, een middel tegen pijn en koorts.
2. Wanneer mag u Ibuprofen EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
Wanneer mag u Ibuprofen EG niet gebruiken'
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
U heeft bepaalde ziekten van het immuunsysteem (systemische lupus erythematodes en andere
collageenaandoeningen).
U   vertoonde,   in   het   verleden,   reacties   na   inname   van   acetylsalicylzuur   (aspirine)   of   andere,
niet-steroïdale anti-inflammatoire producten zoals vernauwing van de luchtwegen, astma-aanval,
zwelling van het neusslijmvlies of huidreacties.
U heeft een maag- of darmzweer gehad of bij maagdarmbloedingen.
U heeft een ernstige aandoening van de lever, de nieren of het hart.
Als het  kind jonger  is dan 12 jaar,  aangezien de  dosering niet  geschikt  is.  Vraag uw arts  of
apotheker naar een geschikt geneesmiddel.
Ibuprofen EG is niet aangewezen tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ibuprofen EG' 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Ibuprofen EG inneemt:
als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes en andere
collageenaandoeningen)
als u maag- en darmproblemen heeft en/of chronische darmontstekingen (colitis ulcerosa, ziekte
van Crohn)

Bijsluiter
als u een verhoogde bloeddruk en/of hartfalen heeft
als u nierproblemen heeft
als u een verminderde functie van de lever heeft.
Bij   het   optreden   van   overgevoeligheidsverschijnselen   zoals   huiduitslag   dient   het   gebruik   van
ibuprofen onmiddellijk gestopt te worden en de arts te worden gewaarschuwd.
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen EG kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd
risico op een hartaanval ('hartinfarct') of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis
hoger   is   en   het   geneesmiddel   langer   gebruikt   wordt.   Gebruik   niet   meer   dan   de   voorgeschreven
aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van behandeling.
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een
risicogroep   behoort   (bijvoorbeeld   wanneer   u   een   hoge   bloeddruk,   diabetes   of   een   hoge
cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u
dit geneesmiddel inneemt.
Het gebruik van Ibuprofen EG dient vermeden te worden bij varicella (waterpokken).
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Lees de instructies in rubriek 2 'Wanneer mag u Ibuprofen EG niet gebruiken.
Bij gedehydrateerde kinderen en jongeren bestaat een risico op nierinsufficiëntie.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in'
Neemt u naast Ibuprofen EG nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen' Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Gebruik   van   Ibuprofen   EG   in   combinatie   met   acetylsalicylzuur   (aspirine)   of   andere
ontstekingsremmende geneesmiddelen, glucocorticoïden (geneesmiddelen die cortisonachtige stoffen
bevatten) en bloedverdunnende middelen is niet aangewezen.
Ibuprofen EG niet gelijktijdig met volgende producten gebruiken, zonder uw dokter te raadplegen:
-
ciclosporine
-
bloeddrukverlagende middelen 
-
urine afdrijvende middelen
-
lithium 
-
methotrexaat 
-
tacrolimus
Bepaalde   anticoagulantia   (tegen   stolling)   (bv.   acetylsalicylzuur/aspirine,   warfarine,   ticlopidine),
bepaalde   geneesmiddelen   tegen   hoge   bloeddruk   (ACE-inhibitoren   zoals   captopril,
bètareceptorblokkerende   medicijnen,   angiotensine   II-antagonisten),   ...   en   zelfs   bepaalde   andere
geneesmiddelen   kunnen   de   behandeling   met   ibuprofen   beïnvloeden   of   kunnen   erdoor   beïnvloed
worden.   Vraag   daarom   altijd   raad   aan   een   arts   voor   u   ibuprofen   samen   met   andere   medicijnen
gebruikt.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol'
Voor patiënten met een gevoelige maag wordt aanbevolen om Ibuprofen EG samen met voedsel in te
nemen.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan

Bijsluiter
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Tijdens deze periode Ibuprofen EG niet gebruiken zonder raadpleging van uw dokter.
Borstvoeding
Tijdens deze periode Ibuprofen EG niet gebruiken zonder raadpleging van uw dokter.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij   kortstondige   inname   van   Ibuprofen   EG   in   de   aanbevolen   dosis   is   beïnvloeding   van   de
rijvaardigheid niet te verwachten.
3. Hoe neemt u Ibuprofen EG in' 
Neem  dit   geneesmiddel   altijd   precies   in   zoals   beschreven   in   deze   bijsluiter   of   zoals   uw   arts   of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
De aanbevolen dosering is:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 
-
aanvangsdosis: 1 à 2 tabletten
-
indien nodig 1 à 2 tabletten alle 4 à 6 uur met een maximum van 2 per inname en een maximum
van 6 per dag.
Indien dit geneesmiddel langer dan 3 dagen moet worden toegediend aan kinderen en jongeren, of
indien de symptomen verergeren, dient een arts te worden geraadpleegd.
Heeft u te veel van Ibuprofen EG ingenomen'
Wanneer u te veel van Ibuprofen EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Neem deze bijsluiter mee, hij zal u van nut zijn zodat uw dokter de behandeling zo snel mogelijk kan 
toepassen.
Een dosis hoger dan 200 mg/kg houdt een risico in van vergiftiging.
Bij   inname   van   zéér   hoge   dosissen   Ibuprofen   EG,   kunnen   volgende   verschijnselen   voorkomen:
misselijkheid, braken, maagpijn, diarree, hoofdpijn, duizeligheid, sufheid, oogsiddering, wazig zien,
oorsuizen en zelden lage bloeddruk, metabole acidose, nierfalen, stuipen en bewustzijnsverlies.
Voor ibuprofen is geen specifiek tegengif beschikbaar.
De   ingenomen   dosis   correleert   niet   altijd   met   de   klinische   effecten,   daarom   moeten   patiënten
symptomatisch   behandeld   worden.   Pas   ondersteunende   maatregelen   toe   waar   nodig.
Binnen   het   uur   na   inname   kan   actieve   kool   toegediend   worden,   indien   hoge   dosissen   werden
ingenomen en wanneer het voordeel het risico overstijgt, kan maagspoeling, gevolgd door actieve
kool, worden toegepast.
Bent u vergeten Ibuprofen EG in te nemen'
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Indien u een dosis bent vergeten in te nemen, kan u alsnog de vergeten hoeveelheid innemen, indien
dit gebeurt binnen 2 uur na de voorziene inname, anders is het beter de inname uit te stellen tot het
volgende tijdstip.

Bijsluiter
Als u stopt met het innemen van Ibuprofen EG 
Geen opmerkingen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals   elk   geneesmiddel   kan   ook   dit   geneesmiddel   bijwerkingen   hebben,   al   krijgt   niet   iedereen
daarmee te maken.
Tijdens een korte behandeling van pijn of koorts kunnen de hieronder vermelde ongewenste effecten
optreden. Bij behandeling van andere indicaties of bij een langere behandeling kunnen nog andere
bijwerkingen optreden.
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen EG kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen
risico op een hartaanval ('hartinfarct') of beroerte.
O
  ngewenste effecten die soms voorkomen : 
Maag-   en   darmklachten   zoals   maagbrand,   buikpijn   en   misselijkheid,   hoofdpijn,
overgevoeligheidsreacties die gepaard gaan met huiduitslag en jeuk.
Ongewenste effecten die zelden voorkomen:
Diarree, braken, winderigheid en verstopping.
Ongewenste effecten die zeer zelden voorkomen:
-
Maag-   of   darmzweer,   onder   bepaalde   omstandigheden   met   bloeding   en   perforatie.   Bij   het
optreden van sterke pijn in de bovenbuik, braken van bloed, bloed in de stoelgang, of zwarte
verkleuring van de stoelgang, neemt u het geneesmiddel niet verder en raadpleegt u onmiddellijk
uw arts.
-
Vermindering   van   de   urine-uitscheiding   en   vochtophoping   in   het   lichaam.   Deze   symptomen
kunnen wijzen op zowel een nieraandoening, als op het uitvallen van de nierfunctie. Wanneer
deze symptomen optreden, geef dan Ibuprofen EG niet verder en raadpleeg onmiddellijk uw arts.
-
Beschadiging van het nierweefsel (papilnecrose), vooral bij langdurige behandeling.
-
Leverbeschadiging, vooral bij langdurige behandeling.
-
Stoornissen   bij   de   bloedvorming.   De   eerste   tekenen   hiervan   kunnen   zijn:   koorts,   keelpijn,
oppervlakkige   wondjes   in   de   mond,   griepachtige   klachten,   oververmoeidheid,   neus-   en
huidbloedingen. Bij het optreden van deze verschijnselen, het geneesmiddel niet verder toedienen
en een arts raadplegen.
-
Ernstige   huidreacties   zoals   huiduitslag   met   rode   verkleuring   en   blaasvorming   (b.v.   erythema
exsudativum multiforme). Uitzonderlijk ontstaan ernstige huidinfecties en complicaties van de
zachte weefsels tijdens varicella (waterpokken).
-
Bij personen met bestaande ziekten van het immuunsysteem (systemische lupus erythematodes en
andere collageenaandoeningen) kunnen in uitzonderlijke gevallen, gedurende de behandeling met
ibuprofen, symptomen optreden van hersenvliesontsteking (aseptische meningitis t.t.z. niet van
bacteriële of van virale oorsprong) zoals zware hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts, stijve
nek, bewustzijnsverlies, '.
GELIEVE ONMIDDELLIJK CONTACT OP TE NEMEN MET UW ARTS INDIEN U SUF OF
SLAPERIG BENT, KLAAGT VAN ERGE HOOFDPIJN, VERMIJDT OM IN HET LICHT TE
KIJKEN, KORTADEMIG BENT, NEKSTIJFHEID VERTOONT, BLIJVEND HOGE KOORTS
HEEFT, BRAAKNEIGINGEN OF HUIDLETSELS VERTOONT.
-
Sterke  overgevoeligheidsreacties.  Tekenen hiervan kunnen zijn:  opgezwollen gezicht,  tong en
strottenhoofd, kortademigheid, versnelde hartslag, bloeddrukverlaging of ernstige shocktoestand.

Bijsluiter
Bij   het   optreden   van   deze   symptomen,   die   al   bij   het   eerste   gebruik   kunnen   voorkomen,   is
onmiddellijke hulp van een arts noodzakelijk.
-
Verergering van astma.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via de website:  www.fagg.be.  Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u Ibuprofen EG' 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15- 25°C).
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos
na   'EXP'.   Daar   staan   een   maand   en   een   jaar.   De   laatste   dag   van   die   maand   is   de   uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Ibuprofen EG' 
-

De werkzame stof in Ibuprofen EG is ibuprofen overeenkomend met 200 mg per omhulde tablet.
-
De andere stoffen in Ibuprofen EG zijn: maïszetmeel, natriumcarboxymethylzetmeel, colloïdaal 
siliciumdioxide, magnesiumstearaat, hypromellose, macrogol 400, macrogol 6000.
Hoe ziet Ibuprofen EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Blisterverpakking met 20, 30 of 50 omhulde tabletten. 
Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel 
Fabrikant 
Sanico NV ' Veedijk 59 ' 2300 Turnhout - België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE191046
Afleveringswijze: vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 15

1. Wat is Ibuprofen EG en waarvoor wordt het ingenomen'2. Wanneer mag u Ibuprofen EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'3. Hoe neemt u Ibuprofen EG in'4. Mogelijke bijwerkingen5. Hoe bewaart u Ibuprofen EG'

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Ibuprofen Eg 200mg Omhulde Tabl 30 X 200mg

EUR

5.5000