U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Echinacin Liquidum Sol 50ml1570019-32

Meer afbeeldingen

Echinacin Liquidum Sol 50ml

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 7,61

fabrieksprijs: € 8,51

Extra informatie

Producent Meda Pharma
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Bovenste luchtwegeninfecties na uitsluiting van elke ernstige aandoening.

Gebruik

Volwassenen

  • De eerste dag: de eerste dosis is 2,5 ml.
  • Vervolgens en voor de rest van de dag is de dosis 1,25 ml elke 2 uur
  • Vanaf de tweede dag is de dosis 3 x 2,5 ml per da
  • Maximale dosis: 15 ml per dag

Kinderen tussen 12 jaar en 2 jaar

  • 1 druppel per kg lichaamsgewicht per dag

Toedieningswijze

  • Echinacin Liquidum dient verdund te worden in een beetje vloeistof
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling

100 g oplossing bevat als actief bestanddeel 80 g perssap van de plant Echinacea purpurea (L) Moench, andere bestanddelen 22 % vol. alcohol.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.Evoluerende systemische aandoeningen zoals tuberculose, abnormale verhoging van het aantal witte bloedcellen, aandoeningen van het bindweefsel, multiple sclerose, Aids en aanverwante infecties en auto-immuunziekten.

Nevenwerkingen
  • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Actieve stof L03
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
  • Echinacea stimuleert het aspecifiek immuunsysteem door de activatie van de macrofagen en de monocyten.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
ECHINACIN LIQUIDUM drinkbare oplossing
Echinacea purpurea (L) Moench
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat 
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw 
arts of apotheker u dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen' Of krijgt u een bijwerking die niet in deze 
bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
U moet contact opnemen met uw arts indien uw klacht na 14 dagen niet vermindert, of zelfs erger 
wordt.
Inhoud van deze bijsluiter 
1.
Wat is Echinacin Liquidum en waarvoor wordt het gebruikt
2.
 Wanneer mag u Echinacin Liquidum niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3.
Hoe neemt u Echinacin Liquidum in
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Echinacin Liquidum
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS ECHINACIN LIQUIDUM EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Echinacin Liquidum wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van bovenste 
luchtwegeninfecties, na uitsluiting van elke ernstige aandoening.
2.
WANNEER MAG U ECHINACIN LIQUIDUM NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA 
VOORZICHTIG MEE ZIJN'
 Wanneer mag u dit middel niet gebruiken'
-
als u allergisch (overgevoelig) bent aan Echinacea purpurea of aan één van de andere 
bestanddelen van Echinacin Liquidum.
-
als u een evoluerende aandoening heeft zoals tuberculose, abnormale verhoging van het aantal 
witte bloedcellen, aandoeningen van het bindweefsel, multiple sclerose, AIDS en aanverwante 
infecties en auto-immuunziekten.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel'
Neem contact op met uw arts of uw apotheker vóór Echinacin Liquidum in te nemen.
-
Indien U reeds andere geneesmiddelen inneemt, lees dan aandachtig de rubriek Gebruikt u nog 
andere geneesmiddelen.
-
Geen langdurig gebruik zonder medisch advies.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen' 
Gebruikt u naast Echinacin Liquidum nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan 
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken' Vertel 
dat dan aan uw arts of apotheker.
1
Bijsluiter
Door gebrek aan informatie betreffende een eventuele interactie met een desensibilisatiekuur tegen 
allergie, is toediening van Echinacin Liquidum tijdens dergelijke kuur niet aangeraden.
Aangezien het hier gaat om een preparaat dat alcohol bevat, kan een Disulfiram effect optreden na 
associatie met andere geneesmiddelen.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol'
Alcoholisme vormt een relatieve contra-indicatie.
Zwangerschap,  borstvoeding en vruchtbaarheid
Aangezien er geen experimentele studies gekend zijn, is het aangeraden om dit geneesmiddel niet te 
gebruiken tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Indien men zich aan de voorgeschreven dosis houdt, zal de geabsorbeerde hoeveelheid alcohol 
normaal geen enkele invloed hebben op het besturen van voertuigen en het gebruik van machines.
Men moet rekening houden dat dit flesje een hoeveelheid alcohol bevat dat een negatieve invloed kan 
hebben bij het besturen van voertuigen en het gebruik van machines, indien de inhoud van het flesje 
in één keer uitgedronken wordt.
Echinacin Liquidum bevat 22 % ethanol (alcohol), d.w.z. max 440 mg per dosis, hetgeen 
overeenkomt met 11 ml bier, 4,6 ml wijn per dosis. 
Schadelijk bij alcoholisme. 
Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en 
groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.
3.
HOE NEEMT U ECHINACIN LIQUIDUM IN
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over 
het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
Indien geen enkele verbetering optreedt, gelieve dan opnieuw uw arts te raadplegen.
De gebruikelijke dosering is:
V
  olwassenen  :  
-
De eerste dag : de eerste dosis is 2,5 ml. Vervolgens en voor de rest van de dag is de dosis 1,25 ml
elke 2 uur.
-
Vanaf de tweede dag is de dosis 3 x 2,5 ml per dag.
De maximale dosis is 15 ml per dag.
Gebruik bij kinderen
Kinderen tussen 2 en 12 jaar:
1 druppel per kilogram lichaamsgewicht van het kind per dag, in 3 innames per dag
Kinderen onder de 2 jaar:
Enkel op medisch advies.
Echinacin Liquidum dient verdund te worden in een beetje vloeistof.
2
Bijsluiter
Een behandeling op lange termijn brengt geen bijkomende voordelen mee. De maximale duur van een 
ononderbroken behandeling is twee weken.
Uw huisarts zal u zeggen hoelang u Echinacin Liquidum moet gebruiken. Zet uw behandeling niet 
vroegtijdig stop.
Heeft u teveel van dit middel ingenomen'
Indien U teveel Echinacin Liquidum ingenomen hebt, neem dan onmiddellijk contact op met uw 
huisarts, uw apotheker of het Anti-Gifcentrum (05.245).
Tot op heden werd geen enkel geval van intoxicatie door overdosering gerapporteerd.
In geval van overdosering, zal het innemen van het geneesmiddel stopgezet worden.
Bent u vergeten dit middel in te nemen'
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Echinacin Liquidum
Geen enkel effect dat verschijnt.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts 
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken.
Zeer zeldzaam kunnen zich overgevoeligheidsreacties voordoen.  Voor samenstellingen die Echinacea
bevatten werden huiduitslag, jeuk, zelden zwelling in het aangezicht, ademhalingsmoeilijkheden, 
vertigo en hypotensie gerapporteerd.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen' Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 
staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U ECHINACIN LIQUIDUM'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
De flacon goed sluiten, buiten het licht en op kamertemperatuur bewaren, tussen +15°C en +25°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket, 
de doos, de fles na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de 
uiterste houdbaarheidsdatum.  
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel '
-
De werkzame stof in dit middel is het perssap van de Echinacea purpurea (L) Moench plant.
-
De andere stof in dit middel is 96 % V/V alcohol.
3
Bijsluiter
Hoe ziet Echinacin Liquidum er uit en hoeveel zit er in een verpakking'
Glazen fles van 50 of 100 ml drinkbare oplossing
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Madaus Pharma N.V.
Driebomenstraat 16
1180 Brussel
België
Fabrikant : Madaus GmbH ;D-51101Köln, Duitsland
Registratienummer
BE211233
Afleveringswijze  
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 
 13
4
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Echinacin Liquidum Sol 50ml

EUR

8.5100