U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Dextromethorphan Teva Sol Per Os 180ml1484468-30

Meer afbeeldingen

Dextromethorphan Teva Sol Per Os 180ml

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 5,54

fabrieksprijs: € 6,21

Extra informatie

Producent Teva Pharma Belgium
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Droge hoest (of niet-productieve hoest).

Gebruik

Volwassenen en kinderen > 12 jaar

  • 10 ml om de 4 uur of 20 ml om de 6 tot 8 uur
  • Max. 80 ml per dag

Kinderen van 6 tot 12 jaar

  • 5 ml om de 4 uur of 10 ml om de 6 tot 8 uur
  • Max. 40 ml per dag

Toedieningswijze

  • Opening van de fles: duw de dop naar beneden terwijl u tegen de wijzers van de klok in draait
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling N/B
Contra-indicaties N/B
Nevenwerkingen

Meest frequent

  • Duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid.
Actieve stof R05DA09
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
  • Dextromethorfan is een synthetisch morfinederivaat met slechts zwakke analgetische en verslavende eigenschappen.
  • Het werkt als een centraal antitussivum door verhoging van de stimulatiedrempel van de hoestprikkelcentra op het niveau van de medulla oblongata.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank
dextromethorphan hydrobromide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke 
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u 
dat heeft verteld.
' Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
' Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
' Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die niet in 
deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
' Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Dextromethorphan Teva en waarvoor wordt dit middel ingenomen'
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe neemt u dit middel in'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Dextromethorphan Teva en waarvoor wordt dit middel ingenomen'
Geneesmiddelengroep
Geneesmiddel behorende tot de groep van de hoestremmers.
Therapeutische indicaties
Aangewezen bij behandeling van de symptomen van storende, droge hoest. 
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken'
' U bent allergisch voor één van de stof en in dit geneesmiddel. Deze stof en kunt u vinden in rubriek 6.
' Bij ernstige ademhalingsmoeilijkheden.
' Bij astmatische hoest
' Bij kinderen jonger dan 6 jaar.
' Bij stoornissen van de leverfunctie.
' Bij gelijktijdig gebruik van inhibitoren van het mono-amino-oxidase (bepaalde geneesmiddelen tegen
depressie).
' Gedurende de borstvoedingsperiode.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel' 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
Bij productieve hoest (aanwezigheid van slijmen), dient de hoest niet onderdrukt te worden.

Het is weinig zinvol anti-hoestmiddelen samen toe te dienen met anti-slijmmiddelen.
Alvorens een anti-hoestmiddel toe te dienen, moet men er zeker van zijn dat andere oorzaken van hoest, die
een specifieke behandeling vereisen, werden onderzocht.
Als de hoest langer dan 4 à 5 dagen aanhoudt, het advies van een arts inwinnen.
Gedurende de behandeling is het gebruik van alcoholische dranken af te raden.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek "Neemt u nog andere geneesmiddelen in'" te
lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in'
' Dextromethorphan Teva mag in geen geval samen ingenomen worden met Inhibitoren van het mono-
amine-oxidase (bepaalde geneesmiddelen tegen depressie).
' De associatie met de volgende geneesmiddelen wordt afgeraden:
-
geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken (antidepressiva, geneesmiddelen tegen 
duizeligheid, al ergie, mentale ziektes en angst, slaapmiddelen').
-
andere morfine-derivaten: krachtige pijnstil ers en hoeststil ende geneesmiddelen.
Neemt u naast Dextromethorphan Teva nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen' Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol'
Gedurende de behandeling is het gebruik van alcoholische dranken af te raden.
Dextromethorphan Teva kan de werking van alcohol versterken (verhoogde kans op slaperigheid).
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
U moet voorzichtig zijn met het gebruik van Dextromethorphan Teva gedurende de zwangerschap, vooral
tijdens de eerste drie maanden. Het gebruik van Dextromethorphan Teva op het einde van de zwangerschap
dient te worden vermeden omdat het kan leiden tot ontwenningsverschijnselen en onderdrukking van de
ademhaling van de pasgeborene.
Borstvoeding
Het gebruik van Dextromethorphan Teva tijdens de periode van borstvoeding dient te worden vermeden omdat
het kan leiden tot ontwenningsverschijnselen en onderdrukking van de ademhaling van de pasgeborene.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Personen die deelnemen aan het verkeer of machines bedienen moeten erop let en dat een verhoogde
dosering de waakzaamheid kan verminderen.
Het gebruik van alcohol kan deze werking nog versterken.

Dextromethorphan Teva bevat sorbitol en parahydroxybenzoaten
Dit geneesmiddel bevat sorbitol.  Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt,
neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Dit geneesmiddel bevat parahydroxybenzoaten en kan allergische reacties veroorzaken (wellicht 
vertraagd).
3. Hoe neemt u dit middel in'
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 2 kof ielepels (= 10 ml) 4 tot 6 maal per dag of 4 kof ielepels (20 ml) 3
à 4 maal per dag. Maximum 120 mg (16 kof ielepels) per 24 uur.
Bij bejaarden en patiënten met leverfunctiestoornissen moet de dosering gehalveerd worden.
Kinderen 6-12 jaar: 1 kof ielepel (= 5 ml) 4 tot 6 maal per dag of 2 kof ielepels 3 tot 4 maal per dag. Maximum
60 mg (8 kof ielepels) per 24 uur.
Niet toedienen aan kinderen jonger dan 6  jaar.
Dextromethorphan Teva bevat geen suiker en mag door suikerzieken ingenomen worden. De duur van de
behandeling zo kort mogelijk houden.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen'
Wanneer u te veel van Dextromethorphan Teva heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddel ijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
De mogelijkheid bestaat dat er per ongeluk een te grote hoeveelheid wordt ingenomen, vooral bij kinderen. Bij
vermoedelijke overdosering zal men de patiënt zorgvuldig bewaken en zo nodig hospitaliseren.
Tekenen van overdosering zijn: misselijkheid, braken, dilatatie van de pupil, versnelde hartslag, duizeligheid,
verwardheid,   opwinding,   slaperigheid,   huiduitslag,   hal ucinaties   en   bij   ernstige   intoxicatie:
ademhalingsmoeilijkheden, stuipen of zelfs coma.
Behandeling:
' maagspoeling en toediening geactiveerde kool.
' tegengif: naloxone in geval van ademhalingsonderdrukking.
Bent u vergeten dit middel in te nemen'
Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd
is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Er zijn geen specifieke problemen te verwachten bij het stopzet en van de behandeling.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Bij   bepaalde   personen   kunnen   ongewenste   ef ecten,   belangrijk   of   minder   storend,   optreden,   zoals:
misselijkheid, braken, verstopping, slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, opwinding, verwarring, dilatatie van de
pupil (mydriasis) of al ergische reacties zoals huiduitslag, jeuk, urticaria '
Bij zeer hoge dosering kan de ademhaling onderdrukt worden.
Langdurig gebruik van hoge doses kan een afhankelijkheid doen ontstaan.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. 
U   kunt   bijwerkingen  ook   rechtstreeks   melden   via   het  Federaal   agentschap   voor  geneesmiddelen   en
gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie - EUROSTATION I  - Victor Hortaplein,  - B-1060 Brussel
- Website: www.fagg.be - e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons
helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u dit middel'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C), in de oorspronkelijke verpakking. 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking
na   "EXP".   Daar   staat   een   maand   en   een   jaar.   De   laatste   dag   van   die   maand   is   de   uiterste
houdbaarheidsdatum.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel'
' De werkzame stof in dit middel is dextromethorphan hydrobromide. 1 ml Dextromethorphan Teva
drank bevat 1,5 mg dextromethorphan HBr.
' De   andere   stof en   in   dit   middel   zijn:   natriumsaccharine   -   sorbitol   oplossing   -
methylparahydroxybenzoaat - propylparahydroxybenzoaat - propyleenglycol - perzik aroma - gezuiverd
water.
Hoe ziet Dextromethorphan Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Drank (zonder suiker); fles met 180 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel
Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 16, B-2610 Wilrijk

Fabrikant
Qualiphar N.V., Rijksweg 9, B-2880 Bornem
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE211635
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 15.

GeneesmiddelengroepTherapeutische indicatiesWanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel'Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol'Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.ZwangerschapBorstvoedingRijvaardigheid en het gebruik van machinesDextromethorphan Teva bevat sorbitol en parahydroxybenzoatenHouder van de vergunning voor het in de handelFabrikantNummer van de vergunning voor het in de handel brengen

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Dextromethorphan Teva Sol Per Os 180ml

EUR

6.2100