U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

D Cure Forte 100.000 Ui Amp 33041241-30

Meer afbeeldingen

D Cure Forte 100.000 Ui Amp 3

Availability: In voorraad

Special Price € 6,70

fabrieksprijs: € 7,50

Extra informatie

Producent Smb Laboratoire
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing
  • Vitamine D-tekort
Gebruik

Volwassenen

  • Start van de behandeling van de deficiëntie: 1 ampul per week
  • Onderhoudsdosering: 1 ampul van 100.000 IE als een enkele dosis of 4 ampullen van 25.000 IE verdeeld over meerdere giften kan toegediend worden

Toedieningswijze

  • Innemen met behulp van een lepel
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling N/B
Contra-indicaties N/B
Nevenwerkingen
  • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Actieve stof A11CC05
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
  • Vitamine D3 speelt een voorname rol in de controle van de calcium-ionencocentratie van het plasma.
  • De actieve vorm is het calcitriol (1,25-dihydroxy-vitamine D3), bekomen door twee opeenvolgende hydroxylaties ter hoogte van de lever en de nieren.
  • De omzetting van vitamine D3 in de actieve vorm is verhoogd bij vitamine D3 deficiëntie en is opgeheven door hoge innamen. Het calcitriol (1,25-dihydroxy-vitamine D3) vergemakkelijkt de intestinale resorptie van calcium en van fosfaat, verhoogt het binnendringen van de mineralen ter hoogte van de beenderen en vermindert hun urinaire uitscheiding om aldus normale plasmagehalten van die ionen te verzekeren, die noodzakelijk zijn enerzijds voor een normale neuromuskulaire activiteit en anderzijds voor de mineralisatie van het beenweefsel.

Zie ook:
Vitamine D
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBIJSLUITER
1
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
D-CURE FORTE 100.000 IE, Drank
Werkzaam bestanddeel: Cholecalciferol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke 
informatie in voor u.
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het 
beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die 
niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw artsofapotheker 
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen'
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe neemt u dit middel in'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN'
D-CURE FORTE is een vitamine product: D-CURE FORTE bevat cholecalciferol (equivalent aan 
vitamine D3).
D-CURE FORTE 100.000 IE wordt gebruikt voor de initiële behandeling van vitamine D-deficiëntie.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA 
VOORZICHTIG MEE ZIJN'

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken
- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor cholecalciferol of één van de andere bestanddelen 
- van D-CURE FORTE.
- Als u jonger bent dan 18 jaar.
- Als u hypercalciëmie (verhoogde calciumconcentratie in het bloed) heeft en/of
- Als u hypercalciurie (verhoogde calcium concentratie in de urine) heeft.
-
Als u pseudohypoparathyroidisme (verstoord hormoonmetabolisme van de bijschildklier) 
heeft, kan de vitamine D behoefte afnemen als gevolg van fasen van de normale vitamine D 
gevoeligheid. In dit geval is er mogelijk een risico op langdurige overdosering. Voor dit 
soort situaties zijn betere reguleerbare vitamine D producten beschikbaar.
- Als u een aanleg heeft voor calcium-bevattende nierstenen.
- Als u hypervitaminose D heeft.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel
- Als u een verstoorde uitscheiding heeft van calcium en fosfaten via de nieren
- Als u momenteel behandeld wordt met benzothiadiazine derivaten (gebruikt om de urine 
uitscheiding te stimuleren)
- Bij geïmmobiliseerde patiënten als ze het risico lopen op het ontwikkelen van hypercalciëmie 
(verhoogde calciumconcentratie in het bloed) en hypercalciurie (verhoogd calciumconcentratie in 
de urine)
- Als u sarcoïdose heeft (een ziekte waarbij spontaan ontstekingen ontstaan in verschillende organen
van het lichaam.) omdat er dan een risico bestaat op verhoogde omzetting van vitamine D naar zijn
2
actieve vorm. In dit geval moet het calciumgehalte in het bloed en urine regelmatig worden 
gecontroleerd.
Bij patiënten met verminderde nierfunctie die behandeld worden met D-CURE FORTE, moet het 
effect op het calcium en fosfaat evenwicht regelmatig worden gecontroleerd.
Als nog andere vitamine D-bevattende geneesmiddelen worden gebruikt of  worden voorgeschreven, 
dient men rekening te houden met de dosering van  D-CURE FORTE. De extra toevoeging van 
vitamine D of calcium dient alleen te worden uitgevoerd onder medisch toezicht. In dergelijke 
gevallen dient het calciumgehalte in het bloed en urine regelmatig te worden gecontroleerd.
Tijdens een langdurige behandeling met D-CURE FORTE, moet het calciumgehalte in het bloed en in
de urine regelmatig worden gecontroleerd en de nierfunctie dient gecontroleerd te worden op serum 
creatinine gehaltes. Deze controles zijn vooral belangrijk bij oudere patiënten en bij gelijktijdige 
behandeling met hartglycosiden (gebruikt om de hartspierfunctie te stimuleren) of diuretica (gebruikt 
om urine uitscheiding te stimuleren). In het geval van hypercalciëmie (verhoogde calciumgehalte in 
het bloed) of tekenen van een verminderde nierfunctie, moet de dosis worden verlaagd of de 
behandeling worden onderbroken. Het wordt aanbevolen om de dosis te verlagen of de behandeling te
onderbreken als het calciumgehalte in de urine een waarde van 7,5 mmol/24 uur (300 mg/24 
uur)overschrijdt.
Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u nog andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt, 
dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Fenytoïne (wordt gebruikt om epilepsie te behandelen) of barbituraten (wordt gebruikt om epilepsie 
en slaapstoornissen te behandelen en voor anesthesie) kan het effect verminderen van vitamine D.
Gelijktijdig gebruik van D-CURE FORTE en thiazide diuretica (bijv. benzothiadiazine derivaten) zijn
geneesmiddelen die de uitscheiding van urine stimuleren, kan leiden tot hypercalciëmie (verhoogde 
calciumconcentratie in het bloed) als gevolg van een verminderde uitscheiding van calcium via de 
nieren. Derhalve calciumgehaltes in bloed en urine regelmatig controleren bij langdurige behandeling.
Gelijktijdige toediening van glucocorticoïden (gebruikt om bepaalde allergische aandoeningen te 
behandelen) kan het effect verminderen van vitamine D.
Het risico op een ongewenst effect kan toenemen bij het gelijktijdig innemen van hartglycosiden 
(gebruikt om de hartspier functie te stimuleren) als gevolg van verhoogde calciumgehaltes in het 
bloed tijdens de behandeling met vitamine D (risico van hartritmestoornissen). Het is dan 
noodzakelijk om uw ECG en uw calciumgehaltes in het bloed en urine regelmatig te controleren.
Houdt u er rekening mee dat dit ook geldt voor geneesmiddelen die u onlangs hebt ingenomen.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding' Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
D-CURE FORTE mag alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als dit strikt noodzakelijk is 
en alleen  doses die absoluut noodzakelijk zijn om het vitaminegebrek te elimineren. Overdosering 
van vitamine D moet worden vermeden tijdens de zwangerschap, omdat langdurige hypercalciëmie 
(verhoogde calciumconcentratie in het bloed) kan leiden tot lichamelijke en mentale retardatie, 
evenals aangeboren hart-en oogziekten bij het kind.
Vitamine D en zijn metabolieten kunnen bij gebruik van D-CURE FORTE voorkomen in de 
moedermelk. Overdosering bij kinderen ten gevolge van borstvoeding is niet waargenomen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
3
Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig .
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN'
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Raadpleeg bij twijfel uw arts of 
apotheker.
De dosering moet individueel worden bepaald door de behandelende arts. Indien niet anders 
voorgeschreven is, is de gebruikelijke dosering een enkelvoudige dosering van 100.000 IE per week 
of 100.000 IE per week verdeeld in meerdere giften (bijv. 4 x 25.000 IE).
1 ampul D-CURE FORTE 100.000 IE kan worden voorgeschreven als een enkele dosis per week of er
kan worden gekozen voor de inname van 4 ampullen vitamin D 25.000 IE verdeeld over de week (in 
totaal 100.000 I.U).
Wijze van toediening
De druppels worden ingenomen of toegediend volgens de dosering instructies.
Volwassenen kunnen D-CURE FORTE innemen met behulp van een lepel.
Heeft u teveel van dit middel ingenomen'
Symptomen van overdosering
Ergocalciferol (vitamine D2) en cholecalciferol (vitamine D3) hebben een relatief lage therapeutische 
index. De drempel voor vitamine D intoxicatie ligt tussen 40.000 en 100.000 IU per dag wanneer het 
zou worden ingenomen door een volwassene gedurende 1 tot 2 maanden bij een normale 
bijschildklierfunctie. Zuigelingen en kleine kinderen kunnen gevoelig reageren op veel lagere doses. 
Daarom wordt voor deze groep gewaarschuwd voor inname van vitamine D zonder medische 
supervisie.
Overdosering kan leiden tot verhoogde fosforniveaus in bloed en urine, evenals tot een 
hypercalciëmische syndroom (verhoogd calciumgehalte in het bloed) en dus ook kalkafzettingen 
veroorzaken in de weefsels en vooral in de nieren (nierstenen en nier verkalking) en in de vaten.
De symptomen van intoxicatie manifesteren zich als misselijkheid, braken, aanvankelijk ook diarree, 
later constipatie, verlies van eetlust, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn, spierzwakte, 
aanhoudend slaperigheid, azotemie (verhoogd stikstofgehalte in het bloed), toegenomen dorst, 
verhoogde drang om te urineren, en in de laatste fase, uitdroging. Typische laboratoriumbevindingen 
zijn hypercalciëmie (verhoogd calciumgehalte in het bloed), hypercalciurie (verhoogd calciumgehalte 
in de urine) en verhoogd serum-25 - hydroxycalciferol.
Therapeutische maatregelen in geval van overdosering
Overdosering vergt maatregelen voor de behandeling van de vaak blijvend bestaande en in sommige 
gevallen levensbedreigende, hypercalciëmie (verhoogd calciumgehalte in het bloed).
De eerste maatregel is om te stoppen met het vitamine D preparaat; het duurt enkele weken om de 
hypercalciëmie (verhoogd calciumgehalte in het bloed) veroorzaakt door vitamine D intoxicatie te 
normaliseren.
Afhankelijk van de mate van hypercalciëmie (verhoogd calciumconcentratie in het bloed), dienen de 
maatregelen te omvatten een dieet dat weinig tot geen calcium bevat, overvloedige vloeistof inname, 
toediening van het geneesmiddel furosemide, evenals de toediening van glucocorticoïden en 
calcitonine (om de hormoon calciumconcentratie in het bloed te reguleren).
Indien de nieren goed functioneren kan het calciumgehalte worden verlaagd door het toedienen van 
een isotone natriumchlorideoplossing (3-6 liter per 24 uur) met toevoeging van furosemide en in 
sommige omstandigheden ook door het toedienen van natriumedetaat (15 mg/kg lichaamsgewicht /uur
4
een geneesmiddel dat calcium bindt in het bloed), dit alles onder continue monitoring van de 
calciumgehaltes en ECG-bewaking. Bij een beperkte urineuitscheiding is haemodialyse met een 
calcium vrij dialysaat aangewezen.
Er is geen speciaal antidotum.
Vraag uw arts over de symptomen van vitamine D-overdosering.
Bent u vergeten D-CURE FORTE in te nemen
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis te compenseren.
Als u stopt met D-CURE FORTE
Als u de behandeling onderbreekt of voortijdig stopt kunnen uw klachten verergeren of zich opnieuw 
voordoen. Raadpleeg uw arts.
Wanneer u teveel van D-CURE FORTE heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw 
arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Als u verder nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan D-CURE FORTE bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken.
De beoordeling van bijwerkingen is gebaseerd op de volgende frequentiegroep:
Zeer vaak
meer dan 1 op 10 behandelde patiënten
Vaak
('0, 

Klantenreviews

voldeed Review by Klaas
Werking
Gebruik
Veiligheid
Het product voldoet aan de verwachtingen.
De levering ervan was snel en correct
Vol lof (Geplaatst op 15-04-2014)

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

D Cure Forte 100.000 Ui Amp 3

EUR

7.5000

5

1