U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Cedium Benzalkonium Spray 50ml1080886-32

Meer afbeeldingen

Cedium Benzalkonium Spray 50ml

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 8,41

Normale prijs: € 9,40

Extra informatie

Producent Qualiphar
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Antisepticum

  • Ontsmetting van kleine huidletsels: oppervlakkige wonden en kleine kwetsuren, kleine snijwonden, schaafwonden, schroeiwonden en insectenbeten
  • Reiniging van de huid bv. ontsmetting van de handen vooraleer men een verband aanbrengt op de aangetaste zones of vóór men een chirurgische ingreep begint
Gebruik
  • 2 - 3 x /dag op de wond verstuiven

Toedieningswijze

  • Laten drogen zonder af te vegen
  • Indien de te behandelen zone vooraf werd gewassen met water en zeep, moeten alle sporen zeep grondig weggespoeld worden. Na elke wasbeurt moet de applicatie hernieuwd worden
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling Nee
Contra-indicaties Nee
Nevenwerkingen
  • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Actieve stof D08AJ01
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
  • Benzalkoniumchloride is een bacteriëndodend middel dat een groot gamma van microbiële kiemen verdelgt. De gramnegatieve bacteriën zijn minder gevoelig dan de grampositieve, schimmels, gisten en virussen zijn nog minder gevoelig.
  • Het belangrijkste actieterrein van benzalkoniumchloride schijnt de celmembraan te zijn, waar permeabiliteitswijzigingen ontstaan.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdf
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Cedium benzalkonium, 1 mg/ml, oplossing voor cutaan gebruik 
Cedium benzalkonium, 1 mg/ml, huidspray, oplossing
Benzalkoniumchloride 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke 
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u 
dat heeft verteld.
' Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
' Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
' Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
' Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Cedium benzalkonium en waarvoor wordt dit middel gebruikt'
2. Wanneer mag u Cedium benzalkonium niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe gebruikt u Cedium benzalkonium'
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Cedium benzalkonium'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.
1. WAT IS CEDIUM BENZALKONIUM EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT'
Cedium benzalkonium is een ontsmettende oplossing voor plaatselijk gebruik op de huid (uitwendig 
gebruik). 
Cedium benzalkonium wordt gebruikt om kleine kwetsuren, oppervlakkige wondjes, snijwondjes, 
schrammen, brandwondjes en insectenbeten te ontsmetten en om de huid te reinigen vóór het aanbrengen 
van een pleister, om ontstekingen te voorkomen.
2. WANNEER MAG U CEDIUM BENZALKONIUM NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA 
VOORZICHTIG MEE ZIJN'
Wanneer mag u Cedium benzalkonium niet gebruiken'
' U bent al ergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 
6.
' Bij aanwezige al ergische aandoeningen: huiduitslag, huidvlekken, prikkelingen.
' Samen met zeep of hard water (kalkhoudend water).
' Op slijmvliezen (vooral de ogen).
' Samen met een afsluitend verband.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Cedium benzalkonium'
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Cedium benzalkonium gebruikt.
' U mag dit product niet inslikken.
' U mag dit product niet langdurig of herhaald gebruiken.
' Bij huidletsel dat samengaat met koorts is een algemene behandeling tegen infecties vereist.
' Bloed en etter kunnen de werkzaamheid van dit product verminderen.
' Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere 
geneesmiddelen te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het 
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Gebruikt u naast Cedium benzalkonium nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken' Vertel 
dat dan uw arts of apotheker. 
' Niet samen gebruiken met andere ontsmettingsmiddelen.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol'
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Zwangerschap en borstvoeding 
Bent u zwanger worden, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem 
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Dit geneesmiddel is bestemd voor een plaatselijke uitwendige behandeling. Het kan worden gebruikt tijdens 
zwangerschap en borstvoeding, op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de genoemde 
voorzorgen. Het wordt echter aangeraden de behandelende arts hiervan op de hoogte te brengen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
3. HOE GEBRUIKT U CEDIUM BENZALKONIUM'
Gebruik Cedium benzalkonium altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker.
De aanbevolen dosering is:
Fles met spraypomp: verstuif de oplossing 2 à 3 maal per dag op de wond.
Laten drogen zonder af te vegen.
Container met druppelpipet: breng 2 à 3 maal per dag enkele druppels rechtstreeks aan op de wond 
of met behulp van een steriel kompres.
Laten drogen zonder af te vegen.
Als u de huid eerst met water en zeep moet wassen, grondig spoelen om al e zeepsporen te verwijderen.
De toepassing na elke wasbeurt herhalen. Dit product maakt geen vlekken.
De duur van de behandeling zo kort mogelijk houden. Als er geen verbetering is na 3 dagen kan u best 
een arts raadplegen. Uw arts zal u vertel en hoe lang u Cedium benzalkonium moet gebruiken.
Heeft u te veel van Cedium benzalkonium gebruikt'

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Bij lokaal, uitwendig gebruik zijn de risico's op overdosering zeer klein. Overdosering kan optreden wanneer,
door onvoorzichtigheid of onoplettendheid, een grote hoeveelheid van de oplossing wordt ingeslikt. 
Wanneer u te veel van Cedium benzalkonium heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddel ijk contact 
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Volgende symptomen kunnen optreden: misselijkheid, braken, ademhalingsmoeilijkheden.
Behandeling: de persoon melk laten drinken. Opname in het ziekenhuis kan noodzakelijk zijn.
Bent u vergeten Cedium benzalkonium te gebruiken'
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Als u stopt met het gebruik van Cedium benzalkonium
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan Cedium benzalkonium bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee 
te maken.
-Bij contact met de slijmvliezen (ogen) is een irriterend of branderig gevoel mogelijk.
-Bij veelvuldig of langdurig gebruik bestaat het risico van toenemende gevoeligheid van de huid.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:
België
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II 
Victor Hortaplein, 40/ 40 
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Luxembourg/Luxemburg
Direction de la Santé ' Division de la Pharmacie et des Médicaments 
Vil a Louvigny ' Al ée Marconi
L-2120 Luxembourg
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit 
geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U CEDIUM BENZALKONIUM'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke 
verpakking. Gebruik Cedium benzalkonium niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te 
vinden op het etiket/de doos na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven 

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste 
houdbaarheidsdatum.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Cedium benzalkonium'
-
De werkzame stof in Cedium benzalkonium is benzalkoniumchloride 1 mg/ml.
-
De andere stoffen in Cedium benzalkonium zijn natriumedetaat - dinatriumwaterstoffosfaat dihydraat - 
mononatriumdiwaterstoffosfaat dihydraat - natriumchloride - gezuiverd water.
Hoe ziet Cedium benzalkonium eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Cedium benzalkonium is beschikbaar in een container met druppelpipet met 30 ml oplossing voor cutaan 
gebruik en een fles (HDPE) met 50 ml huidspray, oplossing met een spraypomp (LDPE en PP).
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 ' 2880 Bornem ' België 
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Container met druppelpipet:
BE 009965
Fles met spraypomp
BE 192832
Afleveringswijze: Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 14.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 14

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Cedium Benzalkonium Spray 50ml

EUR

9.4000