U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Calmiplant® 40 tabletten2539286-33

Meer afbeeldingen

Calmiplant® 40 tabletten

Schrijf de eerste review van dit product

Doeltreffende behandeling om je zenuwachtigheid tijdens de dag onder controle te houden.

Availability: In voorraad

Special Price € 11,77

fabrieksprijs: € 13,13

Extra informatie

Producent Schwabe Pharma Belgium
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Gebruikt bij de behandeling van zenuwachtigheid en slaapstoornissen bij volwassenen en jongeren van meer dan 12 jaar, nadat elke ernstige pathologie uitgesloten werd.

Gebruik

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

  • In geval van nervositeit: 1 à 2 tabletten, 3x per dag

Maximale dagdosis: 6 tabletten

  • In geval van slaapproblemen: 2 tabletten 30 minuten voor het slapen gaan

Maximale dagdosis: 2 tabletten

Toedieningswijze

  • De tabletten moeten in hun geheel, zonder stuk te bijten, met een beetje water worden ingenomen.
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling

De werkzame stoffen in Calmiplant® zijn:

1 omhulde tablet Calmiplant® bevat

160 mg droog extract van Valeriana officinalis L. wortel (4-5:1, extractiemiddel ethanol 62%)

80 mg droog extract van Melissa officinalis L. blad (4-6:1, extractiemiddel ethanol 30%).

De andere stoffen in Calmiplant® zijn:

Gehydrateerde ricinusolie, siliciumdioxide, polyvidon, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, sucrose, talk, methylhydroxypropylcellulose, titaniumdioxide (E171), indigocarmine (E132), stearinezuur, vanilline, sacharine-natrium, simethicon, methylcellulose, sorbinezuur.

Contra-indicaties

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor één van de werkzame stoffen of voor één van de in de bijsluiter vermelde hulpstoffen.

Bijzonder waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Bij langdurig gebruik is medische behandeling vereist. Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 12 jaar. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptie of sucrase-isomaltase insufficiëntie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Er zijn tot nu toe geen interacties gerapporteerd. Gelijktijdig gebruik van sedativa en/ of overdadige hoeveelheden alcohol kan de activiteit versterken. Combinatie met synthetische sedatieve middelen vereist medische diagnose en supervisie.

Nevenwerkingen
  • Er zijn tot op heden geen ongewenste effecten gemeld.
Actieve stof N05CM09
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
  • Uit dierexperimenteel onderzoek is gebleken dat extracten van Valeriana officinalis een sedatief effect hebben.
  • Extracten van Valeriana officinalis remmen het glucosemetabolisme in de substantia nigra in de hersenen.
  • Naast deze centrale effecten brengt Valeriana officinalis extract ook een spasmolytische activiteit teweeg.
  • In klinische studies is aangetoond, dat extracten van Valeriana officinalis de inslaaptijd verkorten en een verbetering van de slaapkwaliteit bewerkstelligen.

Zie ook:
Slapeloosheid (fytotherapie)
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfCalmiplant®
PIL, Nl, 2013, 011
Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker
Calmiplant®, omhulde tabletten
Valeriana officinalis extract & Melissa officinalis extract 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken 
want er staat belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of 
zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. 
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt
u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met 
uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan 
contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Calmiplant en waarvoor wordt dit middel gebruikt'
2. Wanneer mag u Calmiplant niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee 
zijn'
3. Hoe gebruikt u Calmiplant'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Calmiplant'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Calmiplant en waarvoor wordt dit middel gebruikt'
Calmiplant is een geneesmiddel op basis van planten. 
De omhulde tabletten bevatten extracten uit valeriaan en melisse. 
Calmiplant wordt gebruikt bij de behandeling van zenuwachtigheid en 
slaapstoornissen bij volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar, nadat elke ernstige 
pathologie uitgesloten werd.
Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan 
contact op met uw arts.
2.
Wanneer mag u Calmiplant niet gebruiken of moet u er extra 
voorzichtig mee zijn'

Wanneer mag u Calmiplant niet gebruiken'
-
Als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
Leaflet (NL)
Calmiplant®
PIL, Nl, 2013, 011
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Calmiplant'
-
langdurig en ononderbroken gebruik van dit geneesmiddel wordt afgeraden.
-
Calmiplant kan overdag een zekere slaperigheid veroorzaken.
Neem contact op met uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen 
op u van toepassing is of dat in het verleden is geweest. Neem contact op met 
uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen' 
Bij het gebruik van Calmiplant zijn tot op heden geen interacties vastgesteld. 
Gelijktijdig gebruik met andere kalmerende middelen kan de activiteit 
versterken.
Combinatie met synthetische kalmerende middelen vereist een medische 
diagnose en medisch toezicht.
Gebruikt u naast Calmiplant nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort 
geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere 
geneesmiddelen gaat gebruiken' Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol'
Calmiplant kan zowel op een nuchtere maag worden ingenomen als tijdens een 
maaltijd. Gelijktijdig gebruik van overdadige hoeveelheden alcohol kan de 
activiteit versterken.
Zwangerschap en borstvoeding:
Wegens gebrek aan informatie over de veiligheid van Calmiplant tijdens 
zwangerschap en borstvoeding, wordt het gebruik ervan afgeraden.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u 
borstvoeding' Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit 
geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Dit geneesmiddel kan overdag een zekere slaperigheid veroorzaken. Indien dit 
effect optreedt, mag u geen wagen besturen of gevaarlijke machines bedienen. 
Calmiplant bevat sucrose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem 
dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 
3.
Hoe gebruikt u Calmiplant'
Gebruik Calmiplant altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw 
arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem 
dan contact op met uw arts of apotheker.
De aanbevolen dosering is:
In geval van slapeloosheid, 1 maal daags 2 tabletten een half uur vóór het 
slapengaan.
Leaflet (NL)
Calmiplant®
PIL, Nl, 2013, 011
Bij zenuwachtigheid, 3 maal daags 1 of 2 tabletten tijdens de maaltijd, tenzij 
anders is voorgeschreven. De aangegeven hoeveelheid dient niet overschreden 
te worden. 
Calmiplant wordt ingenomen via de mond. De tabletten dienen in hun geheel, 
zonder te kauwen, te worden ingenomen met een beetje water. 
U mag het geneesmiddel niet langer dan 14 dagen gebruiken. Indien binnen 14 
dagen geen verbetering optreedt of de klachten zich dikwijls herhalen, doet u er 
goed aan uw arts te raadplegen.
Dit geneesmiddel is bestemd voor de behandeling van volwassenen en jongeren 
ouder dan 12 jaar. 
Heeft u teveel Calmiplant gebruikt'
Wanneer u teveel aan Calmiplant heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts, apotheker of met het Antigifcentrum (Tel. 05 245).
Valeriaanwortel in een dosis van ongeveer 20g (overeenstemmend met ongeveer
28 tabletten van het geneesmiddel) veroorzaakten goedaardige symptomen 
(vermoeidheidsgevoel, buikkrampen, beklemming op de borst, ijl gevoel in het 
hoofd, beven van de hand, verwijde pupil), die binnen de 24 uur verdwenen. 
Indien deze symptomen voorkomen, moet een ondersteunende behandeling 
ingesteld worden.
Bent u vergeten Calmiplant te gebruiken'
Neem geen dubbele dosis Calmiplant om de vergeten dosis in te halen, maar 
neem de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.
Als u stopt met het gebruik van Calmiplant 
Er zijn geen bijwerkingen te verwachten wanneer de behandeling met Calmiplant
wordt beëindigd. 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan Calmiplant bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet 
iedereen daarmee te maken.
Gastroïntestinale symptomen (o.a. misselijkheid, buikkrampen) kunnen 
voorkomen na het innemen van bereidingen met valeriaanwortel. De frequentie 
is niet gekend.
Het melden van bijwerkingen:
Krijgt u veel last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of 
apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter 
staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstraaks melden via het nationale 
meldsysteem:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Leaflet (NL)
Calmiplant®
PIL, Nl, 2013, 011
Victor Hortaplein, 
B-1060 Brussel
Website : w
  ww. f agg.be 
e-mail patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen 
over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u Calmiplant'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te
vinden op de verpakking en de doordrukstrip na de letters "Exp.:" (expiry date =
uiterste gebruiksdatum). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van 
die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de 
vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet 
meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen
niet in het milieu terecht.
6. 
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Calmiplant'
De werkzame stoffen in Calmiplant zijn:
1 omhulde tablet Calmiplant bevat 160 mg droog extract van Valeriana officinalis
L. wortel (4-5:1, extractiemiddel ethanol 62%) zowel als 80 mg droog extract 
van Melissa officinalis L. blad (4-6:1, extractiemiddel ethanol 30%).
De andere stoffen in Calmiplant zijn: 
gehydrateerde ricinusolie, siliciumdioxide, polyvidon, microkristallijne cellulose, 
magnesiumstearaat, sucrose, talk, methylhydroxypropylcellulose,  
titaniumdioxide (E171), indigocarmine (E132), stearinezuur, vanilline, sacharine-
natrium, simethicon, methylcellulose, sorbinezuur.
Hoe ziet Calmiplant er uit en hoeveel zit er in een verpakking'
Een verpakking bevat 40 omhulde tabletten in doordrukstrips. 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Vergunninghouder
VSM Belgium bvba/sprl, Prins Boudewijnlaan 24C, B-2550 Kontich, België.
Fabrikant
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, Willmar-Schwabe -Straße 4, D-76227 
Karlsruhe, Duitsland. E-Mail: info@schwabepharma.com
Registratienummer: BE 208652
Leaflet (NL)
Calmiplant®
PIL, Nl, 2013, 011
Afleveringswijze: Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op 
Leaflet (NL)
Bijsluiter: Informatie voor de gebruikerCalmiplant®, omhulde tablettenValeriana officinalis extract & Melissa officinalis extract1. Wat is Calmiplant en waarvoor wordt dit middel gebruikt'2. Wanneer mag u Calmiplant niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'3. Hoe gebruikt u Calmiplant'4. Mogelijke bijwerkingen5. Hoe bewaart u Calmiplant'6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Calmiplant® 40 tabletten

EUR

13.1300