U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Calciclo Iv Amp 10 X 1g/10ml1846054-32

Meer afbeeldingen

Calciclo Iv Amp 10 X 1g/10ml

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 15,86

fabrieksprijs: € 17,68

Extra informatie

Producent Sterop
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing N/B
Gebruik

Volwassenen

HYPOCALCIËMIE EN CALCIUMDEPLETIE

 • 500 mg tot 1 g calcium chloride (of 3,4 à 6,8 mEq calcium).
 • Trage intraveneuze injectie a rato van 0,5 à 1 ml per minuut (20 à 10 minuten).
 • Deze dosis met een interval van 1 tot 3 dagen herhalen in functie van de klinische toestand van de patiënt en van de calciumplasmawaarden.

HYPERKALIËMIE

 • De dosering gebeurt in functie van de plasmawaarden en onder ECG monitoring tijdens de toediening.

HYPERMAGNESIËMIE

 • Aanvangsdosis van 500 mg calcium chloride (of 3,4 mEq calcium).
 • Herhaal deze dosis in functie van de klinische toestand van de patiënt.

Kinderen

HYPOCALCIËMIE EN CALCIUMDEPLETIE

 • 25 mg/kg lichaamsgewicht.
 • Trage intraveneuze injectie.

Toedieningswijze

 • Parenterale toediening van calcium (chloride) gebeurt uitsluitend via trage intraveneuze injectie (in een voldoende grote ader en met een dunne naald), om:
  • een te snelle stijging van de calciëmie te vermijden,
  • extravasatie en bijgevolg weefselnecrose te vermijden.
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling N/B
Contra-indicaties

• Overgevoeligheid voor calciumchloride dihydraat.• Hypercalciëmie (namelijk een calciumserumwaarde hoger dan 12 mg/dl of 0,3 mmol/dl), hypercalciurie (urine-excretie van calcium hoger dan 281 mg of 7 mmol per dag voor een persoon van 70 kg), calciumlithiase, weefselcalcificaties (nefrocalcinose, arteriële calcificaties)• Parenterele toediening van calcium is formeel tegenaangewezen bij digitalispatiënten• Niet SC of IM injecteren.• Sarcoïdose• Langdurige immobilisatie van de patiënt gaat vaak gepaard met hypercalciurie en/of hypercalciëmie : de toediening van calcium moet worden onderbroken tot de patiënt weer gemobiliseerd kan worden.

Nevenwerkingen N/B
Actieve stof Nee
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen N/B
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml
Oplossing voor injectie
Calciumchloride dihydraat
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het toediening van dit geneesmiddel.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan 
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn 
als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
-
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in 
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter
1.
Wat is CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml toedient
3.
Hoe wordt CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml toegediend
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml
6.
Aanvullende informatie
1.
WAT IS CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml EN WAARVOOR WORDT HET 
GEBRUIKT

Farmacotherapeutische groep : Elektrolietoplossing : toevoer van calcium.
De therapeutische indicaties :
CALCICLO STEROP voor injectie is aangewezen bij:
-
De behandeling van een ernstig calciumtekort;
-
De   noodbehandeling   van   een   overmaat   aan   kalium   in   het   bloed   en   van   een   overmaat   aan
magnesium in het bloed;
-
De behandeling van een hartstilstand enkel in geval van een overmaat aan kalium in het bloed, van
een ernstig tekort aan calcium of van de toediening van te hoge dosissen calciumremmers ( = groep
geneesmiddelen tegen te hoge bloeddruk). 
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml TOEDIENT
Dien CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml niet toe
-
Overgevoeligheid voor calciumchloride dihydraat.
-
In geval van stijging van het calciumgehalte in het bloed, stijging van het calciumgehalte in de
urine, vorming van calciumstenen, calcificaties in de nieren, in de aders,
-
Het inspuiten van calcium is formeel tegenaangewezen bij patiënten die digitalisgeneesmiddelen
krijgen.
-
In geval van sarcoïdose.
-
Een   langdurige   immobilisatie   van   de   patiënt   gaat   soms   gepaard   met   een   verhoging   van   het
calciumgehalte   in   de   urine   en/of   met   een   verhoging   van   het   calciumgehalte   in   het   bloed:   de
toediening van calcium moet worden onderbroken totdat de patiënt weer beweeglijk wordt.
-
met het subcutaan of intramusculair inspuiten.
Wees extra voorzichtig met CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml
-
D
  E INTRAVENEUZE TOEDIENING MOET UITERST LANGZAAM GEBEUREN (10 m
  l  IN 5 MINUTEN)  ; de
patiënt moet liggen en zijn hartritme moet worden gevolgd.
-
Calcium   chloride   kan   de   injectieplaats   irriteren.   Bij   intraveneuze   injectie   is   voorzichtigheid
geboden om te vermijden dat het product zou uitlopen buiten de ader, vooral bij kinderen omdat
hun bloedvaten nog teer zijn.
Pagina 1 of 5
Bijsluiter
-
Nooit calcium injecteren aan een digitalispatiënt (zie 'Dien  CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml
niet toe').
-
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met nierinsufficiëntie en bij behandeling van personen die
makkelijk nierstenen vormen. 
-
De grootste voorzichtigheid is eveneens geboden bij patiënten die een respiratoire insufficiëntie of
acidose, een hartinsufficiëntie of een ventriculaire fibrillatie vertonen. 
-
Men moet regelmatig het calciumgehalte in het bloed en de urine nagaan want te veel calcium is
veel gevaarlijker dan een tekort.
-
De eerste symptomen  van te veel calcium in het bloed zijn: ernstige constipatie,  droge mond,
hoofdpijn,  dorst, geprikkeldheid,   anorexie,  mentale   depressie,  metaalsmaak,  zwakte  of  extreme
vermoeidheid. Nadien kunnen volgende symptomen optreden: confusie, slaperigheid, hypertensie,
verhoogde gevoeligheid van de ogen of de huid voor licht, in het bijzonder bij patiënten onder
hemodialyse, hartaritmie, misselijkheid, braken en polyurie.
-
Voor maatregelen bij te hoog calciumgehalte in het bloedgehalte: zie rubriek 'Wat u moet doen als
u meer van CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml heeft toegediend dan u zou mogen'.
-
Niet toedienen als de oplossing niet helder is.
-
CALCICLO STEROP bevat geen bewaarmiddel. Microben zouden zich kunnen ontwikkelen in de
oplossing na het openen van de ampullen. De medicamenteuze oplossing en elke spuit die deze
oplossing bevat zijn uitsluitend  voor eenmalig  en individueel  gebruik en mogen  niet  herbruikt
worden.
-
De oplossing zal worden opgezogen op de meest keurige manier in een steriele spuit juist na het
openen van de ampullen.  Men moet  het inbrengen  van microben  vermijden.  Elke hoeveelheid
medicamenteuze oplossing die niet gebruikt is of overblijft moet worden verwijderd volgens de
geldende reglementering.
-
Over   het   algemeen   is   er   een   risico   op   irritatie   of   necrose   rond   de   injectieplaats   bij   te   snelle
toediening of injectie van een te groot volume. Om het risico van tromboflebitis te verminderen is
het raadzaam dat men om de 24 uur een andere plaats aanprikt.
Toediening met andere geneesmiddelen 
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit 
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
De   plasmawaarden   van   calcium   en   magnesium   kunnen   stijgen   wanneer   CALCIUM   CHLORURE
wordt toegediend samen met andere calcium of magnesiumzouten.
Calcium chloride neutraliseert het effect van magnesiumsulfaat bij gelijktijdige toediening; bovendien
treedt   een   neerslag   op   van   calciumsulfaat   indien   de   twee   zouten   worden   gemengd   in   een   zelfde
oplossing.
Ernstige   stoornissen   van   het   hartritme   kunnen   optreden   wanneer   CALCIUM   CHLORURE   wordt
toegediend gelijktijdig met geneesmiddelen op basis van digitaal.
Doordat   zij   de   excretie   van   calcium   in   de   nieren   verminderen,   kunnen   Thiazidine   '   diuretica   de
bloedspiegel van calcium doen stijgen. 
CALCIUM CHLORURE kan de uitwerking van de calciumantagonisten verminderen. 
Cardiotonische glucosieden. De inotropische en toxische effecten van cardiotonische glucosieden en 
calciumzouten zijn synergetisch en bij gelijktijdige toediening kunnen arhytmiën optreden. I.V. 
toediening van calcium is dan tegenaangewezen.
Physische onverenigbaarheden
Calciumchloride oplossingen kunnen een neerslag vormen in aanwezigheid van phosphaten, 
carbonaten, bicarbonaat. 
Hoewel calciumchloride verenigbaar is met de meeste infuusoplossingen moet het toevoegen van 
calciumchloride aan een infuus geschieden nadat men de compatibiliteitsgegevens van beide heeft 
geraadpleegd en met het opsporen van eventueel neerslag of kristallisatie voornamelijk met 
phosphaten.
Calcium vormt complexen met tetracyclines en het mengen ervan in een infuus is uitgesloten . 
Toediening van CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml met voedsel en drank
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Pagina 2 of 5
Bijsluiter
Calcium gaat door de placentabarrière en komt in de melk terecht. Intraveneuze toediening is te mijden
tijdens zwangerschap en lactatie, behalve indien snelle correctie van de calciëmie vereist is.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml
Niet van toepassing.
3.
HOE WORDT CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml TOEGEDIEND
Oplossing voor injectie voor traag intraveneus gebruik.
Injecteren van calcium (chloride) gebeurt U
  ITSLUITEND DOOR TRAGE INTRAVENEUZE INJECTIE  (in een 
voldoende grote ader en met een dunne naald), om een te snelle stijging van het calciumgehalte in het 
bloed te vermijden alsook een extravasatie (namelijk injectie van het product buiten de ader) en 
bijgevolg weefselnecrose (aantasting van de weefsels) te vermijden.
De posologie wordt individueel aangepast, in functie van de bloedanalyse ( ionogram).
Te veel calcium in het bloed is nog gevaarlijker dan te weinig; elke overdosering moet daarom worden
vermeden door regelmatige controle van de calciumwaarden in het bloed, die normaal tussen 9 en 10,4
mg/dl (4,5 en 5,2 mEq/l) liggen, en in geen geval 12 mg/dl mogen overschrijden.
Volwassenen :
'
In geval van tekort aan calcium in het bloed (hypocalciëmie): 500 mg tot 1 g calcium chloride
(of 3,4 tot 6,8 mEq calcium) door TRAGE intraveneuze injectie met een snelheid van 0,5 à 1
ml per minuut. Deze dosis mag herhaald worden met een interval van 1 tot 3 dagen indien
nodig.
'
In geval van te veel kalium in het bloed (hyperkaliëmie): de dosering gebeurt in functie van de
plasmawaarden  en toezicht  houdend op electrocardiografische verschillen (ECG) tijdens de
toediening.
'
In geval van te veel magnesium in het bloed (hypermagnesiëmie): aanvangsdosis van 500 mg
calcium chloride (of 3,4 of 6,8 mEq calcium). Deze dosis mag herhaald worden indien nodig.
Kinderen :
In geval van tekort aan calcium in het bloed (hypocalciëmie): 25 mg/kg lichaamsgewicht door TRAGE
intraveneuze injectie.
Niettemin wordt calcium chloride zelden gebruikt in de pediatrie, waar men eerder een calciumzout zal 
toedienen dat minder irriterend is voor de kleine vaten van kinderen.
Volg bij het toediening van CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml nauwgezet het advies van uw arts. 
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. 
Wat u moet doen als u meer van CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml heeft toegediend dan u zou 
mogen 
Wanneer u te veel van CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml heeft gebruikt of ingenomen, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Een overmaat calcium moet worden vermeden door een regelmatige controle van zijn bloedspiegel
tijdens de behandeling, voornamelijk bij patiënten die lijden aan een chronische nierinsufficiëntie.
De normale bloedspiegels van calcium liggen tussen 9 en 10,4 mg/dl (of 4,5 en 5,2 mEq/l) et men
spreekt van hypercalciëmie (dwz. overmaat aan calcium) bij bloedspiegels hoger dan 10,5 mg/dl.
De   tekenen   van   overdosering   zijn   de   volgende:   droge   mond,   gevoel   van   dorst,   hoofdpijn,
geprikkeldheid,   mentale   depressie,   metaalsmaak,   gebrek   aan   eetlust,   misselijkheid,   braken,   dorst,
ernstige constipatie, buikpijn, verwardheid, spierzwakte of uiterste vermoeidheid, slaperigheid, te hoge
bloeddruk, verhoogde gevoeligheid van de ogen en de huid voor licht, in het bijzonder bij patiënten
onder bloeddialyse, verhoogd urinevolume, storing van het hartritme en coma die fataal kan aflopen.
Bij   de   eerste   tekenen   van   overdosering,   de   toediening   van   calcium   stopzetten   en   aanstonds   de
behandelende  dokter roepen  die  zal oordelen  over de  behandeling  in functie  van de ernst van  de
intoxicatie . De bloedspiegels van kalium, magnesium en calcium moeten regelmatig worden bepaald
om de behandeling aan te passen en complicaties te voorkomen.
Pagina 3 of 5
Bijsluiter
Informatie ter attentie van de geneesheer
Een plotse stopzetting  van de toediening  van calcium en eventueel  andere geneesmiddelen  die de
calciëmie kunnen verhogen volstaat in het algemeen om matige hypercalciëmie (calciumbloedspiegel
tussen 10,5 en 12 mg/dl) in te dijken bij asymptomatische patiënten met een normale nierfunctie.
Maar indien de calciumbloedspiegel hoger is dan 12 mg/dl, kunnen bijkomende maatregelen nodig zijn
waaronder:
-
Hydratatie van de patiënt door intraveneuze toediening van NaCl 0,9%. Bij teveel fysiologisch zout
kan furosemide worden toegediend om een diurese te dwingen voor snelle excretie van natrium en
calcium.
-
Monitoring en, indien nodig, onmiddellijke bijstelling van de kaliëmie en de magnesiëmie om
complicaties te voorkomen;
-
ECG-monitoring  en eventuele  toediening van '-blokkers om het hart te beschermen  tegen een
ernstige aritmie.
-
Eventueel   :   Hemodialyse   en   toediening   van   calcitonine   intramusculair,   dinatriumetidronaat
intraveneus, plicamycine (over een korte periode) intraveus of corticosteroïden.
-
Frekwente metingen van de calciëmie en overeenkomstige bijstelling van de behandeling.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml toe te dienen
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het toediening van CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml
Geen gegevens bezorgd.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml bijwerkingen veroorzaken, hoewel
niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
-
Intraveneuze toediening van calcium (chloride) kan een irritatie veroorzaken rond de injectieplaats.
De   patiënt   kan   ook   klachten   hebben   als   pijn,   tintelingen,   roodheid,   rash   of   transpiratie,   een
drukkend gevoel of opvliegers (flushes), een « krijtsmaak », misselijkheid of braken. 
-
De tintelingen kunnen wijzen op een te snelle toediening; roodheid, rash en flushes kunnen wijzen
op extravasatie (namelijk injectie van het product buiten de ader).
-
Een te snelle intraveneuze toediening kan ook volgende verschijnselen veroorzaken: vasodilatatie,
hypotensie,   bradycardie   (vertraging   van   het   hartritme),   storing   van   het   hartritme,   syncope   et
hartstilstand.
-
Bij   langdurige   toediening   moet   men   bedacht   zijn   op   het   risico   van   subcutane   of   viscerale
vaatcalcificaties . 
-
De ongewenste effecten van een hypercalciëmie zijn: anorexie, misselijkheid, braken, constipatie,
dorst,   buikpijn,   spierzwakte,   confusie,   vermeerderde   urinelozing,   onregelmatige   hartslag,
weefselcalcificatie en coma.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml
Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen, in de oorspronkelijke verpakking, op
kamertemperatuur (15 - 25°C).
Gebruik CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos
na 'EX'. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml
Het werkzaam bestanddeel is Calciumchloride dihydraat 0,803 g / 10ml
Het andere bestanddeel is water voor injectie
Pagina 4 of 5
Bijsluiter
Ionische samenstelling:
10 ml oplossing bevat 11 mEq Ca++ en 11 mEq Cl-
 
Hoe ziet CALCICLO STEROP 11 mEq 10ml er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Oplossing voor injectie voor traag intraveneus gebruik.
Glazen ampullen type I van 10 ml.  Dozen van 10 ampullen en 100 ampullen (gebruik in ziekenhuis) 
van 10 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria STEROP, Scheutlaan 46-50, 1070 Brussel.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 09
Afleveringswijze : Op medisch voorschrift
Registratienummer : BE253452
Pagina 5 of 5
CALCICLO STEROP 11 mEq 10mlDe therapeutische indicaties :Wat bevat CALCICLO STEROP 11 mEq 10mlAfleveringswijze : Op medisch voorschrift

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Calciclo Iv Amp 10 X 1g/10ml

EUR

17.6800