U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Bisolvon Sir 1 X 200ml 8mg/5ml3028966-30

Meer afbeeldingen

Bisolvon Sir 1 X 200ml 8mg/5ml

Schrijf de eerste review van dit product

Mucolyticum
Maakt slijm in de luchtwegen vloeibaar.

Availability: In voorraad

Special Price € 9,15

fabrieksprijs: € 10,22

Details

BISOLVON is aangewezen voor de behandeling van aandoeningen van de luchtwegen die gepaard gaan met afscheiding van kleverig slijm: - acute bronchitis, tracheobronchitis, chronische bronchitis - chronische bronchopulmonale aandoeningen - acute sinusitis, chronische sinusitis.

Extra informatie

Producent Sanofi Chc
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

BISOLVON is aangewezen voor de behandeling van aandoeningen van de luchtwegen die gepaard

gaan met afscheiding van kleverig slijm:

 • acute bronchitis, tracheobronchitis, chronische bronchitis

 • chronische bronchopulmonale aandoeningen

 • acute sinusitis, chronische sinusitis.

Gebruik

Zuiver in te nemen, zonder voorafgaande verdunning.

 • Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar: 1 à 2 maatjes siroop, 3 x per dag.

Gebruik bij kinderen:

 • Kinderen van 5 tot 10 jaar: 1 maatje siroop, 3 x per dag.

 • Kinderen van 2 tot 5 jaar: ½ tot 1 maatje siroop, 2 tot 3 x per dag, afhankelijk van het gewicht van het kind.

Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling
 • De werkzame stof in dit middel is: Broomhexinehydrochloride 8 mg/5 ml.

 • De andere stoffen in dit middel zijn: Levomenthol – Kersenaroma – Chocolade-aroma – Benzoëzuur

– Vloeibaar maltitol – Sucralose – Gezuiverd water.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Er zijn meldingen gedaan van ernstige huidreacties die gerelateerd zijn aan de toediening van

broomhexinehydrochloride. Als u huiduitslag krijgt (waaronder beschadiging van de slijmvliezen,

bijvoorbeeld van de mond, keel, neus, ogen of bij de geslachtsorganen), stop dan met het gebruik van BISOLVON en neem direct contact op met uw arts.

Gelijktijdige toediening van broomhexine en antibiotica (amoxicilline, cefuroxim, erythromycine,

doxycycline) kan aanleiding geven tot een verhoging van de concentratie van antibiotica in de longen.

BISOLVON werd reeds bij een groot aantal vrouwen gebruikt tijdens de zwangerschap of op

vruchtbare leeftijd, zonder dat er stoornissen werden vastgesteld. Zoals voor elk geneesmiddel echter, moet men de inname van BISOLVON vermijden gedurende de eerste 3 maanden van de

zwangerschap.

BISOLVON vermijden tijdens de borstvoeding.

Nevenwerkingen
 • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Actieve stof R05CB02
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Broomhexine is een actief bestanddeel van de Indische plant Adhatoda vasica Nees.
 • De stof maakt viskeuze bronchiale secreties vloeibaar en bevordert de expectoratie.
 • Broomhexine vermindert de viscositeit van de secreties van de luchtwegen door fragmentatie van de zure mucopolysaccharidevezels. Daardoor verbetert het mucociliair transport en stijgt de antibiotica-concentratie in de bronchi.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdf                          BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Bisolvon 8 mg/5ml siroop
broomhexinehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke 
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het 
wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die 
niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen'
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe neemt u dit middel in'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN'
Geneesmiddelengroep of type van werking
Mucolyticum/Maakt slijm in de luchtwegen vloeibaar.
Therapeutische indicaties
BISOLVON is aangewezen voor de behandeling van aandoeningen van de luchtwegen die gepaard 
gaan met afscheiding van kleverig slijm:
' acute bronchitis, tracheobronchitis, chronische bronchitis
' chronische bronchopulmonale aandoeningen
' acute sinusitis, chronische sinusitis.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA 
VOORZICHTIG MEE ZIJN'
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken'
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden 
onder rubriek 6.
Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel'
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan ook de rubriek "Neemt u nog andere 
geneesmiddelen in'" te lezen.
Toevoeging van een vloeibaarmakend middel aan een hoeststillend middel is onlogisch.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
1
Kinderen en jongeren
Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in'
Gelijktijdige toediening van broomhexine en antibiotica (amoxicilline, cefuroxim, erythromycine, 
doxycycline) kan aanleiding geven tot een verhoging van de concentratie van antibiotica in de longen.
Neemt u naast BISOLVON nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of 
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen' Vertel dat 
dan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol'
Niet van toepassing.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
BISOLVON werd reeds bij een groot aantal vrouwen gebruikt tijdens de zwangerschap of op 
vruchtbare leeftijd, zonder dat er stoornissen werden vastgesteld.  Zoals voor elk geneesmiddel echter,
moet men de inname van BISOLVON vermijden gedurende de eerste 3 maanden van de 
zwangerschap.
BISOLVON vermijden tijdens de borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Niet van toepassing.
BISOLVON bevat maltitol.
Indien uw arts u heeft gezegd dat u overgevoelig bent voor bepaalde suikers, raadpleeg dan uw arts 
voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN'
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker.
Zuiver in te nemen, zonder voorafgaande verdunning.
De gebruikelijke dosering is:
- Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar: 1 à 2 maatjes siroop, 3 x per dag.
Gebruik bij kinderen:
- Kinderen van 5 tot 10 jaar: 1 maatje siroop, 3 x per dag.
- Kinderen van 2 tot 5 jaar: ½ tot 1 maatje siroop, 2 tot 3 x per dag, afhankelijk van het gewicht van 
het kind.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen'
Bij inname van een veel te hoge hoeveelheid kan een daling van de bloeddruk optreden.
In geval van overdosering zal een symptomatische behandeling worden ingesteld.
Wanneer u te veel van BISOLVON heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op 
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
2
Bent u vergeten dit middel in te nemen'
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts 
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken.
Soms: misselijkheid, zwaartegevoel in de maag, braken, diarree, duizeligheid en hoofdpijn.
Erg zeldzaam: allergische reacties zoals huiduitslag of bronchospasmen, angio-oedeem (oedeem van 
het aangezicht, de lippen en/of de tong), anafylactische reacties.
Uitzonderlijk: verhoging van sommige leverenzymes.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen' Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 
staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren tussen 15°C en 25°C, in de oorspronkelijke verpakking.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de 
verpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste 
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel'
- De werkzame stof in dit middel is: Broomhexinehydrochloride 8 mg/5 ml.
- De andere stoffen in dit middel zijn: Levomenthol ' Kersenaroma ' Chocolade-aroma ' Benzoëzuur
' Vloeibaar maltitol ' Sucralose ' Gezuiverd water.
Hoe ziet BISOLVON eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Siroop à 8 mg/5 ml (1 maatje = 8 mg): fles van 200 ml.
Is ook verkrijgbaar in tabletten à 8 mg (doos met 50 tabletten - kliniekverpakking met 250 tabletten en
met monodosissen), druppels voor oraal gebruik ' oplossing à 2 mg/ml(flessen met 40 ml en 100 ml), 
verneveloplossing à 0,2 % (flessen van 40 ml en 100 ml ; kliniekverpakking met 250 ml) en oplosbare
tabletten (doos met 16 tabletten).
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
3
SCS Boehringer Ingelheim Comm.V
Arianelaan 16
1200 Brussel
Fabrikanten
Delpharm Reims
10, Rue Colonel Charbonneaux
51100 Reims
Frankrijk
of
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
55216 Ingelheim am Rhein
Duitsland
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE142956 
Afleveringswijze: vrij.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op: 28.04.2014
Datum goedkeuring:15
4

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Bisolvon Sir 1 X 200ml 8mg/5ml

EUR

10.2200