U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Bisacodyl Teva Drag 30 X 10mg1337419-32

Meer afbeeldingen

Bisacodyl Teva Drag 30 X 10mg

Availability: In voorraad

Special Price € 4,12

fabrieksprijs: € 5,20

Extra informatie

Producent Teva Pharma Belgium
Onze keuze Nee
Omschrijving Nee
Toepassing
 • Kortdurende behandeling van de symptomen van constipatie
 • Vergemakkelijken van de stoelgang bij aambeien.
 • Darmlediging voor bepaalde medische ingrepen of onderzoeken van het maag-darm stelsel
Gebruik

Constipatie

 • Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar
  • Gewoonlijke dosis: 1 tablet per dag, bij voorkeur 's avonds
  • Hardnekkige constipatie: 2 tabletten 's avonds
  • Maximale dosis: 3 tabletten per dag

Medische ingreep of onderzoek

 • 1 of 2 tabletten (max. 3 tabletten) de avond of de nacht voor het onderzoek of ingreep

Toedieningswijze

 • Omdat de tabletten maagsapresistent zijn mogen zij niet samen met melk, antacida of sommige protonpompinhibitoren worden ingenomen
 • Bij voorkeur 's avonds innemen, inslikken zonder kauwen
Bewaring/Houdbaarheid Nee
Samenstelling Nee
Contra-indicaties Nee
Nevenwerkingen
 • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Actieve stof A06AB02
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Bisacodyl is een derivaat van difenylmethaan en behoort tot de contactlaxantia.
 • De stof induceert ter hoogte van de colonmucosa veranderingen in het water- en elektrolytentransport. Dit resulteert in een verhoogd watergehalte en een verweking van de feces, een toename van de fecesmassa, een vermindering van de transittijd en een evacuatiereflex.
 • Zijn werkingsmechanisme berust op een stimulatie van het intestinaal adenylcyclase waardoor het cyclisch AMP in de mucosacellen van het colon toeneemt, een inhibitie van het intestinaal Na-K-ATPase en een activering van de intestinale synthese van prostaglandines.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
BISACODYL TEVA 10 mg maagsapresistente tabletten
Bisacodyl
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker
u dat heeft verteld.
' Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
' Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
' Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
' Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.  Wat is Bisacodyl Teva en waarvoor wordt dit middel ingenomen'
2.  Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3.  Hoe neemt u dit middel in'
4.  Mogelijke bijwerkingen
5.  Hoe bewaart u dit middel'
6.  Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Bisacodyl Teva en waarvoor wordt dit middel ingenomen'
Geneesmiddelengroep
Geneesmiddel gebruikt tegen verstopping.
Therapeutische indicaties
-  Kortdurende behandeling van de symptomen van verstopping (constipatie); 
-  Vergemakkelijken van de stoelgang bij aambeien. 
-  Darmlediging vóór bepaalde medische ingrepen of onderzoeken van het maagdarmstelsel.
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken'
-  U bent allergisch voor één van de stof en in dit geneesmiddel. Deze stof en kunt u vinden in rubriek
6.
-  Bij kinderen jonger dan 10 jaar
-  Als u last heeft van buikpijn waarvan de oorzaak ongekend is
-  Bij een ontsteking van de dikke darm 
-  In geval van darmobstructie
-  In geval van acute buikaandoeningen
-  In geval van ernstige uitdroging (dehydratatie).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel'
-  BISACODYL TEVA 10 mg mag niet chronisch gebruikt worden. Het is aanbevolen BISACODYL
TEVA 10 mg niet langer dan 7 opeenvolgende dagen te gebruiken. 
-  Als u bejaard bent of hartlijder of als u geneesmiddelen neemt die torsades de pointes kunnen

veroorzaken of als u een persoon bent met een slechte nierfunctie, is het in sommige gevallen aan
te raden de dosis te verlagen.
-  BISACODYL TEVA 10 mg mag enkel toegediend worden aan kinderen na medisch advies.
-  Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek te lezen 'Neemt u nog andere
geneesmiddelen in.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in'
Neemt u naast BISACODYL TEVA 10 mg nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen'
Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Een   wisselwerking   wil   zeggen   dat   geneesmiddelen   bij   gelijktijdig   gebruik   elkaars   werking   en/of
bijwerking kunnen beïnvloeden.
-  Misbruik   van   dit   geneesmiddel   kan   de   werking   van   waterafdrijvende   middelen   (diuretica)   en
digitalisproducten beïnvloeden. 
-  Gezien het risico op torsades de pointes verhoogd is in geval van hypokaliëmie, is voorzichtigheid
geboden bij patiënten die geneesmiddelen nemen die aanleiding geven tot torsades de pointes. 
-  Een tussenpauze van 2 uur moet in acht genomen worden tussen de inname van BISACODYL
TEVA 10 mg en melkproducten of middelen tegen maagzuur (antacida), zoals bicarbonaat enz.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Het is af te raden BISACODYL TEVA 10 mg in te nemen tijdens de eerste drie maanden van de
zwangerschap. 
Borstvoeding
Hoewel Bisacodyl niet in de moedermelk terechtkomt, mag het tijdens borstvoeding enkel worden
gebruikt op voorschrift van de arts.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen bijzondere voorzorgen nodig.
BISACODYL TEVA 10 mg bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers 
niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. Hoe neemt u dit middel in'
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De aanbevolen dosering is:
Behandeling op korte termijn van constipatie: 
Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar:

1 maagsapresistente tablet (10 mg) per dag voor bedtijd.
De tabletten inslikken met een beetje water zonder ze stuk te bijten; niet innemen samen met melk of
een product tegen maagzuur. Het ef ect is merkbaar na ongeveer 8 uur. Wanneer de tablet en bij het
slapengaan worden ingenomen, treedt 's ochtends darmlediging op.
In hardnekkige gevallen kan men de dosis verhogen tot 2 tabletten 's avonds.
Eens het gewenste ef ect bereikt, moet men trachten de periode tussen de innamen geleidelijk te
verlengen (1 inname om de 2 dagen, daarna om de 3 dagen, enz. .) om gewenning te vermijden. 
Het gebruik van laxativa is slechts een aanvulling op een aangepaste levenshygiëne, nl. een vezelrijke
voeding,   voldoende   vochtinname   en   lichaamsbeweging.   Dit   dient   verder   gezet   te   worden   na   het
stoppen van de inname van BISACODYL TEVA 10 mg.
Chronisch gebruik van dit geneesmiddel dient vermeden te worden. U mag BISACODYL TEVA 10 mg
niet langer dan 7 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.
Te
  r voorbereiding van een medische ingreep of onderzoek : 
Volgens voorschrift van de arts.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen'
Wanneer u teveel van BISACODYL TEVA 10 mg heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Symptomen: buikkrampen, diarree, sterk verlies aan elektrolyten (o.a. kalium), uitdroging. 
Behandeling: juist na inname van BISACODYL TEVA 10 mg kan braken geïnduceerd worden of een
maagspoeling   uitgevoerd   worden   om   de   absorptie   tegen   te   gaan.   Het   herstel   van   vocht-   en
elektrolytenbalans kan noodzakelijk zijn, in het bijzonder bij bejaarde patiënten en bij kinderen.
Bent u vergeten dit middel in te nemen'
Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan deze zo snel mogelijk in. Als het echter tijd is voor de
volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema.
Neem   geen   dubbele   dosis   om   een   vergeten   dosis   in   te   halen.   Raadpleeg   bij   twijfel   uw   arts   of
apotheker.
4.  Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee 
te maken.
Als mogelijke nevenverschijnselen komen soms buikkrampen en diarree voor. 
Misbruik   kan   irritatie   (prikkeling)   en   een   tekort   aan   kalium   veroorzaken   en,   op   lange   termijn,
darmluiheid.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via
het   Federaal   agentschap   voor   geneesmiddelen   en   gezondheidsproducten   -   Afdeling   Vigilantie   -
EUROSTATION   I   -   Victor   Hortaplein,      -   B-1060   Brussel   -   Website:   www.fagg.be   -   e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be.   Door   bijwerkingen   te   melden,   kunt   u   ons   helpen   meer   informatie   te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.  Hoe bewaart u dit middel'

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Gebruik dit geneesmiddel  niet  meer  na  de  uiterste  houdbaarheidsdatum.  Die  is te  vinden  op  de
verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.  Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel'
' De werkzame stof dit middel is bisacodyl. Eén maagsapresistente tablet bevat 10 mg bisacodyl.
' De andere stof en in dit middel zijn:
Lactose - Microkristallijne cellulose - Magnesiumstearaat - Methacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer
(1:1) 30 % dispersie (Eudragit L 30 D) - Methacrylzuur-methylmethacrylaat copolymeer (1:1) 12,5%
oplossing (Eudragit L 12,5)- Talk- Titaandioxide - Macrogolum 6000 - Simethicone 30% emulsie '
Povidone.
Hoe ziet BISACODYL TEVA 10 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Maagsapresistente tabletten.
Doos met 12, 30 of 90 tabletten met maagsapresistente omhulling in blisterverpakking.
Niet alle genoemde verpakkingsgroot en worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Teva Pharma Belgium N.V.
Laarstraat 16
B-2610 Wilrijk
Fabrikant
QUALIPHAR N.V.
Rijksweg 9
B-2880 Bornem
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE188937
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 15.

BisacodylWanneer mag u dit middel niet gebruiken'Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.Zwangerschap6. Inhoud van de verpakking en overige informatieHoe ziet BISACODYL TEVA 10 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking'Houder van de vergunning voor het in de handel brengenFabrikantNummer van de vergunning voor het in de handel brengen

Klantenreviews

ik ben algemeen tevreden over het product Review by Wendy
Werking
Gebruik
Veiligheid
Ik ben tevreden over de samenwerking (Geplaatst op 09-03-2015)
tres bon produit Review by aurelie
Werking
Gebruik
Veiligheid
efficace (Geplaatst op 18-02-2014)
tres bon produit Review by aurelie
Werking
Gebruik
Veiligheid
je le recommande (Geplaatst op 18-02-2014)

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Bisacodyl Teva Drag 30 X 10mg

EUR

5.2000

4.65

3