U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Betapyr Drag 501265909-31

Meer afbeeldingen

Availability: Niet in voorraad

Special Price € 9,31

Normale prijs: € 10,40

Extra informatie

Producent Kela Pharma
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing
  • Hypovitaminose: behandeling van aandoeningen, waarbij een hypovitaminose B1 of B6 aan de basis ligt
  • Tijdens een chronische behandeling met isoniazide: profylactische toediening wegens de antivitamine B6 werking van isoniazide
  • Polyneuropathie tengevolge van alcoholmisbruik
  • Braken: bij hyperemesis gravidarum en andere vormen van nausea en braken wordt pyridoxine soms in hoge dosis gebruikt
Gebruik
  • 1 tot 2 dragees per dag

Toedieningswijze

  • Bij het begin of tijdens de maaltijd
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling

Thiamin. chlorid. 237,2 mg, pyridoxin. chlorid. 250 mg.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor één van de hulpstoffen.

Nevenwerkingen
  • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Actieve stof A11DB
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
  • Vitamine B1 vormt de prostetische groep van het enzyme cocarboxylase, dat instaat voor de oxydatieve decarboxylatie van de alpha-ketozuren.
  • Het is onmisbaar voor de celademhaling. Bij een tekort aan vitamine B1 zullen eerst die weefsels betrokken zijn, waaraan grote eisen worden gesteld wat hun ademhaling betreft, met name zenuwcellen en spiervezelcellen.
  • Vitamine B6 onder de actieve vorm, pyridoxalfosfaat, komt als coënzyme tussen in het metabolisme van aminozuren, nl. in de decarboxylatie en transaminasereactie.

Zie ook:
Vitamine B1
Vitamine B6
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfModule 1.3.1.3 ' BE ' NL
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
Pharinex bvba
Waterlaatstraat 42
BETAPYR 237,2 mg/250 mg omhulde tabletten 
2970 Schilde
IAin A.1: Wijziging naam Pharinex bvba
Pagina 1 van 4
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Betapyr 237,2 mg/250 mg omhulde tabletten
237,2 mg thiamine hydrochloride 
250 mg pyridoxine hydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 
-
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u last van bijwerkingen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4.
-
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Betapyr en waarvoor wordt dit middel ingenomen'
2.
Wanneer mag u Betapyr niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3.
Hoe neemt u Betapyr in'
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Betapyr'
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Betapyr en waarvoor wordt dit middel ingenomen'
Geneesmiddel   op  basis  van  thiamine   hydrochloride  (= vitamine  B1)  en pyridoxine   hydrochloride  (=
vitamine B6).
Indien de arts u Betapyr voorschrijft, betekent dit dat hij tekorten aan vitamine B1 en vitamine B6 wil
opvullen met het geven van supplementen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij:
-
Hypovitaminosen of tekorten aan vitamine B1 en B6.
-
Als voorzorgsmaatregel kan het nodig zijn bij patiënten die chronisch het geneesmiddel isoniazide
moeten nemen.
-
Eveneens   kan   het   als   voorzorgsmaatregel   gebruikt   worden   bij   patiënten   waar,   tengevolge   van
alcoholmisbruik, aantasting van de zenuwbanen kan optreden.
-
Het wordt soms voorgeschreven in hoge doses bij zwangerschapsbraken en misselijkheid.
Gelieve te noteren dat een evenwichtige voeding een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van deze
tekorten.
2.  Wanneer mag u Betapyr niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
Wanneer mag u Betapyr niet innemen'
-
U bent allergisch voor vitamine B1, vitamine B6 of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze
stoffen kunt u vinden in rubriek 6. 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Betapyr'
Module 1.3.1.3 ' BE ' NL
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
Pharinex bvba
Waterlaatstraat 42
BETAPYR 237,2 mg/250 mg omhulde tabletten 
2970 Schilde
IAin A.1: Wijziging naam Pharinex bvba
Pagina 2 van 4
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
Informeer uw arts indien u Levodopa gebruikt (Levodopa is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de
ziekte van Parkinson). Vitamine B6, één van de actieve bestanddelen van het preparaat, kan de werking
van Levodopa verminderen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Gebruikt u naast  Betapyr  nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken' Vertel dat dan uw arts
of apotheker.
Informeer uw arts indien u Levodopa gebruikt. Vitamine B6, één van de actieve bestanddelen van het
preparaat, kan de werking van Levodopa verminderen.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol'
Niet van toepassing.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Betapyr mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Betapyr bevat sacharose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem
dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Betapyr bevat de kleurstof cochenille rood (E124). Dit kan allergische reacties veroorzaken.
3.  Hoe neemt u Betapyr in'
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Afhankelijk van de aard en de ernst van de toestand zal de arts u gemiddeld 1 tot 2 omhulde tabletten
per dag voorschrijven. 
-
U mag deze omhulde tablet bij het begin of tijdens de maaltijd innemen met wat vloeistof.
Heeft u te veel van Betapyr ingenomen'
Wanneer   u   te   veel   van  Betapyr  heeft   ingenomen,   neem   dan   onmiddellijk   contact   op   met   uw   arts,
apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
-
In zeer hoge dosissen (2 tot 3 g vitamine B6 per dag of 8 tot 12 omhulde tabletten) kan Betapyr
sommige zenuwbanen overprikkelen.
-
Het zou kunnen dat door overmatig gebruik van vitamine B6, één van de actieve bestanddelen van
het preparaat, er een zekere afhankelijkheid ontstaat voor het preparaat. 
Bent u vergeten Betapyr in te nemen'
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Module 1.3.1.3 ' BE ' NL
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
Pharinex bvba
Waterlaatstraat 42
BETAPYR 237,2 mg/250 mg omhulde tabletten 
2970 Schilde
IAin A.1: Wijziging naam Pharinex bvba
Pagina 3 van 4
Als u stopt met het gebruik van Betapyr
Bij het plots stoppen met  verder innemen  kunnen er allerlei verschijnselen optreden,  gedurende  een
bepaalde tijd, die juist ontstaan omdat men het lichaam geen vitamine B6 meer geeft. 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.  Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
-
Het zou kunnen, dat bij overmatig gebruik van vitamine B6, één van de actieve bestanddelen van het
preparaat, er een zekere afhankelijkheid ontstaat voor het preparaat. 
-
Bij het plots stoppen met verder innemen kunnen er allerlei verschijnselen optreden, gedurende een
bepaalde tijd, die juist ontstaan omdat men het lichaam geen vitamine B6 meer geeft.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt   u last  van  bijwerkingen,  neem  dan contact   op met   uw arts  of  apotheker.  Dit  geldt   ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II 
Victor Hortaplein,  
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u Betapyr'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren op kamertemperatuur (15°C - 25°C).
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking
na   EXP.   Daar   staat   een   maand   en   een   jaar.   De   laatste   dag   van   die   maand   is   de   uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker   wat   u   met   geneesmiddelen   moet   doen   die   u   niet   meer   gebruikt.   Ze   worden   dan   op   een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Betapyr'
Module 1.3.1.3 ' BE ' NL
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
Pharinex bvba
Waterlaatstraat 42
BETAPYR 237,2 mg/250 mg omhulde tabletten 
2970 Schilde
IAin A.1: Wijziging naam Pharinex bvba
Pagina 4 van 4
-
De werkzame stoffen in dit middel zijn thiamine hydrochloride en pyridoxine hydrochloride.
-
De   andere   stoffen   in   dit   middel   zijn  glycerol,   colloïdaal   silicium   anhydrisch,   sacharose,
magnesiumstearaat,   gelatine,   diethylftalaat,   cellacefaat,   arabische   gom,   talk,   calciumcarbonaat,
cochenille rood (E124), carnaubawas en witte was.
Hoe ziet Betapyr eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
50 omhulde tabletten in blisterverpakkingen (per 10) verpakt in een kartonnen doos.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Pharinex bvba
Waterlaatstraat 42
B-2970 Schilde
Fabrikant
Laboratoria Wolfs nv
Westpoort 50
B-2070 Zwijndrecht
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE015136
Afleveringswijze
Vrij verkrijgbaar geneesmiddel.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op 15.

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Betapyr Drag 50

EUR

10.4000