U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Befact Forte Drag 301498104-30

Meer afbeeldingen

Availability: In voorraad

Special Price € 8,30

fabrieksprijs: € 9,28

Extra informatie

Producent Smb Laboratoire
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing
 • Relaisbehandeling na parenterale toediening van vitamine B1 in de encefalopathie van Korsakoff-Wernicke
 • Behandeling van polyneuritis door gebrek aan vitamine B bij alcoholici of bij ernstig ondervoede patiënten
 • Preventie van hypovitaminose B wegens een te streng dieet of chronisch ethylisme, wat tot symptomen kan leiden als beri-beri, tong- of lipontsteking, mondhoekkloven.
 • Preventie van polyneuritis of sideroblastische anemie die tijdens behandelingen met isoniazide kunnen voorkomen door interferentie met het metabolisme van vitamine B6
Gebruik

Behandeling

 • In lichte tot matige gevallen: 1 tablet per dag
 • In ernstige gevallen: 1 tablet, 2 tot 3 maal

Preventie

 • Volwassenen: 1 tablet per dag

Toedieningswijze

 • Met een beetje vloeistof inslikken
 • Tijdens de maaltijd
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling

 cyanocobalamine 20µg - pyridoxinehydrochloride 250mg - riboflavine 10mg - thiaminemononitraat 250mg

Contra-indicaties Nee
Nevenwerkingen
 • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Actieve stof A11DB
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • De wateroplosbare vitaminen B zijn cofactoren in vele enzymsystemen die zowel anabole als katabole reacties van suikers, vetten en eiwitten katalyseren.
 • Deze reacties zijn onderling afhankelijk. Een gebrek aan vitaminen van het B complex veroorzaakt een tekort aan co-enzymen en kan verschillende metabole reacties verstoren.

Zie ook:
Vitamine B12
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B6

Vitamine B1

 • Thiamine dient als co-enzym in het metabolisme van koolhydraten.

Vitamine B12

 • Cyanocobalamine dient als co-enzym in de synthese van nucleïnezuren en in de rijping van rode bloedcellen.

Vitamine B2

 • Riboflavine dient als co-enzym in de elektronenransportketen en in de afbraak van vetzuren, aminozuren en purines.

Vitamine B6

 • Pyridoxine is essentieel voor het metabolisme van aminozuren en proteïnen.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBijsluiter: informatie voor de gebruiker
Befact Forte B1-B2-B6-B12 omhulde tabletten
Thiaminemononitraat/Riboflavine/Pyridoxinehydrochloride/Cyanocobalamine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke 
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan ' Of krijgt u een bijwerking die 
niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter 
1.
Wat is Befact Forte B1-B2-B6-B12 en waarvoor wordt dit middel gebruikt '
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn '
3.
Hoe gebruikt u dit middel '
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel '
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Befact Forte B1-B2-B6-B12 en waarvoor wordt dit middel gebruikt '
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger ' Neem dan contact op met uw arts.
Farmacotherapeutische groep 
Combinatie van vitamines B1-B2-B6-B12.
Therapeutische aanwijzing
'
Relaisbehandeling na een andere dan orale inname van vitamine B1 bij bepaalde 
geestesstoornissen als gevolg van alcoholisme (Korsakoff-Wernicke);
'
Behandeling van polyneuritis wegens gebrek aan vitamine B bij de alcoholicus of bij ernstig 
ondervoede patiënten.
'
Preventie van gebrek aan vitamines B1, B2, B6, B12 wegens een te streng dieet of chronisch 
alcoholisme, wat syptomen kan veroorzaken als ontsteking van de tong, de lippen, de liphoeken.
'
Preventie van polyneuritis of anemie door ijzergebrek wat kan voorkomen tijdens behandelingen 
met isoniazide door interferentie met het metabolisme van vitamine B6.
Een gevarieerde en evenwichtige voeding is belangrijk in de preventie van vitaminengebrek.
Befact Forte B1-B2-B6-B12 is niet aangewezen voor de behandeling van pernicieuze anemie (ziekte die 
gepaard gaat met een slechte absorptie van vitamine B12).
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn '
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken '
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel '
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
1
-
De vitamine B12 in de tabletten Befact Forte B1-B2-B6-B12 kan een pernicieuze anemie 
maskeren (ziekte die gepaard gaat met een slechte absorptie van vitamine B12). Als uw arts u 
bloedanalyses voorschrijft, zeg hem/haar dan dat u Befact Forte B1-B2-B6-B12 neemt.
-
Als u een behandeling met levodopa volgt (geneesmiddel tegen de ziekte van PARKINSON):  
Befact Forte B1-B2-B6-B12 bevat vitamine B6. Doses van 5mg/dag vitamine B6 kunnen de 
effecten van levodopa verminderen. Indien levodopa met een perifere decarboxylaseremmer 
(zoals carbidopa en benserazide) wordt genomen, zal de werkzaamheid hiervan niet afnemen.
-
Als u reeds andere geneesmiddelen neemt, lees dan ook de rubriek « Gebruik met andere 
geneesmiddelen »
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen' 
Neemt u naast Befact Forte B1-B-2-B6-B12 nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden 
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen' 
Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Er kan interactie optreden tussen de vitamine B6 in Befact Forte B1-B2-B6-B12 en levodopa 
(geneesmiddel tegen de ziekte van PARKINSON). Verwittig uw arts altijd over de geneesmiddelen die
u neemt zodat de dosis ervan kan worden aangepast (zie: ' wanneer moet u extra voorzichtig zijn met 
dit middel ' ').
Pyridoxine kan de bloedspiegels van sommige anti-epileptica verminderen zoals fenobarbital en 
fenytoïne.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol 
Niet van toepassing.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding ' Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Neem Befact Forte B1-B2-B6-B12 niet in een hogere dan de aanbevolen dosering (zie rubriek ' Hoe 
gebruikt u dit middel ' '), behoudens tegenadvies van uw arts.
De aanwezigheid van vitamine B6 maakt het ongeschikt voor gebruik tijdens borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Befact Forte B1-B2-B6-B12 bevat lactose :
Als u een suikerintolerantie hebt, moet u uw dokter contacteren alvorens dit medicament te nemen.
3.
Hoe gebruikt u dit middel '
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik ' Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker.
Dagelijkse behoeften: 
De dagelijkse behoeften variëren in functie van de leeftijd, het geslacht en de voedingstoestand.  De 
aanbevelingen van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) of het NRC (National Research Council, 
USA) voor een minimum dagelijkse opname bij gezonde volwassenen
zijn :
1,1 tot 1,5 mg vitamine B1,
1,2 tot 1,5 mg vitamine B2,
1,8 tot 2,0 mg vitamine B6,
1,4 µg vitamine B12.
Deze behoeften liggen bij zwangerschap hoger (B1: 1,5 tot 1,9mg ; B2: 1,5 tot 1,8 mg, B6: 1,9 tot 2,1 
mg en B12: 1,8 µg)
2
Posologie: 
Behoudens tegenadvies van de arts.
Behandeling: 
Befact Forte B1-B2-B6-B12 :
In lichte tot matige gevallen : 1 tablet per dag.
In ernstige gevallen : 1 tablet, 2 tot 3 maal per dag tijdens de maaltijd.
Preventie: 
Befact Forte B1-B2-B6-B12: Volwassenen : 1 tablet per dag tijdens de maaltijd.
De tabletten Befact Forte B1-B2-B6-B12 in hun geheel inslikken met een beetje vloeistof.
Heeft u te veel van dit middel  ingenomen '
Neem Befact Forte B1-B2-B6-B12 uitsluitend als het u voorgeschreven is.
Wanneer u teveel van Befact forte B1-B2-B6-B12 heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Een overschot van vitamine B complex in het lichaam is tot dusver niet gesignaleerd. Wij signaleren 
wel, dat bij gebruik van veel te sterke doses (die de aanbevolen hoeveelheden ver overschrijden), kan 
vitamine B6 een aantasting van de perifere zenuwen, de lever, of een huiduitslag veroorzaken.
Bent u vergeten dit middel   in te nemen '
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel ' Neem dan contact op met uw arts 
of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Huid 'en onderhuidaandoeningen : 
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) : 
huiduitslag, jeuk, jeukende huiduitslag.
Een eventuele gele verkleuring van de urine is ongevaarlijk en wordt veroorzaakt door vitamine B2.
Zelden worden allergische reacties op vitamine B12 gesignaleerd.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden 
via het nationale meldsysteem zoals vermeld . Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer 
informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
België
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II 
Victor Hortaplein, 40/ 40 
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
3
Luxemburg
Direction de la Santé ' Division de la Pharmacie et des Médicaments 
Villa Louvigny ' Allée Marconi
L-2120 Luxemburg
Website: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
5.
Hoe bewaart u dit middel '
Bewaren beneden 25°C.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel  niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos 
na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste 
houdbaarheidsdatum. 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel '
' De werkzame stoffen zijn: Thiaminemononitraat 250 mg - Riboflavine 10 mg - 
Pyridoxinehydrochloride 250 mg - Cyanocobalamine 0,02 mg.
' De andere stoffen zijn: microkristallijn cellulose - Lactosemonohydraat - Watervrij colloïdaal 
siliciumdioxide - Colloïdaal aluminium oxide - Magnesiumstearaat - Stearinezuur - Hypromellose 
- Citroenzuur monohydraat - Natriumcitraat - Maltodextrine - Poly (vinylalcohol) gedeeltelijk 
gehydrolyseerd - Titaandioxide - Macrogol 4000 - Talk voor een omhulde tablet.
Hoe ziet Befact Forte B1-B2-B6-B12 eruit en hoeveel zit er in een verpakking '
Dozen met 10, 30 en 100 omhulde tabletten en Unit-dose, verpakt in blisterverpakkingen.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Laboratoires SMB S.A. 
Herdersliedstraat 26-28
B-1080 Brussel, België
Tel: +32 2 411 48 28 - Fax: +32 2 411 28 28 - e-mail: mailcontact@smb.be  
Fabrikant
SMB Technology S.A., 
39 rue du Parc Industriel, 
B-6900 Marche-en-Famenne, België
Tel: +32 84 32 04 50 - Fax: +32 84 32 04 51
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen :
BE206272
Afleveringswijze 
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 15.
Goedkeuringsdatum: 15

4

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Befact Forte Drag 30

EUR

9.2800