U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Asaflow 80mg Maagsapres Comp Bli 56x 80mg1365543-31

Meer afbeeldingen

Asaflow 80mg Maagsapres Comp Bli 56x 80mg

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 5,97

fabrieksprijs: € 6,69

Extra informatie

Producent Takeda Belgium
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Behandeling van cardiovasculaire aandoeningen

 • Acute behandeling van myocardinfarct, van onstabiele angor, coronaire angioplastie en van coronaire transplantatie

Preventie van cardiovasculaire aandoeningen

 • Secundaire preventie na myocardinfarct, angor, cerebraal ischemisch accident of andere cerebro-vasculaire accidenten, perifere vasculaire pijn
 • Primaire preventie van myocardinfarct bij sommige risicogroepen (ernstige atherosclerotische familiale antecedenten, diabetes, jicht, hypertensie, dyslipemieën)
Gebruik

Behandeling

 • Aanvangsdosis: 320 tot 480 mg
 • Volgende dosis: 160 tot 320 mg gedurende enkele weken. Daarna overgaan tot de secundaire preventie

Preventie

 • Secundaire preventie: 80 tot 160 mg per dag
 • Primaire preventie: 80 tot 160 mg per dag

Toedieningswijze

 • De tablet inslikken zonder er op te kauwen
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling Nee
Contra-indicaties

- Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen.- Overgevoeligheid ten overstaan van salicylaten, van andere niet steroïde anti-inflammatoire middelen (NSAIDs) en van tartrazine.- Actieve maag-darmulcus.- Constitutionele of verworven hemorragische ziekte.- Klinische toestand met verhoogd risico voor hemorragie (thrombocytopenie, vitamine K deficiëntie, hemofilie).- Ernstige leverinsufficiëntie.- Ernstige nierinsufficiëntie (GFR minder dan 10 ml/min).

Nevenwerkingen

Vaak

 • Erytheem en erosie van het bovenste maagdarmkanaal, misselijkheid, dyspepsie, braken en diarree.
 • Bloedingen zoals epistaxis, tandvleesbloedingen of een toename van het bloedverlies tijdens de maandstonden, hematomas (verlengde bloedingstijd).
 • Hoofdpijn, slapeloosheid.
 • Bronchospasme bij astmatische patiënten.
Actieve stof B01AC06
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Acetylsalicylzuur is een bloedplaatjesaggregatieremmer waarvan de werking meestal toegeschreven wordt aan een irreversibele acetylering van het cyclo-oxygenase door acetylsalicylzuur. Vandaar remming van de synthese van bloedplaatjes tromboxaan A2 (TXA2).
 • De antiplatelet effect houdt gedurende de gehele levensduur van de bloedplaatjes (7-10 dagen). Het remmende effect is niet uitgeput in het geval van langdurige therapie, en enzymactiviteit geleidelijk hervat in het meten van de bloedplaatjes worden vernieuwd, 24 tot 48 uur na het staken van de behandeling.
 • Acetylsalicylzuur heeft ook analgetische, antipyretische en anti-inflammatoire eigenschappen maar bij hogere dosissen dan deze hier aanbevolen.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS
Asaflow 80 mg, maagsapresistente tabletten
Asaflow 160 mg, maagsapresistente tabletten
Acetylsalicylzuur
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na enkele dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw 
arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Asaflow gebruikt'
2. Wanneer mag u Asaflow niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe gebruikt u Asaflow'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Asaflow'
6. Aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT ASAFLOW GEBRUIKT'
Asaflow werkt in op de bloedplaatjes. Het behoort tot de groep van geneesmiddelen die het vormen
van bloedklonters tegengaan. Deze groep noemt men 'antithrombotica'.
Asaflow is aangewezen om bepaalde aandoeningen van het hart en de bloedvaten te behandelen of te
voorkomen:
1. Snelle (acute) behandeling van:
' een hartaanval, 
' een onstabiele hartkramp (angina pectoris), 
' sommige heelkundige ingrepen aan de slagaders van het hart.
2. Preventie:
' voorkomen van bepaalde hart- en vaataandoeningen, zoals een hartaanval,  bij patiënten die
nog   geen   problemen   aan   het   hart   of   de   bloedvaten   gehad   hebben   maar   die   bepaalde
risciofactoren vertonen (primaire preventie), zoals:
' ernstige vormen van aderverkalking in de familie,
' suikerziekte,
' jicht,
' hoge bloeddruk,
' vetstoornissen van het bloed.
' voorkomen van bepaalde hart- en vaataandoeningen bij patiënten die reeds problemen aan het
hart of de bloedvaten gehad hebben (secundaire preventie), zoals: 
' hartaanval,
' hartkramp (angina pectoris),
1
' sommige voorvallen ter hoogte van de bloedvaten in de hersenen,
' pijn in de bloedvaten van de ledematen.
2.
WANNEER MAG U ASAFLOW NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA 
VOORZICHTIG MEE ZIJN'

Wanneer mag u Asaflow niet gebruiken'
-
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u 
vinden onder punt 6,
-
als u allergisch (overgevoelig) bent voor andere pijnstillende ontstekingsremmers of voor 
tartrazine (een kleurstof),
-
als u momenteel een maag- of darmzweer heeft,
-
als u een stoornis in de bloedstolling heeft,
-
als u een verhoogd risico op bloedverlies heeft,
-
als u een ernstig verminderde werking van de leverfunctie heeft,
-
als u een ernstig verminderde werking van de nierfunctie heeft.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Asaflow'
Raadpleeg uw arts als u :
-
astma heeft of heeft gehad,
-
allergische aandoeningen heeft,
-
in het verleden reeds een maag- of darmzweer heeft gehad,
-
in het verleden reeds een stoornis in de bloedstolling heeft gehad,
-
vaak maagpijn heeft,
-
een verminderde werking van de nieren of de lever heeft.
Als u binnenkort een chirurgische ingreep moet ondergaan, kan uw arts beslissen om uw behandeling 
met Asaflow tijdelijk stop te zetten.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Het effect van de behandeling kan worden beïnvloed wanneer Asaflow wordt ingenomen samen met 
andere geneesmiddelen tegen:
-
bloedklonters (bv. warfarine),
-
het afstoten van organen na een transplantatie (cyclosporine, tacrolimus),
-
hoge bloeddruk (bv. diuretica en ACE-inhibitoren),
-
pijn en ontsteking (bv. steroïden of ontstekingsremmers),
-
jicht (probenecide),
-
kanker of reumatoïde artritis (methotrexate),
-
maagzuur (antacida),
-
suikerziekte,
-
vallende ziekte (valproïnezuur),
-
depressie.
Raadpleeg   uw   arts   als   u   één   van   deze   geneesmiddelen   gebruikt.   Raadpleeg   ook   uw   arts   als   u
producten op basis van Ginkgo Biloba gebruikt of als u een vaccin tegen waterpokken zal toegediend
krijgen.
Gebruikt u naast Asaflow nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan' Vertel dat 
dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig 
heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken'
Gelijktijdige inname van Asaflow met alcohol kan maagproblemen veroorzaken.
2
Zwangerschap en borstvoeding
Het gebruik van Asaflow is afgeraden tijdens de zwangerschap en bij het geven borstvoeding.
Als u Asaflow gebruikt op het einde van de zwangerschap kan dit de weeën verlengen, de bevalling
vertragen en gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Bovendien vergroot Asaflow ook het risico op
bloedingen na bevalling.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding' Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Asaflow heeft geen of weinig invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te 
bedienen.
3.
HOE NEEMT U ASAFLOW IN'
Gebruik Asaflow altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
Uw arts zal de gebruikelijke dosis bepalen. Uw arts zal ook bepalen hoelang u Asaflow moet innemen.
Mogelijke doseringen worden hieronder beschreven (zie ook rubriek 1).
1. Snelle (acute) behandeling: 
Startdosis van 2 tot 3 tabletten van 160 mg per dag, gevolgd door 1 tot 2 tabletten van 160 mg per dag
gedurende enkele weken. Daarna zal overgegaan worden tot de secundaire preventie.
2. Preventie:
2.1. - Primaire preventie: bij risicopatiënten (bv: patiënten met suikerziekte): 1 tablet van 80 mg tot 1
tablet van 160 mg per dag. 
2.1. - Secundaire preventie: 1 tablet van 80 mg tot 1 tablet van 160 mg per dag.
Neem Asaflow in zonder erop te kauwen met een beetje water. 
Neem, om geen enkele tablet te vergeten, de tabletten in volgens de dagvolgorde die op de achterzijde
van de verpakking is gedrukt. Als de eerste dag van de behandeling een maandag is, neem dan de
tablet aangeduid met "MA" en zo verder) (MA = Maandag; DI = Dinsdag; WO = Woensdag; DO =
Donderdag; VR = Vrijdag; ZA = Zaterdag; ZO = Zondag).
Opmerking
Als   u   een   verminderde   werking   van   de   nieren   heeft,   zal   uw   arts   de   dosis   aanpassen.   Volg   de
raadgevingen van uw arts op.
Heeft u te veel van Asaflow ingenomen'
Wanneer u te veel van Asaflow heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, 
apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Symptomen   bij   matige   overdosering   zijn:   braken,   koorts,   buikpijnen,   hoofdpijn,   duizeligheid,
oorsuizen, verwardheid, zweten, dorst, slaperigheid, stoornissen in de ademhaling en de samenstelling
van het bloed, misselijkheid en diarree.
Symptomen   bij   ernstige   overdosering   zijn:   onderdrukking  van  de   ademhaling,   verstoring  van  het
zuurbase-evenwicht in het bloed, verminderd bewustzijn, te lage bloeddruk en suikerspiegel, stuipen,
hartritmestoornissen en coma. In dit geval moet u zo snel mogelijk naar het ziekenhuis voor een
dringende   behandeling   (maagspoeling,   ').   Een   overdosis   kan   vooral   bij   kinderen   en   bejaarden
gevaarlijk zijn. 
3
Bent u vergeten Asaflow in te nemen'
Wacht en neem uw volgende tablet op het voorziene tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een 
vergeten dosis in te halen. Gooi de ongebruikte tablet weg.
Als u stopt met het innemen van Asaflow
Stop de behandeling niet zonder uw arts te raadplegen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts 
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Asaflow bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Hieronder worden deze bijwerkingen vermeld volgens hun orgaanklasse en frequentie van voorkomen.
Volgende onderverdelingen worden gehanteerd: vaak (komt voor bij minder dan 1 op 10 behandelde
patiënten), soms (komt voor bij minder dan 1 op 100 behandelde patiënten), zelden (komt voor bij
minder dan 1 op 1.000 behandelde patiënten), zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op 10.000
behandelde patiënten).
- Maagdarmstelselaandoeningen:
Vaak: 
misselijkheid, buikpijn, braken, diarree
Soms: 
maag- of darmzweer, bloedverlies in de ontlasting, bloedbraken
Zelden:
ernstige maagdarmbloeding, doorboring van maagdarmkanaal
Zeer zelden:
ontsteking van het mondslijmvlies of de slokdarm, andere maagdarmaandoeningen
- Bloed- en lymfestelselaandoeningen:
Vaak:
bloedverlies   langs   neus   of   het   tandvlees,   verhoogd   bloedverlies   tijdens   de
maandstonden, bloeduitstortingen
Soms:
verborgen bloedverlies
Zelden:
bloedarmoede   bij   langdurig   gebruik,   vernietiging   van   bloedlichaampjes
(hemolyse)   bij   patiënten   met   glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie
(aangeboren ziekte met een enzymetekort)
Zeer zelden:
stoornissen in het bloedbeeld bij hoge dosissen
- Immuunsysteemaandoeningen:
Soms:
ernstige allergische reacties met shock en bewustzijnverlies
- Endocriene aandoeningen:
Zelden:
te lage suikerspiegel
- Zenuwstelselaandoeningen:
Vaak:
hoofdpijn, slapeloosheid
Soms:
duizeligheid, slaperigheid
Zelden:
hersenbloeding
- Evenwichtsorgaan 'en ooraandoeningen:
Soms:
oorsuizen
Zelden:
hardhorigheid
Deze kunnen te wijten zijn aan de inname van een te hoge dosis. Raadpleeg uw arts.
- Ademhalingsstelselaandoeningen:
Vaak:
verkramping van de luchtpijptakken (bronchospasme) bij astmatische patiënten
- Lever- en galaandoeningen:
Zelden:
stoornissen in de leverfunctie
Zeer zelden:
milde, omkeerbare leverontsteking bij aanwezigheid van virusinfecties
- Huid- en onderhuidaandoeningen:
Soms:
overgevoeligheidsreacties (netelroos en opzwellen van het gezicht). Personen die
allergisch   zijn   aan   andere   pijnstillende   ontstekingsremmers   (NSAID's)   kunnen
dezelfde bijwerkingen ondervinden met Asaflow en omgekeerd.
4
Zeer zelden:
ernstige allergische reacties
Krijgt u veel last van een bijwerking' Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat' Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U ASAFLOW'
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik   Asaflow   niet   meer   na   de   uiterste   houdbaarheidsdatum.   Die   is   te   vinden   op   de   doos   en
blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Asaflow'
-
De werkzame stof in Asaflow is acetylsalicylzuur.
-
De andere stoffen in Asaflow zijn: maïszetmeel. De omhulling bevat een copolymeer van 
methylacrylaatzuur en ethylacrylaat (1:1) 30% dispersie, propyleenglycol, talk en simethicone 
emulsie (polymethylsiloxane, methylcellulose, sorbinezuur).
Hoe ziet Asaflow eruit en hoeveel zit er in een verpakking
Asaflow 80 mg en Asaflow 160 mg zijn beschikbaar in een (kalender)blisterverpakking van 28, 56,
84, 112 en 168 maagsapresistente tabletten in PVC/Alu blisterverpakkingen en unit-dose strips van
14, 28, 56, 84, 112 en 168 maagsapresistente tabletten.
Asaflow 80 mg is eveneens beschikbaar in glazen flessen van 168, 250 en 500 maagsapresistente
tabletten.
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Houder van de vergunning
voor het in de handel brengen
TAKEDA BELGIUM
Gentsesteenweg 615
1080 Brussel
Fabrikant
TAKEDA CHRISTIAENS
Gentsesteenweg 615
1080 Brussel
en
Takeda GmbH
Betriebsstätte Oranienburg
5
Lehnitzstrasse 70-98
16515 Oranienburg
Duitsland
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Asaflow 80 mg (blisterverpakking): BE187512
Asaflow 80 mg (fles): BE429457
Asaflow 160 mg (blisterverpakking): BE152695
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 13.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 13.

6

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Asaflow 80mg Maagsapres Comp Bli 56x 80mg

EUR

6.6900