U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Aqua Sterop Pour Inj Solvens Amp 10 X 10ml1846237-30

Meer afbeeldingen

Aqua Sterop Pour Inj Solvens Amp 10 X 10ml

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 9,72

fabrieksprijs: € 10,86

Extra informatie

Producent Sterop
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing N/B
Gebruik N/B
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling N/B
Contra-indicaties

De contra-indicaties hangen af van het toegevoegd geneesmiddel.AQUA STEROP en AQUA STEROP FLEXO zijn hypotoon en mogen niet als dusdanig worden gebruikt gezien het risico op hemolyse..

Nevenwerkingen N/B
Actieve stof Nee
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen N/B
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
AQUA STEROP 
AQUA STEROP FLEXO
Oplosmiddel voor parenteraal gebruik
Water voor injectie
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat 
belangrijke informatie in voor u. 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het 
beste resultaat.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen ' Of krijgt u een bijwerking die niet in deze 
bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor worden AQUA STEROP en AQUA STEROP FLEXO gebruikt '
2.
Wanneer mag u AQUA STEROP en AQUA STEROP FLEXO niet gebruiken of moet u er 
extra voorzichtig mee zijn' 
3.
Hoe gebruikt u AQUA STEROP en AQUA STEROP FLEXO'
4.
Mogelijke bijwerkingen.
5.
Hoe bewaart u AQUA STEROP en AQUA STEROP FLEXO'
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDEN AQUA STEROP EN AQUA STEROP FLEXO GEBRUIKT '
Steriel apyrogeen waterig oplosmiddel voor parenteraal gebruik.
AQUA STEROP en AQUA STEROP FLEXO worden gebruikt als oplosmiddel of als 
verdunningsmiddel bij de bereiding van waterige oplossingen van geneesmiddelen die moeten 
worden geïnjecteerd.
2.
WANNEER MAG U AQUA STEROP en AQUA STEROP FLEXO NIET GEBRUIKEN
OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN '

Wanneer mag u AQUA STEROP en AQUA STEROP FLEXO niet gebruiken '
De contra-indicaties hangen af van de geneesmiddelen die eraan worden toegevoegd.
Dit oplossing voor parenteraal gebruik is hypotoon en mag niet als dusdanig worden gebruikt. 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met AQUA STEROP en AQUA STEROP FLEXO'
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u AQUA STEROP of AQUA 
STEROP FLEXO gebruikt.
Pagina 1 of 5 - Leaflet (NL)
Bijsluiter
-  De oplossing niet gebruiken als ze niet helder is.
- AQUA STEROP en AQUA STEROP FLEXO bevatten geen bewaarmiddelen, er zouden zich 
dus microorganismen kunnen ontwikkelen na het openen van de injectieflacons of de ampullen.
De oplossing van de geneesmiddelenbereiding en alle spuiten die een dergelijke oplossing 
bevatten, zijn bestemd voor éénmalig en individueel gebruik en mogen in geen enkel geval 
opnieuw worden gebruikt.
- Als u de oplossing van het geneesmiddel moet injecteren, moet u een steriele spuit gebruiken en
moet u de oplossing onmiddellijk na het openen van de ampul of de injectieflacon optrekken. U
moet ervoor zorgen dat er geen micro-organismen in terecht kunnen komen. Elke niet-
gebruikte of resterende hoeveelheid van de oplossing van het geneesmiddel moet worden 
vernield, conform de heersende reglementering.
- Als de oplossing van het geneesmiddel via een infuus wordt toegediend, moet u gedurende de 
hele duur van het infuus elke besmetting van de oplossing en het infuusmateriaal door micro-
organismen vermijden. Op het einde van het infuus moet u de resterende oplossing van het 
geneesmiddel en het materiaal dat die oplossing bevat vernielen, conform de heersende 
reglementering. Buiten het ziekenhuis wordt aanbevolen geen infuus te geven dat langer duurt 
dan 4 tot 6 uur.
-
Er bestaat een risico op prikkeling (irritatie) of weefselversterf (necrose) op de plaats van de 
injectie in geval van een te snelle of te grote hoeveelheid.
-
Bij toediening van grote hoeveelheden moet de bloedconcentratie van de belangrijkste ionen 
regelmatig worden gecontroleerd.
-
Het is belangrijk, vooral bij patiënten met hartinsufficiëntie, overbelasting van de bloedsomloop
te voorkomen.
-
De oplossing voor parenteraal gebruik is hypotoon en mag niet als dusdanig worden gebruikt. 
-
AQUA STEROP of AQUA STEROP FLEXO niet gebruiken voor intraveneuze injectie 
alvorens de isotoniciteit van de oplossing met een adequate vloeistof te hebben aangepast.
-
Wanneer AQUA STEROP of AQUA STEROP FLEXO als verdunner voor hypertone 
oplossingen wordt gebruikt, moet een aangepaste verdunning worden toegepast teneinde de 
isotoniciteit van de oplossing zoveel mogelijk te benaderen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen '
Gebruikt u naast AQUA STEROP of AQUA STEROP FLEXO nog andere geneesmiddelen of heeft
u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere 
geneesmiddelen gaat gebruiken ' Vertel dat dan uw arts of apotheker.
De onverenigbaarheden en de eventuele interacties hangen af van de geneesmiddelen die aan het 
oplosmiddel voor parenteraal gebruik worden toegevoegd. Men dient de bijsluiter van het 
geneesmiddel dat wordt toegevoegd zeer aandachtig te lezen. Ook moet worden gecontroleerd of er 
zich geen vaste deeltjes vormen en of het aspect van de oplossing eventueel verandert.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol '
De eventuele interacties met voedsel en drank hangen af van de geneesmiddelen die eraan worden 
toegevoegd. Lees de bijsluiter van die geneesmiddelen.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanter te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding ' Neem dan
contact op met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Pagina 2 of 5 - Leaflet (NL)
Bijsluiter
De eventuele contra-indicaties tijdens de zwangerschap of de periode van borstvoeding hangen af 
van de toegevoegde geneesmiddelen. Lees de bijsluiter van die geneesmiddelen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
De rijvaardigheid en het gebruik van machines hangen af van de geneesmiddelen die aan het 
oplosmiddel voor parenteraal gebruik worden toegevoegd. Men dient de bijsluiter van het 
geneesmiddel zeer aandachtig te lezen.
3.
HOE GEBRUIKT U AQUA STEROP EN AQUA STEROP FLEXO'
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts 
of apotheker.
De voorgeschreven dosis zal bepaald worden naargelang de aard van het toegevoegd geneesmiddel.
De snelheid van toediening zal afhangen van de dosering van het voorgeschreven geneesmiddel.
Toediening :
De oplossing is bestemd voor de verdunning en de toediening van de toegevoegde geneesmiddelen. 
De toe te dienen volumes evenals de toedieningsweg zullen bepaald worden volgens de 
gebruiksvoorschriften van het toegevoegd geneesmiddel.
Heeft u te veel van AQUA STEROP of AQUA STEROP FLEXO gebruikt ' 
Wanneer u te veel van AQUA STEROP heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Een hemolyse kan zich voordoen tengevolge van een infusie van belangrijke volumes hypotone 
oplossingen waarbij steriel water voor injectie als verdunner wordt gebruikt.
De   bijwerkingen   hangen   af   van   het   volume   en   de   snelheid   van   de   injectie,   en   van   de
geneesmiddelen   die   aan   de   oplossing   worden   toegevoegd.   De   bijwerkingen   kunnen   zich
manifesteren als stoornissen van de elektrolytenconcentraties en wateroverbelasting. De tekenen
van overdosering kunnen verminderen of verdwijnen bij vertraging of stopzetting van de injectie.
Bent u vergeten AQUA STEROP of AQUA STEROP FLEXO te gebruiken '
De bijwerkingen hangen af van het toegevoegd geneesmiddel. Lees de bijsluiter van dit 
geneesmiddel.
Als u stopt met het gebruik van AQUA STEROP of AQUA STEROP FLEXO
De bijwerkingen als u stopt met het gebruik van AQUA STEROP of AQUA STEROP FLEXO 
hangen af van het toegevoegd geneesmiddel. Lees de bijsluiter van dit geneesmiddel.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw 
arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken.
 
Pagina 3 of 5 - Leaflet (NL)
Bijsluiter
De bijwerkingen hangen af van de toegevoegde geneesmiddelen.  Lees de bijsluiter ervan. 
De intraveneuse injecties van AQUA STEROP en AQUA STEROP FLEXO kunnen een hemolyse 
veroorzaken wanneer het produkt alleen wordt toegediend.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen ' Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat ' Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
5.
HOE BEWAART U AQUA STEROP EN AQUA STEROP FLEXO'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
AQUA STEROP : Bij kamertemperatuur 15-25°C bewaren
AQUA STEROP FLEXO : Bewaren beneden 25°C ter bescherming tegen licht.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos,
de ampul of de injectieflacon na EXP: maand-jaar.  De laatste dag van die maand is de uiterste 
houdbaarheidsdatum.
Vanuit microbieel standpunt gezien, dient het product onmiddellijk gebruikt te worden. Wanneer dit
niet het geval is, zullen de bewaringsduur en 'condities tijdens de bereiding en voor het gebruik op 
de verantwoordelijkheid van de gebruiker rusten en zouden deze de 24u bij 2 tot 8°C niet mogen 
overschrijden, tenzij de reconstitutie / verdunning plaatsvonden onder gecontroleerde en 
gevalideerde aseptische omstandigheden.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in AQUA STEROP en AQUA STEROP FLEXO'
Water voor injectie.
Hoe ziet AQUA STEROP en AQUA STEROP FLEXO eruit en hoeveel zit er in een 
verpakking '
Oplosmiddel voor parenteraal gebruik.
Heldere en kleurloze oplossing.
AQUA STEROP :
AQUA STEROP 2 ml: Oplosmiddel voor parenteraal gebruik voor S.C., I.M. of I.V toediening.
AQUA STEROP 5 ml: Oplosmiddel voor parenteraal gebruik voor I.M. of I.V toediening.
AQUA STEROP 10, 20, 25, 50 of 100 ml: Oplosmiddel voor parenteraal gebruik voor I.V 
toediening.
Injectieflacons van 25 ml in kleurloos glas. Dozen met 1 of 72 injectieflacons.
Injectieflacons van 50 ml in kleurloos glas. Dozen met 1 of 50 Injectieflacons.
Injectieflacons van 100 ml in kleurloos glas. Dozen met 1 of 35 injectieflacons.
Pagina 4 of 5 - Leaflet (NL)
Bijsluiter
Ampullen van 2, 5,10 ml in een type I glas. Dozen met 10 ampullen (publiek) en 100 ampullen 
(gebruik in ziekenhuizen).
Ampullen van 20 ml in een type I glas. Dozen met 10 ampullen (publiek) en 50 ampullen (gebruik 
in ziekenhuizen).
AQUA STEROP FLEXO :
AQUA STEROP FLEXO 2 ml: Oplosmiddel voor parenteraal gebruik voor S.C., I.M. of I.V 
toediening.
AQUA STEROP FLEXO 5 ml: Oplosmiddel voor parenteraal gebruik voor I.M. of I.V toediening.
AQUA STEROP FLEXO 10 en 20 ml: Oplosmiddel voor parenteraal gebruik voor I.V toediening.
Ampullen van 2, 5,10 ml in polyethyleen. Dozen met 10 ampullen (publiek) en 50, 100 ampullen 
(gebruik in ziekenhuizen).
Ampullen van 20 ml in polyethyleen. Dozen met 10 ampullen (publiek) en 40 ampullen (gebruik in 
ziekenhuizen).
Nummers van de vergunning voor het in handel brengen
AQUA STEROP 2 ml: BE232504
AQUA STEROP 5 ml: BE232513
AQUA STEROP 10 ml: BE232522
AQUA STEROP 20 ml: BE232531
AQUA STEROP 25 ml: BE232547
AQUA STEROP 50 ml: BE103311
AQUA STEROP 100 ml: BE099346
AQUA STEROP FLEXO 2 ml: BE437473
AQUA STEROP FLEXO 5 ml: BE437482
AQUA STEROP FLEXO 10 ml: BE103284
AQUA STEROP FLEXO 20 ml: BE437491
Aflevering : vrije aflevering
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria STEROP - Scheutlaan 46-50 ' B-1070 Brussel.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 13.
Pagina 5 of 5 - Leaflet (NL)
Welke stoffen zitten er in AQUA STEROP en AQUA STEROP FLEXO'

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Aqua Sterop Pour Inj Solvens Amp 10 X 10ml

EUR

10.8600