U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Acetylcysteine Sandoz 200mg Sach. 30 X 200mg1646165-30

Meer afbeeldingen

Acetylcysteine Sandoz 200mg Sach. 30 X 200mg

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: Niet in voorraad

Special Price € 5,31

fabrieksprijs: € 5,95

Extra informatie

Producent Sandoz
Onze keuze N/B
Omschrijving N/B
Toepassing

Chronische bronchitis

 • In geval van chronische bronchitis (met behoud van een minimale longfunctie ±50 % van de normale waarde), is een behandeling op lange termijn met acetylcysteïne geïndiceerd om het risico op en de ernst van de exacerbaties te verminderen.

Mucoviscidose

 • In geval van mucoviscidose kan een orale behandeling wegens haar grotere soepelheid een behandeling met aërosol aanvullen

Acute aandoeningen van de luchtwegen

 • Voorgesteld als symptomatische behandeling voor het fluïdiseren van muceuze en mucopurulente secreties bij aandoeningen van de bovenste en onderste luchtwegen
Gebruik

Acute aandoeningen luchtwegen

 • Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar: 400 tot 600 mg per dag in 1 tot 3 innamen
 • Kinderen van 2 tot 7 jaar: 400 mg (120 tot 600 mg) per dag in 2 tot 3 innamen
 • Kinderen < 2 jaar: 200 mg (70 tot 360 mg) per dag in 2 tot 3 inname

Chronische bronchitis

 • Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar: 600 mg per dag in 1 tot 3 inname
 • Kinderen van 2 tot 7 jaar: 400 mg (120 tot 600 mg) per dag in 2 tot 3 inname

Mucoviscidose

 • Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar: 600 mg per dag
 • Kinderen van 2 tot 6 jaar: 120 tot 600 mg per dag
 • Kinderen van 0 tot 2 jaar: 70 tot 360 mg per da

Toedieningswijze

 • In een half glas water of een andere niet-alcoholische drank (b.v. melk, fruitsap) oplossen
 • Oplossingen moeten onmiddellijk worden gebruikt
 • Bij kleine kinderen kan de verkregen oplossing met een lepel worden toegediend of in de zuigfles worden gemengd
 • Gedeeltelijk gebruikte zakjes mogen tot een volgende inname worden bewaard (het is raadzaam de andere helft binnen de 24 uur te gebruiken)
Bewaring/Houdbaarheid N/B
Samenstelling Nee
Contra-indicaties N/B
Nevenwerkingen

Vaak

 • Nausea.
Actieve stof R05CB01
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Acetylcysteïne oefent een fluïdiserende activiteit uit op muceuze en mucopurulente secreties door depolymerisatie van mucoproteïnen en macromoleculen van nucleïnezuren. Deze activiteit is gebonden aan de thiolgroep die disulfidebindingen verbreekt en daardoor de viscositeit van de secreties vermindert. Hierdoor vergemakkelijkt acetylcysteïne de evacuatie van viskeuze secreties die het ophoesten bemoeilijken.
 • Als reducerend cysteïnederivaat met een vrije thiolgroep herstelt acetylcysteïne, door de aanvoer van cysteïne, de concentratie van glutathion.
 • Als anti-oxiderende substantie kan acetylcysteïne de vrije radicalen van bepaalde moleculen (radicalen: vrij zuurstof, superoxyde-anion en het hydroxylradicaal) binden. Door deze eigenschappen, precursor van glutathion en antioxydans, verhoogt acetylcysteïne de anti-elastase-activiteit van het alfa-1-antitrypsine. Ook de mucociliaire klaring wordt verhoogd.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Acetandos 200 mg granulaat
N-acetylcysteine
Lees  goed   de  hele   bijsluiter  voordat   u   dit   geneesmiddel   gaat  gebruiken,   want   er  staat
belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
' Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
' Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
' Krijgt   u   last   van   een   van   de   bijwerkingen   die   in   rubriek   4   staan'   Of   krijgt   u   een
bijwerking   die   niet   in   deze   bijsluiter   staat'   Neem   dan   contact   op   met   uw   arts   of
apotheker.
' Wordt uw klacht niet minder na enkele dagen, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Wat is Acetandos 200 mg granulaat en waarvoor wordt dit middel gebruikt'
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3.
Hoe neemt u dit middel in'
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel'
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Acetandos 200 mg granulaat en waarvoor wordt dit middel gebruikt'
Geneesmiddel (op basis van acetylcysteïne) voor het vloeibaar maken van slijmen (lost
slijmen op die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd) en voor het
behandelen van chronische bronchitis.
Het wordt gebruikt voor:
A. Chronische bronchitis: om het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te
verminderen.
B. Het vloeibaar maken van etterige en taaie slijmen die bij aandoeningen van de
ademhalingswegen worden gevormd.
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn'
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken'
-
U bent allergisch voor acetylcysteïne of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze
stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
-Dit geneesmiddel niet gebruiken bij kinderen onder 2 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel'
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
'
Als u astma heeft omdat acetylcysteïne, bij toediening via aërosol, vernauwing van de
luchtwegen kan uitlokken.
'
Als u moeilijkheden heeft om de slijmen in de luchtwegen op te hoesten, moeten de
luchtwegen door houdingsdrainage of zo nodig door opzuiging (aspiratie) vrij worden
gehouden.
'
Bij diabetespatiënten moet rekening worden gehouden met het feit dat Acetandos granulaat
saccharose (een suiker) bevat. 
'
Als   u   een   onbehandelde   actieve   maagzweer   heeft,   vermijdt   u   best   het   gebruik   van
acetylcysteïne; patiënten die vroeger een maagzweer gehad hebben moeten, in geval van
zware maagklachten, hun arts raadplegen.
'
Als u nog andere geneesmiddelen inneemt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of
dat in het verleden geweest is.
Kinderen
Dit geneesmiddel niet gebruiken bij kinderen onder 2 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Gebruikt u naast Acetandos nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken'
Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Acetylcysteïne en zouten van zware metalen zoals goud en ijzerzouten of calciumzouten
kunnen elkaars werking beïnvloeden. Het is daarom beter een tijdspanne te laten tussen de
inname van acetylcysteïne en van deze zouten, of een verschillende toedieningsweg te
kiezen.
De inname van acetylcysteïne langs de mond samen met een antibioticum (stof die bacteriën
vernietigt) nl. amoxicilline, erythromycine, doxycycline, bacampacilline, thiamfenicol en
amoxicilline in associatie met clavulaanzuur, stelt geen problemen.
Het wordt niet aanbevolen acetylcysteïne, in oplossing, te mengen met andere
geneesmiddelen.
Waarop moet u letten met eten en drinken'
Geen specifieke gegevens.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap 
Hoewel   tot   dusver   nooit   bijwerkingen   tijdens   de   zwangerschap   werden   beschreven,   is
voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit product tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding
Bij gebrek aan gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit product tijdens het geven
van borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er   bestaan   geen   gegevens   die   erop   wijzen   dat   dit   geneesmiddel   de   aandacht   of   het
reactievermogen kan wijzigen.
Acetandos bevat saccharose.
Als uw arts u heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, moet u contact opnemen
met uw arts vooraleer dit geneesmiddel in te nemen.
3.
Hoe neemt u dit middel in'
 
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
Als er geen verbetering optreedt, moet u opnieuw uw arts raadplegen.
Dosering
Aandoeningen van de luchtwegen
Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar
400 tot 600 mg per dag, in 1 tot 3 innamen, bv.: 1 zakje, twee- tot driemaal per dag.
Kinderen van 2 tot 7 jaar
400 mg (120 tot 600 mg) per dag, in 2 tot 3 innamen, bv.: 1 zakje, tweemaal per dag.
Mucoviscidose. 
Van 2 tot 6 jaar:
120 tot 600 mg per dag, bv.: een half zakje, driemaal per dag.
Ouder dan 6 jaar:
600 mg per dag, bv.: 1 zakje, driemaal per dag.
De hoeveelheid moet worden aangepast op grond van de verkregen resultaten en de toestand van
de patiënt. 
Wijze van gebruik 
De vereiste hoeveelheid in een half glas water of een andere niet-alcoholische drank (b.v.
melk, fruitsap) oplossen. Op die manier verkrijgt men een bereiding met een aangename
smaak die als dusdanig kan worden ingenomen.
Gedeeltelijk gebruikte zakjes mogen tot een volgende inname worden bewaard (het is
raadzaam het overige deel binnen de 24 uur te gebruiken). Oplossingen moeten evenwel
onmiddellijk worden gebruikt.
Bij kleine kinderen kan de verkregen oplossing met een lepel worden toegediend of in de
zuigfles worden gemengd.
De mogelijke aanwezigheid van een zwavelgeur bij het openen van de verpakking wijst niet
op ontaarding van het product maar is kenmerkend voor het actieve bestanddeel.
Wijze van toediening 
Oraal gebruik.
Duur van de behandeling
Uw arts zal u vertellen hoelang u Acetandos moet gebruiken. 
De duur van de behandeling kan van enkele weken tot enkele maanden gaan en kan worden
onderbroken door perioden zonder behandeling waarvan de duur afhankelijk is van uw algemene
toestand.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen' 
De   toxiciteit   van   acetylcysteïne   is   gering.   Na   inname   van   grote   hoeveelheden   kunnen
bijwerkingen (zie rubriek 'Mogelijke bijwerkingen') voorkomen.
Meestal volstaat een behandeling van de ziektetekens. Als de ziektetekens ernstig zijn, is het
beter een arts te raadplegen.
Als u te veel Acetandos hebt gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, uw apotheker of het antigifcentrum (070 245 245).
Bent u vergeten dit middel in te nemen'
Neem geen dubbele dosis Acetandos in om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Geen gegevens geleverd.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken.
Zet de inname van Acetandos stop en neem contact op met uw arts als er tekenen van een allergische 
reactie optreden. Deze overgevoeligheidsreacties komen zeer zelden (kunnen optreden bij tot 1 op de 
10.000 mensen) voor en mogelijke allergische reacties zijn jeuk, netelroos, huiduitslag met roodheid 
van de huid (erythemateuze rash), vochtophoping (oedeem) in het aangezicht.
Er kunnen nog andere mogelijke bijwerkingen optreden met de volgende frequenties:
Vaak (kunnen optreden bij tot 1 op de 10 mensen)
-
misselijkheid.
Soms (kunnen optreden bij tot 1 op de 100 mensen)
-
ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis).
-
netelroos (urticaria).
-
overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen (bronchorroe) en neusloop
(rhinorroe).
Zelden (kunnen optreden bij tot 1 op de 1.000 mensen)
-
braken.
-
huiduitslag (rash).
Zeer zelden (kunnen optreden bij tot 1 op de 10.000 mensen)
-
diarree.
-
vernauwing van de luchtwegen (bronchospasme).
-
duizeligheid.
-
versnelde hartwerking (tachycardie).
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks 
melden via 
Voor België
Voor Luxemburg
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en  Website : 
Gezondheidsproducten
http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-
Afdeling Vigilantie
medicament/index.html
EUROSTATION II 
Victor Hortaplein, 40/ 40 
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid 
van dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u dit middel'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25 °C en ter bescherming tegen licht. 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag
uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op
een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel'
De werkzame stof in dit middel is: N-acetylcysteïne.
De andere hulpstoffen in dit middel zijn: saccharose, ascorbinezuursaccharine, 
sinaasappelaroma
Hoe ziet Acetandos 200 mg granulaat eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Dit geneesmiddel wordt gepresenteerd in de vorm van granulaten in zakjes van 200 mg N- 
acetylcysteïne.
Het geneesmiddel is verpakt in dozen met 30 zakjes voor oraal gebruik.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sandoz NV
Telecom Gardens
Medialaan 40
B-1800 Vilvoorde
België
Tel : 2.97.97
Fabrikant:
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
D-39179 Barleben 
Duitsland
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE215336
Afleveringswijze
Vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 15.

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Acetylcysteine Sandoz 200mg Sach. 30 X 200mg

EUR

5.9500