U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Acetylcysteine Apotex Comp Eff 30 X 600mg1432442-33

Meer afbeeldingen

Acetylcysteine Apotex Comp Eff 30 X 600mg

Schrijf de eerste review van dit product

Availability: In voorraad

Special Price € 8,78

fabrieksprijs: € 9,81

Extra informatie

Producent Apotex
Onze keuze N/B
Omschrijving Nee
Toepassing

Chronische bronchitis

 • In geval van chronische bronchitis (met behoud van een minimale longfunctie ±50 % van de normale waarde), is een behandeling op lange termijn met acetylcysteïne geïndiceerd om het risico op en de ernst van de exacerbaties te verminderen.

Mucoviscidose

 • In geval van mucoviscidose kan een orale behandeling wegens haar grotere soepelheid een behandeling met aërosol aanvullen

Acute aandoeningen van de luchtwegen

 • Voorgesteld als symptomatische behandeling voor het fluïdiseren van muceuze en mucopurulente secreties bij aandoeningen van de bovenste en onderste luchtwegen
Gebruik

Acute aandoeningen luchtwegen

 • Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar: 400 tot 600 mg per dag in 1 tot 3 innamen
 • Kinderen van 2 tot 7 jaar: 400 mg (120 tot 600 mg) per dag in 2 tot 3 innamen
 • Kinderen < 2 jaar: 200 mg (70 tot 360 mg) per dag in 2 tot 3 inname

Chronicsche bronchitis

 • Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar: 600 mg per dag in 1 tot 3 inname
 • Kinderen van 2 tot 7 jaar: 400 mg (120 tot 600 mg) per dag in 2 tot 3 inname

Mucoviscidose

 • Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar: 600 mg per dag
 • Kinderen van 2 tot 6 jaar: 120 tot 600 mg per dag
 • Kinderen van 0 tot 2 jaar: 70 tot 360 mg per da

Toedieningswijze

 • In een half glas water of een andere niet-alcoholische drank (b.v. melk, fruitsap) oplossen
 • Oplossingen moeten onmiddellijk worden gebruikt
 • Bij kleine kinderen kan de verkregen oplossing met een lepel worden toegediend of in de zuigfles worden gemengd
Bewaring/Houdbaarheid Nee
Samenstelling Nee
Contra-indicaties Nee
Nevenwerkingen

Vaak

 • Nausea.
Actieve stof R05CB01
Actieve stof Nee
Pharmacologische eigenschappen
 • Acetylcysteïne oefent een fluïdiserende activiteit uit op muceuze en mucopurulente secreties door depolymerisatie van mucoproteïnen en macromoleculen van nucleïnezuren. Deze activiteit is gebonden aan de thiolgroep die disulfidebindingen verbreekt en daardoor de viscositeit van de secreties vermindert. Hierdoor vergemakkelijkt acetylcysteïne de evacuatie van viskeuze secreties die het ophoesten bemoeilijken.
 • Als reducerend cysteïnederivaat met een vrije thiolgroep herstelt acetylcysteïne, door de aanvoer van cysteïne, de concentratie van glutathion.
 • Als anti-oxiderende substantie kan acetylcysteïne de vrije radicalen van bepaalde moleculen (radicalen: vrij zuurstof, superoxyde-anion en het hydroxylradicaal) binden. Door deze eigenschappen, precursor van glutathion en antioxydans, verhoogt acetylcysteïne de anti-elastase-activiteit van het alfa-1-antitrypsine. Ook de mucociliaire klaring wordt verhoogd.
Bijsluiter Leaflet (NL).pdfBijsluiter
December 2013
BIJSLUITER : Informatie voor de gebruiker  
ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg bruistabletten
(Acetylcysteïne)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts
of apotheker u dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
-
Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan
contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt'
2. Wanneer mag u dit niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe neemt u dit middel in'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT   IS   ACETYLCYSTEINE   APOTEX   600   MG  EN   WAARVOOR   WORDT   DIT
MIDDEL GEBRUIKT'
Geneesmiddel (op basis van acetylcysteïne) voor het vloeibaar maken van slijmen (lost
slijmen op die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd) en voor het
behandelen van chronische bronchitis.
Het wordt gebruikt voor :
A.
Chronische   bronchitis   :   om   het   gevaar   voor   opstoten   en   de   ernst   ervan   te
verminderen.
B.
Het  vloeibaar maken  van etterige en taaie slijmen  die bij aandoeningen  van de
ademhalingswegen worden gevormd.
2. WANNEER   MAG   U   DIT   MIDDEL   NIET   INNEMEN   OF   MOET   U   ER   EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN'
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken'
U bent allergisch voor acetylcysteïne of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg bruistabletten
1
Bijsluiter
December 2013
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel'
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
'
Als u astma heeft omdat acetylcysteïne, bij toediening via aërosol, vernauwing van de
luchtwegen kan uitlokken.
'
Als u moeilijkheden heeft om de slijmen in de luchtwegen op te hoesten, moeten de
luchtwegen door houdingsdrainage of zo nodig door opzuiging (aspiratie) vrij worden
gehouden.
'
Als u aan hartzwakte of verhoogde bloeddruk, of aan fenylketonurie lijdt : raadpleeg de
rubriek   'Belangrijke   informatie   over   enkele   bestanddelen   van   ACETYLCYSTEINE
APOTEX 600 mg'.
'
Als u een onbehandelde actieve maagzweer heeft,  vermijdt u best het gebruik van
acetylcysteïne; patiënten die vroeger een maagzweer gehad hebben moeten, in geval
van zware maagklachten, hun arts raadplegen.
' Als   u   nog   andere   geneesmiddelen   inneemt.   Gelieve   ook   de   rubriek   "Gebruik   met
andere geneesmiddelen" te lezen.
Raadpleeg   uw   arts   indien   één   van   de   bovenstaande   waarschuwingen   voor   u   van
toepassing is, of dat in het verleden geweest is.
Kinderen
Niet gebruiken bij kinderen onder 2 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Gebruikt u naast ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg nog andere geneesmiddelen, of
heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst
andere geneesmiddelen gaat gebruiken. Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook
voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Acetylcysteïne en zouten van zware metalen zoals goud- en ijzerzouten of calciumzouten
kunnen elkaars werking beïnvloeden. Het is daarom beter een tijdspanne te laten tussen de
inname van acetylcysteïne en van deze zouten, of een verschil ende toedieningsweg te
kiezen.
De   inname   van   acetylcysteïne   langs   de   mond   samen   met   een   antibioticum   (stof   die
bacteriën   vernietigt)   nl.   amoxycil ine,   erythromycine,   doxycycline,   bacampacil ine,
thiamfenicol en amoxycil ine in associatie met clavulaanzuur, stelt geen problemen.
Het wordt niet aanbevolen ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg, eenmaal opgelost, te
mengen met andere geneesmiddelen.
Waarop moet u letten met eten en drinken'
Geen specifieke gegevens.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding'
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Hoewel   tot   dusver   nooit   bijwerkingen   tijdens   de   zwangerschap   werden   beschreven,   is
voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit product tijdens de zwangerschap.
ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg bruistabletten
2
Bijsluiter
December 2013
Bij gebrek aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit product
tijdens het geven van borstvoeding. 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er   bestaan   geen   gegevens   die   erop   wijzen   dat   dit   geneesmiddel   de   aandacht   of   het
reactievermogen kan wijzigen.
ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg bevat aspartaam en natriumbicarbonaat
' Als   u   aan   fenylketonurie   lijdt,   mag   u   ACETYLCYSTEINE   APOTEX   600   mg
bruistabletten niet innemen, omdat dit geneesmiddel aspartaam bevat, een zoetstof die
een bron van fenylalanine bevat en schadelijk kan zijn bij mensen met fenylketonurie.
' Als u aan hartzwakte of verhoogde bloeddruk lijdt, moet u rekening houden met de
aanvoer van zout door het aanwezige natriumbicarbonaat in de bruistabletten.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN'
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft  verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Dosering
Aandoeningen van de luchtwegen  
Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar : 1 bruistablet éénmaal per dag.
Kinderen van 2 tot 7 jaar : gebruik acetylcysteïne 200 mg vormen.
Mucoviscidose  
Ouder dan 6 jaar: 600 mg per dag : 1 bruistablet éénmaal per dag.
Van 2 tot 6 jaar : gebruik acetylcysteïne 200 mg vormen.
De  hoeveelheid moet   worden  aangepast   op  grond van  de  verkregen  resultaten   en  de
toestand van de patiënt.
Bereidingswijze
De vereiste hoeveelheid in een half glas water of een andere niet-alcoholische drank (b.v.
melk, fruitsap) oplossen.  Op die manier verkrijgt men een bereiding met een aangename
smaak die als dusdanig kan worden ingenomen.
De mogelijke aanwezigheid van een zwavelgeur bij het openen van de verpakking wijst niet
op ontaarding van het product maar is kenmerkend voor het actieve bestanddeel.
Manier van toedienen
De verkregen oplossing via de mond innemen.
Duur van de behandeling
Uw arts zal U vertel en hoe lang U ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg moet gebruiken.
ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg bruistabletten
3
Bijsluiter
December 2013
De duur van de behandeling kan van enkele weken tot enkele maanden gaan en kan
worden onderbroken door perioden zonder behandeling waarvan de duur afhankelijk is van
uw algemene toestand.
Bent u vergeten dit middel in te nemen'
Neem de volgende dosis op het aanbevolen tijdstip.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Geen bijzonderheden.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen'
Wanneer u te veel van ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg heeft ingenomen, neem dan
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245.).
De toxiciteit van acetylcysteïne is gering. Na inname van grote hoeveelheden kunnen
bijwerkingen   (zie   rubriek   "Mogelijke   bijwerkingen")   voorkomen.  Meestal   volstaat   een
behandeling van de ziektetekens. Als de ziektetekens ernstig zijn, is het beter een arts te
raadplegen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals  elk  geneesmiddel  kan ook  dit  geneesmiddel  bijwerkingen  hebben,   al krijgt  niet
iedereen daarmee te maken.
Het percentage van de geval en waarbij een bepaald ongewenst effect mogelijk is, is hierna
weergegeven :
Zeer vaak : ' ; vaak : '0, 

Klantenreviews

Schrijf uw eigen review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Merken

Acetylcysteine Apotex Comp Eff 30 X 600mg

EUR

9.8100