Vous n'avez pas d'articles dans votre panier.

Sous-total: 0,00 €

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Zovirax Labialis Tube Creme 2g1133099-31

Plus de vues

Zovirax Labialis Tube Creme 2g

Soyez le premier à commenter ce produit

Disponibilité : En stock

Special Price 8,14 €

Prix normal : 9,10 €

Informations complémentaires

Producteur Glaxosmithkline Cons. Healthcare
Our Selection N/A
Description N/A
Application

Herpes simplex

Usage
  • 5 x /jour, toutes les 4 heures, sur les parties affectées
  • Commencer le traitement dès que possible et poursuivre pendant 10 jours
Préservation N/A
Composition Non
Contre-indications Non
Effets secondaires
  • Aucun effet indésirable fréquent ou très fréquent.
Substance active D06BB03
Substance active Aciclovir
Pharmacologic Properties
  • Après avoir pénétré dans une cellule infectée par un virus de l'herpès, l'aciclovir est transformé en monophosphate d'aciclovir actif (analogue de nucléoside) par une thymidine kinase. Il est ensuite transformé en di- et triphosphate d'aciclovir par des enzymes cellulaires.
  • Le triphosphate d'aciclovir agit comme inhibiteur et substrat de l'ADN polymérase spécifique du virus de l'herpès et empêche la poursuite de la synthèse virale d'ADN, sans affecter les processus cellulaires normaux.
Notice Leaflet (NL) - tube.pdfBIJSLUITER
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
ZOVIRAX Labialis, 50 mg/g, crème
Aciclovir
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke 
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld.
' Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
' Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
' Krijgt u  last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die 
niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker
' Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw 
arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.  Wat is Zovirax Labialis en waarvoor  wordt dit middel gebruikt'
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe gebruikt u dit middel'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel'
6.  Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT'
'
Zovirax Labialis is een huidcrème om aan te brengen op en rondom de lippen (uitwendig gebruik).
'
Zovirax Labialis crème bevat aciclovir, een geneesmiddel tegen het herpesvirus.
'
Zovirax Labialis crème is aangewezen voor de behandeling van koortsblaasjes.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA 
VOORZICHTIG ZIJN'
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken'
U bent allergisch (overgevoelig) voor aciclovir, valaciclovir, propyleenglycol of voor een van de 
andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel'
'
De eerste diagnose van koortsblaasjes wordt best door een arts gesteld.
'
Uw koortslip is zeer ernstig.
' De behandeling met Zovirax Labialis crème is uitsluitend aangewezen bij koortsblaasjes die zijn 
veroorzaakt door het herpesvirus.
'
Vermijd elk contact van de crème met uw slijmvliezen, zoals de mond, de ogen of de vagina, 
aangezien hierbij irritatie zou kunnen optreden. Let er in het bijzonder op dat ongewilde 
toediening in het oog wordt voorkomen.
'
Prikkelingsverschijnselen kunnen optreden, maar deze zijn van voorbijgaande aard.
'
Gebruik Zovirax Labialis crème niet voor de behandeling van genitale herpes.
'
Raadpleeg uw apotheker of arts indien de huidletsels op een abnormale wijze evolueren tijdens het
gebruik van de crème; dit zou bijvoorbeeld kunnen wijzen op een bijkomende bacteriële infectie.
'
Indien u lijdt aan een ernstige immunodepressie (bijvoorbeeld wanneer u aidspatiënt bent of 
wanneer u een beenmergtransplantatie heeft ondergaan). Raadpleeg uw arts voor de behandeling 
van elke infectie.
BE000418-19.afsl
Contact met de ogen vermijden: Als u per ongeluk crème in uw oog krijgt, onmiddellijk grondig 
uitspoelen met warm water. Raadpleeg uw arts als u zich zorgen maakt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Men heeft geen enkele klinisch significante interactie geïdentificeerd.
Gebruikt u naast Zovirax Labialis nog andere geneesmiddelen,  heeft u dat kort geleden gedaan of 
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken' Vertel dat 
dan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten en drinken'
Geen bijzonderheden.
Zwangerschap en borstvoeding
Het gebruik van Zovirax Labialis crème voor koortsblaasjes is niet gecontra-indiceerd tijdens de 
zwangerschap en borstvoeding. Voorzichtigheid is uiteraard geboden.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Zovirax Labialis heeft geen effect op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.
Zovirax Labialis bevat propyleenglycol en cetostearylalcohol 
De hulpstof propyleenglycol kan huidirritaties veroorzaken en de hulpstof cetostearylalcohol kan 
lokale huidreacties (bijv. contactdermatitis) veroorzaken.
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL' 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker.
Gebruik bij kinderen en volwassenen
'
Zovirax Labialis crème dient 5 keer per dag met tussenpozen van 4 uur te worden aangebracht op 
de huidletsels die al aanwezig zijn of die zich aan het vormen zijn.
'
De behandeling dient gedurende minstens 4 opeenvolgende dagen te worden voortgezet, ook al 
breken de letsels niet helemaal door.
'
Indien de genezing niet volledig is, dan kan de behandeling tot 10 dagen worden voortgezet. 
Indien de koortsblaasjes na tien dagen behandeling nog steeds aanwezig zijn, wordt u geadviseerd 
uw arts te raadplegen. 
'
Was uw handen voor en na het aanbrengen om te voorkomen dat de koortslip erger wordt of dat u 
iemand anders infecteert.
'
Zovirax Labialis crème dient zo spoedig mogelijk na het begin van de infectie te worden 
aangebracht op de letsels die reeds aanwezig zijn of die zich aan het vormen zijn.
'
Een terugkerende infectie wordt vaak voorafgegaan door een korte periode waarin de besmette 
plaatsen pijnlijk zijn of gevoelloos lijken en gloeien of jeuken. Vrijwel iedereen die regelmatig last
heeft van koortsblaasjes herkent deze tekenen en voelt de aanval aankomen. De behandeling dient 
bij voorkeur reeds in dit stadium te beginnen of onmiddellijk na het verschijnen van de eerste 
blaasjes. 
Gebruiksaanwijzing van de tube: doorprik het aluminium beschermhulsje van de tube met behulp van 
het pinnetje, speciaal voorzien op het dopje. Druk achteraan de tube tot de crème tevoorschijn komt. 
Sluit na gebruik de tube zorgvuldig af.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt' 
BE000418-19.afsl
Hoeveelheden tot 4 g aciclovir werden ingenomen gedurende 10 dagen zonder schadelijke 
bijwerkingen. Er zijn geen ongewenste effecten te verwachten wanneer de gehele inhoud van een tube 
van 2 g, die 100 mg aciclovir bevat, zou worden ingeslikt. Aciclovir kan uit het lichaam verwijderd 
worden door middel van dialyse. Wanneer u teveel Zovirax Labialis heeft gebruikt, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05-245).
Bent u vergeten dit middel te gebruiken'
Breng, zodra u merkt dat u vergeten bent Zovirax Labialis te gebruiken, Zovirax Labialis crème aan en
ga verder met de behandeling zoals beschreven in « Hoe gebruikt u dit middel ».
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Geen bijzonderheden
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts 
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Zovirax Labialis bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 
maken.
De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd:
Bijwerking die soms voorkomen:
'
tijdelijk een brandend of stekend gevoel na aanbrengen van de crème.
'
een licht uitdrogen of afschilferen van de huid.
'
Jeuk
Bijwerkingen die zelden voorkomen:
'
rode huid
'
contacteczeem na het aanbrengen van de crème. Wanneer een dergelijke bijwerking zich voordoet, 
dient de behandeling te worden gestaakt.
Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen:
'
onmiddellijke allergische reactie, waaronder oedeem van Quincke (zwelling van gezicht, 
hals) en netelroos (huiduitslag zoals deze veroorzaakt door brandnetels). Wanneer een 
dergelijke bijwerking zich voordoet, dient de behandeling te worden gestaakt.
Krijgt u veel last van een bijwerking' Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat' Neem 
dan contact op met uw arts of apotheker.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden 
via www.afmps.be of patientinfo@fagg-afmps.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen 
meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U ZOVIRAX LABIALIS
'
Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast bewaren.
'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste 
houdbaarheidsdatum.
BE000418-19.afsl
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel'
'
De werkzame stof in dit middel is aciclovir.
'
De andere stoffen in dit middel zijn propyleenglycol, vaseline, cetostearylalcohol, vloeibare 
paraffine, glycerol monostearaat, macrogol stearaat 100,  poloxamer 407, natriumlaurylsulfaat, 
dimethicon en gezuiverd water.
Hoe ziet Zovirax Labialis eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Zovirax Labialis is verkrijgbaar in de vorm van een tube met 2 g crème.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Fabrikant:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.
Glaxo Wellcome Operations
Site Apollo
Harmire Road, Barnard Castle
Avenue Pascal,   2- 4- 6
County Durham, VK
1300 Wavre  
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: 
ZOVIRAX Labialis, 50 mg/g, crème (tube) : BE166196
Afleveringswijze
Niet op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 15
Datum van laatste revisie:
BE000418-19.afsl
BIJSLUITERHouder van de vergunning voor het in de handel brengen: Fabrikant:

Commentaires des clients

Rédigez votre propre commentaire

Seuls les utilisateurs inscrits peuvent écrire des commentaires. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer

Marques

Zovirax Labialis Tube Creme 2g

EUR

9.1000