You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

ZYRTEC 7 TABL 10 MG1399666-31

More Views

Availability: In stock

Special Price €4.64

factory price: €5.21

Additional Information

Producer Ucb Pharma
Our Selection N/A
Description N/A
Application

Allergische rhinitis

Urticaria

Usage

Volwassenen en kinderen > 12 j

  • 10 mg 1 x /dag

Kinderen van 6 - 12 j

  • 5 mg 2 x /dag

Toedieningswijze

Preservation N/A
Composition No
Warnings

Overgevoeligheid voor de werkzame stof, voor één van de in"Samenstelling" vermelde hulpstoffen, voor hydroxyzine of voor andere piperazinederivaten.
Patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis met een creatinineklaring onder 10 ml/min.

Side effects

Frequent

  • Slaperigheid (9,6 %), vermoeidheid (1,6 %), duizeligheid (1%).
  • Hoofdpijn (7,4 %).
  • Droge mond (2 %), misselijkheid (1 %), faryngitis (1,3 %).
Active substance R06AE07
Active substance No
Pharmacologic Properties
  • Cetirizine is een krachtige en selectieve antagonist van de perifere H1-receptoren.
  • Naast een antihistaminerge werking bezit het ook anti-allergische eigenschappen bezit.
Leaflet Leaflet (NL).pdfZyrtec 10 mg, filmomhulde tabletten
UCB Pharma SA 
BIJSLUITER
IE/H/021-003/II/010
May 2015

Zyrtec 10 mg, filmomhulde tabletten
UCB Pharma SA 
Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker
Zyrtec 10 mg filmomhulde tabletten
Cetirizine dihydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke 
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of heeft u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
-
Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw 
arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Zyrtec en waarvoor wordt dit middel ingenomen'
2.
Wanneer mag u Zyrtec niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3.
Hoe neemt u Zyrtec in'
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Zyrtec'
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Zyrtec en waarvoor wordt dit middel ingenomen'
Cetirizine dihydrochloride is de werkzame stof van Zyrtec. 
Zyrtec is een anti-allergisch geneesmiddel.
Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is Zyrtec 10 mg filmomhulde tabletten geïndiceerd 
voor:
-
de verlichting van neus- en oogklachten die verband houden met seizoensgebonden en 
niet-seizoensgebonden allergische rhinitis. 
-
de verlichting van urticaria.
2.
Wanneer mag u Zyrtec niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
Wanneer mag u Zyrtec niet innemen'
-
Wanneer u een ernstige nierziekte heeft (ernstig nierfalen met een creatinineklaring onder 
10 ml/min);
-
U bent allergisch voor cetirizine dihydrochloride, voor hydroxyzine, voor piperazine afgeleiden 
(nauw verwante werkzame stoffen van andere geneesmiddelen) of voor één van de stoffen in dit 
geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Zyrtec' 
Vraag uw arts om advies wanneer bij u sprake is van een stoornis in de functie van de nieren. Indien 
noodzakelijk moet u een lagere dosis innemen. Uw arts zal de nieuwe dosis bepalen.
Als u problemen heeft om uw blaas te ledigen (bijvoorbeeld problemen ter hoogte van het 
ruggenmerg, de blaas of de prostaat), vraag dan uw arts om advies.
Vraag uw arts om advies wanneer u epilepsie hebt of wanneer bij u een risico bestaat voor stuipen.
IE/H/021-003/II/010
May 2015

Zyrtec 10 mg, filmomhulde tabletten
UCB Pharma SA 
Tussen alcohol (bloedspiegel van 0,5 pro mille (g/l), wat overeenkomt met één glas wijn) en het 
gebruik van cetirizine in de aanbevolen dosis zijn geen klinisch significante wisselwerkingen 
waargenomen. Er zijn echter geen gegevens over de veiligheid beschikbaar wanneer hogere dosissen 
cetirizine en alcohol samen ingenomen worden. Daarom wordt er echter , zoals voor alle 
antihistaminica, aangeraden het gelijktijdige gebruik van Zyrtec met alcohol te vermijden.
Als u een afspraak hebt voor een allergietest, vraag uw arts dan of u enkele dagen van tevoren moet 
stoppen met de inname van Zyrtec. Dit geneesmiddel kan de resultaten van uw allergietest 
beïnvloeden.
Kinderen
Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen jonger dan 6 jaar omdat de tabletformulering de nodige 
dosisaanpassingen niet toelaat. 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Gebruikt u naast Zyrtec nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de 
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken' Vertel dat dan aan 
uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten en drinken'
Voedsel heeft geen invloed op de absorptie van Zyrtec.
Zwangerschap en borstvoeding 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Het gebruik van Zyrtec door zwangere vrouwen dient te worden vermeden. Het toevallige gebruik van
dit geneesmiddel door zwangere vrouwen zou geen schadelijke effecten op het ongeboren kind 
hebben. Desalniettemin zou het geneesmiddel alleen indien nodig en op medisch advies toegediend 
moeten worden.  
Cetirizine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Daarom dient u Zyrtec niet in te nemen in de 
periode dat u borstvoeding geeft, tenzij u contact hebt opgenomen met een arts.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Uit onderzoeken is niet gebleken dat het gebruik van Zyrtec in de aanbevolen dosis de aandacht, de 
alertheid en de rijvaardigheid verstoort.
Wanneer u van plan bent te rijden, mogelijk gevaarlijke activiteiten te ondernemen of machines te 
bedienen na het innemen van Zyrtec, wordt u geadviseerd af te wachten en te zien hoe u op het 
geneesmiddel reageert. U mag de aanbevolen dosis niet overschrijden.
Zyrtec filmomhulde tabletten bevatten lactose; indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde 
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
Hoe neemt u Zyrtec in'
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker.
De tabletten dienen met een glas vloeistof te worden doorgeslikt. 
De tablet kan verdeeld worden in 2 gelijke dosissen.
Volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar:
De aanbevolen dosering is eenmaal daags 10 mg (1 tablet).
IE/H/021-003/II/010
May 2015

Zyrtec 10 mg, filmomhulde tabletten
UCB Pharma SA 
Gebruik bij kinderen van 6 tot 12 jaar:
De aanbevolen dosering is tweemaal daags 5 mg (tweemaal daags een halve tablet).
Patiënten met een nierfunctiestoornis
Patiënten met een matige nierfunctiestoornis wordt aangeraden om eenmaal daags 5 mg in te nemen.
Indien u lijdt aan een ernstige nierziekte, neem dan contact op met uw arts of apotheker die mogelijks 
de dosis hieraan zal aanpassen.
Indien uw kind lijdt aan een nierziekte, neem dan contact op met uw arts of apotheker die mogelijks de
dosis zal aanpassen aan de noden van uw kind.
Wanneer u voelt dat het effect van Zyrtec te zwak of te sterk is, raadpleeg dan uw arts.
Duur van de behandeling
De duur van de behandeling is afhankelijk van het type, de duur en het verloop van uw klachten. 
Vraag uw arts of apotheker om advies.
Heeft u te veel van Zyrtec ingenomen'
Wanneer u denkt dat u een overdosis Zyrtec heeft ingenomen, waarschuw dan uw arts. 
Uw arts zal dan beslissen of maatregelen noodzakelijk zijn. 
Na een overdosering kunnen de hieronder beschreven bijwerkingen met een toegenomen intensiteit 
optreden. Volgende bijwerkingen werden gemeld: verwardheid, diarree, duizeligheid, vermoeidheid, 
hoofdpijn, algemeen onwel gevoel, verwijde pupillen, jeuk, rusteloosheid, sufheid, slaperigheid, 
bewegingsloosheid, abnormaal snel hartritme, beven en het onvermogen om de urineblaas volledig te 
ledigen.
Wanneer u te veel van Zyrtec heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, 
apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Bent u vergeten Zyrtec in te nemen'
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts 
of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
De volgende bijwerkingen komen zelden of zeer zelden voor, maar u moet stoppen met de 
inname van het geneesmiddel en onmiddellijk contact opnemen met uw arts wanneer u deze 
bijwerkingen waarneemt:
-
Allergische reacties, waaronder ernstige reacties en angio-oedeem (ernstige allergische reactie 
die zwelling van het gezicht of de keel veroorzaakt).
Deze reacties kunnen kort na de eerste inname van het geneesmiddel of later beginnen.
Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen bij maximaal 1 op de 10 patiënten voorkomen)
-
Somnolentie (slaperigheid)
-
Duizeligheid, hoofdpijn
-
Keelontsteking, neusontsteking (bij kinderen)
-
Diarree, misselijkheid, droge mond 
-
Vermoeidheid
Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen bij maximaal 1 op de 100 patiënten voorkomen)
IE/H/021-003/II/010
May 2015

Zyrtec 10 mg, filmomhulde tabletten
UCB Pharma SA 
-
Agitatie
-
Paresthesie (abnormale tintelingen van de huid)
-
Buikpijn
-
Pruritus (jeukende huid), huiduitslag 
-
Asthenie (extreme vermoeidheid), malaise
Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen bij maximaal 1 op de 1.000 patiënten voorkomen)
-
Allergische reacties, waarvan sommige ernstig (zeer zelden)
-
Depressie, hallucinatie, agressie, verwardheid, slapeloosheid
-
Stuipen
-
Tachycardie (versnelde hartslag)
-
Abnormale leverfunctie
-
Urticaria (netelroos)
-
Oedeem (onderhuidse zwelling)
-
Gewichtstoename
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen bij maximaal 1 op de 10.000 patiënten 
voorkomen)
-
Trombocytopenie (verlaagd aantal bloedplaatjes)
-
Tics (herhaaldelijke ongecontroleerde beweging)
-
Flauwvallen, dyskinesie (onwillekeurige bewegingen), dystonie (abnormale langdurige 
spiercontracties), beven, dysgeusie (smaakstoornis) 
-
Wazig zien, accommodatiestoornissen (moeite met scherpstellen), ongecontroleerde 
draaibewegingen van de ogen
-
Angio-oedeem (ernstige allergische reactie die zwelling van het gezicht of de keel 
veroorzaakt), geneesmiddeleneruptie
-
Afwijkende urinelozing (bedplassen, pijn en/of moeite bij het plassen) 
Bijwerkingen met niet bekende frequentie (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden
bepaald)
-
Toegenomen eetlust
-
Zelfmoordgedachten (terugkerende gedachten aan of het bezig zijn met zelfmoord)
-
Geheugenverlies, geheugenstoornis
-
Duizeligheid (gevoel van draaien of bewegen)
-
Urineretentie (onvermogen om de urineblaas volledig te ledigen)
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden 
via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: http://www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be. 
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van 
dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u Zyrtec' 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en
op de blisterverpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste 
houdbaarheidsdatum.
IE/H/021-003/II/010
May 2015

Zyrtec 10 mg, filmomhulde tabletten
UCB Pharma SA 
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Zyrtec'
-
De werkzame stof in dit middel is cetirizine dihydrochloride. Een filmomhulde tablet bevat 10 mg 
cetirizine dihydrochloride. 
-
De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, colloïdaal 
watervrij silica, magnesiumstearaat, Opadry Y-1-7000 (hydroxypropylmethylcellulose (E464), 
titaandioxide (E171), macrogol 400).
Hoe ziet Zyrtec eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Witte, langwerpige, filmomhulde tablet met breukgleuf en Y-Y logo.
Verpakkingen met 1, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 40, 45, 50, 60, 90, 100 of 100 (10x10) tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
UCB Pharma NV
Researchdreef 60
B-1070 Brussel
Fabrikant:
Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (Torino), Italië
UCB Pharma Limited, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Verenigd Koninkrijk
Phoenix Pharma Polska Sp. z.o.o., ul. Op'otek 26, 01-940, Warschau, Polen
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE135877
Afleveringswijze: Geneesmiddel niet op medisch voorschrift
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België: Zyrtec
Bulgarije: Zyrtec
Cyprus: Zyrtec
Denemarken: Zyrtec
Duitsland: Zyrtec
Estland: Zyrtec
Finland: Zyrtec
Frankrijk: Zyrtec
Griekenland: Ziptek
Hongarije: Zyrtec filmtabletta
Ierland: Zirtek tablets
Italië: Zirtec 10 mg compresse rivestite con film
Letland: Zyrtec
Litouwen: Zyrtec
Luxemburg: Zyrtec
Malta: Zyrtec
Nederland: Zyrtec
Noorwegen: Zyrtec
Oostenrijk: Zyrtec 10 mg - Filmtabletten
Polen: Zyrtec
IE/H/021-003/II/010
May 2015

Zyrtec 10 mg, filmomhulde tabletten
UCB Pharma SA 
Portugal: Zyrtec
Slovenië: Zyrtec 10 mg filmsko oblozene tablete
Slowakije: Zyrtec 
Spanje: Zyrtec comprimidos recubiertos con pelicula 
Tsjechië: Zyrtec
Verenigd Koninkrijk: Zirtek allergy tablets 
Zweden: Zyrlex
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 15.
IE/H/021-003/II/010
May 2015

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

BRAND

ZYRTEC 7 TABL 10 MG

EUR

5.2100