You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

XYLOCAINE 2 % GEL 10 G 10 SPUIT1064237-31

More Views

XYLOCAINE 2 % GEL 10 G 10 SPUIT

Be the first to review this product

Availability: In stock

Special Price €21.40

Sale: €23.83

Additional Information

Producer Aspen Pharma Trading Ltd
Our Selection N/A
Description N/A
Application

Anesthesie

Usage

Bij de man

 • Doorgaans wordt binnen enkele minuten een voldoende anesthesie verkregen
 • Sonderen of cystoscopie: gel instilleren tot de patiënt een zekere spanning voelt of tot ongeveer 10-15 g werd ingebracht
 • Vervolgens enkele minuten een penisklem achter de eikel aanbrengen, waarna zo nodig nog 5-10 g wordt geïnstilleerd

Bij de vrouw

 • Doorgaans volstaat 5-10 g
 • Na enkele minuten wordt een voldoende anesthesie verkregen

Toedieningswijze

 • De papieren beschermlaag openen
 • De stamper in wijzerzin in de grijze rubberen schroefdraad schroeven tot de zuiger draait
 • Draaien en lichtjes trekken om de verzegeling te verbreken
 • De spuit inspecteren om na te gaan of er geen plastic fragment in de gel aanwezig is
 • De verzegeling inspecteren en controleren of ze volledig werd verwijderd
 • De spuit is nu klaar voor gebruik
 • Na gebruik dienen de canule en de rest van de gel te worden weggeworpen
Preservation N/A
Composition No
Warnings
 • Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.
  - Gekende overgevoeligheid voor lokale anesthetica van het amide-type.
  - XYLOCAINE 2% GEL (in tube): Overgevoeligheid voor methyl- en/of propylparahydroxybenzoaat (methyl-/propylparabeen), of voor hun metaboliet para-aminobenzoëzuur (PABA). Parabeenhoudende formuleringen van lidocaïne moeten vermeden worden bij patiënten die allergisch zijn voor lokale esteranesthetica of voor de metaboliet PABA.
  - Shock of geleidingsblock voor XYLOCAINE 10%.
  - XYLOCAINE 10% mag niet in de ogen worden verneveld. Indien dit ongewild toch gebeurt, moeten de ogen onmiddellijk overvloedig met water worden gespoeld.
  - De zalf mag niet op geïnfecteerde letsels worden aangebracht.
Side effects
 • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Active substance N01BB02
Active substance No
Pharmacologic Properties
 • Lidocaïnechloorhydraat is een lokaal anestheticum van het amide-type.
 • Zoals alle lokale anesthetica van het amide-type veroorzaakt lidocaïne een omkeerbare blokkade van de natriumopname in de zenuwcel, met als gevolg dat er geen depolarisatie meer plaatsvindt en dat de geleiding van de actiepotentiaal langs de zenuwvezels onderbroken wordt.
 • Naast het lokaal anesthetisch effect, heeft lidocaïne antibacteriële en antivirale eigenschappen in concentraties boven 0,5 - 2%, afhankelijk van de species.
Leaflet Leaflet (NL).pdfBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
XYLOCAINE 2% GEL (in spuit), gel voor urethraal gebruik
lidocaïnehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken  want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die 
niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts. 
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Xylocaine 2% Gel (in spuit) en waarvoor wordt Xylocaine 2% Gel (in spuit) gebruikt'
2.
Wanneer mag u Xylocaine 2% Gel (in spuit) niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee 
zijn'
3.
Hoe gebruikt u Xylocaine 2% Gel (in spuit)'
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Xylocaine 2% Gel (in spuit)'
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS XYLOCAINE 2% GEL (IN SPUIT) EN WAARVOOR WORDT XYLOCAINE 2% 
GEL (IN SPUIT) GEBRUIKT'

Xylocaine 2% gel (in spuit) is een lokaal verdovingsmiddel (anestheticum van de amide-groep).
Xylocaine 2% gel (in spuit) is bij volwassenen en kinderen van alle leeftijden aangewezen in gevallen 
waar een doeltreffende, diepe en langdurige verdoving (anesthesie) van de urinebuis (urethra) gewenst 
is: 
-
inbrengen van een slangetje (catheterisatie), 
-
onderzoek door middel van een sonde (exploratie door sondering), 
-
inwendig onderzoek van de urinebuis en de blaas (cystoscopie).
2. WANNEER MAG U XYLOCAINE 2% GEL (IN SPUIT) NIET GEBRUIKEN OF MOET U 
ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN'

Wanneer mag u Xylocaine 2% Gel (in spuit) niet gebruiken'
-
U bent allergisch voor lokale verdovingsmiddelen van dezelfde groep (anesthetica van de 
amide-groep) of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u 
vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Xylocaine 2% Gel (in spuit)'
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
- De dosis moet worden aangepast bij kinderen die ouder dan 12 jaar zijn en minder dan 25 kg 
wegen. De doses worden aangepast aan hun gewicht en toestand. 
- Als u Xylocaine 2% Gel op zwaar beschadigde of geïnfecteerde zones wilt gebruiken.
-
Uiterste   voorzichtigheid  is   geboden  bij   patiënten   met   hart-   en  vaatziektes   (cardiovasculaire
aandoeningen), epilepsie en leverstoornissen.
03-2014
art 45 ped 
-
    Bepaalde patiënten dienen van dichtbij gevolgd te worden:
-
Patiënten die een bepaalde vorm van een hartritmestoornis hebben (volledig of partieel cardiaal
Blok). 
-
Patiënten die bejaard of in een slechte algemene toestand zijn.
-
Patiënten die een ernstige nieraandoening (nierinsufficiëntie) hebben.
-
Patiënten die een gevorderd leverlijden hebben.
-
Patiënten die behandeld worden met medicijnen tegen een onregelmatig hartritme (anti-aritmica van
klasse III (bv. amiodarone)).
-
Patiënten die een ziekte hebben die berust op een stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof
(acute porfyrie). 
- Wees voorzichtig als u dit middel op beschadigde slijmvliezen aanbrengt of een bloedvergiftiging 
hebt. 

Als   u   nog   andere   geneesmiddelen   neemt,   gelieve   ook   de   rubriek   'Gebruikt   u   nog   andere
geneesmiddelen te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Gebruikt u naast Xylocaine 2% Gel (in spuit) nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken'
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
-
Voorzichtigheid is geboden als u dit middel met andere lokale verdovingsmiddelen of met 
substanties met een aan lokale anesthetica verwante structuur gebruikt, er bestaat gevaar op 
vergiftiging bij gebruik van hoge doses Xylocaine 2% Gel (in spuit).
-
Wees voorzichtig als u bepaalde lokale verdovingsmiddelen (lidocaïne) en middelen tegen 
hartritmestoornissen (anti-aritmica van klasse III (bijvoorbeeld amiodarone)) gebruikt. 
-
Bepaalde geneesmiddelen tegen maagzuur of hoge bloeddruk (bijvoorbeeld cimetidine, 
propranolol en nadolol) mogen gebruikt worden mits de behandeling met lidocaïne van korte 
duur is en u zich aan de aanbevolen dosissen houdt.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan contact 
op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Indien u zwanger bent, moet u altijd heel voorzichtig zijn met het gebruik van medicijnen. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het gebruik van Xylocaine 2% Gel (in spuit) schadelijk zou kunnen zijn tijdens de 
zwangerschap. 
Borstvoeding
Een van de werkzame stoffen in dit middel, lidocaïne, wordt via de moedermelk doorgegeven. 
Het is weinig waarschijnlijk dat dit de zuigeling kan beïnvloeden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Lokale   verdovingsmiddelen   kunnen   de   mentale   functies   licht   beïnvloeden   en   de   beweging   en
coördinatie tijdelijk wijzigen. Dit effect hangt af van de dosis.  Houd daar rekening mee als u een
voertuig wilt besturen of machines wilt bedienen.
3. HOE GEBRUIKT U XYLOCAINE 2% GEL (IN SPUIT)'
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies  zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of  
apotheker.
03-2014
art 45 ped
Xylocaine   2%   Gel   (in   spuit)   biedt   een   snelle   en   diepe   anesthesie   van   de   slijmvliezen,   met   een
effectieve en langdurige (ongeveer 20 tot 30 minuten) verdoving. Verdoving treedt meestal binnen 5
minuten in, afhankelijk van het toepassingsgebied. 
Zoals voor elk lokaal verdovingsmiddel, hangen de veiligheid en werkzaamheid van de werkzame
stof, lidocaïne, af van een juiste dosering, een correcte toedieningstechniek, adequate voorzorgen en
voorzieningen voor noodgevallen.
De hiernavolgende doseringsaanbevelingen dienen als handleiding. De ervaring van de arts en kennis
van de fysieke toestand van de patiënt zijn belangrijk bij het berekenen van de vereiste dosering.
Gebruik bij kinderen
Bij kinderen jonger dan 12 jaar is de maximale dosis 6 mg per kilogram lichaamsgewicht. 
Kinderen   ouder   dan   12   jaar   dienen   doseringen   te   krijgen   die   zijn   aangepast   aan   hun   leeftijd   en
gewicht. 
Er mogen aan kinderen maximaal 4 doses worden gegeven over een periode van 24 uur. 
Volwassenen
De absorptie van Xylocaine 2% Gel doorheen de slijmvliezen is wisselend. Ze is vooral hoog in delen
van de longen (bronchiaalboom) en lager in de neus-keelholte (nasofarynx). Xylocaine 2% gel (in
spuit) kan in de intacte urinebuis (urethra) en blaas tot een dosis van 800 mg gebruikt worden zonder
dat de bloedwaarden giftige waarden aannemen.
 
Als u uitgeput of acuut ziek bent of bloedvergiftiging hebt, moeten de doses aangepast worden aan uw
leeftijd, gewicht en lichamelijke toestand. 
Bij de man:
Doorgaans wordt binnen enkele minuten een voldoende verdoving verkregen. Voor het inbrengen van
een sonde   (sondages)   of   het   uitvoeren  van een inwendig onderzoek  van de   plasbuis  en de  blaas
(cystoscopie) wordt de gel ingedruppeld tot u een zekere spanning voelt of tot ongeveer 10-15 gram
werd   ingebracht.   Vervolgens   wordt   gedurende   enkele   minuten   een   penisklem   achter   de   glans
aangebracht, waarna zo nodig nog 5-10 gram wordt ingedruppeld.
Bij de vrouw:
Doorgaans   volstaat   5-10   gram.   Na   enkele   minuten   wordt   een   voldoende   verdoving   (anesthesie)
verkregen.
Opmerkingen: 
De hierboven aangegeven doseringen voor anesthesie van de urinebuis (5-10-20 g, dit is 100-200-400
mg lidocaïnehydrochloride) komen overeen met ongeveer 3-6 mg per kilogram lichaamsgewicht en
gelden voor volwassenen. Bij bejaarde of ernstig zieke personen, evenals bij kinderen, moet de dosis
verminderd worden naargelang van de omstandigheden. Na gebruik dient de rest van de gel te worden
weggeworpen.
Gebruiksaanwijzing:
03-2014
art 45 ped
1)  Open de papieren beschermlaag.
2) Schroef   de   stamper   in   wijzerzin   in   de   grijze
rubberen schroefdraad tot de zuiger draait.
 
                                           
 
3) Draai en trek lichtjes om de verzegeling te verbreken.
4)  Inspecteer de spuit om na te gaan of er geen
plastic fragment in de gel aanwezig is.
5)  Inspecteer de verzegeling en controleer
of ze volledig werd verwijderd. 
6)  De spuit is nu klaar voor gebruik.
Heeft u te veel van Xylocaine 2% Gel (in spuit) gebruikt'
Wanneer   u   te   veel   van   Xylocaine   2%   Gel   (in   spuit)   heeft   gebruikt   of   ingenomen,   neem   dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Als u teveel Xylocaine 2% Gel hebt gekregen kunt u last krijgen van: 
-
Gevoelloosheid van de lippen en gevoelloosheid rondom de mond 
-
Een licht gevoel in het hoofd en duizeligheid 
-
Soms een vertroebeld zicht.
Als men met de behandeling stopt zodra deze verschijnselen zich voordoen zullen de kansen op bijwerkingen erg
verkleinen.
Bent u vergeten Xylocaine 2% Gel (in spuit) te gebruiken'
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van Xylocaine 2% Gel (in spuit)
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts 
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
03-2014
art 45 ped
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Bijwerkingen van Xylocaine 2% gel (in spuit) zijn zeldzaam en zijn in de meeste gevallen het gevolg
van een overmatige dosis of een te snelle absorptie:
-
Centraal zenuwstelsel: stimulatie en/of depressie, gekenmerkt door: nervositeit, duizeligheid,
gezichtsstoornissen   en   beven,   gevolgd   door   slaperigheid,   stuipen,   bewustzijnsverlies   en   in
bepaalde gevallen ademhalingsstilstand.
-
Cardiovasculair systeem: lage bloeddruk, onderdrukking van de hartspier, vertraagde hartslag en
in   bepaalde   gevallen   hartstilstand.   De   belangrijkste   risicogroepen   zijn   zeer   gevoelige
individuen,   patiënten   met   een   verminderde   leverfunctie,   met   een   verzuring   van   het   bloed
(acidose) en met epilepsie.
-
In   zeldzame   gevallen   kunnen   reacties   worden   gezien   tengevolge   van   overgevoeligheid,
aangeboren overgevoeligheid of een verminderde tolerantie bij de patiënt.
-
In zeldzame gevallen (

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

BRAND

XYLOCAINE 2 % GEL 10 G 10 SPUIT

EUR

23.8300