You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

STEOVIT D3 SINAAS 60 KAUWTABL 200 IE1244227-30

More Views

STEOVIT D3 SINAAS 60 KAUWTABL 200 IE

Be the first to review this product

Availability: In stock

Special Price €14.54

factory price: €16.21

Additional Information

Producer Takeda Belgium
Our Selection N/A
Description N/A
Application

Vitamine D - en calciumtekort

  • Preventie en behandeling

Osteoporose

  • Vitamine D - en calciumsupplement, als adjuvans bij een specifieke behandeling van osteoporose bij patiënten die een risico lopen op een vitamine D - en calciumtekort
Usage

Osteoporose

  • 1 tablet, 2 tot 3 x per dag

Calcium- en vitamine D - tekort

  • Volwassenen: 1 tablet, 1 tot 3 x per dag
  • Kinderen: 1 tablet, 1 tot 2 x per dag

Toedieningswijze

  • De tabletten mogen gekauwd of opgezogen worden
Preservation N/A
Composition

500/200 = 500 mg calcium (1248,75 mg calciumcarbonaat), 200 I.E. vitamine D3.

500/400 = 500 mg calcium (1248,75 mg calciumcarbonaat), 400 I.E. vitamine D3.

1000/880 = 1000 mg calcium, 880 I.E. vitamine D3.

Warnings

• Overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen
• Ernstige nierstoornis (glomerulaire filtratiesnelheid • Ziekten en/of omstandigheden die leiden tot hypercalcemie en/of hypercalciurie
• Nierstenen (nefrolithiase)
• Hypervitaminose D

Side effects
  • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Active substance A12AX
Active substance Calcium Met Vitamine D En/of Andere Middelen
Pharmacologic Properties
  • Vitamine D verhoogt de intestinale absorptie van calcium.
  • De toediening van calcium en vitamine D3 neutraliseert de stijging van het parathyroïdhormoon (PTH) die het gevolg is van het calcium tekort en die aanleiding geeft tot een verhoogde botresorptie.

Zie ook:
Vitamine D
Leaflet Leaflet (NL).pdfBIJSLUITER
1
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Steovit D3 sinaasappel 500 mg/200 I.E. kauwtabletten
calcium / cholecalciferol (vitamine D3)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u Steovit D3 sinaasappel gaat innemen want er staat 
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik Steovit D3 sinaasappel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig..
-
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die 
niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Steovit D3 sinaasappel en waarvoor wordt dit middel gebruikt'
2.
Wanneer mag u Steovit D3 sinaasappel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3.
Hoe gebruikt u Steovit D3 sinaasappel'
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Steovit D3 sinaasappel'
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT   IS   STEOVIT   D3  SINAASAPPEL   EN   WAARVOOR   WORDT   DIT   MIDDEL
GEBRUIKT'

Steovit D3  sinaasappel zijn kauwtabletten die calcium en vitamine D3  bevatten, die beide belangrijk
zijn voor de botvorming. Steovit D3 sinaasappel wordt gebruikt bij de preventie en behandeling van
calcium- en vitamine D-tekort, en als supplement in combinatie met een specifieke behandeling van
botontkalking (osteoporose).
2.
WANNEER MAG U STEOVIT D3 SINAASAPPEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN'

Wanneer mag u Steovit D3 sinaasappel niet gebruiken'
-
u bent allergisch voor één van de stoffen in Steovit D3 sinaasappel. Deze stoffen kunt u vinden 
in rubriek 6.
-
als u ernstige nierproblemen hebt.
-
als u te grote hoeveelheden calcium hebt in het bloed of in de urine.
-
als u nierstenen hebt.
-
als u te hoge hoeveelheden vitamine D in het bloed hebt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Steovit D3 sinaasappel'
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Steovit D3 sinaasappel gebruikt.
-
als   u   langdurig   behandeld   wordt,   in   het   bijzonder   als   u   ook   diuretica   (gebruikt   bij   de
behandeling van hoge bloeddruk of oedeem) of hartglycosiden (gebruikt om hartproblemen te
behandelen) inneemt..
-
als u tekenen vertoont van een verminderde nierfunctie of een sterke neiging tot 
niersteenvorming.
-
als u lijdt aan sarcoïdose (een aandoening van het afweerstelsel die verhoogde gehaltes vitamine
D in het lichaam kan veroorzaken).
-
als u botontkalking hebt én tegelijkertijd niet in staat bent te bewegen.
-
als   u   andere   producten   die   vitamine   D   bevatten   inneemt.   De   inname   van   bijkomende
hoeveelheden calcium of vitamine D mag uitsluitend gebeuren onder medisch toezicht.
2
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Gebruikt u naast Steovit D3 sinaasappel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken' Vertel 
dat dan uw arts of apotheker.
Calciumcarbonaat   kan   de   opname   van   tetracyclinepreparaten   beïnvloeden   wanneer   ze   gelijktijdig
ingenomen worden. Om deze reden moeten tetracyclinepreparaten tenminste 2 uur vóór of 4 tot 6 uur
na de inname van Steovit D3 sinaasappel ingenomen worden. 
Geneesmiddelen die bifosfonaten bevatten, moeten ten minste 1 uur vóór de inname van Steovit D 3
sinaasappel ingenomen worden. 
Calcium kan het effect van levothyroxine verminderen. Daarom moet levothyroxine minstens 4 uur
voor of 4 uur na Steovit D3 sinaasappel worden ingenomen.
Het   effect   van   chinolonantibiotica   kan   afnemen   als   ze   op   hetzelfde   moment   als   calcium   worden
ingenomen. Neem chinolonantibiotica 2 uur voor of 6 uur na de inname van Steovit D3 sinaasappel in.
Calciumzouten kunnen de opname van ijzer, zink en strontiumranelaat verminderen. Daarom dienen
preparaten   die   ijzer,   zink   of   strontiumranelaat   bevatten   minstens   2   uur   voor   of   na  Steovit   D3
sinaasappel te worden ingenomen.
Andere geneesmiddelen die Steovit D3 sinaasappel kunnen beïnvloeden of door Steovit D3 sinaasappel
beïnvloed kunnen worden zijn : thiazide diuretica en hartglycosiden.
Orlistat (gebruikt voor de behandeling van obesitas) kan de opname van vetoplosbare vitaminen (bv. 
vitamine D3) verstoren.
Als u een van bovenstaande geneesmiddelen inneemt, zal uw arts u verdere instructies geven.
Waarop moet u letten met eten en drinken'
Steovit D3 sinaasappel kan worden ingenomen met of zonder voedsel en drank.
Zwangerschap borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Als u zwanger bent, mag u Steovit D3 sinaasappel gebruiken in geval van calcium- en vitamine D- 
tekort. Tijdens de zwangerschap mag u niet meer dan 2500 mg calcium en 4000 I.E. vitamine 
D per dag innemen, aangezien overdosissen het ongeboren kind kunnen schaden.
Steovit D3 sinaasappel mag gebruikt worden tijdens de borstvoeding. Calcium en vitamine D3 
gaan over in de moedermelk. Dit moet in acht genomen worden als bijkomend vitamine D 
wordt toegediend aan het kind.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Steovit D3 sinaasappel heeft geen bekende invloed op het vermogen om met machines te rijden en te
gebruiken..
Steovit D3 sinaasappel bevat isomalt en sucrose
Steovit D3 sinaasappel bevat isomalt (E953) en sucrose. Als u door uw arts werd verteld dat u
sommige suikers niet kunt verdragen, raadpleeg dan eerst uw arts alvorens dit geneesmiddel
in te nemen.
3.
HOE GEBRUIKT U STEOVIT D3 SINAASAPPEL'
3
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over 
het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
.
Dosering:
De aanbevolen dosering voor volwassenen is één tablet 1-3 maal per dag.
Gebruik bij kinderen
De aanbevolen dosering voor kinderen is één tablet 1-2 maal per dag.
De tablet mag gekauwd of opgezogen worden.
Heeft u te veel van Steovit D3 sinaasappel ingenomen'
 
Wanneer  u te veel Steovit D3 sinaasappel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (05 245).
Bent u vergeten Steovit D3 sinaasappel te gebruiken'
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts 
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan ook Steovit D3 sinaasappel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken. 
Overgevoeligheidsreacties   zijn   opgetreden   met   onbekende   frequentie   (kan   met   de   beschikbare
gegevens niet worden bepaald). Als u één van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts. Zwelling van het gezicht, tong, lippen (angio-oedeem) of zwelling van de keel
(laryngeaal oedeem)
Soms voorkomende bijwerkingen (treedt op bij minder dan 1 op 100 patiënten): veel te hoge
hoeveelheden calcium in het bloed (hypercalcemie) of in de urine (hypercalcurie) kunnen voorkomen
met hoge dossissen.
Zelden voorkomende bijwerkingen (treedt op bij minder dan 1 op 1000 patiënten): verstopping,
dyspepsie, winderigheid, misselijkheid, maagpijn, diarree.
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (treedt op bij minder dan 1 op 10000 patiënten): jeuk,
huiduitslag   en   netelroos.   Melk-alkalisyndroom   (ook   syndroom   van   Burnett   genoemd,   vrijwel
uitsluitend waargenomen na inname van te grote hoeveelheden calcium); met de volgende symptomen:
frequente aandrang om te urineren, hoofdpijn, verlies van eetlust, misselijkheid of braken, ongewone
vermoeidheid   of   zwakte,   gepaard   gaand   met   verhoogde   calciumspiegels   in   het   bloed   en   een
verminderde nierfunctie.
Als u een verminderde nierfunctie heeft, kan u het risico lopen op een verhoogde hoeveelheid fosfaat
in het bloed, de vorming van nierstenen of een verhoogde hoeveelheid calcium in de nieren.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden 
via:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
4
EUROSTATION II 
Victor Hortaplein, 40/ 40 
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van 
dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U STEOVIT D3 SINAASAPPEL'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
Gebruik Steovit D3 sinaasappel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Dit is te vinden op de 
verpakking na EXP. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Plastieken tablettencontainer: Bewaren beneden 30°C. De tablettencontainer zorgvuldig gesloten 
houden ter bescherming tegen vocht.
Blisterverpakking: Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter 
bescherming tegen vocht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE 
Welke stoffen zitten er in Steovit D3 sinaasappel'
De werkzame stoffen in Steovit D3 sinaasappel zijn:
-
calciumcarbonaat 1250 mg (overeenkomend met 500 mg calcium)
-
cholecalciferol (vitamine D3) 200 I.E. (5 microgram)
De andere stoffen in Steovit D3 sinaasappel zijn :
xylitol (E967), povidone, isomalt (E953), smaakstof (sinaasappel), magnesiumstearaat, sucralose 
(E955), mono-en diglyceriden van vetzuren, tocoferol, sucrose, gemodifieerd maïszetmeel, 
middellange triglyceridenketens, natriumascorbaat en colloïdaal anhydrisch silicium.
Hoe ziet Steovit D3 sinaasappel eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Steovit D3 zijn witte, ronde kauwtabletten.
Verpakkingsgrootten : 
20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 168 en 180 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Takeda Belgium
Gentsesteenweg 615
1080 Brussel
Fabrikant
Tabletten in plastieken tablettencontainer:
Takeda Nycomed AS
5
Drammensveien 852, P.O. Box 205
1372 Asker, Noorwegen
of
Takeda Pharma AS
55B Jaama Street,
63308 Polva, Estland
Tabletten in blisterverpakking:
Takeda Christiaens
Gentsesteenweg 615
1080 Brussels, België
of
Tjoapack B.V.
Columbusstraat 4
7825 VR Emmen, Nederland
of
Takeda Pharma AS
55B Jaama Street,
63308 Polva, Estland
Registratienummers
BE171227 (plastieken tablettencontainer)
BE333873 (blisterverpakking)
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België: Steovit D3 sinaasappel
Denemarken: Calcichew-D3
Finland: Calcichew D3 appelsiini 500 mg/5 mikrog purutabletti
Frankrijk: Orocal Vitamine D3 500 mg/200 U.I.
Luxemburg: Steovit D3 sinaasappel
Nederland: Calci-Chew D3 
Zweden: Calcichew-D3 Mite Apelsin
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 15.
6
BIJSLUITERWelke stoffen zitten er in Steovit D3 sinaasappel'

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

BRAND

STEOVIT D3 SINAAS 60 KAUWTABL 200 IE

EUR

16.2100