You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

SPASMINE 40 CAPS 60 MG1445709-32

More Views

SPASMINE 40 CAPS 60 MG

Be the first to review this product

Availability: In stock

Special Price €11.57

factory price: €12.91

Additional Information

Producer Meda Pharma
Our Selection N/A
Description N/A
Application

Spastische pijntoestanden ter hoogte van het colon zoals bij het prikkelbare darmsyndroom.

Usage

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

 • 1 tot 2 capsulen, 1 tot 3 x per dag

Toedieningswijze

 • Inname met een weinig water
Preservation N/A
Composition No
Warnings
 • Ileus paralyticus
  - Stenose of een andere vorm van obstructie van het gastro-intestinaal stelsel
  - Buikpijn zonder duidelijke oorzaak
  - Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen
Side effects
 • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Active substance A03AX08
Active substance Alverine
Pharmacologic Properties
 • Alverinecitraat heeft na resorptie van therapeutische doses een selectieve papaverineachtige spasmolytische werking op de gladde musculatuur van het urogenitaal en gastro-intestinaal stelsel.
 • Het vermindert zowel de spiercontractie veroorzaakt door acetylcholine als door histamine of 5-hydroxytryptamine.
Leaflet Leaflet (NL).pdfMeda Pharma nv/sa
closing 15
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
SPASMINE, 60 MG, HARD, CAPSULES
ALVERINECITRAAT
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen, in Luxemburg op medisch voorschrift. Maar
gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat. Gebruik dit geneesmiddel altijd
precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
'
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
'
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
'
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
'
-Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Spasmine en waarvoor wordt dit middel ingenomen'
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe neemt u dit middel in'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS SPASMINE EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN'
'
Spasmine 60 mg, hard, capsules, is een krampstil end middel dat direct inwerkt op de gladde
spieren van het maagdarmstelsel en van de baarmoeder.
'
Aangewezen bij de behandeling van de symptomen bij krampachtige pijn ter hoogte van de
dikke darm zoals bij het 'prikkelbare darmsyndroom'.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN'

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken'
'
U bent al ergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
'
Als u weet of vermoedt dat u lijdt aan een verlamming van de darm.
'
Als u weet of vermoedt dat u lijdt aan een stenose of een andere vorm van obstructie van
het maagdarmkanaal.
'
Als u lijdt aan buikpijn van onbekende oorsprong.
Raadpleeg in geval van twijfel eerst uw arts of apotheker.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel'
Meda Pharma nv/sa
closing 15
Als dit de eerste keer is dat u deze symptomen hebt, raadpleeg dan uw arts voor u met deze
behandeling begint.
Als één van de onderstaande situaties op u van toepassing is, gebruik dan geen Spasmine want
het is mogelijk dat het niet de gepaste therapie is voor u. Raadpleeg uw dokter zo snel mogelijk:
'
als uw bloeddruk te laag is
'
als u ouder bent dan 40 jaar
'
als u bloed in uw stoelgang hebt
'
als u zich ziek voelt of moet braken
'
als u geen smaak meer hebt bij het eten of als u gewicht verliest
'
als u bleek bent of u moe voelt
'
als u een ernstige verstopping hebt
'
als u koorts hebt
'
als u onlangs in het buitenland hebt gereisd
'
als u zwanger bent of het zou kunnen worden
'
als u vaginaal bloedverlies of vaginaal verlies hebt
'
als het wateren moeilijk is of gepaard gaat met pijn.
Raadpleeg uw arts als u nieuwe symptomen ondervindt, als uw symptomen verergeren of niet
beter worden na 14 dagen
Neemt u nog andere geneesmiddelen in'
Neemt u naast Spasmine nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen'
Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Er zijn geen interacties met geneesmiddelen gekend.
Toch   zal   men   Spasmine   niet   innemen   samen   met   andere   geneesmiddelen   die   de   darm
verlammen.
Waarop moet u letten met eten en drinken'
Er zijn geen interacties met geneesmiddelen gekend.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Het gebruik van Spasmine tijdens de zwangerschap en de borstvoeding is niet aangewezen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Spasmine kan aanleiding geven tot lichte slaperigheid en duizeligheid. In dat geval is het af te
raden om een voertuig te besturen of om bepaalde werktuigen of machines te gebruiken.
3.
HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN'
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
Indien geen verbetering optreedt, neem dan opnieuw contact op met uw arts.
Meda Pharma nv/sa
closing 15
Volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar: de aanbevolen dosering is 1 tot 2 hard, capsules, 1 -
3 maal per dag.
Oraal in te nemen met een weinig water.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen'
Wanneer u te veel van Spasmine heeft ingenomen, neem dan onmiddel ijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
De tekens van overdosering zijn:
'
Hypotensie (verminderde bloeddruk)
'
Duizeligheid
'
Slaperigheid
'
Verminderde transpiratie (zweten)
'
Droge mond
'
Verminderd functioneren van het maagdarmstelsel
'
Verminderde urine uitscheiding
'
Versnelde pols
'
Verminderde ademhaling
'
Onderkoeling
'
Coma
In geval van overdosering met zeer hoge dosissen kan de patiënt overlijden.
De   verlaging   van   bloeddruk   ondersteunend   behandelen   (lighouding   met   opgeheven   benen,
ademhaling ondersteunen en het lichaam warm toedekken). Bij ernstige overdosering kan een
maagspoeling nodig zijn.
Bent u vergeten dit middel in te nemen'
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Zeldzame bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 patiënt op 1000 maar bij meer dan 1
patiënt op 10000):
'
Slaperigheid.
De volgende bijwerkingen werden soms waargenomen maar hun frequentie is niet gekend:
'
Zeer ernstige al ergische reactie die gepaard gaat met een plotse sterke uitzetting van de
bloedvaten en die dus een belangrijke verlaging van de bloeddruk kan veroorzaken.
'
Bleekheid,
Meda Pharma nv/sa
closing 15
'
Agitatie,
'
Zwakke maar snel e pols,
'
Klamme huid,
'
Verminderd bewustzijn (anafylaxis),
'
Ademnood,
'
Piepende ademhaling (wheezing),
'
Lage bloeddruk,
'
Duizeligheid,
'
Hoofdpijn,
'
Nausea,
'
Droge mond, 
'
Al ergische reacties, onder andere huiduitslag en jeuk.
'
Geelzucht te wijten aan hepatitis (een leverontsteking gekenmerkt door een geelkleuring
van de huid of van de ogen)
'
Abnormale leverfunctietest
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks
melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Afdeling
Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein, , B-1060 Brussel. Website: www.afmps.be. 
E-mail:  patientinfo@fagg-afmps.be.  In Luxemburg:  via la Direction de la Santé - Division de la
Pharmacie et des Médicaments (DPM) Al ée Marconi ' Vil a Louvigny ' L-2120 ' Luxemburg.
Website: 
http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html.
 Door
bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25 °C).
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op
een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel'
De   werkzame   stof   in   dit   middel   is   alverinecitraat.   Een   capsule,   hard   bevat   60   mg
alverinecitraat.

Meda Pharma nv/sa
closing 15
De   andere   stoffen   in   dit   middel   zijn   maïszetmeel,   magnesiumstearaat,   ijzeroxide   (E172),
indigotine (E132), titaandioxide (E171), gelatine

Hoe ziet Spasmine eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Spasmine 60 mg, hard, capsules, zijn grijs en blauw en dragen de code 'SP 60'.
Spasmine is beschikbaar in dozen van 20, 40 en 120 hard, capsules, in blisterverpakkingen.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Meda Pharma sa/nv
Terhulpsesteenweg, 166
B-1170 Brussel
Fabrikant
Norgine Ltd.
New Road, Hengoed
Mid Glamorgan CF8 8SJ
Groot Brittannië
Afleveringswijze:
België: vrije aflevering.
Luxemburg: op medisch voorschrift.
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE 191326
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België:
SPASMINE
Ierland:
SPASMONAL
Luxemburg : 
SPASMINE
Verenigd Koninkrijk:
SPASMONAL
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 14
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd 15

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

BRAND

SPASMINE 40 CAPS 60 MG

EUR

12.9100