You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

PURGO-PIL 30 DRAG1013242-32

More Views

Availability: In stock

Special Price €7.02

factory price: €7.85

Additional Information

Producer Qualiphar
Our Selection N/A
Description N/A
Application
 • Constipatie
 • Vergemakkelijken van de stoelgang bij aambeien
 • Darmlediging vóór bepaalde medische ingrepen of onderzoeken van het maagdarmstelsel
Usage

Constipatie

 • Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar
  • Gebruikelijke dosis: 1 tablet per dag, bij voorkeur voor slapengaan
  • Hardnekkige constipatie: 2 tabletten 's avonds
  • Maximale dosis: 3 tabletten per dag

Medische ingrepen of onderzoeken

 • Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar: 1 tablet (10 mg) ‘s ochtends en 1 tablet (10 mg) ’s avonds

Toedieningswijze

 • De tabletten inslikken met een beetje water zonder ze stuk te bijten.
 • Niet innemen met melk of een product tegen maagzuur.
 • Het effect is merkbaar na ongeveer 8 uur. Wanneer de tabletten bij het slapengaan worden ingenomen treedt 's ochtends darmlediging op
Preservation N/A
Composition No
Warnings N/A
Side effects
 • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Active substance A06AB02
Active substance No
Pharmacologic Properties
 • Bisacodyl is een derivaat van difenylmethaan en behoort tot de contactlaxantia.
 • De stof induceert ter hoogte van de colonmucosa veranderingen in het water- en elektrolytentransport. Dit resulteert in een verhoogd watergehalte en een verweking van de feces, een toename van de fecesmassa, een vermindering van de transittijd en een evacuatiereflex.
 • Zijn werkingsmechanisme berust op een stimulatie van het intestinaal adenylcyclase waardoor het cyclisch AMP in de mucosacellen van het colon toeneemt, een inhibitie van het intestinaal Na-K-ATPase en een activering van de intestinale synthese van prostaglandines.
Leaflet Leaflet (NL).pdf
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
PURGO-PIL 10 mg, maagsapresistente tabletten
bisacodyl
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste 
resultaat.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht na 4 à 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw
arts.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Purgo-pil gebruikt'
2. Wanneer mag u Purgo-pil niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe neemt u Purgo-pil in'
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Purgo-pil'
6. Aanvul ende informatie.
1. WAARVOOR WORDT PURGO-PIL GEBRUIKT'
Purgo-pil is een middel dat de stoelgang bevordert (laxeermiddel).
Het is aangewezen bij:
-
Kortdurende behandeling van de symptomen van verstopping (constipatie).
-
Vergemakkelijken van de stoelgang bij aambeien.
-
Darmlediging vóór bepaalde medische ingrepen of onderzoeken van het maagdarmstelsel.
2. WANNEER MAG U PURGO-PIL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG 
MEE ZIJN'
Wanneer mag u Purgo-pil niet gebruiken'
- U bent al ergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder
punt 6.
- Bij kinderen jonger dan 10 jaar.
- Als u last heeft van buikpijn waarvan de oorzaak ongekend is.
- Bij een ontsteking van de dikke darm.
- In geval van afsluiting van de darm.
- In geval van acute buikaandoeningen.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
- In geval van ernstige uitdroging (dehydratatie).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Purgo-pil'
- Purgo-pil mag niet chronisch gebruikt worden. Het is aanbevolen Purgo-pil niet langer dan 7 
opeenvolgende dagen te gebruiken. Indien dagelijks gebruik van middelen die de stoelgang bevorderen 
(laxeermiddelen) noodzakelijk is, dient men de oorzaak van de verstopping (constipatie) te achterhalen.
- Purgo-pil mag enkel toegediend worden aan kinderen na medisch advies. Middelen die de stoelgang 
bevorderen (laxeermiddelen) zul en enkel uitzonderlijk aan kinderen worden voorgeschreven.
- Als u bejaard bent of hartlijder of als u geneesmiddelen inneemt die een bepaald type 
hartritmestoornissen (torsades de pointes) kunnen veroorzaken of als u een persoon bent met een 
slechte nierfunctie, is het in sommige geval en aan te raden de dosis te verlagen.
- Overmatig of langdurig gebruik kan aanleiding geven tot een verlaagd kaliumgehalte in het bloed 
(hypokaliëmie), met een risico van hartritmestoornissen (hartaritmieën) als gevolg, en tot het opnieuw 
optreden van verstopping (constipatie). 
- Er zijn geval en gemeld van duizeligheid en/of plotseling bewustzijnsverlies bij patiënten die bisacodyl (het 
werkzame bestanddeel van Purgo-pil) hadden ingenomen. Er zijn echter aanwijzingen dat deze effecten 
niet te wijten zijn aan het gebruik van bisacodyl, maar dat ze veroorzaakt worden door de verstopping 
(constipatie) zelf. In geval van verstopping kan immers door persen tijdens de ontlasting een plots 
bewustzijnsverlies ontstaan (defecatiesyncope). Tevens kan de verstopping met buikpijn gepaard gaan. 
Deze buikpijn kan een plots en voorbijgaand bewustzijnsverlies (vasovagale respons) opwekken. 
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek te lezen: 'Gebruikt u nog andere 
geneesmiddelen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het 
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Gebruikt u naast Purgo-pil nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan' Vertel dat dan uw 
arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. 
-
De werking van waterafdrijvende middelen (diuretica) en producten afgeleid van vingerhoedskruid 
(digitalisproducten) kan door misbruik van dit geneesmiddel  beïnvloed worden.
-
Als u middelen tegen maagzuur (antacida), zoals bijvoorbeeld bicarbonaat, gebruikt moet u een 
tussenpauze van 2 uur inachtnemen tussen de inname van Purgo-pil en deze middelen. 
-
Als u geneesmiddelen inneemt die aanleiding geven tot een bepaald type hartritmestoornissen (torsades 
de pointes) is voorzichtigheid geboden gezien het risico op deze hartritmestoornissen (torsades de 
pointes) verhoogd is in geval van een verlaagd kaliumgehalte in het bloed (hypokaliëmie).
Waarop moet u letten met eten en drinken'
Een tussenpauze van 2 uur moet in acht genomen worden tussen de inname van Purgo-pil en van 
melkproducten.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding' Neem dan contact op met uw arts of apotheker 
voordat u geneesmiddelen gebruikt. 
Zwangerschap
Het is af te raden Purgo-pil in te nemen tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap. 

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Borstvoeding
Hoewel het werkzame bestanddeel, bisacodyl, niet in de moedermelk terechtkomt, mag het tijdens borstvoeding 
enkel worden gebruikt op voorschrift van de arts.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen bijzondere voorzorgen nodig.
Stoffen in Purgo-pil waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem 
dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 
3. HOE NEEMT U PURGO-PIL IN'
Gebruik Purgo-pil altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' 
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:   
Behandeling op korte termijn van verstopping (constipatie): 
Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar:
1 tablet (10 mg) per dag voor bedtijd.
De tabletten inslikken met een beetje water zonder ze stuk te bijten. Het effect is merkbaar na ongeveer 8 
uur. Wanneer de tabletten bij het slapengaan worden ingenomen treedt 's ochtends darmlediging op. Eens 
het gewenste effect bereikt, moet men trachten de periode tussen de inname geleidelijk te verlengen om 
gewenning te vermijden (1 inname om de 2 dagen, daarna om de 3 dagen, enzovoort). 
Chronisch gebruik van dit geneesmiddel dient vermeden te worden. 
U mag Purgo-pil niet langer dan 7 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen. Het gebruik van middelen
die de stoelgang bevorderen (laxeermiddelen) is slechts een aanvul ing op een aangepaste levenshygiëne, 
namelijk een vezelrijke voeding, voldoende vochtinname en lichaamsbeweging.
Ter voorbereiding van een medische ingreep of onderzoek:
Volgens voorschrift van de arts.
Heeft u te veel van Purgo-pil ingenomen'
Wanneer u te veel van Purgo-pil heeft ingenomen, neem dan onmiddel ijk contact op met uw arts, apotheker of 
het Antigifcentrum (05.245).
Symptomen: diarree, buikkrampen, sterk verlies aan elektrolyten (o.a. kalium), uitdroging.
Behandeling: juist na inname van Purgo-pil kan braken geïnduceerd worden of een maagspoeling uitgevoerd 
worden om de opname (absorptie) tegen te gaan. Het herstel van vocht- en elektrolytenbalans kan noodzakelijk 
zijn, in het bijzonder bij bejaarde patiënten en bij kinderen. De toediening van middelen die krampen tegengaan 
(spasmolytica) kan nuttig zijn.
Bent u vergeten Purgo-pil in te nemen'
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Purgo-pil
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Zoals elk geneesmiddel kan Purgo-pil bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
- Als mogelijke nevenverschijnselen komen soms buikkrampen, buikpijn, kolieken en diarree voor. 
- Al ergische reacties waaronder zeldzame geval en van zwel ingen (angio-oedeem) en ernstige al ergische 
reacties (anafylactische reacties) zijn gerapporteerd met bisacodyl.
- Misbruik kan irritatie (prikkeling) en een tekort aan kalium veroorzaken en, op lange termijn, darmluiheid.
Krijgt u veel last van een bijwerking' Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat' Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker. 
5. HOE BEWAART U PURGO-PIL'
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur. Gebruik Purgo-pil niet meer na
de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blister / de doos na 'EXP'. Daar staat een maand en 
een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag
van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
6. AANVULLENDE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Purgo-pil'
-
De werkzame stof in Purgo-pil is bisacodyl 10 mg.
-
De andere stoffen in Purgo-pil zijn lactose, cel ulose microkristal ijn en magnesiumstearaat.
Omhul ing: methacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer (1:1) 30% dispersie, methacrylzuur-methylmethacrylaat 
copolymeer (1:1) 12,5% oplossing, talk,  titaandioxide, macrogol 6000, simethicone 30 % emulsie, 
polyvidon.
Hoe ziet Purgo-pil eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Doos met 12, 30 of 90 maagsapresistente tabletten in blisterverpakking.
Het is mogelijk dat niet al e genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht. 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880  BORNEM - België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE015924
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 12.

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

BRAND

PURGO-PIL 30 DRAG

EUR

7.8500