You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Papaverine Hcl Amp 10 X 100mg/3ml1847193-34

More Views

Papaverine Hcl Amp 10 X 100mg/3ml

Be the first to review this product

Availability: In stock

Special Price €19.36

factory price: €21.57

Additional Information

Producer Sterop
Our Selection No
Description No
Application

Krampen Maagkrampen, darmkrampen, galkrampen, pijn in de bronchiën en urogenitale problemen (spasmolytische werking).

Usage

Volwassenen

 • Injectie van 30 à 120 mg in 1 of 2 minuten, indien nodig om de 3 uur herhalen

Kinderen

 • De gebruikelijke dosis is 1,5 mg/kg 4 x per dag via injectie, hetzij 6 mg/kg per dag

Toedieningswijze

 • Subcutaan, intramusculair of intraveneus gebruik
 • IV slechts vanaf 15 jaar
 • Intraveneuze en intramusculaire injecties moeten langzaam worden toegediend
Preservation No
Composition No
Warnings
 • Overgevoeligheid voor papaverine of voor één van de in de "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.
  - Intraveneuze injectie is niet aangewezen bij patiënten met een totaal atrioventriculair block.
  - Ernstig hartfalen
  - Recent myocardinfarct
  - Recente hartaanval
  - Hartritmestoornissen (bradycardie)
  - Intracraniale hypertensie
  - Leverziekte
Side effects
 • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Active substance A03AD01
Active substance No
Pharmacologic Properties
 • Papaverine is een directe en niet-specifieke gladde-spierontspanner die inwerkt op de bloedvaten (vaatverwijdende werking) en andere stelsels met gladde spieren.
 • Papaverine kan ook de geleiding in de hartspier verlagen en de diastolische periode verlengen.
 • In de meeste gevallen wordt de hersencirculatie verhoogd en deze inwerking is van korte duur.
 • Het perifere vaatverwijdende effect is van variabele intensiteit en hangt waarschijnlijk af van de vorderingsstaat van het scleroseproces van de ader- en haarvatwanden. Het vaatverwijdende effect is dus waarschijnlijk omgekeerd evenredig met de ernst van de vaataandoening.
 • Papaverine is doeltreffend voor de symptomatische behandeling of preventie van spasmen.
 • Papaverine blokkeert in zekere mate de flux van de Ca++-ionen ter hoogte van de celwand, wat de antitachyaritmische werking verklaart. De intensiteit van deze blokkering kan variëren van de een vasculaire site tot de andere en van de een persoon tot de andere.
Leaflet Leaflet (NL).pdfBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
PAPAVERINE HCl STEROP 40mg / 2ml
PAPAVERINE HCl STEROP 100mg / 3ml
Oplossing voor injectie
Papaverine hydrochloride 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat 
belangrijke informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 
- Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker .
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan 
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking 
die niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt Papaverine HCl Sterop gebruikt'
2.
Wanneer mag u  Papaverine HCl Sterop niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee 
zijn'
3.
Hoe gebruikt u Papaverine HCl Sterop '
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Papaverine HCl Sterop '
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT PAPAVERINE HCl STEROP GEBRUIKT'
Papaverine is een spasmolyticum van de gladde spieren, met name van het gastro-intestinaal en 
urogenitaal stelsel.
Papaverine HCl Sterop is een oplossing voor injectie in ampul gebruikt voor maagkrampen, 
darmkrampen, galkrampen, pijn in de bronchiën en urogenitale problemen.  De behandeling 
bestrijdt in de eerste plaats de symptomen.
2.
WANNEER MAG U PAPAVERINE HCl STEROP NIET GEBRUIKEN OF MOET U 
ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN'

Wanneer mag u Papaverine HCl Sterop niet gebruiken'
'
U bent allergisch voor papaverine of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
'
Intraveneuze injectie als u leidt aan een volledige hartblokkage (totaal atrioventriculair block).
'
In geval van ernstig hartfalen
'
In geval van recent myocardinfarct
'
In geval van recente hartaanval
'
In geval van hartritmestoornissen (abnormale lage hartfrequentie)
Pagina 1 of 6
Leaflet (NL)
Bijsluiter
'
In geval van een hoge intracraniale druk
'
In geval van leverziekte
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Papaverine HCl Sterop'
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.
Een te snel toegediende intraveneuze injectie kan aandoeningen van het hartritme 
(hartritmestoornissen) en fataal apneu veroorzaken.
- Vanwege het risico op hartritmestoornissen is voorzichtigheid geboden bij patiënten met 
hartgeleidingsstoornissen of instabiele cardiovasculaire ziekte.
- De toediening van papaverine moet worden stopgezet als de patiënt symptomen van levertoxiciteit
vertoont.
- Bij patiënten onder chronische behandeling met papaverine moeten de lever en het bloed 
regelmatig worden gecontroleerd. 
- Papaverine moet voorzichtig worden toegediend bij patiënten met verminderde gastro-intestinale 
motiliteit, aangezien zij vatbaarder zijn voor spijsverteringsstoornissen.
- Intraveneuze injecties worden afgeraden bij kinderen jonger dan 15 jaar.
Wat betreft de toediening van de geneesmiddel :
-
Geen papaverine toevoegen aan een Ringer-lactaatoplossing, aangezien zich een neerslag zou 
kunnen vormen.
-
De ampullen worden bij voorkeur niet gekoeld of ingevroren om elk risico van neerslagvorming
te vermijden en bewaard op een temperatuur tussen 15°C en 30°C. 
-
De   oplossing   moet   vóór   de   toediening   visueel   worden   geïnspecteerd   om   elke   eventuele
aanwezigheid van deeltjes op te sporen. De oplossing niet gebruiken als de vloeistof niet helder
is. De ampullen met zichtbare deeltjes weggooien.
-
Deze oplossing bevat geen antibacteriële bewaarstoffen. Ze is bestemd voor éénmalig gebruik
aangezien   ze   de   groei   van   micro-organismen   niet   kan   verhinderen.   Ongebruikte   resten
geneesmiddel niet bewaren voor later gebruik.  Elk ongebruikt product of restant moet worden
verwijderd volgens de geldende reglementering.
-
In het algemeen kan op de injectieplaats irritatie of necrose ontstaan als het product te snel
wordt toegediend of in een te hoog volume.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen' 
Gebruikt u naast Papaverine HCl Sterop nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden 
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat 
gebruiken' Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Het therapeutisch effect van levodopa (Een geneesmiddel tegen de ziekte van Parkinson) verlaagt in
aanwezigheid van papaverine.
Als papaverine wordt toegediend tijdens een behandeling met calciumantagonisten (sommige 
geneesmiddelen tegen hypertensie), is het mogelijk dat deze het effect van papaverine verhogen.
Papaverine kan het effect van gelijkaardige geneesmiddelen zoals deze die de bloeddruk verlagen 
(hypotensiva geneesmiddelen) versterken. 
Nicotine kan het vaatverwijdende effect van papaverine verlagen of opheffen. 
De effecten van papaverine kunnen licht worden verhoogd door de gelijktijdige toediening van 
CSZ-depressiva (kalmeermiddelen) en de combinatie met morfine kan deze effecten verhogen.
Waarop moet u letten met eten en drinken '
Niet van toepassing.
Pagina 2 of 6
Leaflet (NL)
Bijsluiter
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Er zijn geen adequate studies beschikbaar over de effecten van papaverine op de vruchtbaarheid of
voortplantingsprestaties van mensen of dieren. 
Er   zijn   geen   gegevens   beschikbaar   over   het   gebruik   van   papaverine   bij   zwangere   vrouwen.
Papaverine is niet aanbevolen  voor gebruik tijdens de zwangerschap en bij vrouwen die zwanger
kunnen worden en geen anticonceptie gebruiken.
De eventuele uitscheiding van papaverine of zijn derivaten in de moedermelk is onbekend. Het
risico bij kinderen die borstvoeding krijgen is niet uitgesloten.
De   arts   zal   indien   nodig   oordelen   over   het   gebruik   van   het   product   of   de   stopzetting   van
borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Papaverine HCl Sterop kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Bijgevolg is voorzichtigheid 
geboden wat het vermogen betreft om een voertuig te besturen en machines te gebruiken. 
Papaverine HCl Sterop bevat
PAPAVERINE HCl STEROP 40mg/2ml bevat 40mg glucose /ml.
PAPAVERINE HCl STEROP 100mg/3ml bevat 30mg glucose /ml.
3.
HOE GEBRUIKT U PAPAVERINE HCl STEROP '
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u 
over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Papaverine moet toegediend worden per subcutaan, intramusculair of intraveneus gebruik door een 
arts of onder zijn toezicht. Intraveneuze en intramusculaire injecties moeten langzaam worden 
toegediend.
Als de behandelde patiënt tekenen of symptomen van levergevoeligheid vertoont, moet de 
toediening van papaverine worden stopgezet.
Het is wenselijk om voor en tijdens de parenterale behandeling een ECG-monitoring uit te voeren.
Volwassenen: 
30 à 120 mg mag worden geïnjecteerd in 1 of 2 minuten, indien nodig om de 3 uur herhalen.
Kinderen:
De gebruikelijke dosis is 1,5 mg/kilo 4 keer per dag via injectie, hetzij is 6mg/kilo per dag. 
De intraveneuze injectie wordt afgeraden bij kinderen jonger dan 15 jaar.
Heeft u te veel van Papaverine HCl Sterop gebruikt' 
Wanneer u teveel van Papaverine HCl Sterop heeft toegediend, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Pagina 3 of 6
Leaflet (NL)
Bijsluiter
Tekenen
Overdosering kan vasomotorische instabiliteit veroorzaken met misselijkheid, braken, zwakte, 
depressie van het Centraal Zenuwstelsel, roodheid in het gezicht (flushing), verdoving, aanvallen 
van apoplexie, hartritmestoornissen en abnormaal lage hartfrequentie (tachycardie). 
Acute overdosering kan zich uiten door een te lage bloeddruk (hypotensie) of cardiorespiratoire 
depressie.
Behandeling 
Van bij de eerste tekenen van overdosering moet de behandeling worden stopgezet en de 
behandelende arts worden verwittigd, die zal oordelen of eventueel hospitalisatie vereist is.
In geval van overdosering bestaat de symptomatische behandeling erin om de ventilatie en 
bloedsomloop van de patiënt te ondersteunen. 
De vitale parameters (bloedgassen en hartgeleiding) moeten worden opgevolgd. 
Bij stuipen moet een parenterale toediening van diazepam, fenytoïne of fenobarbital worden 
uitgevoerd.
Bij refractaire stuipen kunnen thiopental en halothaan worden toegediend om een algemene 
anesthesie te veroorzaken en een neuromusculaire blokker om paralysie te veroorzaken. 
Voor de behandeling van hypotensie moeten intraveneuze fluidae en indien nodig 
sympathomimetica (noradrenaline) worden toegediend. 
Voor de behandeling van hartritmestoornissen kan de intraveneuze toediening van 
calciumgluconaat nuttig zijn samen met de opvolging van het ECG. 
Bent u vergeten Papaverine HCl Sterop te gebruiken' Neem geen dubbele dosis om een 
vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
De bestreden symptomen kunnen terugkeren.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw 
arts, apotheker of verpleegkundige.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken.
De frequentie van mogelijke bijwerkingen is als volgt gedefinieerd: 
-
zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten 
-
vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten 
-
soms: bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten 
-
zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten 
-
zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten 
-
niet bekend : de frequentie kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden 
vastgesteld.
Tijdens de behandeling met Papaverine.HCl Sterop kunnen de volgende bijwerkingen optreden:
Zelden:
Pagina 4 of 6
Leaflet (NL)
Bijsluiter
-
Diepere ademhaling, depressie, duizeligheid, verdoving, hoofdpijn, slaperigheid, 
kalmerend effect (sedatie), futloosheid, verminderde waakzaamheid, malaise, zwakte en 
lethargie.
-
Verhoging van het hartritme, hartritmestoornissen (te snelle injectie of met te hoge 
dosis), auriculoventriculair block, tachycardie
-
Hypotensie of verhoging van de bloeddruk 
-
Constipatie, misselijkheid, diarree, buikpijn en anorexia, braken 
-
Jeuk (prurit), huiduitslag, 
-
algemeen onwelzijn, roodheid in het gezicht (flushing), transpiratie, droge mond en keel
Zeer zelden:
-
Overgevoeligheidsreacties.
Niet bekend: 
-
Levertoxiciteit : hepatitis en verhoging van leverenzymen (alkalinefosfatase, SGOT). 
-
Trombose op de injectieplaats.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen' Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 
staat' Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. 
5.
HOE BEWAART U PAPAVERINE HCl STEROP
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren de primaire verpakking in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Gebruik Papaverine HCl Sterop niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op 
de doos na 'EXP'.  De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Dit product bevat geen bewaarmiddel en moet na opening van de ampul onmiddellijk worden 
verbruikt.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Papaverine HCl Sterop'
De werkzame stof is : 
Papaverine HCl Sterop 40mg/2ml : Elke ml oplossing bevat 20 mg van papaverine hydrochloride.
Papaverine HCl Sterop 100mg/3ml : Elke ml oplossing bevat 33 mg van papaverine hydrochloride.
De andere stoffen (excipienten) zijn glucose, dinatriumedetaat en water voor injectie.
Hoe ziet Papaverine HCl Sterop eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Papaverine HCl Sterop is een oplossing voor injectie in 2ml of 3ml glazen ampullen. 
Dozen van 10 ampullen en 100 ampullen (voor hospitaalgebruik).
Pagina 5 of 6
Leaflet (NL)
Bijsluiter
Aflevering : Op medisch voorschrift
Registratienummers : 
PAPAVERINE HCl STEROP 40 mg/2ml  : BE429082
PAPAVERINE HCl STEROP 100 mg/3ml  : BE429091
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria STEROP, Scheutlaan 46-50, B-1070 Brussel - BELGÏE.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12
Pagina 6 of 6
Leaflet (NL)
Tekenen

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

BRAND

Papaverine Hcl Amp 10 X 100mg/3ml

EUR

21.5700