You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

PANADOL 30 TABL 500 MG0897074-31

More Views

PANADOL 30 TABL 500 MG

Be the first to review this product

Availability: In stock

Special Price €3.85

Sale: €4.33

Additional Information

Producer Glaxosmithkline Cons. Healthcare
Our Selection N/A
Description N/A
Application

Pijn en koorts.

Usage

Volwassenen

  • 1 tot 2 tabletten max. 3 keer per dag
  • Min. 4 uur tussen twee innamen

Kinderen > 12 jaar

  • 1 tablet max. 3 keer per dag
  • Min. 4 uur tussen twee innamen

Kinderen van 6 tot 12 jaar

  • 1/2 tot 1 tablet max. 3 keer per dag
Preservation N/A
Composition No
Warnings N/A
Side effects
  • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Active substance N02BE01
Active substance Paracetamol
Pharmacologic Properties

Analgeticum

  • Het exacte werkingsmechanisme is nog niet opgehelderd.
  • Mogelijk speelt inhibitie van het prostaglandinesynthese (o.a. leukotriënen) in het centrale zenuwstelsel of remming van een specifiek iso-enzym COX-3 (aanwezig in de hersenen) een rol.

Antipyreticum

  • De normalisatie van de hyperthermie gebeurt via de hypothalamus.
apblegcode M
Leaflet Leaflet (NL).pdfBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
PANADOL 500 mg tabletten
paracetamol
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u en uw 
kind.
' Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
' Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
' Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan 
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
' Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen, of die van uw kind verergeren of niet verbeteren na 5 
dagen. 
' Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als u een bijwerking bemerkt die niet in deze 
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw apotheker.
In deze bijsluiter
1.
Wat is PANADOL 500 mg tabletten en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u PANADOL 500 mg tabletten gebruikt
3.
Hoe wordt PANADOL 500 mg tabletten gebruikt
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u PANADOL 500 mg tabletten
6.
Aanvullende informatie
1.
WAT IS PANADOL 500 MG TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT HET 
GEBRUIKT

PANADOL 500 mg tabletten is een antipyreticum en analgeticum. PANADOL 500 mg tabletten 
wordt gebruikt bij koorts en pijn.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U PANADOL 500 MG TABLETTEN GEBRUIKT
Gebruik PANADOL 500 mg tabletten niet
' Als u of uw kind allergisch (overgevoelig) bent/is voor paracetamol, voor fenacetine of voor één 
van de andere bestanddelen van PANADOL 500 mg tabletten.
' Als u of uw kind ernstige leverinsufficiëntie heeft of heeft gehad.
' Als u of uw kind nierinsufficiëntie heeft of heeft gehad.
' Herhaalde toediening van paracetamol is tegenaangewezen bij patiënten, die lijden aan 
bloedarmoede of aan hart- of longziekten.
Wees extra voorzichtig met PANADOL 500 mg tabletten
' Dit geneesmiddel bevat paracetamol. De voorgeschreven of aangeraden dosis niet overschrijden, 
noch de behandeling verlengen.
' De duur van de behandeling dient zo kort mogelijk te zijn en gelimiteerd tot de periode waarin de 
symptomen aanwezig zijn. Het is niet volledig uitgesloten dat paracetamol een rol speelt in het 
ontstaan van bepaalde nefropathieën ten gevolge van analgetica.
' Raadpleeg uw geneesheer indien de symptomen aanhouden.
' Het risico op levertoxiciteit kan verhoogd zijn bij patiënten die enzymatische inductoren 
gebruiken, zoals barbituraten en anticonvulsiva.
' Overmatig alcoholgebruik dient te worden vermeden tijdens de behandeling met PANADOL om 
het risico van een mogelijk toxisch effect op de lever te verminderen.
' Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met leverinsufficiëntie.
' Bij oudere personen dienen lever- en nierfunctietesten te worden uitgevoerd om tijdig een 
eventuele lever- of nierinsufficiëntie te detecteren.
Raadpleeg uw arts als één van de hierboven genoemde waarschuwingen op u of op uw kind van 
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Inname met andere geneesmiddelen 
Vertel uw apotheker als u of uw kind andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. 
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 
' Toediening van actieve kool vermindert de absorptie van paracetamol bij overdosering.
' In geval van gelijktijdige inname met barbituraten of fenytoïne kan een inductie van leverenzymen
optreden.
' Paracetamol kan de werkingsduur van chlooramphenicol verlengen.
' Gelijktijdige toediening van diflunisal verhoogt de serumconcentratie van paracetamol. 
Verhoogde serumconcentraties zijn geassocieerd met levertoxiciteit.
' Dit geneesmiddel kan gelijktijdig met warfarine worden gebruikt.
' Dankzij de zwakke binding van paracetamol aan plasma-eiwitten kan het gelijktijdig worden 
gebruikt met antistollingsmiddelen. Echter, inname van paracetamol gedurende meerdere dagen 
kan het risico op bloedingen doen toenemen.
' De absorptie van paracetamol kan stijgen wanneer het gelijktijdig wordt gebruikt met 
metoclopramide en dalen wanneer het gelijktijdig wordt gebruikt met cholestyramine.
' Gezien het risico op een afname van het aantal leukocyten (leukopenie) bij gelijktijdige inname 
van paracetamol en AZT (zidovudine), dient hun gelijktijdig gebruik uitsluitend onder medisch 
toezicht plaats te vinden.
Zwangerschap en borstvoeding
Paracetamol passeert de placenta. Gebruik ervan in het eerste trimester van de zwangerschap wordt 
afgeraden. Paracetamol wordt uitgescheiden in de moedermelk. In zeer zeldzame gevallen is melding 
gemaakt van een allergische reactie van de zuigeling op paracetamol, dat via de moedermelk werd 
afgegeven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u PANADOL 500 mg tabletten inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
PANADOL 500 mg tabletten heeft geen enkel effect op de rijvaardigheid en op het vermogen om 
machines te bedienen.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van PANADOL 500 mg tabletten
De tabletten bevatten kaliumsorbaat als conserveringsmiddel. Dit conserveringsmiddel kan allergische
reacties uitlokken (reacties van de huid).
3.
HOE WORDT PANADOL 500 MG TABLETTEN GEBRUIKT
Respecteer altijd de dosering, die is aangegeven door uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts. De 
gebruikelijke dosering is:
Volwassenen: 1 à 2 tabletten, tot 3 maal per dag.
Kinderen van 12 jaar en ouder: 1 tablet, tot 3 maal per dag.
Kinderen van 6 tot 12 jaar: ½ à 1 tablet, tot 3 maal per dag.
Voor kinderen is de gebruikelijke dosis 30 à 40 mg/kg per 24 uur. De maximale doses zijn 15 mg/kg 
per inname en 60 mg/kg per 24 uur.
' Neem de tabletten in met een glas water.
' Het interval tussen twee innamen moet minstens 4 uur bedragen.
' De behandelingsduur dient zo kort mogelijk te zijn en de periode waarin de symptomen aanwezig 
zijn niet te overschrijden.
' Bij patiënten met een verminderde leverfunctie dient de dosis te worden verlaagd.
' De dosis hoeft niet aangepast te worden bij oudere personen.
Wat u moet doen als u meer van PANADOL 500 mg tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen
Als u teveel PANADOL 500 mg tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (05.245). De symptomen (bleekheid, misselijkheid, 
braken) manifesteren zich gewoonlijk binnen 12 tot 24 uur. Leverinsufficiëntie treedt pas 3 dagen na 
de overdosering op. Opname in het ziekenhuis is noodzakelijk, zelfs in geval van vermeende 
vergiftiging. 
Behandeling: als u een overdosis paracetamol heeft ingenomen of gebruikt, moet de maag zo snel 
mogelijk, dat wil zeggen binnen de eerste 10 uur,  worden geleegd door middel van een maagspoeling 
of door braken op te wekken. Er kan een behandeling worden ingesteld met actieve kool, maar de 
belangrijkste maatregel bestaat uit intraveneuze toediening van N-acetylcysteïne.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten PANADOL 500 mg tabletten te gebruiken,
Neem of geef geen dubbele dosis om een vergeten dosis PANADOL 500 mg tabletten in te halen.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan PANADOL 500 mg tabletten bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet 
iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Bloedplaatjes, bloedingen en stollingsstoornissen:
Zeldzame gevallen van thrombopenie, leukopenie en hemolytische anemie zijn gerapporteerd.
Aandoeningen van de huid en onderhuid:
Zeldzame gevallen van huidreacties zoals erytheem, urticaria, oedeem van Quincke en andere tekenen van 
anaphylaxis, zijn gerapporteerd.
Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties zijn gemeld.
Aandoeningen van de lever:
Biologische tekenen van levertoxiciteit, bestaande uit een verhoging van transaminases, zijn waargenomen 
na behandeling met hoge doses. Deze levertoxiciteit wordt versterkt door alcohol en microsomale 
leverinductoren (zie 'Interacties').
Wanneer dergelijke reacties zich voordoen, dient de behandeling te worden gestaakt.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u of uw kind een bijwerking optreedt die 
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw apotheker.
5.
HOE BEWAART U PANADOL 500 MG TABLETTEN
-
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
-
Bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25° C).
-
Gebruik PANADOL 500 mg tabletten niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos 
na 'Ex'.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat PANADOL 500 mg tabletten
-
Het werkzame bestanddeel is paracetamol.
-
De andere bestanddelen zijn vloeibaar maïszetmeel, maïszetmeel, talk, stearinezuur, povidon, 
kaliumsorbaat, hypromellose en triacetine.
Hoe ziet PANADOL 500 mg tabletten eruit en wat is de inhoud van de verpakking
PANADOL 500 mg tabletten doen zich voor in de vorm van tabletten en zijn verpakt in 
doordrukstrips. Een doosje kan 30 of 60 omhulde tabletten bevatten.
Afleveringsstatus:
Schriftelijke aanvraag of medisch voorschrift. 
Registratienummer:
BE043434
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Fabrikant
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.
GlaxoSmithKline (Dungarvan) Ltd
Site Apollo
Knockbrack ' Dungarvan
Avenue Pascal,   2- 4- 6
Co. Waterford, Ierland
1300 Wavre 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in :14
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
PANADOL 500 mg tabletten
paracetamol
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u en uw 
kind.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u PANADOL 500 mg 
tabletten zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken. 
' Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
' Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
' Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen, of die van uw kind verergeren of niet verbeteren na 5 
dagen. 
' Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als u een bijwerking bemerkt die niet in deze 
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw apotheker.
In deze bijsluiter
1.
Wat is PANADOL 500 mg tabletten en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u PANADOL 500 mg tabletten gebruikt
3.
Hoe wordt PANADOL 500 mg tabletten gebruikt
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u PANADOL 500 mg tabletten
6.
Aanvullende informatie
2.
WAT IS PANADOL 500 MG TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT HET 
GEBRUIKT

PANADOL 500 mg tabletten is een antipyreticum en analgeticum. PANADOL 500 mg tabletten 
wordt gebruikt bij koorts en pijn.
4.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U PANADOL 500 MG TABLETTEN GEBRUIKT
Gebruik PANADOL 500 mg tabletten niet
' Als u of uw kind allergisch (overgevoelig) bent/is voor paracetamol, voor fenacetine of voor één 
van de andere bestanddelen van PANADOL 500 mg tabletten.
' Als u of uw kind ernstige leverinsufficiëntie heeft of heeft gehad.
' Als u of uw kind nierinsufficiëntie heeft of heeft gehad.
' Herhaalde toediening van paracetamol is tegenaangewezen bij patiënten, die lijden aan 
bloedarmoede of aan hart- of longziekten.
Wees extra voorzichtig met PANADOL 500 mg tabletten
' Dit geneesmiddel bevat paracetamol. De voorgeschreven of aangeraden dosis niet overschrijden, 
noch de behandeling verlengen.
' De duur van de behandeling dient zo kort mogelijk te zijn en gelimiteerd tot de periode waarin de 
symptomen aanwezig zijn. Het is niet volledig uitgesloten dat paracetamol een rol speelt in het 
ontstaan van bepaalde nefropathieën ten gevolge van analgetica.
' Raadpleeg uw geneesheer indien de symptomen aanhouden.
' Het risico op levertoxiciteit kan verhoogd zijn bij patiënten die enzymatische inductoren 
gebruiken, zoals barbituraten en anticonvulsiva.
' Overmatig alcoholgebruik dient te worden vermeden tijdens de behandeling met PANADOL om 
het risico van een mogelijk toxisch effect op de lever te verminderen.
' Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met leverinsufficiëntie.
' Bij oudere personen dienen lever- en nierfunctietesten te worden uitgevoerd om tijdig een 
eventuele lever- of nierinsufficiëntie te detecteren.
Raadpleeg uw arts als één van de hierboven genoemde waarschuwingen op u of op uw kind van 
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Inname met andere geneesmiddelen 
Vertel uw apotheker als u of uw kind andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. 
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 
' Toediening van actieve kool vermindert de absorptie van paracetamol bij overdosering.
' In geval van gelijktijdige inname met barbituraten of fenytoïne kan een inductie van leverenzymen
optreden.
' Paracetamol kan de werkingsduur van chlooramphenicol verlengen.
' Gelijktijdige toediening van diflunisal verhoogt de serumconcentratie van paracetamol. 
Verhoogde serumconcentraties zijn geassocieerd met levertoxiciteit.
' Dit geneesmiddel kan gelijktijdig met warfarine worden gebruikt.
' Dankzij de zwakke binding van paracetamol aan plasma-eiwitten kan het gelijktijdig worden 
gebruikt met antistollingsmiddelen. Echter, inname van paracetamol gedurende meerdere dagen 
kan het risico op bloedingen doen toenemen.
' De absorptie van paracetamol kan stijgen wanneer het gelijktijdig wordt gebruikt met 
metoclopramide en dalen wanneer het gelijktijdig wordt gebruikt met cholestyramine.
' Gezien het risico op een afname van het aantal leukocyten (leukopenie) bij gelijktijdige inname 
van paracetamol en AZT (zidovudine), dient hun gelijktijdig gebruik uitsluitend onder medisch 
toezicht plaats te vinden.
Zwangerschap en borstvoeding
Paracetamol passeert de placenta. Gebruik ervan in het eerste trimester van de zwangerschap wordt 
afgeraden. Paracetamol wordt uitgescheiden in de moedermelk. In zeer zeldzame gevallen is melding 
gemaakt van een allergische reactie van de zuigeling op paracetamol, dat via de moedermelk werd 
afgegeven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u PANADOL 500 mg tabletten inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
PANADOL 500 mg tabletten heeft geen enkel effect op de rijvaardigheid en op het vermogen om 
machines te bedienen.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van PANADOL 500 mg tabletten
De tabletten bevatten kaliumsorbaat als conserveringsmiddel. Dit conserveringsmiddel kan allergische
reacties uitlokken (reacties van de huid).
5.
HOE WORDT PANADOL 500 MG TABLETTEN GEBRUIKT
Respecteer altijd de dosering, die is aangegeven door uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts. De 
gebruikelijke dosering is:
Volwassenen: 1 à 2 tabletten, tot 3 maal per dag.
Kinderen van 12 jaar en ouder: 1 tablet, tot 3 maal per dag.
Kinderen van 6 tot 12 jaar: ½ à 1 tablet, tot 3 maal per dag.
Voor kinderen is de gebruikelijke dosis 30 à 40 mg/kg per 24 uur. De maximale doses zijn 15 mg/kg 
per inname en 60 mg/kg per 24 uur.
' Neem de tabletten in met een glas water.
' Het interval tussen twee innamen moet minstens 4 uur bedragen.
' De behandelingsduur dient zo kort mogelijk te zijn en de periode waarin de symptomen aanwezig 
zijn niet te overschrijden.
' Bij patiënten met een verminderde leverfunctie dient de dosis te worden verlaagd.
' De dosis hoeft niet aangepast te worden bij oudere personen.
Wat u moet doen als u meer van PANADOL 500 mg tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen
Als u teveel PANADOL 500 mg tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (05.245). De symptomen (bleekheid, misselijkheid, 
braken) manifesteren zich gewoonlijk binnen 12 tot 24 uur. Leverinsufficiëntie treedt pas 3 dagen na 
de overdosering op. Opname in het ziekenhuis is noodzakelijk, zelfs in geval van vermeende 
vergiftiging. 
Behandeling: als u een overdosis paracetamol heeft ingenomen of gebruikt, moet de maag zo snel 
mogelijk, dat wil zeggen binnen de eerste 10 uur,  worden geleegd door middel van een maagspoeling 
of door braken op te wekken. Er kan een behandeling worden ingesteld met actieve kool, maar de 
belangrijkste maatregel bestaat uit intraveneuze toediening van N-acetylcysteïne.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten PANADOL 500 mg tabletten te gebruiken,
Neem of geef geen dubbele dosis om een vergeten dosis PANADOL 500 mg tabletten in te halen.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan PANADOL 500 mg tabletten bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet 
iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Bloedplaatjes, bloedingen en stollingsstoornissen:
Zeldzame gevallen van thrombopenie, leukopenie en hemolytische anemie zijn gerapporteerd.
Aandoeningen van de huid en onderhuid:
Zeldzame gevallen van huidreacties zoals erytheem, urticaria, oedeem van Quincke en andere tekenen van 
anaphylaxis, zijn gerapporteerd.
Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties zijn gemeld.
Aandoeningen van de lever:
Biologische tekenen van levertoxiciteit, bestaande uit een verhoging van transaminases, zijn waargenomen 
na behandeling met hoge doses. Deze levertoxiciteit wordt versterkt door alcohol en microsomale 
leverinductoren (zie 'Interacties').
Wanneer dergelijke reacties zich voordoen, dient de behandeling te worden gestaakt.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u of uw kind een bijwerking optreedt die 
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw apotheker.
5.
HOE BEWAART U PANADOL 500 MG TABLETTEN
-
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
-
Bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25° C).
-
Gebruik PANADOL 500 mg tabletten niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos 
na 'Ex'.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat PANADOL 500 mg tabletten
-
Het werkzame bestanddeel is paracetamol.
-
De andere bestanddelen zijn vloeibaar maïszetmeel, maïszetmeel, talk, stearinezuur, povidon, 
kaliumsorbaat, hypromellose en triacetine.
Hoe ziet PANADOL 500 mg tabletten eruit en wat is de inhoud van de verpakking
PANADOL 500 mg tabletten doen zich voor in de vorm van tabletten en zijn verpakt in 
doordrukstrips. Een doosje bevat 20 omhulde tabletten.
Afleveringsstatus:
Vrije aflevering
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE043434
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Fabrikant
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.
GlaxoSmithKline (Dungarvan) Ltd
Site Apollo
Knockbrack ' Dungarvan
Avenue Pascal,   2- 4- 6
Co. Waterford, Ierland
1300 Wavre 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 14
Wat bevat PANADOL 500 mg tablettenWat bevat PANADOL 500 mg tabletten

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

BRAND

PANADOL 30 TABL 500 MG

EUR

4.3300