You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

MEBEVERINE E.G. 120 TABL 135 MG1464114-30

More Views

MEBEVERINE E.G. 120 TABL 135 MG

Be the first to review this product

Functionele stoornis van het colon (spastisch colon).

Availability: Out of stock

Special Price €9.74

factory price: €10.88

Details

Functionele stoornis van het colon (spastisch colon).

Additional Information

Producer Eg Nv
Our Selection N/A
Description Functionele stoornis van het colon (spastisch colon).
Application

Mebeverine EG wordt gebruikt bij “spastisch colon”, een ziekte van de dikke darm, welke zich manifesteert in pijnlijke buikkrampen, constipatie of diarree (of beiden afwisselend), opgeblazen gevoel en/of winderigheid.

Contra-indicaties

Wanneer mag u Mebeverine EG niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in Mebeverine EG zitten.
 • U lijdt aan mucoviscidose.
Usage
 • Gebruikelijke dosering: 1 tablet 3 x per dag
 • Maximale dosering: 2 tabletten 3 x per dag
 • Behandelingsduur: wanneer het gewenste effect is bereikt kan de dosering, na enkele weken behandeling, progressief worden verlaagd

Toedieningswijze

 • 20 minuten vóór de maaltijd
Preservation N/A
Composition
 • De werkzame stof in Mebeverine EG is mebeverinehydrochloride. Elke tablet bevat 135 mg mebeverinehydrochloride.
 • De andere stoffen in Mebeverine EG zijn lactose, microkristallijne cellulose, natrium-carboxymethylzetmeel, magnesiumstearaat, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, hydroxyethylcellulose, sucrose, hydroxypropylmethylcellulose, titaandioxide, talk.
Warnings N/A
Side effects
 • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Active substance A03AA04
Active substance No
Pharmacologic Properties
 • Mebeverinehydrochloride is een musculotroop spasmolyticum met een direct effect op de gladde spieren van het maag-darmkanaal. Het verlicht de krampen zonder de normale darmmotiliteit aan te tasten.
 • Omdat dit effect niet bewerkstelligd wordt via het autonoom zenuwstelsel, treden de typische anticholinergische bijwerkingen niet op.
Leaflet Leaflet (NL).pdfBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten
Mebeverinehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat 
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker
of verpleegkundige u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Mebeverine EG ingenomen'
2. Wanneer mag u Mebeverine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe neemt u Mebeverine EG in'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Mebeverine EG'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Waarvoor wordt Mebeverine EG ingenomen'
Mebeverine EG is een geneesmiddel dat selectief op de spasmen van het colon werkt zonder invloed
te hebben op de darm of op de afscheidingen in het spijsverteringsstelsel.
Mebeverine  EG wordt  gebruikt  bij  'spastisch  colon',  een ziekte  van de  dikke darm,  welke zich
manifesteert   in pijnlijke  buikkrampen,  constipatie  of diarree  (of beiden  afwisselend),  opgeblazen
gevoel en/of winderigheid. 
2. Wanneer mag u Mebeverine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
Wanneer mag u Mebeverine EG niet gebruiken'
-

U bent allergisch voor één van de stoffen die in Mebeverine EG zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6.
-
U lijdt aan mucoviscidose.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Mebeverine EG'
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Mebeverine EG inneemt:
-
Als  u lijdt   aan acute  porfyrie   (dit   is een  probleem van  het   metabolisme   dat  zich  met  name
manifesteert door typische portorode verkleuring van de urine, een extreme gevoeligheid voor het
zonlicht, hoofdpijn, pijnen in de ledematen, angst, slaapproblemen, ...).

Bijsluiter
Neemt u nog andere geneesmiddelen in'
Neemt u naast Mebeverine EG nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen' Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Geen enkele interactie is gekend.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
De klinische ervaring van Mebeverine EG gedurende de zwangerschap en borstvoeding is tot op 
heden onvoldoende.
Het is aanbevolen om Mebeverine EG niet in te nemen gedurende de zwangerschap of borstvoeding.
Indien   de   toediening   van   Mebeverine   EG   nodig   blijkt   gedurende   de   borstvoeding   zal   deze
onderbroken worden.
Mebeverine EG bevat lactose en sucrose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. Hoe neemt u Mebeverine EG in'
Neem Mebeverine EG altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
-
Volwassenen en kinderen ouder dan 15 jaar: 1 tablet 3 maal per dag. 
-
In hardnekkige gevallen: 2 tabletten 3 maal per dag, bij voorkeur 20 minuten voor de maaltijd.
Eens het gewenste  effect  werd bereikt kan de dosis na  enkele weken geleidelijk verminderd
worden tot 1 tablet 3 maal per dag. 
-
Kinderen van 10 tot 15 jaar: 1 tablet 3 maal per dag.
Tabletten om via de mond in te nemen.
Heeft u te veel van Mebeverine EG ingenomen'
Wanneer u te veel van Mebeverine EG heeft ingenomen of in geval van vermoeden van overdosering,
neem   dan   onmiddellijk   contact   op   met   uw   arts,   apotheker,   een   medisch   urgentiecentrum   of   het
Antigifcentrum (05.245). Een maagspoeling en een symptomatische behandeling kunnen dan
worden toegepast.
Bent u vergeten Mebeverine EG in te nemen'
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts
apotheker of verpleegkundige.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook Mebeverine EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken. 

Bijsluiter
Gevallen   van   allergische   reacties   zoals   jeuk,   huiduitslag,   netelroos   en   angio-oedeem   (een   zeer
zeldzame verschijningsvorm van allergie gekarakteriseerd door een plotselinge opzwelling ter hoogte
van het gezicht, hals of larynx) werden gerapporteerd.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen' Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat' Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
5. Hoe bewaart u Mebeverine EG'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C), in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen
licht.
Gebruik   Mebeverine   EG   niet   meer   na   de   uiterste   houdbaarheidsdatum.   Die   is   te   vinden   op   de
verpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Mebeverine EG'
-

De  werkzame  stof  in Mebeverine  EG is mebeverinehydrochloride.  Elke tablet  bevat 135 mg
mebeverinehydrochloride.
-
De   andere   stoffen   in   Mebeverine   EG   zijn   lactose,   microkristallijne   cellulose,   natrium-
carboxymethylzetmeel,   magnesiumstearaat,   colloïdaal   watervrij   siliciumdioxide,
hydroxyethylcellulose, sucrose, hydroxypropylmethylcellulose, titaandioxide, talk.
Hoe ziet Mebeverine EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking'
Witte biconvexe filmomhulde tabletten.
Blisterverpakkingen met 40 en 120 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Fabrikant
Farmaceutische Laboratoria - Trenker NV - Dolezlaan 480-482 - 1180 Brussel
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE187625
Afleveringswijze: vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in'

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

BRAND

MEBEVERINE E.G. 120 TABL 135 MG

EUR

10.8800