You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

LACTULOSE TEVA OPLOS 500 ML1421726-30

More Views

LACTULOSE TEVA OPLOS 500 ML

Be the first to review this product

Availability: In stock

Special Price €8.43

factory price: €9.42

Additional Information

Producer Teva Pharma Belgium
Our Selection N/A
Description N/A
Application

Habituele constipatie van niet-obstructieve oorsprong.

Usage

Aanvangsdosis gedurende 3 dagen

 • Volwassenen
  • hardnekkige gevallen: 30 à 45 ml per dag
  • minder ernstige gevallen: 15 à 30 ml per dag
  • lichtere gevallen: 15 ml per dag
  • Kinderen van 6 tot 14 jaar: 15 ml per dag
  • Kleuters: 5 à 10 ml per dag
  • Zuigelingen: 5 ml per dag

Onderhoudsdosis

 • Volwassenen
 • hardnekkige gevallen: 15 à 30 ml per dag
 • minder ernstige gevallen: 15 ml per dag
 • lichtere gevallen: 15 ml per dag
 • Kinderen van 6 tot 14 jaar: 15 ml per dag
 • Kleuters: 5 à 10 ml per dag
 • Zuigelingen: 5 ml per dag

Toedieningswijze

 • De dagdosis is in één keer in te nemen : bij voorkeur bij het ontbijt
 • Lactulose Teva kan indien gewenst verdund worden met water of fruitsap of onverdund ingenomen worden
Preservation N/A
Composition No
Warnings N/A
Side effects

Vaak

 • Buikpijn, diarree, misselijkheid.
 • Hypernatriëmie.

Zeer vaak

 • Gasvorming, flatulentie.
Active substance A06AD11
Active substance Lactulose
Pharmacologic Properties
 • Lactulose is een disaccharide, dat praktisch niet door de darmwand wordt geresorbeerd en onveranderd de dikke darm bereikt.
 • Lactulose wordt door de darmflora afgebroken tot laag moleculaire zuren, wat een osmotisch effect veroorzaakt. Deze zuren, welke onder normale omstandigheden ook in het colon voorkomen, bevorderen de normale darmwerking en de vorming van een zachte ontlasting.
Leaflet Leaflet (NL).pdfBijsluiter
Leaflet (NL)
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
LACTULOSE TEVA 670 mg/ml DRANK
Lactulose
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke 
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker
u dat heeft verteld.
'
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
'
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
'
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die niet 
in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
'
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud deze bijsluiter
1.  Wat is Lactulose Teva en waarvoor  wordt dit middel ingenomen'
2.  Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3.  Hoe neemt u dit middel in '
4.  Mogelijke bijwerkingen
5.  Hoe bewaart u dit middel'
6.  Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.  WAT IS LACTULOSE TEVA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN'
Lactulose Teva vergemakkelijkt de ontlasting, ongeacht of  de stoelgang te hard is, weinig volumineus
is of er helemaal geen stoelgang is.
2.  WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE 
ZIJN'
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken'
' U bent allergisch voor één van de stof en die   in dit geneesmiddel zitten. Deze stof en kunt u vinden
onder in rubriek 6. 
' Aangezien Lactulose Teva galactose en lactose bevat mogen personen die een galactose- of 
lactosevrij dieet volgen geen Lactulose Teva nemen
' Tevens te vermijden in geval van buikpijn van onbekende oorzaak of darmverstopping (intestinale 
obstructie).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel'
Ook al is Lactulose Teva zoet, het wordt niet in het lichaam opgenomen en veroorzaakt daarom geen
gewichtstoename. Lactulose Teva mag dan ook in normale dosering door personen met suikerziekte
worden ingenomen.  
Eerst moet geprobeerd  worden  om de  toestand  te  verhelpen  door aanpassing  van  voedings-  en
leefgewoontes.
Voldoende inname van vocht is noodzakelijk.
Als u lijdt aan ernstige lactose-intolerantie, kunnen er buikklachten in verband met het gebruik van
lactulose optreden.

Bijsluiter
Leaflet (NL)
Het gebruik van lactulose kan winderigheid (flatulentie) veroorzaken, vooral in het begin. In de meeste
gevallen verdwijnt de winderigheid spontaan, maar soms is het nodig om de dosis te verlagen om de
klachten te verlichten. Hoge dosissen lactulose kunnen diarree veroorzaken. In dergelijke gevallen
moet  de  dosis  verlaagd  worden   of  moet  het   gebruik   van   het  product   gestaakt   worden.  Soms   is
rehydratie nodig.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in'
Neemt u naast Lactulose Teva nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen' Vertel dat
dan uw arts of apotheker
Geneesmiddelen, die dehydratatie kunnen verergeren (bijv. plasmiddelen) moeten bij diarree worden
vermeden tot de diarree verdwenen is door verlaging van de Lactulose Teva dosering.
Als u constant diarree hebt, kan dit leiden tot een verlies van elektrolyten (vooral kalium), wat het ef ect
van hartglycosiden mogelijk versterkt als gevolg van het tekort aan kalium.
Ten gevolge van het werkingsmechanisme van lactulose, waarbij de zuurtegraad in het colon verhoogd 
wordt, kan de werking van geneesmiddelen, waarvan de afgifte afhankelijk is van de zuurtegraad, 
verminderd worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor mesalazine.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol'
Het is aangeraden Lactulose Teva 's morgens bij het ontbijt te nemen.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan 
contact op met uw arts of  apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Lactulose Teva mag gebruikt worden in geval van zwangerschap of bij borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Lactulose heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.
Lactulose Teva bevat galactose, lactose, fructose, epilactose en tagatose. 
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw 
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.  HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN '
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker.
De hoeveelheid Lactulose Teva die u per dag moet innemen hangt af van uw leeftijd en de ernst en de
duur van uw constipatie.
De aanbevolen dosering is 
INDICATIE
Aanvangsdosis
Onderhoudsdosis
(gedurende 3 dagen)
constipatie
per dag
per dag

Bijsluiter
Leaflet (NL)
Volwassenen
-hardnekkige gevallen
30-45 ml
15-30 ml
-minder ernstige  gevallen
15-30 ml
15 ml
-lichtere gevallen
15 ml
15 ml 
Kinderen van 6-14 jaar
15 ml
15 ml
Kleuters
5-10 ml
5-10 ml
Zuigelingen
5 ml 
5 ml
Zoals u kunt zien op de doseringstabel neemt u bij het begin van de behandeling iets meer Lactulose 
Teva in.  Gebruik de bijgevoegde maatbeker om de juiste dosis af te meten.
Als uw stoelgang normaal wordt, kan u de hoeveelheid zelf aanpassen.  Als uw stoelgang te waterig 
wordt, neemt u een beetje minder Lactulose Teva in, totdat u de juiste hoeveelheid gevonden heeft 
voor een normale stoelgang.  
Wij raden u ook aan Lactulose Teva 's morgens bij uw ontbijt in te nemen. Lactulose Teva kan indien 
gewenst verdund worden met water of fruitsap of onverdund ingenomen worden.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen'
Wanneer u teveel Lactulose Teva heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met 
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
 
Wanneer u teveel Lactulose Teva inneemt kan de stoelgang waterig worden.  De hoeveelheid die u
inneemt moet dan worden verlaagd.  Veel drinken is aangewezen.
Bent u vergeten dit middel in te nemen'
Neem Lactulose Teva in op het moment dat u er aan denkt. Neem geen dubbele dosis om een 
vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw 
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Voorbijgaande gasvorming en/of flutalentie treden vaak op, vooral in het begin van de behandeling, bij
ongeveer 15% van de patiënten. Misselijkheid en braken kunnen optreden in hoge dosissen.  
De frequenties van de bijwerkingen worden als volgt gerangschikt: zeer vaak (' ), vaak (' 0 tot

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

BRAND

LACTULOSE TEVA OPLOS 500 ML

EUR

9.4200