You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

GAVISCON ANTIZUUR/REFLUX 24 ZAK3019734-31

More Views

GAVISCON ANTIZUUR/REFLUX 24 ZAK

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

Special Price €11.76

factory price: €13.12

Additional Information

Producer Reckitt Benckiser Healthcare
Our Selection N/A
Description N/A
Application

Gastro-oesofageale reflux

Usage

Volwassenen en kinderen > 12 j

Kinderen < 12 j

Toedieningswijze

Preservation N/A
Composition N/A
Warnings N/A
Side effects
  • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.

Zie ook:
Algemene ongewenste effecten van antacida
Active substance A02BX13
Active substance No
Pharmacologic Properties
  • Combinatie van 2 antacida (NaHCO3 en CaCO3) en een alginaat.
  • Het geneesmiddel reageert snel met het maagzuur, waardoor er op de maaginhoud een laag alginezuurgel met een vrijwel neutrale pH-waarde wordt gevormd. Deze gaat de gastro-oesofageale reflux op doeltreffende wijze tegen. Bij ernstige gevallen is het mogelijk dat niet de maaginhoud, maar deze laag terugvloeit naar de slokdarm, waar deze een verzachtend effect zal uitoefenen.
  • Calciumcarbonaat neutraliseert het maagzuur en biedt op deze wijze snelle verlichting van klachten als indigestie en brandend maagzuur. Dit effect wordt versterkt door de toevoeging van natriumbicarbonaat, dat ook neutraliserend werkt.
Leaflet Leaflet (NL).pdfBijsluiter
B
  IJSLUITER  :  INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
GAVISCON ANTIZUUR - ANTIREFLUX UNIDOSE, suspensie voor oraal gebruik
Natriumalginaat, natriumbicarbonaat en calciumcarbonaat.
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke 
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of 
apotheker u dat heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het 
beste resultaat.
'
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
'
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
'
Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem 
dan contact op met uw arts.
'
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of 
krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt Gaviscon Antizuur - Antireflux Unidose ingenomen'
2.
Wanneer mag u Gaviscon Antizuur - Antireflux Unidose niet innemen of moet u er extra 
voorzichtig mee zijn'
3.
Hoe neemt u Gaviscon Antizuur ' Antireflux Unidose in'
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Gaviscon Antizuur ' Antireflux Unidose'
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT GAVISCON ANTIZUUR - ANTIREFLUX UNIDOSE 
INGENOMEN'

Gaviscon Antizuur - Antireflux Unidose is een combinatie van twee antacida 
(calciumcarbonaat en natriumbicarbonaat) en een alginaat, en heeft een dubbele werking:
1. het neutraliseert overmatig maagzuur, waardoor de pijn en het ongemak afneemt;
2. het vormt een beschermend laagje over de maaginhoud, waardoor het branderige gevoel in
uw borststreek wordt verzacht.
Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van zuurgerelateerde klachten die veroorzaakt 
worden door reflux van zure maaginhoud naar de slokdarm. Deze klachten kunnen bestaan uit 
brandend maagzuur, zure oprispingen en indigestie, en kunnen bijvoorbeeld ontstaan na de 
maaltijd of tijdens de zwangerschap.
2.
WANNEER MAG U GAVISCON ANTIZUUR - ANTIREFLUX UNIDOSE NIET 
INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN'
Wanneer mag u Gaviscon niet gebruiken'
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u 
vinden onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Gaviscon'
' Gaviscon Antizuur-Antireflux Unidose mag niet gebruikt worden bij patiënten met 
ernstige nierproblemen en bij patiënten met elektrolytenstoornis waardoor het 
fosfaatgehalte in het bloed laag is (hypofosfatemie).
' Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden natrium 127.25mg (5,53 mmol) en calcium 
130mg (3,25 mmol) per sachet (10ml). Heeft u een ernstige nier- of hartaandoening of 
heeft u die gehad' Bespreek dan met uw arts het zout dat in dit middel zit. Bepaalde 
zouten kunnen namelijk voor problemen zorgen bij deze aandoeningen.
Pagina 1 van 3
Bijsluiter
' Zit er weinig maagzuur in uw maag' Neem dan contact op met uw arts. Het is namelijk 
mogelijk dat dit middel dan minder goed zal werken.
' Net als het gebruik van andere middelen die het maagzuur neutraliseren, kan het gebruik 
van dit middel ervoor zorgen dat symptomen van andere, ernstigere, onderliggende 
medische aandoeningen niet worden opgemerkt.
' Langdurig gebruik moet worden vermeden. Heeft u na 7 dagen nog steeds klachten' Neem
dan contact op met uw arts.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in'
Wacht na het innemen van andere geneesmiddelen minimaal twee uur voordat u dit middel 
inneemt. Dit middel kan namelijk de werking van sommige andere geneesmiddelen 
beïnvloeden. Gebruikt u naast Gaviscon Antizuur - Antireflux Unidose nog andere 
geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan' Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat 
geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Zwangerschap en borstvoeding
U mag dit middel gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Voor alle 
geneesmiddelen geldt dat de behandeling niet langer moet duren dan noodzakelijk is.
Gaviscon Antizuur-Antireflux Unidose bevat methylparahydroxybenzoaat, 
propylparahydroxybenzoaat en natrium
Dit middel bevat de stoffen methylparahydroxybenzoaat (E218) en 
propylparahydroxybenzoaat (E216). Deze stoffen kunnen allergische reacties veroorzaken 
(soms vertraagd). Dit geneesmiddel bevat 127,35mg (5,53 mmol) natrium per dosis. Hiermee 
moet rekening worden gehouden door patiënten die een gecontroleerd zoutdieet volgen.
3.
HOE NEEMT U GAVISCON ANTIZUUR ' ANTIREFLUX UNIDOSE IN'
Gebruik bij volwassenen, inclusief ouderen, en kinderen vanaf 12 jaar: 10-20 ml (een of 
twee sachets)  na de maaltijd en voor het slapengaan, maximaal viermaal daags.
Gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar: enkel te gebruiken op medisch advies.
Heeft u te veel van Gaviscon ingenomen'
Als u te veel van dit middel heeft ingenomen, zal dat waarschijnlijk geen kwaad kunnen. Wel 
kunt u last krijgen van een opgeblazen gevoel. Gaat dit niet over' Neem dan contact op met 
uw arts.
Wanneer u meer Gaviscon Antizuur - Antireflux Unidose heeft ingenomen dan nodig, 
neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum 
(05.245).
Bent u vergeten Gaviscon in te nemen'
Als u een dosis vergeet, hoeft u de volgende keer geen dubbele dosis in te nemen. U blijft 
gewoon de normale dosis van het middel innemen.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken.
In zeer zeldzame gevallen (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) kan er een allergische 
reactie op een van de stoffen in dit middel ontstaan. Mogelijke klachten die dan kunnen 
optreden zijn buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, jeukende huid, uitslag, huiduitslag, jeuk,
duizeligheid en zwelling van het gezicht, de lippen, de tong of de keel en 
ademhalingsmoeilijkheden.
Inname van grote hoeveelheden calciumcarbonaat, een bestanddeel van dit middel, kan de pH 
van het bloed verhogen (alkalose), te veel calcium in het bloed (hypercalcemie), verhoogde 
Pagina 2 van 3
Bijsluiter
afscheiding van maagzuur en constipatie veroorzaken. Deze verschijnselen doen zich voor bij 
hogere dan de aanbevolen dosissen.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen' Of krijgt u een bijwerking die niet in deze 
bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U GAVISCON ANTIZUUR ' ANTIREFLUX UNIDOSE'
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de 
vermelde uiterste houdbaarheidsdatum (EXP: maand/jaar). Bewaren beneden 30°C. Niet in 
de koelkast of de vriezer bewaren.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag
uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan 
op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Gaviscon Antizuur ' Antireflux Unidose'
De werkzame stoffen in een 10 ml dosis suspensie voor oraal gebruik in sachet zijn 
natriumalginaat (500 mg), natriumbicarbonaat (213 mg) en calciumcarbonaat (325 mg). De 
andere stoffen in dit middel zijn carbomeer 974P, methylparahydroxybenzoaat (E218), 
propylparahydroxybenzoaat (E216), natriumsacharine, pepermuntsmaakstof, 
natriumhydroxide en gezuiverd water. 
Hoe ziet Gaviscon Antizuur - Antireflux Unidose eruit en hoeveel zit er in een 
verpakking'
Gaviscon Antizuur - Antireflux Unidose is een gebroken witte tot crèmekleurige suspensie 
met pepermuntgeur en -smaak.
Verkrijgbaar in dozen met 4, 12 of 24 sachets.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Afleveringswijze: Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE429274
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA
Researchdreef 20
1070 Brussel
Fabrikant:
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd
Dansom Lane HU8 7DS ' Hull, East Yorkshire
Verenigd Koninkrijk
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12
Pagina 3 van 3

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

BRAND

GAVISCON ANTIZUUR/REFLUX 24 ZAK

EUR

13.1200