You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

FLEET PHOSPHO-SODA OPLOS 45 ML1240464-31

More Views

FLEET PHOSPHO-SODA OPLOS 45 ML

Be the first to review this product

Availability: In stock

Special Price €7.22

Sale: €8.08

Additional Information

Producer Kela Pharma
Our Selection N/A
Description N/A
Application
 • Ernstige constipatie
 • Voorbereiding van de darm op een chirurgische ingreep, een radiografie of een endoscopie
Usage

Ernstige constipatie

 • Volwassenen en kinderen boven de 12 jaar: 4 koffielepels (20 ml)
 • Kinderen van 10 tot 11 jaar: 2 koffielepels (10 ml)
 • Kinderen van 5 tot 9 jaar: 1 koffielepel (5 ml)

Voorbereiding van de darm

 • Afspraak in de voormiddag

 • 3 soeplepels (45 ml), het morgen van de dag VOOR het onderzoek

 • 3 soeplepels (45 ml), het avond van de dag VOOR het onderzoek
 • Afspraak in de namiddag
 • 3 soeplepels (45 ml), het avond van de dag VOOR het onderzoek
 • 3 soeplepels (45 ml), de ochtend van het onderzoek

Toedieningswijze

 • Het is aan te bevelen een drankje te drinken vooraleer FLEET PHOSPHO-SODA in te nemen.
 • Altijd de vermelde hoeveelheid in een glas koud water (ong. 120 ml) verdunnen
 • Na de toediening van de oplossing is het aan te raden nog een glas water te drinken
Preservation N/A
Composition No
Warnings

Niet gebruiken:
- bij kinderen onder de 18 jaar als darmreiniging;
- in geval van nausea, braakneigingen en maagpijn;
- bij overgevoeligheid aan natriumfosfaat of voor de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.
- Niet gebruiken bij patiënten met:
- klinisch significante nierinsufficiëntie;
- primaire hyperparathyroïdie geassocieerd met hypercalciëmie
- hartdecompensatie;
- ascites;
- gekende of vermoedelijke gastrointestinale obstructie;
- congenitale of verworven megacolon;
- perforatie;
- Ileus;
- Actieve inflammatoire darmaandoening.
Fleet phospho-soda mag niet gebruikt worden in combinatie met andere natrium fosfaat houdende laxativa.

Side effects

Vaak

 • Hoofdpijn.
 • Braken.
 • Pijn in de borst.

Zeer vaak

 • Duizeligheid.
 • Nausea, abdominale pijn, abdominale zwelling, diarree.
 • Rillingen, asthenie.
Active substance A06AD17
Active substance No
Pharmacologic Properties
 • Zoutlaxativum dat werkt via osmotische processen om de vloeistofretentie in het lumen van de dunne darm te verhogen. Als gevolg hiervan ontstaat er een vloeistofopstapeling in het ileum waardoor deze wordt uitgezet, wat op zijn beurt een darmbeweging veroorzaakt en waardoor er een ontlasting bewerkstelligd wordt.
 • De aanvang van deze peristaltiek is individueel afhankelijk en start 1 tot 2 uur na de inname.
Leaflet Leaflet (NL).pdfBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
FLEET PHOSPHO-SODA 11 g/24 g drank
Dinatriumwaterstoffosfaatdodecahydraat - natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts,
apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. 
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht niet minder, of wordt zij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts. 
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Fleet Phospho-Soda gebruikt'
2.  Wanneer mag u Fleet Phospho-Soda niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig
mee zijn'
3.  Hoe gebruikt u Fleet Phospho-Soda'
4.  Mogelijke bijwerkingen
5.  Hoe bewaart u Fleet Phospho-Soda'
6.  Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT FLEET PHOSPHO-SODA GEBRUIKT'
Fleet Phospho-Soda is een laxeermiddel. Het wordt gebruikt bij ernstige darmverstopping
(constipatie).   Pas   ook   uw   leef-   en   voedingsgewoonten   aan   als   u   last   heeft   van
verstopping. 
Fleet Phospho-Soda wordt gebruikt als voorbereiding van de darm op een chirurgische
ingreep of een darmonderzoek.
Fleet   Phospho-Soda   bevat   10,8   g   dinatriumwaterstoffosfaatdodecahydraat   en   24,4   g
natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat per fles van 45 ml.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
2.  WANNEER   MAG   U   FLEET  PHOSPHO-SODA  NIET   GEBRUIKEN   OF  MOET  U   ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN'
Wanneer mag u Fleet Phospho-Soda NIET gebruiken'
- U bent al ergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen 
kunt u vinden onder rubriek 6.
- als u misselijk bent, braakneigingen of maagpijn heeft. Er kan namelijk nierfalen 
optreden;
- als u jonger bent dan 18 jaar mag u Fleet Phospho-Soda niet gebruiken als 
darmreiniging (wel als laxeermiddel; zie rubriek 3 'Hoe gebruikt u Fleet Phospho-
Soda);
-
in geval van:
'
nierproblemen;
'
overactiviteit van de bijschildklieren (primaire hyperparathyroïdie) met een 
verhoogde concentratie aan calcium in het bloed.
'
hartdecompensatie (tekortkoming van de hartfunctie);

Bijsluiter
'
ascites (vochtophoping in de buikholte);
'
gekende of vermoedelijke blokkade in maag of darm;
'
vergroting van de dikke darm (megacolon);
'
doorboring (perforatie) in het maagdarmkanaal;
'
belemmering van de darmdoorgang (ileus);
'
actieve ontstekingsziekten van de darm (zoals de ziekte van Crohn en colitis 
ulcerosa).
Fleet   phospho-soda   mag   niet   gebruikt   worden   in   combinatie   met   andere
natriumfosfaathoudende laxeermiddelen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Fleet Phospho-Soda'
Neem   contact   op   met   uw   arts,   apotheker   of   verpleegkundige  voordat   u   dit   middel
gebruikt.
-
Indien u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog
andere geneesmiddelen te lezen.
-
Bij   oudere   of   verzwakte   personen   kan   het   evenwicht   tussen   water   en   zouten
verstoord worden door het gebruik van Fleet Phospho-Soda. Dit kan zelfs dodelijk
zijn.  Daarom zal de arts altijd eerst bepalen of hij een behandeling met Fleet
Phospho-Soda kan opstarten.

-
Bij gebruik van Fleet Phospho-Soda zal de stoelgang overvloediger en vloeibaarder
worden. Het is dan ook zeer belangrijk om zo veel mogelijk water te drinken. Indien
u te weinig drinkt bestaat immers de kans op uitdroging en een laag bloedvolume. 
-
Als u een van de volgende aandoeningen heeft:
'
hartaandoening, zoals een hartinfarct of hartkramp (angina); 
'
verlaagde bloeddruk (hypotensie);
'
uitdroging;
'
vertraagde maag- of darmwerking; 
'
ontsteking van de dikke darm;
'
bestaande stoornis in het evenwicht tussen water en zouten.
-
Als u niet voldoende vocht kan innemen.
-
Als u een natriumvrij (zoutvrij) dieet volgt.
-
Na een maag-darmoperatie, aangezien de maag-darmbeweging dan vertraagt.
-
Als u een stoma (kunstmatige anus) hebt.
-
Kinderen met een vergrote dikke darm (megalocolon) zijn gevoelig voor uitdroging als
gevolg van de plotse verhoging van het natriumgehalte in het bloed.
-
Bij   gebruik   van   waterafdrijvende   middelen,   bepaalde   bloeddrukverlagers   en
ontstekingswerende pijnstil ers (type NSAID) kan nierfalen ontstaan. 
-
Dit product werkt normaal gezien een half uur tot 6 uur na inname. Indien er geen
darmwerking wordt vastgesteld in de 6 uur na gebruik van de eerste of de tweede
dosis van Fleet Phospho-Soda, stop dan onmiddel ijk met de toediening en verwittig
een arts. 
-
Er   kan   gewenning   en   darmproblemen   optreden   wanneer   u   Fleet   Phospho-Soda
frequent of langdurig gebruikt. 
Raadpleeg   uw   arts   indien   één   van   de   bovenstaande   waarschuwingen   voor   u   van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Uw arts moet dan eerst bepalen of hij
een behandeling met Fleet Phospho-Soda kan opstarten.


Bijsluiter
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen'
Waarschuw uw arts wanneer u volgende geneesmiddelen gebruikt:
-
geneesmiddelen tegen verhoogde bloeddruk, 
-
geneesmiddelen voor hartaandoeningen, 
-
waterafdrijvende middelen (plaspil en), 
-
parathyroïd (geneesmiddel gebruikt bij osteoporose),
-
lithium of andere producten die het zoutenevenwicht kunnen verstoren,
-
geneesmiddelen die het hartritme verstoren.
De opname van geneesmiddelen uit de darm kan worden vertraagd of vol edig worden
verhinderd bij gebruik van Fleet Phospho-Soda. Dit geldt ondermeer voor: 
-
voorbehoedsmiddelen die u langs de mond inneemt, 
-
middelen tegen epilepsie, 
-
middelen gebruikt bij diabetes,
-
antibiotica.
Gelijktijdig gebruik van andere bereidingen met natriumfosfaat is niet toegelaten.
Gebruikt u naast Fleet Phospho-Soda nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort
geleden   gedaan  of   bestaat   de   mogelijkheid   dat   u   in   de   nabije   toekomst   andere
geneesmiddelen gaat gebruiken' Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor
geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. 
Waarop moet u letten met eten en drinken'
Dit geneesmiddel bevat 5,0 g natrium per fles van 45 ml. Voorzichtigheid is geboden bij
patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.
Zwangerschap en borstvoeding
Fleet Phospho-Soda mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap, tenzij het echt
nodig is onder toezicht van de arts.
Men   weet   niet   of   Fleet   Phospho-Soda   overgaat   in   de   moedermelk.   Indien   u   Fleet
Phospho-Soda zou gebruiken, kolf dan de moedermelk af en verwijder ze. Doe dit vanaf
de   eerste   dosis   tot   24   uur   na   de   tweede   dosis   (zie   gebruik   bij   darmreiniging).
Borstvoeding mag niet worden gegeven binnen de 24 uur na de tweede dosis van Fleet
Phospho-Soda.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding'  
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Fleet   Phospo-Soda   kan   duizeligheid   veroorzaken,   waarschijnlijk   als   gevolg   van
dehydratatie. Dit kan een mild tot matig effect hebben op het besturen van voertuigen of
het gebruik van machines.
Fleet Phospho-Soda bevat natrium
Elke fles bevat  5,0 g  natrium per 45 ml. Indien  u een natriumvrij  dieet volgt mag dit
product niet gebruikt worden.
3. HOE GEBRUIKT U FLEET PHOSPHO-SODA'
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw
arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact
op met uw  arts of apotheker.

Bijsluiter
OPGELET:
-
Drink   voldoende   water   of   heldere   vloeistof   om   uitdroging   of   een   laag
bloedvolume tegen te gaan.

-
'Heldere   vloeistof'   wil   zeggen   water,   heldere   soep,   fruitsappen   zonder   pulp,
zwarte thee of zwarte koffie, heldere koolzuurhoudende of koolzuurvrije drank.
ALS LAXEERMIDDEL:
Het is aanbevolen om dit geneesmiddel 30 minuten voor de maaltijd in te nemen of 's
avonds voor  het slapengaan.  Men kan best  eerst een glas vloeistof  drinken alvorens
Fleet Phospho-Soda in te nemen. 
De aangeduide hoeveelheid steeds verdunnen in een glas koud water (± 120 ml).
Volwassenen en kinderen boven de 12 jaar
4 koffielepels (20 ml)
Kinderen van 10 tot 11 jaar
2 koffielepels (10 ml)
Kinderen van 5 tot 9 jaar
1 koffielepel (5 ml)
' Na toediening van de oplossing wordt best nog een extra glas water ingenomen.
Vooral bij kinderen wordt aangeraden extra vloeistof te laten drinken om uitdroging te
vermijden. 
' Als er geen darmwerking optreedt in de 6 uur na gebruik van de eerste of de tweede
dosis, stop dan onmiddel ijk met de toediening en verwittig een arts. 
' Gewenning en darmproblemen kunnen optreden wanneer u dit middel frequent of
langdurig gebruikt. 
ALS DARMREINIGINGSMIDDEL:
Uitsluitend voor volwassenen.  Niet gebruiken voor kinderen onder de 18 jaar. Nooit de
voorgeschreven hoeveelheid overschrijden.  Om braken te vermijden is het aanbevolen
een glas heldere vloeistof te drinken alvorens Fleet Phospho-Soda in te nemen.
Oudere patiënten: zelfde dosis als bij volwassenen.
Met de inname van Fleet Phospho-Soda wordt gestart de dag voor de afspraak in het
hospitaal. Voor afspraken VOOR 12 uur moeten de aanbevelingen in de VOORmiddag
gevolgd worden. Voor afspraken NA 12 uur moeten de aanbevelingen in de NAmiddag
gevolgd worden.
Afspraak in de VOORmiddag
Dag VOOR het onderzoek:
7.00h:  Neem   als   ontbijt   één   glas   heldere   vloeistof   of   water;   meerdere   glazen   zijn
aanbevolen indien mogelijk. 
1
  ste
     dosis:   Verdun onmiddel ijk daarna 3 soeplepels (45 ml) Fleet Phospho-Soda in een
half glas koud water (± 120 ml), gevolgd door 1 of meerdere grote glazen (240ml) koud
water.   Drink   zo   veel   mogelijk   extra   vloeistof   om   het   verlies   aan   vocht   tijdens   de
darmwerking op te vangen.
13.00h: Neem GEEN middagmaal. Drink in de plaats minstens 3 glazen (720 ml) heldere
vloeistof of water; meer mag ook.
19.00h:  Neem geen avondmaal. Drink in de plaats 1 glas (240 ml) heldere vloeistof of
water; meer mag ook.
2
  de
    dosis:   Verdun onmiddel ijk daarna 3 soeplepels (45 ml) Fleet Phospho-Soda in een
half glas koud water (± 120 ml), gevolgd door 1 of meerdere grote glazen (240ml) koud
water.   Drink   zo   veel   mogelijk   extra   vloeistof   tot   middernacht.   Het   drinken   van   grote
hoeveelheden heldere vloeistof helpt om de darm te reinigen voor de ingreep.
Afspraak in de NAmiddag

Bijsluiter
Dag VOOR het onderzoek:
13.00 h: Middagmaal: lichte snack, nadien geen vast voedsel meer tot na het onderzoek.
19.00h: Neem geen avondmaal. Drink in de plaats 1 glas heldere vloeistof of water, meer
mag ook.
1
  ste
    dosis:  Verdun onmiddel ijk daarna 3 soeplepels (45 ml) in een half glas koud water (±
120 ml), gevolgd door 1 glas (240ml) koud water of meer. Drink zo veel mogelijk extra
vloeistof om het verlies aan vocht tijdens de darmwerking te vervangen. Drink in de loop
van de avond minstens 3 glazen (720 ml) heldere vloeistof of water voor het slapengaan;
meer mag ook.
Dag VAN het onderzoek:
7.00h:  Neem   als   ontbijt   één   glas   heldere   vloeistof   of   water;   meerdere   glazen   zijn
aanbevolen indien mogelijk.
2
  de
   dosis:  Verdun onmiddel ijk daarna 3 soeplepels (45 ml) in een half glas koud water (±
120 ml), gevolgd door 1 glas (240ml) koud water of meer. Drink zo veel mogelijk extra
vloeistof om het verlies aan vocht tijdens de darmwerking te vervangen. Het drinken van
grote hoeveelheden heldere vloeistof helpt om de darm te reinigen voor de ingreep. Drink
zo veel mogelijk extra vloeistof tot 8.00 h.
Dit product werkt een half uur tot 6 uur na toediening in op de darm.
Uw arts zal u vertel en hoelang u Fleet Phospho-Soda moet gebruiken.
Heeft u te veel van Fleet Phospho-Soda ingenomen'
Grote dosissen Fleet Phospho-Soda  zijn gevaarlijk voor kinderen en patiënten met een
verstopping.   Er   kan   hierdoor  een   teveel   aan   fosfaten   en   natrium   en   een   tekort   aan
calcium en kalium in het bloed ontstaan. Dit geeft aanleiding tot een verzuring van het
lichaam, met soms een dodelijke afloop.
Bij een overdosis of bij een inname per ongeluk kunnen volgende symptomen optreden:
dehydratatie,   lage   bloeddruk,   versnelde   hartwerking,   verlaagde   polsslag,   hartstilstand,
shock,   versnelde   ademhaling,   ademhalingsstoornis,   kortademigheid,   stuiptrekkingen,
verlamming van de dunne darm, angst, pijn in de onderbuik.
Er zijn geval en gemeld van vol edig herstel na een overdosis, zowel bij kinderen die
accidenteel Fleet Phospho-Soda  kregen als bij patiënten met een verstopping. 
Bij overdosis zal men vooral het vochtevenwicht proberen te herstel en. 
Soms kan een  intraveneuze toediening van 10% calciumgluconaat nodig zijn.
Een hospitaalopname is aanbevolen.
Wanneer  u  te  veel  van  Fleet  Phospho-Soda  heeft  gebruikt   of   ingenomen,   neem  dan
onmiddel ijk contact op met uw arts, apotheker of het antigifcentrum (05.245).
Bent u vergeten Fleet Phospho-Soda in te nemen'
Wanneer   U   Fleet   Phospho-Soda   dient   te   gebruiken   als   voorbereiding   van   een
darmonderzoek,   verwittig   dan   de   arts   zodat   er   nieuwe   regelingen   betreffende   het
onderzoek kunnen getroffen worden.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Fleet Phospho-Soda
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel, neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook Fleet Phospho-Soda bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.

Bijsluiter
Binnen iedere groep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst: Zeer vaak
('); vaak ('0, 

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

BRAND

FLEET PHOSPHO-SODA OPLOS 45 ML

EUR

8.0800