You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Ethanol Amp Inj 10x10ml1203165-32

More Views

Ethanol Amp Inj 10x10ml

Be the first to review this product

Availability: In stock

Special Price €19.60

factory price: €21.83

Additional Information

Producer Sterop
Our Selection N/A
Description N/A
Application

Behandeling van methanolintoxicatie.

Usage
 • IV infusie : 120 ml oplossing 10 % ethanol of 250 ml oplossing 5 % per uur.
 • De infusiesnelheid moet aangepast worden om een plasmaspiegel van ethanol van 1 tot 2 mg/ml te behouden

Toedieningswijze

 • Voor gebruik verdunnen met een isotonische oplossing voor infusie (fysiolologisch serum of glucose 5%)
Preservation N/A
Composition N/A
Warnings

Ernstige leverinsufficiëntie.

Side effects

Hogere doses

 • Misselijkheid, braken
 • Hoofdpijn
 • Vertigo
 • Tremor
 • Lethargie
 • Hypothermie
 • Hypoglycemie
 • Stupor
 • Coma
 • Ademhalingsdepressie
 • Cardiovasculaire collaps

Matige concentraties

 • Verminderd beoordelingsvermogen
 • Emotionele instabiliteit
 • Slechte spiercoördinatie
 • Gezichtsstoornissen
 • Verwarde spraak
 • Ataxie
Active substance V03AB16
Active substance No
Pharmacologic Properties
 • Ethanol, geïnjecteerd met intraveneuze infusie, vertraagt de oxydatie van methanol in toxische metabolieten.
 • Het grootste deel wordt door alcoholdeshydrogenase tot acetaldehyde in de lever gemetaboliseerd, en vervolgens geoxydeerd tot acetaat.
Leaflet Leaflet (NL).pdfBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
ETHANOL 96° STEROP
Concentraat voor oplossing voor infusie
Ethanol 96°
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het toediening van dit geneesmiddel.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit 
geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het 
geneesmiddel heeft gekregen.
-
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter
1.
Wat is ETHANOL 96° STEROP en waarvoor wordt het toegediend '
2.
Wat u moet weten voordat u ETHANOL 96° STEROP toedient
3.
Hoe wordt ETHANOL 96° STEROP toegediend '
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u ETHANOL 96° STEROP '
6.
Aanvullende informatie
1.
WAT IS ETHANOL 96° STEROP EN WAARVOOR WORDT HET TOEGEDIEND
Farmacotherapeutische groep : De oxydatie van de methanol in giftige metabolieten uitstellen.
Therapeutische indicaties : Behandeling van methanolintoxicatie.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U ETHANOL 96° STEROP TOEDIENT '
Dient ETHANOL 96° STEROP niet toe
in geval van ernstige leverinsufficiëntie.
Wees extra voorzichtig met ETHANOL 96° STEROP
Ethanol ampullen moeten voor gebruik verdund worden met een isotonische oplossing voor infusie 
(fysiolologisch serum of glucose 5%). Ethanol moet intraveneus geïnjecteerd worden, want de subcutane 
injectie veroorzaakt hevige pijn, die onmiddellijk door een lokale anesthesie wordt gevolgd. Indien ethanol 
dicht bij de zenuw wordt geïnjecteerd, veroorzaakt hij een neuritis, die aanleiding geeft tot degeneratie van 
de zenuwcellen.
Ethanol blokkeert de perifere zenuwgeleiding door de maximum waarden van zowel de natrium- als de 
kaliumgeleiding te verlagen.
Ethanol kan leverinsufficiëntie, epilepsie of diabetes mellitus verergeren. 
De behandeling dient onder medisch toezicht in het ziekenhuis te worden uitgevoerd.
Voorzorgen moeten genomen worden om niet buiten het bloedvat in te spuiten.
Pagina 1 of 4
Bijsluiter
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek 'Gebruik met andere geneesmiddelen.' te 
lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het 
verleden is geweest.
Gebruik met andere geneesmiddelen 
Er zijn interacties met een groot aantal actieve stoffen. 
De effecten van geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken, zoals sedativa, antihistaminica, 
antiepileptica, tranquillizers, worden door ethanol gepotentieerd.
Het is nodig de literatuur te raadplegen en de posologie van de tegelijkertijd genomen geneesmiddelen 
eventueel aan te passen.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt 
ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Gebruik van ETHANOL 96° STEROP met voedsel en drank
De effecten van geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken, zoals sedativa, antihistaminica, 
antiepileptica, tranquillizers, worden door ethanol gepotentieerd.
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Ethanol gaat door de placenta-barrière heen en heeft toxische effecten op de foetus.
Ethanol komt in de moedermelk terecht. 
Het gebruik bij deze specifieke behandeling wordt overgelaten aan de beoordeling van de arts.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Aangezien ethanol de waakzaamheid beïnvloedt, wordt afgeraden onmiddellijk na de behandeling een 
voertuig te besturen of machines te bedienen.
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van ETHANOL 96° STEROP
Niet van toepassing.
3.
HOE WORDT ETHANOL 96° STEROP TOEGEDIEND
Methanolintoxicatie:
IV infusie : 120 ml oplossing 10 % ethanol of 250 ml oplossing 5 % per uur. De infusiesnelheid moet 
aangepast worden om een plasmaspiegel van ethanol van 1 tot 2 mg/ml te behouden.
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.  Indien er geen 
beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u ETHANOL 96° STEROP moet gebruiken. 
Stop de behandeling niet voortijdig omdat dit kan nadelige gevolgen hebben voor uw gezondheid.
Wat u moet doen als u meer van ETHANOL 96° STEROP heeft toegediend dan u zou mogen 
Wanneer u te veel van ETHANOL 96° STEROP heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Ethanol 96° ampullen worden bij een zeer specifieke behandeling gebruikt. In deze omstandigheden is een 
overdosering weinig waarschijnlijk.
Pagina 2 of 4
Bijsluiter
Een accidentele overdosering zou acidosis, hypothermie en ademhalingsdepressie voor gevolg kunnen 
hebben. 
In dit geval dient een symptomatische behandeling te worden ingesteld, met zo nodig kunstmatige 
beademing en zuurstof toediening, acidosis regulatie (met natriumbicarbonaat toediening), behandeling van 
hypothermie.
In geval van metabolische acidosis en wanneer het alcoholgehalte 7,5 mg/ml bereikt of overschrijdt, moet er 
hemodialyse ingesteld worden.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten ETHANOL 96° STEROP toe te dienen
Niet van toepassing
Als u stopt met het toediening van ETHANOL 96° STEROP
Niet van toepassing
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan ETHANOL 96° STEROP bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen 
deze bijwerkingen krijgt.
Over het algemeen hangen de bijwerkingen af van de bloedspiegel van ethanol. 
Matige concentraties veroorzaken een verminderd beoordelingsvermogen, emotionele instabiliteit, slechte 
spiercoördinatie, gezichtsstoornissen, verwarde spraak, ataxie. Hogere doses veroorzaken misselijkheid en 
braken, hoofdpijn, vertigo, tremor, lethargie, hypothermie, hypoglycemie, stupor, coma, 
ademhalingsdepressie en cardiovasculaire collaps.
Aangezien ethanol een gif is voor de zenuwen, kan dit de zenuwvezels vernietigen als dit vlakbij deze wordt 
geïnjecteerd met als gevolg dat de geleiding van de zenuwimpuls niet meer gebeurt.  Dit kan een 
spierzwakte, een verlamming en een storing van de organen die er van afhangen en hun functies tot gevolg 
hebben.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U ETHANOL 96° STEROP
Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.
Geen enkele specifieke voorzorgsmaatregel. 
Gebruik ETHANOL 96° STEROP niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na 'EX'. De 
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat ETHANOL 96° STEROP
Het werkzaam bestanddeel is ethanol 96° (Aethanolum 96°)
Hoe ziet ETHANOL 96° STEROP er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Concentraat voor oplossing voor infusie. 
Glazen ampullen type I van 10 ml, verpakt in dozen van 10 en 100 ampullen (Klinische verpakking). 
Pagina 3 of 4
Bijsluiter
Aflevering : Op medisch voorschrift. 
Registratienummer : BE169364
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
LABORATORIA STEROP, Scheutlaan 46-50, 1070 Brussel.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 09
Pagina 4 of 4
Therapeutische indicaties : Behandeling van methanolintoxicatie.Wat bevat ETHANOL 96° STEROP

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

BRAND

Ethanol Amp Inj 10x10ml

EUR

21.8300