You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

Endogard Plus Xl Hond Comp 123026168-31

More Views

Endogard Plus Xl Hond Comp 12

Be the first to review this product

Ter behandeling van een gemengde infestatie met rondwormen en lintwormen bij volwassen honden

Availability: Out of stock

Special Price €56.53

factory price: €62.87

Additional Information

Producer Virbac
Our Selection No
Description Ter behandeling van een gemengde infestatie met rondwormen en lintwormen bij volwassen honden
Application No
Usage No
Preservation No
Composition No
Warnings No
Side effects No
Active substance No
Active substance No
Pharmacologic Properties No
Leaflet Leaflet (NL).pdfNotice ' Version NL
ENDOGARD PLUS XL
BIJSLUITER
Endogard Plus XL Tabletten voor honden
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND 

Registratiehouder:
KRKA, d.d., Novo mesto
'marje'ka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenië
Fabrikant, verantwoordelijk voor vrijgifte:
Virbac S.A.
1ère Avenue
2065M, LID
06516 Carros Cedex
Frankrijk
of
KRKA, d.d., Novo mesto
'marje'ka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenië
Verdeler:
Virbac Belgium S.A. 
Rue de la station 17 
B-1300 Wavre
Belgique
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Endogard Plus XL Tabletten voor honden 
Praziquantel, pyrantel embonate, febantel 
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Elk tablet bevat:
Praziquantel 
175 mg
Pyrantel embonaat
504 mg
Febantel
525 mg
Ovale, biconvexe tabletten, met schuine rand en breuklijn aan beide zijden. 
Licht groenachtig-geel. De tabletten kunnen worden gedeeld in twee gelijke helften.
4.
INDICATIES
Ter behandeling van gemengde infestatie met de hierna genoemde rondwormen en 
lintwormen bij volwassen honden:
Notice ' Version NL
ENDOGARD PLUS XL
Nematoden;
Ascariden: Toxocara canis, Toxascaris leonina (laat-onvolwassen en volwassen stadia);
Haakwormen: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (volwassen stadia);
Cestoden;
Lintwormen: Taenia spp., Dipylidium caninum.
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet tegelijkertijd met piperazine verbindingen gebruiken. 
Niet gebruiken bij honden met een bekende overgevoeligheid voor een van de werkzame 
bestanddelen of voor een van de hulpstoffen. 
Bij de behandeling van drachtige teven de opgegeven dosering niet overschrijden.
6.
BIJWERKINGEN
Geen bijwerkingen bekend.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter 
worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS 
Honden (groot en zeer groot)
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN 
VAN TOEDIENING

Voor orale toediening.
Dosering: 
Aanbevolen dosering: 15 mg febantel per kg lichaamsgewicht, 14,4 mg pyrantel per kg 
lichaamsgewicht en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht.
Dit komt overeen met 1 tablet per 35 kg lichaamsgewicht.
De tabletten kunnen worden gehalveerd.
Er is geen voedselbeperking nodig voor of na toediening van het diergeneesmiddel.
De tabletten kunnen rechtstreeks aan de hond worden aangeboden, of via het voer worden 
gegeven.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING 
Voor een juiste dosering dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden 
vastgesteld.
Teneinde Toxocara onder controle te houden dient het diergeneesmiddel 2 weken na de worp 
aan zogende teven te worden toegediend, met daarna elke twee weken een herhaling tot aan 
het einde van de zoogperiode.
In geval van een ernstige rondworminfestatie dient na 14 dagen een herhalingsdosering te 
worden gegeven.
Als routinebehandeling wordt een enkele dosis met een interval van 3 maanden aanbevolen. 
Notice ' Version NL
ENDOGARD PLUS XL
10.
WACHTTERMIJN 
Niet van toepassing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN 
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Geen speciale voorzorgen vereist voor de bewaring van dit diergeneesmiddel.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de verpakking.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort
Vlooien kunnen als tussengastheer optreden voor de lintworm Dipylidium caninum
Een lintworminfestatie zal zich steeds opnieuw voordoen tenzij de tussengastheren zoals vlooien,
muizen etc. worden bestreden
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Resterende tabletdelen dienen niet meer te worden gebruikt.
Dit diergeneesmiddel wordt niet aanbevolen voor honden met een lichaamsgewicht van minder 
dan 17,5 kg.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren 
toedient
Voor een optimale hygiëne dient degene die de tabletten toedient aan de hond, rechtstreeks of via
het voedsel, daarna goed de handen te wassen.
In geval van accidentele inname dient medische hulp te worden geraadpleegd en de bijsluiter te 
worden getoond aan de arts.
Gebruik gedurende de dracht of lactatie 
Raadpleeg een dierenarts voordat een rondwormbehandeling bij drachtige dieren plaatsvindt.
Het diergeneesmiddel kan worden gebruikt gedurende de lactatieperiode.
Niet gebruiken bij teven in het eerste  deel van de dracht.
Interactie met andere geneesmidelen en andere vormen van onverenigbaarheid
Niet gelijktijdig gebruiken met piperazine aangezien de wormverdrijvende werkingen van 
pyrantel en piperazine (dat in ontwormingsproducten voor honden wordt gebruikt) elkaar kunnen
tegenwerken.
Bij gelijktijdig gebruik met andere cholinergische verbindingen kunnen er toxische 
verschijnselen optreden.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN 
VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE 
RESTANTEN HIERVAN 

NL:Alle ongebruikte diergeneesmiddelen of eventueel uit het gebruik van dergelijke 
diergeneesmiddelen voortvloeiend afvalmateriaal dienen in overeenstemming met de nationale 
vereisten te worden verwijderd.
Notice ' Version NL
ENDOGARD PLUS XL
BE:Ongebruikte diergeneesmiddelen of afvalmateriaal hiervan dienen in overeenstemming met 
de lokale vereisten te worden verwijderd.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige diergeneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen 
dienen tevens ter bescherming van het milieu. 
14.
DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Januari 2015
15.
OVERIGE INFORMATIE
Geperforeerde en bedrukte alu/alu blisterverpakking: met 2, 6 of 10 tabletten, in een doosje.
De blisters zijn verpakt in een kartonnen doos die 2, 4, 10, 12, 24, 30, 50, 60, 100 of 102 
tabletten bevat.
BE-V392104
KANALISATIE
VRIJ

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

BRAND

Endogard Plus Xl Hond Comp 12

EUR

62.8700