You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

DUSPATALIN 120 DRAG 135 MG1082346-32

More Views

DUSPATALIN 120 DRAG 135 MG

Be the first to review this product

Availability: In stock

Special Price €12.16

factory price: €13.57

Additional Information

Producer Mylan Epd
Our Selection N/A
Description N/A
Application
 • Symptomatische behandeling van buikpijn en -krampen, darmproblemen en ongemak in de darmen te wijten aan het prikkelbaredarmsyndroom
 • Behandeling van maag-darmkrampen als gevolg van orgaanaandoeningen.
Usage

Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar

 • Gebruikelijke dosering: 1 tablet, 3 x per dag
 • Maximale dosering: 2 tabletten, 3 x per dag
 • Behandelingsduur: wanneer het gewenste effect is bereikt kan de dosering, na enkele weken behandeling, progressief worden verlaagd

Toedieningswijze

 • Bij voorkeur 20 minuten vóór de maaltijd
 • Met een voldoende hoeveelheid water (ten minste 100 ml) inslikken
 • Niet op kauwen
Preservation N/A
Composition No
Warnings

Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het geneesmiddel.
Het gebruik van antispasmodica zoals mebeverine hydrochloride wordt afgeraden in geval van kystische pancreasfibrose (één geval van geperforeerde duodenale ulcus met gegeneraliseerde peritonitis werd gerapporteerd bij een patiënt met kystische pancreasfibrose (of mucoviscidosis) en behandeld met mebeverine hydrochloride).

Side effects
 • Geen frequente of zeer frequente bijwerkingen.
Active substance A03AA04
Active substance No
Pharmacologic Properties
 • Mebeverinehydrochloride is een musculotroop spasmolyticum met een direct effect op de gladde spieren van het maag-darmkanaal. Het verlicht de krampen zonder de normale darmmotiliteit aan te tasten.
 • Omdat dit effect niet bewerkstelligd wordt via het autonoom zenuwstelsel, treden de typische anticholinergische bijwerkingen niet op.
Leaflet Leaflet (NL).pdfBIJSLUITER
Duspatalin 135 mg
Versie 5.1 a ' MSP+MKT -032011 ' 072013 ' 012014 - 082014
Pagina 
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Duspatalin 135 mg omhulde tabletten
mebeverinehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat 
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen ' Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan ' Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat ' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht na 2 weken niet minder, of wordt hij zelfs erger ' Neem dan contact op 
met uw arts. 
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Duspatalin 135 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt '
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn '
3.
Hoe gebruikt u dit middel '
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel '
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.  WAT IS DUSPATALIN 135 mg EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT '
Wat is Duspatalin 135 mg
Dit geneesmiddel is aangewezen voor volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar. 
De naam van uw geneesmiddel is 'Duspatalin 135 mg omhulde tabletten' (in deze bijsluiter 
'Duspatalin 135 mg' genoemd). Duspatalin 135 mg bevat een geneesmiddel dat 
mebeverinehydrochloride wordt genoemd en dat behoort tot de geneesmiddelengroep van 
de spasmolytica, d.w.z. geneesmiddelen die inwerken op de slokdarm of de darm.
De darm is een lange gespierde buis waar het voedsel doorheen gaat, zodat het verteerd 
kan worden. Als de darm verkrampt en te hard samenknijpt, krijgt u pijn. Dit geneesmiddel 
verlicht de kramp en de pijn.
Waarvoor wordt Duspatalin 135 mg gebruikt
Duspatalin 135 mg wordt gebruikt om de symptomen van het prikkelbaredarmsyndroom te 
verlichten. Deze symptomen verschil en van persoon tot persoon, maar kunnen zijn:
' maagpijn en -krampen 
' opgeblazen gevoel en winderigheid 
' diarree, verstopping of een combinatie van beide 
' kleine, harde, kogelvormige of lintvormige ontlasting.
Wordt uw klacht na 2 weken niet minder, of wordt hij zelfs erger '  
Neem dan contact op met uw arts.
D:\mule\mule-standalone-3.4.0\files\work\304\33F59D9C-EB53-4D35-9A9C-B0F3FE38DC1B\Leaflet (NL)
Reg. Aff. Dept./MSE
BIJSLUITER 
Duspatalin 135 mg 
Versie 5.1 a  - MSP+MKT ' 032011 ' 072013 ' 012014 - 082014
Pagina 2 /5
2.  WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA 
VOORZICHTIG MEE ZIJN '
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken '
-
U bent al ergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u 
vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel '
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt :
' als het de eerste keer is dat u deze symptomen heeft 
' als er bloed in uw stoelgang zit 
' als u misselijk bent of moet braken 
' als u er bleek uitziet en zich moe voelt
' als u last heeft van ernstige verstopping 
' als u koorts heeft 
' als u onlangs op reis bent geweest 
' als u moeilijkheden heeft om te plassen of pijn heeft tijdens het plassen 
' als u ongewone vaginale bloedingen of ongewone vaginale afscheiding heeft
' als u zwanger bent of borstvoeding geeft
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen '
Gebruikt u naast Duspatalin 135 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat 
gebruiken' Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding ' 
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
' Het gebruik van Duspatalin 135 mg wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap. Uw 
arts kan u adviseren om met de inname van Duspatalin 135 mg te stoppen of in plaats 
daarvan een ander geneesmiddel in te nemen.
Borstvoeding 
' Het gebruik van Duspatalin 135 mg wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding 
geven. Uw arts kan u vragen om met de borstvoeding te stoppen of u adviseren om een 
ander geneesmiddel te nemen als u borstvoeding wilt (blijven) geven.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is onwaarschijnlijk dat dit geneesmiddel invloed heeft op de rijvaardigheid of op het 
vermogen om gereedschap of machines te bedienen.
Duspatalin 135 mg bevat lactose en sacharose
Dit geneesmiddel bevat lactose en sacharose (suikers). Indien uw arts u heeft meegedeeld 
dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit 
geneesmiddel inneemt.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL '
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik ' Neem dan contact op met 
uw arts of apotheker.
Hoe moet u dit geneesmiddel innemen 
' Duspatalin 135 mg mag ingenomen worden door volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar.
D:\mule\mule-standalone-3.4.0\files\work\304\33F59D9C-EB53-4D35-9A9C-B0F3FE38DC1B\Leaflet (NL)
Reg. Aff. Dept./MSE
BIJSLUITER 
Duspatalin 135 mg 
Versie 5.1 a  - MSP+MKT ' 032011 ' 072013 ' 012014 - 082014
Pagina 3 /5
' De tabletten in hun geheel inslikken met een vol glas water. De tabletten niet fijnmaken of 
kauwen. 
' Probeer de tabletten iedere dag rond hetzelfde tijdstip in te nemen. Dit zal u helpen om niet 
te vergeten ze in te nemen.
Hoeveel moet u innemen 
Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar
' De gebruikelijke dosering is 1 tablet driemaal per dag. 
   In hardnekkige geval en mag de dosering verhoogd worden tot 2 tabletten driemaal per 
dag.
   Wanneer het gewenste effect bereikt is, kan de dosis na enkele weken geleidelijk worden 
verlaagd. Neem niet meer in dan deze dosis. 
' De tabletten werken beter als u ze 20 minuten voor een maaltijd inneemt en als u ze 
inneemt verspreid over de dag.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen '
Wanneer u te veel van Duspatalin 135 mg heeft gebruikt of ingenomen, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245). Neem de
verpakking van het geneesmiddel en deze bijsluiter mee. 
Bent u vergeten dit middel in te nemen '
' Als u een dosis bent vergeten in te nemen, sla deze dan over. Neem de volgende dosis op 
het gebruikelijke tijdstip.
' Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel '  Neem dan contact op 
met uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet 
iedereen daarmee te maken.
Stop met het innemen van Duspatalin 135 mg en raadpleeg onmiddellijk een arts als u 
één van de volgende ernstige bijwerkingen opmerkt. Het kan zijn dat u meteen 
medische behandeling nodig heeft:
' ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van uw gezicht, nek, tong of keel. Het kan zijn dat u 
een ernstige al ergische reactie (overgevoeligheidsreactie) op dit geneesmiddel krijgt.
Als u één van de bovengenoemde bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van 
Duspatalin 135 mg en raadpleeg onmiddel ijk een arts.
Andere bijwerkingen kunnen zijn:
' U kunt een lichte al ergische reactie (overgevoeligheidsreactie) op dit geneesmiddel krijgen:
bijvoorbeeld huiduitslag, rode huid en jeukende huid.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook 
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook 
rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem: 
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein 
D:\mule\mule-standalone-3.4.0\files\work\304\33F59D9C-EB53-4D35-9A9C-B0F3FE38DC1B\Leaflet (NL)
Reg. Aff. Dept./MSE
BIJSLUITER 
Duspatalin 135 mg 
Versie 5.1 a  - MSP+MKT ' 032011 ' 072013 ' 012014 - 082014
Pagina 4 /5
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de 
veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL '
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15°C ' 25°C).
Gebruik Duspatalin 135 mg niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden 
op de doos en de blisterverpakking na EX. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag
van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. 
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze 
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel '
-
De werkzame stof in dit middel is mebeverinehydrochloride. Elke tablet bevat 135 mg.
-
De andere stoffen in dit middel zijn: 
Kern: lactose monohydraat, aardappelzetmeel, polyvidon, talk, magnesiumstearaat
Omhul ing: talk, sacharose, gelatine, Arabische gom, carnaubawas
Hoe ziet Duspatalin 135 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking '
Ronde, witte, met suiker omhulde tabletten verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 
PVC/Aluminium met 40, 90 en 120 tabletten.
Niet al e genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
MYLAN EPD BVBA
Einsteinlaan, 12
B-1300 Wavre
Fabrikant
Mylan Laboratories  SAS,
Route de Bel evil e,
Lieu dit Mail ard,
F - 01400 Châtil on-sur-Chalaronne
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE071827
Afleveringswijze
Vrije aflevering. 
D:\mule\mule-standalone-3.4.0\files\work\304\33F59D9C-EB53-4D35-9A9C-B0F3FE38DC1B\Leaflet (NL)
Reg. Aff. Dept./MSE
BIJSLUITER 
Duspatalin 135 mg 
Versie 5.1 a  - MSP+MKT ' 032011 ' 072013 ' 012014 - 082014
Pagina 5 /5
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 15.
D:\mule\mule-standalone-3.4.0\files\work\304\33F59D9C-EB53-4D35-9A9C-B0F3FE38DC1B\Leaflet (NL)
Reg. Aff. Dept./MSE

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

BRAND

DUSPATALIN 120 DRAG 135 MG

EUR

13.5700