You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Online apotheek

Pharmacie en ligne

Online Pharmacy

DIPYRIDAMOL E.G. 60 TABL 150 MG1410471-32

More Views

DIPYRIDAMOL E.G. 60 TABL 150 MG

Be the first to review this product

Availability: In stock

Special Price €8.02

factory price: €8.97

Additional Information

Producer Eg Nv
Our Selection N/A
Description N/A
Application

Trombo-embolie

Usage

Inhibitie van de plaatjesaggregatie

  • 300 tot 450 mg/dag
  • Max. 600 mg/dag

Toedieningswijze

  • Bij voorkeur vóór de maaltijd en met wat water innemen
Preservation N/A
Composition No
Warnings N/A
Side effects

Vaak

  • Hoofdpijn, duizeligheid.
  • Diarree, nausea.
Active substance B01AC07
Active substance No
Pharmacologic Properties
  • Dipyridamol remt, zowel in vitro als in vivo, de opname van adenosine door de erytrocyten, de bloedplaatjes en de endotheelcellen.
  • Dit heeft als gevolg dat er een lokale concentratieverhoging is van adenosine die op de A2-receptoren van de bloedplaatjes inwerkt en daardoor het trombocytaire adenylcyclase stimuleert, wat resulteert in een verhoging van het gehalte trombocytaire AMPc. Daarbij wordt de aggregatie van de bloedplaatjes, geïnduceerd door diverse stimuli, zoals PAF, collageen en ADP, geïnhibeerd. Door deze afname van de plaatjesaggregatie vermindert de consumptie van bloedplaatjes opnieuw naar normaal niveau toe. Meer nog, adenosine heeft een vaatverwijdend effect. En dit is één van de mechanismen waardoor dipyridamol vaatverwijding veroorzaakt.
Leaflet Leaflet (NL).pdfBijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Dipyridamole EG 75 mg omhulde tabletten
Dipyridamole EG 150 mg filmomhulde tabletten
Dipyridamol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker 
of verpleegkundige u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen' Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan' Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat' Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger' Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Dipyridamole EG ingenomen'
2. Wanneer mag u Dipyridamole EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
3. Hoe neemt u Dipyridamole EG in'
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Dipyridamole EG'
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Waarvoor wordt Dipyridamole EG ingenomen'
Dipyridamole EG behoort tot de groep van geneesmiddelen die coronaire vaatverwijders en remmers
van de bloedplaatjesaggregatie worden genoemd.
Dipyridamole EG is aangewezen bij  het voorkomen van trombosen en embolieën bij dragers van
hartkunstkleppen, meestal in combinatie met orale anticoagulantia (bloedstollingsremmers).
2. Wanneer mag u Dipyridamole EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn'
Wanneer mag u Dipyridamole EG niet gebruiken'
-
U bent allergisch voor één van de stoffen die in Dipyridamole EG zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Dipyridamole EG'
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Dipyridamole EG inneemt.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die aan een ernstige hartziekte lijden zoals: angina pectoris, 
recent myocardinfarct (hartaanval), obstructie van het linkerventrikel, hemodynamische instabiliteit.
Bij personen met een te lage bloeddruk zal de arts eventueel de doses verlagen.
Bij personen die lijden aan ernstige spierzwakte zal de arts eventueel de behandeling aanpassen. 

Bijsluiter
Gelieve uw arts te consulteren als één van bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is of 
was.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in'
Neemt u naast Dipyridamole EG nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen' Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Dipyridamol   verhoogt   de   plasmaconcentraties   en   cardiovasculaire   effecten   van   adenosine;   een
dosisaanpassing van deze substantie dient in overweging te worden genomen.
Dipyridamole EG kan samen met orale anticoagulantia zonder dosisaanpassingen worden toegediend.
Dipyridamole EG mag samen met acetylsalicylzuur worden gebruikt: beide geneesmiddelen hebben
een complementair effect op de bloedplaatjes. Het risico op bloedingen tijdens een behandeling met
antivitaminen  K (anticoagulantia)  wordt  echter  gevoelig verhoogd bij  gelijktijdige  toediening van
acetylsalicylzuur.
Dipyridamole   EG   kan   het   hypotensieve   (bloeddrukverlagende)   effect   van   antihypertensiva
(geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen) versterken.
Dipyridamole EG kan de werking van cholinesteraseremmers verhinderen.
Waarop moet u letten met eten en drinken'
Xanthinederivaten (die onder meer voorkomen in koffie en thee) kunnen het vaatverwijdende effect
van dipyridamol afzwakken.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding' Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Dipyridamole EG werd al door een groot aantal zwangere vrouwen en vrouwen op vruchtbare leeftijd
gebruikt. Daarbij werd nooit enig schadelijk effect op de moeder of het kind vastgesteld. Net als om
het even welk geneesmiddel mag ook Dipyridamole EG in de eerste 3 zwangerschapsmaanden alleen
maar worden gebruikt, wanneer de arts dit beslist op grond van een voordeel/risico-evaluatie.
Borstvoeding
Tijdens   de   borstvoeding   mag   Dipyridamole   EG   slechts   worden   toegediend   als   deze   behandeling
volgens de arts volstrekt noodzakelijk is.
Dipyridamole EG bevat:
-
D
  ipyridamole EG 75 mg omhulde tabletten bevat: 
-
Sucrose: Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem 
dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 
-
Tarwezetmeel: De tabletten zijn geschikt voor patiënten met coeliakie. Patiënten met een
overgevoeligheid voor tarwe (anders dan coeliakie) dienen dit geneesmiddel niet te 
gebruiken.
-
D
  ipyridamole EG 150 mg filmomhulde tabletten bevat: 
-
Lactose: Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem 
dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Bijsluiter
3. Hoe neemt u Dipyridamole EG in'
Neem   Dipyridamole   EG   altijd   precies   in   zoals   beschreven   in   deze   bijsluiter   of   zoals   uw   arts,
apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik' Neem dan contact
op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
De gebruikelijke dosering
Voor  de  preventie  van trombosen  en embolieën  bij  de  dragers van hartkunstkleppen  bedraagt  de
aanbevolen   dosis   300   à   450   mg/dag,   in   te   nemen   in   verschillende   keren.   Men   mag   deze   dosis
verhogen tot 600 mg/dag.
Toedieningswijze en toedieningsweg
Oraal gebruik. Bij voorkeur vóór de maaltijd en met wat water innemen.
Heeft u te veel van Dipyridamole EG ingenomen'
Wanneer u te veel van Dipyridamole EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (05.245).
Symptomen: warmtegevoel, roodheid, zweten, zwaktegevoel, duizeligheid, angorpijn, lage bloeddruk,
versnelde pols, zenuwachtigheid.
Tegengif: symptomatische behandeling wordt aanbevolen. Maagspoeling moet worden overwogen.
Bent u vergeten Dipyridamole EG in te nemen'
Het vergeten van een dagdosis heeft geen gevolgen. Als u echter meerdere tabletten vergeet in te
nemen, zal het risico op stoornissen waarvoor uw arts u Dipyridamole EG heeft voorgeschreven,
verhoogd zijn.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen; neem de tabletten gewoon verder in zoals
tevoren.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel' Neem dan contact op met uw arts,
apotheker of verpleegkundige.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals   elk   geneesmiddel   kan   ook   Dipyridamole   EG   bijwerkingen   hebben,   al   krijgt   niet   iedereen
daarmee te maken.
De bijwerkingen werden geklasseerd volgens incidentie, gebruik makend van volgende indeling:
Zeer vaak (' ); vaak (' 0, 

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

BRAND

DIPYRIDAMOL E.G. 60 TABL 150 MG

EUR

8.9700